Overig-Boeken

Wake up

Het boek Wake up is geschreven door Emile, André  Vanbeckevoort en Arno Lamm. Vanbeckevoort is bestuurslid geweest van Het Zoeklicht en is doctor in de economie. Arno Lamm is bestuurslid van Het Zoeklicht en heeft een incassobureau. Het doel van dit boek is om de gelovigen wakker te schudden en uit te kijken naar de wederkomst van de Here Jezus. Om door middel van profetische tijdlijnen, bijzondere patronen en de Bijbelse feesten hoop en nieuw zicht te geven op het komende Koninkrijk van de Here Jezus. (1)

Het boek wordt door velen aangeprezen en de oplagen van dit boek gaan als warme broodjes over de toonbank. Er is ondertussen al een vijfde druk uit gekomen. Verder is er een website en worden er seminars en studiedagen gehouden in Nederland en Vlaanderen. Ook worden er speciale toerustingdagen georganiseerd voor dominees en voorgangers om Wake Up te behandelen in de preek.

Dat er een boek wordt geschreven om daardoor mensen bewust te maken van de komende opname en hun hoop op de Here Jezus te stellen is een goed streven. De vraag is echter of het boek Wake Up echt hiertoe oproept of dat er sprake is van een leer die eerder een ander evangelie onderwijst. De auteurs van Wake Up schrijven het volgende over het boek.: In Wake up! bespreken we bijzondere Bijbelse patronen die de kerken door de eeuwen heen over het hoofd hebben gezien. Hoopgevend en wakker schuddend. (1)

Door onder andere de Bijbelse feesten te onderzoeken willen de schrijvers in Wake Up de christenen oproepen om uit te kijken naar het komende Messiaanse Koninkrijk, omdat volgens de schrijvers, veel theologie is losgeraakt van haar oorspronkelijke wortels. Dat er in het huidige christendom steeds meer dwalingen binnen dringen en de waarheid steeds verder onder druk komt te staan is een gegeven feit. De vraag is echter of de wortels, waarover door Lamm en Vanbeckevoort wordt geschreven, de wortels zijn die  gegrondvest zijn in de goede grond.

De wortels die in het boek Wake Up worden besproken zijn de Bijbelse feesten. Daar moeten we ons volgens hen in verdiepen om zo de spoedige komst van de Here Jezus te verwachten. In de Bijbel staat dat we de spoedige komst van de Here Jezus moeten verwachten, Hij kan op ieder moment terugkomen daar gaan geen speciale tekenen aan vooraf en we kunnen de dag van Zijn komst niet berekenen, ook niet door de Bijbelse feesten te onderzoeken.

42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal Matth. 24:42

Toch wordt er in het boek Wake Up het volgende geschreven: Een ander kernpunt van dit boek is dat we de aanstaande Wederkomst van Jezus Christus Bijbels willen funderen en erop willen wijzen dat gelovigen zich elke dag moeten voorbereiden, maar dat één kalendermaand aan het einde van de zomer meer dan gemiddelde belangstelling moet krijgen als het om de opname van de gemeente gaat. (blz 17) En verder over het bazuinenfeest: Maar wat een dag zal het zijn als de hemelse Bruidegom op deze kalenderdag komt voor Zijn Bruid (2)

Dit betekent dat we dus, volgens dit boek, iedere dag voorbereid moeten zijn op de komst van de Here Jezus, maar dat de periode aan het eind van de zomer de mogelijkheid van de opname het grootst is. Deze uitspraak is dus absoluut niet in overeenstemming met wat de Bijbel leert. De schrijvers hechten grote waarde aan de Bijbelse feesten en rituelen uit het oude testament. Door een nauwkeurig patroon van rituelen, feesten en tijden worden in de Bijbel de komende opname, de wederkomst en de komende gebeurtenissen beschreven, aldus de schrijvers.

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan “bijzondere gebeurtenissen” zoals de bloedrode manen en worden zogenaamde traditionele overleveringen aangehaald om de bewijzen aan te dragen van hetgeen wordt geleerd in dit boek. Door informatie vanuit de overlevering te gebruiken en deze dezelfde autoriteit te geven als het geschreven Woord (dit wordt verderop uitgelegd) gaat men voorbij aan wat de Bijbel hierover stelt. Als eerste moeten christenen geen tekenen zoeken, maar de Here Jezus iedere dag verwachten en juist in een boek waarvan men beweert dat het een Wake Up call is voor het ingedutte christendom, heeft men niets anders nodig om te onderwijzen dan de Bijbel zelf.

