Geestelijke groei

Wat gebeurt er na de dood?

Is er leven na de dood? Ja. De Bijbel is daar heel duidelijk in. Het soort leven dat wij na onze dood zullen krijgen, is afhankelijk van de weg die wie bewandelen op aarde. Wij zijn als het ware allemaal reizigers. Op onze reis zullen we een keus moeten maken welke poort wij door gaan, de smalle of de brede. We moeten kiezen welke weg we gaan volgen. Er zijn twee wegen te bewandelen op aarde, met ieder een andere bestemming.

TWEE KEUZES

Gelovigen: De smalle weg

Jezus zegt dat Hij de weg is tot de Vader:

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij. Joh.14:6

 

Hij is de poort die naar het leven leidt:

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. Joh. 10:9

 

Het is echter geen makkelijke weg. De weg naar het eeuwige leven, is een smalle weg.

Want de poort is eng; en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden. Matth. 7:14

 

Goddelozen: De brede weg

De goddelozen zullen de brede weg volgen. Dit is een makkelijkere weg om te bewandelen, maar leidt wel naar het verderf. Toch zullen velen voor deze makkelijke weg kiezen: 

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; Matth. 7:13

 

HET DODENRIJK:

Eenmaal zal je dood gaan. Dan zal het belangrijk zijn welke weg je gevolgd hebt:

En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; Hebr. 9:27

Ieder mens gaat na zijn dood naar het dodenrijk. Dit te verdelen in twee plaatsen. Er is de plaats waar de gelovigen zullen zijn, het paradijs. En er is de plaats waar de ongelovigen zullen zijn het dodenrijk.

 

Gelovigen: Het Paradijs

De geest van de gelovige die sterft zal terug gaan naar God:

En dat het stof weer tot de aarde keert, zoals het geweest is; en de geest weer tot God keert, Die hem gegeven heeft. Pred.12:7

 

Jezus heeft beloofd dat wie in Hem gelooft en sterft, weer zal opstaan en leven in eeuwigheid:

En een ieder, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft gij dat? Joh. 11-26

 

Als Jezus komt, zullen eerst de dode gelovigen opstaan en daarna de (levende) gelovigen opgenomen worden in de lucht, om Hem te ontmoeten:

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal God ook hen, die ontslapen zijn in Jezus, weerbrengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen hen, die ontslapen zijn.16  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. 1 Thes. 4:14-17

 

Wij zullen dan bij Hem in het paradijs zijn. Net als de moordenaar die naast Jezus aan het kruis stierf:

En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.  Luc.23:43

 

In Lucas lezen we wat de Here Jezus zegt over de eeuwigheid. Hierin maakt Hij duidelijk wat er met de mens zal gebeuren na zijn of haar dood.

22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Lucas 16:22

De rijke man ziet Lazarus in de schoot van Abraham:

23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lázarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dope, en mijn tong verkoele; want ik lijd smarten in deze vlam.25 Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lázarus evenzo het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. Lucas 16:23-25

En boven dit alles, tussen ons en u is een grote kloof gevestigd, zodat zij, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen.  Lucas 16:26

Dit maakt duidelijk dat nadat men is gestorven geen enkele mogelijkheid meer is om zich te bekeren. Ondanks de leer van het vagevuur waarin wordt geleerd dat men na de dood tijdlang gelouterd wordt in het vagevuur en daarna alsnog naar de hemel mag. Ieder mens moet in dit leven een keus maken, daarna kan het niet meer.

En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;Hebr.9:27

 

Goddelozen: dodenrijk.

De goddelozen gaan niet naar dit paradijs, maar naar een plaats van pijniging. Het dodenrijk. Hier zullen ze bewaard worden tot de dag van het oordeel.

8 Met vlammend vuur wraak doende over hen, die God niet kennen, en over hen, die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte, 2 Thes.1:8-9

Na het oordeel zal het dodenrijk, dat is de bewaarplek van de ongelovigen, in de hel geworpen worden. De poel van vuur, waar eeuwige pijniging zal zijn.

14 En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs; dit is de tweede dood. 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Op.20:14-15

 

OORDEEL:

Na de eerste dood, zal er een oordeel zijn: Dit oordeel zal voltrokken worden door de Here Jezus.

Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een Man, Die Hij daartoe verordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, daar Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. Hand. 17:31

 

Gelovigen: Rechterstoel van Christus

De gelovige is gered en zal eeuwig leven, maar hij zal wel nog voor de rechterstoel van Christus komen, dit zal zijn direct nadat de opname heeft plaatsgevonden. Hij zal beoordeeld worden naar zijn daden op aarde en loon ontvangen.

Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2 kor. 5:10

Ieders werk zal openbaar worden, maar men zal behouden worden:

11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stoppels; 13 Eens ieders werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, daar het door vuur geopenbaard wordt; en hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. 14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. 1 kor. 3:11-15

 

Goddelozen: Grote witte troon

De goddelozen zullen voor de grote witte troon komen. Zij worden ook geoordeeld naar hun werken, maar omdat zij niet in ‘Het Boek des Levens’ geschreven staan, zullen zij in de poel van vuur worden geworpen:

11 En ik zag een grote witte troon, en Hem, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en geen plaats is voor die gevonden. 12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een ieder naar hun werken. 14 En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs; dit is de tweede dood. 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Op. 20:11-15

 

DE EEUWIGHEID

Gelovigen:

De gelovigen zullen samen met Christus heersen in het Duizendjarigrijk. Zij worden in Openbaringen getoond als het Hemelse Jeruzalem. Na het Duizendjarigrijk zullen zij de eeuwigheid binnen gaan en voor altijd bij God zijn.

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. Openb. 21:1-3

 

In de eeuwigheid zal er vrede en vreugde zijn. Geen angst, pijn of verdriet.

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. Openb. 21:4

 

Goddelozen: De poel van vuur

Waar het in de hemel altijd licht is en vredig, zal het hier duister zijn en een plek van gejammer en tandengeknars:

En werpt de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden Matth. 25:30

 

Bij het laatste oordeel zullen allen die in hun zonden zijn gestorven voor de Here Jezus komen te staan en geoordeeld worden naar hun werken. Er is daar geen verzoening door Zijn bloed. De straf van de zonde rust op de ongelovige zelf.

8 Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, hun deel is in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. Openb. 21:8

 

De rechtvaardige straf op de zonde is de dood. Alle mensen hebben gezondigd, niemand uitgezonderd.

10 Gelijk geschreven is :Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; 11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgeweken, tesamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe. Rom.3:10-12

 

De enige mogelijkheid om deze eeuwige straf te ontlopen is door met berouw met uw zonde tot de Here Jezus te komen. Hij droeg de straf voor een ieder die gelooft. Wanneer u uw vertrouwen niet stelt op Hem, zult u sterven in uw zonden. Hij stierf aan het kruis en stond op uit de dood. Hij heeft de overwinning behaald op satan en de dood.

In de tien geboden kan men zien hoe Heilig God is. Deze tien geboden zullen over uw leven worden gelegd wanneer u in uw zonden sterft zult u zelf de straf moeten dragen. Eeuwig gescheiden van God. Voor eeuwig veroordeeld tot de hel. Een plek van kwelling en ellende.

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en kom met uw zonden tot Hem. Keer u af van uw oude weg en volg Hem op dat u het eeuwige leven zult erven en niet zult sterven in uw zonden.

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten; 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Die God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende hem, die uit het geloof van Jezus is. Rom.3:21-26

 

Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Print this page
Print

Share this...