16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3:16-17

Het is een feit dat alle offers, feesten en profetieën wijzen op de Here Jezus en de vestiging van Zijn Koninkrijk. We kunnen echter niet zeggen dat alle rituelen, feesten e.d. wedergeboren christenen wijzen naar de komende gebeurtenissen. De feesten en gebruiken waren inzettingen voor het volk Israël en Zijn vervuld in Christus.

Een ander voorbeeld dat de vreemde visie van de schrijvers van Wake Up typeert is hun visie op de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag.  Dat pinksterfeest was niet zozeer de start van Gods Gemeente, maar het was het moment waarop Gods Gemeente pas echt „uit de verf” kon komen door het Verbond dat God opnieuw met de mensen had gesloten door Jezus Christus (2)

Met Pinksteren kwam de gemeente niet “uit de verf’ zoals de schrijver zeggen, het was het begin van de gemeente. In het oude testament was de gemeente een geheimenis en deze kreeg gestalte bij de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Op bladzijde 30 wordt geschreven dat de Here Jezus in het Oude Testament al aanwezig was en dat dit dus consequenties heeft voor ons denken over de start van de gemeente. Hiermee lijkt men te impliceren dat de gemeente al in het Oude testament bestond, dit verklaart ook hun visie op de feesten en de implicatie voor de wedergeboren gelovige.

Paulus noemt de gemeente een geheimenis nog verborgen in het Oude Testament en christenen worden ook niet opgeroepen om de Bijbelse feesten te vieren. Handelingen 15 geeft aan welke instructies werden gegeven aan de gelovigen uit de heidenen. De schrijvers van Wake Up lijken, naar mijn idee, geen onderscheid te maken tussen de instellingen die specifiek voor Israël waren en die voor de gemeente zijn. Het is niet een vorm van vervangingstheologie maar eerder een vorm van vermenging. Dit is ook te merken aan hun visie op de bedelingen.

Volgens Lamm en Vanbeckevoort klopt het niet met de Bijbel dat God (zoals ze schrijven) met heel Israël afrekende, en dat Hij pas na het gemeentetijdperk de draad weer oppakt met Zijn volk. Paulus schrijft in Romeinen 10:19 dat God Zijn volk zal trekken door het jaloers te maken op een ander volk. Israël is terzijde geschoven (niet vervangen!), totdat het moment komt dat de gemeente opgenomen wordt. Daarna zal de 70e jaarweek van Daniël aanvangen. Er is dus een duidelijk onderscheid tussen de gemeente en Israël wat door de schrijvers niet gezien en geleerd wordt.

De schrijvers stellen dat de Bijbelse feesten niet alleen voor de Joden waren, maar ook voor de gemeente van toepassing zijn. In het licht van de visie die de schrijvers van Wake Up hebben is dit misschien begrijpelijk. (Zij zien de start van de gemeente al in het Oude Testament, zoals hierboven beschreven is). De Bijbel stelt echter dat de Bijbelse feesten specifiek voor Israël zijn. Deuteronomium 16 beschrijft uitgebreid de uiteenzettingen die God aan Zijn volk geeft met betrekking tot Zijn feesten. In het Nieuwe Testament spreekt de Here Jezus over uw feesten als Hij tot de Joden spreekt.

De feesten zijn een onderdeel van de hele wet. Paulus schrijft aan de Galaten een brandbrief met betrekking tot het andere evangelie wat ze accepteren. Zij probeerden door wet en genade zalig te worden. Dit boek heeft dezelfde vermenging. Als christenen de feesten moeten onderhouden, dan moeten ze de hele wet onderhouden en dan is de Here Jezus van geen enkel nut, want wet en genade kunnen niet vermengt worden. (Gal. 5)

In het boek wordt steeds gesproken over een nieuw verbond n.a.v. Jeremia 31:31 daar staat het volgende:

31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten Jer. 31:31

Deze tekst is specifiek voor het Joodse volk, niet voor de gemeente. Het nieuwe verbond wat de Here Jezus instelt lezen we in Matth. 26.

27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, 28  want dit is Mijn bloed,  het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Matth. 26:27-28

Een ander voorbeeld over de vermenging van de instellingen die God aan Israël heeft opgedragen en die worden vermengd is, zien in de visie het offer op Grote Verzoendag. Zo vragen de schrijvers zich af of we onze zonden tot de hemelse tempel brengen, dit in vergelijking  met hoe de hogepriester op grote verzoendag de zonden van het volk in de tempel bracht. Ieder jaar werd op grote verzoendag door de hogepriester een offer gebracht voor  verzoening van het volk. De Here Jezus heeft éénmaal een offer gebracht om verzoening te bewerken. In het boek Wake Up wordt geschreven dat de Here Jezus doorlopend verzoening voor ons bewerkt. Dit is in tegenspraak met Hebreeën 9:12. Dit hoofdstuk geeft duidelijk het verschil weer tussen de onvolmaaktheid van de offers uit het oude testament en het volmaakte offer van de Here Jezus.

Daarnaast schrijven Lamm en Vanbeckevoort in hun boek dat het middelaarschap van de Here Jezus niet volledig vervuld is. Volgens hen wordt in de feesten gezien dat deze taak in de hemel nog doorgaat en pas volbracht wordt als Hij terugkomt. Ze verwijzen hierbij naar Rom. 8:34

34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is,  Die ook voor ons pleit. Rom. 8:34

Hier lezen we dat Christus voor ons pleit. Dat is iets anders dan dat er nog steeds verzoening moet worden gebracht. Op Golgotha droeg de Heer al onze zonden en schuld en door geloof ontvangen we vergeving. De Here Jezus pleit voor ons als onze Hogepriester omdat Hij weet hoe gemakkelijk wij zondigen. Dit is tegenovergesteld aan Grote Verzoendag waar de hogepriester ieder jaar voor de zonden van het volk een offer moest brengen.

Er is nog veel meer wat de schrijvers aanhalen dat in strijd is met de Bijbel. In het kort een paar voorbeelden. De bok die volgens Leviticus in de woestijn wordt gezonden, wordt volgens de schrijvers in de afgrond geduwd. Deze bok, die de zonden van het volk op zijn kop gelegd kreeg, staat volgens hen symbool voor satan, terwijl de Bijbel duidelijk stelt dat dit een voorbeeld is van hoe Christus de zonden op zich nam. Verder wordt er verwezen naar de apocriefe boeken als bronnen waaruit onderwezen wordt.

Op de blog van Wake Up valt te lezen hoe men aankijkt tegen de bloedrode manen die in 2014 en 2015 verschijnen. Dit zijn volgens de schrijvers duidelijke tekenen die God geeft.

Hierbij worden Bijbelteksten uit het verband gehaald om de theologie passend te maken. Dit is wat er op de blog staat:

‘Maar laten we wel zijn; ook al hebben wij er vaak overheen gelezen of zijn we er niet op gericht, God heeft de zon en de maan zeker ook bedoeld voor tekenen.(SV)’ Dan wordt de volgende tekst aangehaald:

14 En God zei:  Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden  en van dagen en jaren! Gen. 1:14

Hier wordt niet gesproken over een teken om de komende opname te verwachten, het gaat hier om de normale tijdsaanduiding. In de evangeliën en in Openbaring lezen we over tekenen aan de hemel die de wederkomst aanduiden, dit gebeurt ten tijde van de (grote) verdrukking, dat zijn andere tekenen als welke we in Genesis lezen. Daarna wordt er gewezen op Jesaja 46:10 waarbij ook deze tekst half wordt toegepast en er wordt gewezen op Daniël 12 waar staat dat God de profetieën tot de eindtijd verzegelt en de verstandigen het zullen begrijpen. Hiermee willen ze, mijn inziens, duidelijk maken dat zij (de schrijvers) dit inzicht hebben verkregen en dit door middel van dit boek met iedereen willen delen. Ook voor de tekenen aan de hemel verwijzen ze naar Joël 3:4, Hand.2:20 en Openb. 6:12.Dit zijn veelvoorkomende verwijzingen binnen de charismatische leer die pas in vervulling gaan na de opname van de gemeente.(3)

Daarnaast worden deze tetrades, die plaats vinden op Grote Verzoendag en Pesach, door de schrijvers gezien als een teken van een grote komende gebeurtenis in Israël. Dit is wat ze hierover schrijven: “Een profetie en een tijdlijn gingen in vervulling en de toen zeer spannende en moeilijke dagen voor Israël werden begeleid door een tetrade aan de hemel”. “Op grond van de geschiedenis kan het bijna niet anders dan dat de tetrade in 2014-2015 ook wijst op een komende grote gebeurtenis rondom het Joodse volk.”(4)

Voor de Bijbelse onderbouwing wordt verwezen naar Matth. 24:29 en Openb .6:12-13. Naast dat deze teksten gaan over de tijd van de grote verdrukking, wordt er in Mattheüs gesproken over de sterren die hun licht niet laten schijnen.

29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Matth. 24:29

Historisch gezien klopt de stelling van de schrijvers niet, dat de zes keren dat er een tetrade plaats vond deze gepaard gingen met bijzondere gebeurtenissen.

De schrijvers van het boek relativeren het Sola Scriptura. Mede door het aanhalen van buiten Bijbelse bronnen zoals de Talmoed en Joodse overleveringen wordt er een vorm van inlegkunde bedreven. Een goed voorbeeld daarvan is het Joodse huwelijksritueel. Dit ritueel is volgens de schrijvers een raamwerk van Gods plan met de gemeente. Door middel van het ontleden van het Joodse huwelijk komen de schrijvers tot de conclusie dat dit huwelijksritueel niet door mensen bedacht kan zijn “vanwege het ingenieuze patroon, dat volledig klopt met andere Bijbelse patronen” (4)

De auteurs schrijven dat Paulus in 1 Korintiërs 6:19-20 verwijst naar het huwelijkscontact tussen de Here Jezus en de nieuwtestamentische gelovigen. Hier wordt de gelovige echter aangespoord om heilig te leven omdat zijn of haar lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dat heeft niets te maken met een huwelijk.

Ook hier is er sprake van de vermenging tussen Israël en haar roeping en de gemeente. De schrijvers vervangen zoals eerder gezegd Israël niet maar plaatsen de gemeente bij haar in. Zo schrijven ze: ‘Israël is en blijft de uitverkoren bruid door de eeuwen heen, aan die bruid zijn door de eeuwen heen de heidenen als medeburgers en mede-erfgenamen door het geloof in Jezus Christus toegevoegd.'(pag.450) Of zoals wordt geschreven op bladzijde 446: ‘De gemeente van het eerste wekenfeest bij de berg Sinaï was en bleef de oorspronkelijk bruid en aan deze bruid werden velen uit de heidenen toegevoegd’.

De Bijbel maakt duidelijk dat de gemeente  de bruid van het Lam is.

7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven,  want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8  En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Openb. 19:7-8

In het boek Wake Up worden veel meer uitspraken gedaan die buiten de Bijbel om gaan. Het gaat te ver om alles hier op te schrijven.  Arie Geelhoed maakt in een recensie over het boek Wake Up pijnlijk duidelijk hoe de schrijvers van Wake Up een compleet ander beeld van God neerzetten. De conclusie die hij trekt is de volgende:

Het boek doet een venijnige en lasterlijke aanval op de kern van het evangelie. Een aanval op het evangelie zoals Paulus dat predikte, want in het evangelie dat Paulus bracht, staat het plaatsvervangend sterven van Jezus centraal. klik hier voor de complete recensie.

Hieronder een aantal uitspraken uit het boek die u zelf kunt controleren op de Bijbelse waarheid. Zo wordt er onder andere veel verwezen naar de mondelinge (rabbinale) overlevering de Talmoed. Volgens de schrijvers zou de Here Jezus deze overleveringen gebruiken en heeft ook de Talmoed een gezaghebbende factor waaruit we veel kunnen leren.

Als we kijken wat de Talmoed over de Here Jezus zegt, dan lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat dit enige waarde heeft voor christenen. Baruch Maoz heeft een boek geschreven om te waarschuwen tegen het positieve waarderen wat van Joodse rabbi’s komt. Hij was een orthodoxe Jood en is tot geloof in de Here Jezus gekomen.  Hij schrijft het volgende:

In de Talmoed worden de volgende benamingen gegeven voor de Here Jezus: Ploni (een zeker persoon), Ben Stada (zoon van een hoer) en Bileam (de éénogige profeet  die Israël tot een morele ondergang bracht). Eén van de conclusies die in dit boek naar voren komen is deze: Òf je bent Joods orthodox en wilt per definitie niets weten over de Zoon van God, en je staat ook achter de rabbijnse tradities. Òf je bent een gelovige in de Here Jezus, en zult daarom geen waarde meer hechten aan wat de rabbi’s – nog steeds je grootste tegenstanders – beweren; maar je vertrouwt op Gods Woord alleen.

De schrijvers van Wake Up zijn echter een anderen mening toegedaan. Dit is wat zij schrijven over de Talmoed.

„De Talmoed is …. een bron van verdiepende informatie en een bron waarin de discussie niet wordt vermeden.”

“In het evangelie van Mattheüs zegt Jezus tegen zijn discipelen dat ‘hen gezegd’ is dat zij hun vijanden moeten haten. De vraag is dan, ‘wie’ dat gezegd zou hebben? In het Oude Testament vinden wij deze opdracht niet terug, maar deze houding treffen we daarentegen wel aan in Qumran”,

In Psalm 139 staat echter: 21 Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten, walgen van wie tegen U opstaan? 22 Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Ps. 139:21-22

Jezus, vierde het Chanoeka feest in de tempel in Jeruzalem, maar dit feest wordt niet in de Bijbel genoemd als een van de door God genoemde feesten. … Deze historische gebeurtenis werd elk jaar in Israël traditioneel groots gevierd, niet op basis van de Schrift, maar op grond van traditie en decreet.”

Er wordt in de Bijbel niet gezegd dat de Here Jezus het Chanoeka feest vierde. Er wordt alleen vermeld in Johannes 10:22-23 dat de Here Jezus rondliep in de tempel.

Aan de gemeente wordt nergens de opdracht gegeven om de feesten te vieren. Het enige feest wat nog gevierd gaat worden is het Loofhuttenfeest. Dit zal verplicht gevierd worden door al de volken van de aarde (dus niet door de gemeente) ten tijde van het Duizendjarig Vrederijk. (Zach. 14:16-17)

Het tekstgedeelte die het beste beschrijft waar de kern van het boek Wake Up ligt is misschien wel deze:

Voor sommige gedeelten uit het Nieuwe Testament is het zelfs niet mogelijk deze goed te begrijpen, zonder enige kennis te hebben van de op schrift gestelde mondelinge overlevering, deze juist wordt betrokken in de uitleg van bepaalde standpunten van Jezus of de apostelen. Jezus legt uitdrukkelijk verbanden met deze bronnen.

Dus volgens de schrijver moeten we, om de Bijbel te kunnen begrijpen, in ieder geval enige kennis hebben van de mondelinge overlevering. De Bijbel leert echter iets anders.

13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Joh. 16:13

Het is enorm triest dat dit boek door zo velen wordt aangeraden, en in vele kerken en gemeenten wordt gebruikt voor Bijbelstudie en op deze manier velen een andere weg onderwezen wordt.

16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3:16-17

 

Noot: Omdat van het boek diverse drukken zijn verschenen heb ik niet alle paginanummers vermeld. Dit om verwarring te voorkomen.

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.zoeklichtwebshop.nl/studieboeken/wake+up_1230

2) http://www.wakeup.nu/het-bazuinenfeest-een-geheimenis/

3) http://www.wakeup.nu/bloedmaan-japan/

4) https://staatgeschreven.nl/wp-content/uploads/2014/12/Recensie-Wake-Up.pdf

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/wakeup.plaatsv.htm

http://indekerk.be/2014/12/02/wake-up/

http://issuu.com/tm-graphics/docs/wakeup_zesde_druk/13?e=0/9997368

http://www.vergadering.nu/boeklamm-wake-up.htm

http://www.cip.nl/artikel/44484/Waarom-het-Bazuinenfeest-naar-Jezus-wijst

http://www.boazmultimedia.nl/