Bevr. & Gen. Personen NederlandCharismatisch-LerarenOecumenisch-Personen

Willem J. Ouweneel

Prof. dr. Willem J. Ouweneel werd in 1944 geboren in Zaandam. 1969 trouwde hij met Grada Gerhardina Terwel en zij hebben vier kinderen. Ouweneel is gepromoveerd in de biologie (1970), de filosofie (1986) en de theologie (1993). Hij is ook hoogleraar, docent, prediker en publicist. Vanaf 1975 werkte Ouweneel bij de Evangelische Omroep waar hij veel programma’s op radio en tv begeleidde en produceerde. Van 1977 tot 2009 was hij docent aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Hij gaf les in wijsbegeerte en cultuurgeschiedenis.

Ouweneel  maakt deel uit van de geloofsgemeenschap van de Vergadering van gelovigen. Verder houdt hij zo’n tweehonderd  preken en lezingen per jaar en publiceert drie of vier boeken per jaar. Hij heeft al meer dan honderd boeken geschreven. Willem Ouweneel heeft in orthodox-christelijke en evangelische kringen jaren in hoog aanzien gestaan. Door vele christenen wordt hij gezien als een grote autoriteit op het gebied van wetenschap, maar zeker op het gebied van de theologie.

Dat is veranderd sinds  zijn bezoek aan de Nigeriaanse gebedsgenezer T.B. Joshua en zijn betrokkenheid bij de organisatie Trin en Mattheus van der Steen. Daarbij wordt het ook niet door iedereen gewaardeerd dat hij wat  hij gezegd of geschreven heeft soms nuanceert of zelfs herroept. Ouweneel is over een aantal spraakmakende punten totaal van mening veranderd:

Politiek:

Ouweneel vond dat een christen zich absoluut niet met politiek moest bezighouden; in 1998 stond hij echter zelf op de lijst van de toenmalige RPF. Tegenwoordig is hij lid van de opvolger hiervan, de ChristenUnie.

Charismatische gemeente:

Ouweneel keerde zich aanvankelijk fel tegen deze gemeentes en vond tongentaal demonisch. Hij bekritiseerde met name de oppervlakkigheid van de beweging: Arrogantie, ingebeelde profetieën, de vaak dominante rol van charismatische leiders, manipulatie, geldklopperij, het bouwen van eigen koninkrijkjes, zelfingenomenheid, welvaartsprediking, eenzijdige theologie, en wishful thinking.(Charisma mei 2009)

De laatste jaren begeeft  hij zich meer op charismatisch terrein en heeft spijt dat hij dit gezegd heeft. Zo is hij een tijdlang pleitbezorger geweest van T.B. Joshua. Ook heeft hij meer radicale standpunten ingenomen in de leer van de gebedsgenezing en werkt hij nu en dan nauw samen met Trin, een charismatische zendingsorganisatie, die ook opwekking en genezingsbijeenkomsten organiseert.

Op de conferenties van Trin spreken bijvoorbeeld ook John en Carol Arnot, de leiders van de Toronto blessing en de oprichters en stimulators van de Healing Rooms en het soaken. Ook iemand als Heidi Baker is een regelmatig spreker op deze conferenties. Zij behoort tot de Extreme Prophetic groep. Ze is bekend om haar roep om “fire” en het zwaaien met zwaarden op het podium in strijd met demonische machten. Hoe wil Ouweneel dit accepteren in het licht van de Bijbel?

Gebedsgenezing:

Ouweneel had een cessationistische visie, (dat het tijdperk van wonderen en tekenen zoals in de eerste gemeente is afgesloten, totdat Jezus terugkomt) nu gelooft hij in de wonderen en tekenen zoals dat tegenwoordig geleerd wordt in de charismatische beweging. Ouweneel is op bezoek geweest bij T.B Joshua, een charismatische prediker die zelfs in de pinksterbeweging omstreden is. Toch maakte hij op Ouweneel zo’n grote indruk dat Ouweneel het boek ‘Geneest de Zieken’ schrijft tijdens zijn verblijf bij hem. Dat deze man door velen als een bedrieger wordt gezien, doet voor Ouweneel niets af aan het feit dat hij Joshua een groot man van God vindt. Bij  T.B. Joshua kwam de grote ommekeer voor Ouweneel, daar is hij gaan geloven dat wonderen en tekenen van deze tijd zijn.

“We lezen in het Evangelie van Markus dat Jezus geen wonderen kon doen vanwege het ongeloof van de mensen. Er is met name in een land als Nederland ontzettend veel ongeloofDat hier zo weinig wonderen gebeuren is niet omdat God het niet wil, ook niet vanwege het ongeloof van de zieken, maar vanwege het ongeloof van de kerkelijke massa,” Aldus Ouweneel . (citaat)

Het gaat er in deze tekst echter niet om dat Jezus geen wonderen kon doen omdat men te ongelovig was. Het gaat er in deze tekst in Marcus om dat mensen doordat ze niet in Hem geloofden, ook geen zieken bij Hem brachten. Als we naar de uitspraak van Ouweneel kijken, dan zou dat betekenen dat Jezus niets kan doen als wij niet geloven dat Hij het kan. Dan wordt Jezus dus afhankelijk van ons geloof.

Blinden in Burma zouden zijn genezen na een bezoek van Trin en Ouweneel. ‘We hebben het op film!’, blogt Willem Ouweneel. Gevraagd naar de bewuste video’s houdt Ouweneel de boot af. “Jullie zijn toch te sceptisch om er een bewijs in te kunnen zien.” Nederlandse journalisten reisden naar het land om de successen te onderzoeken, maar ze zien nog steeds niets. Zo traceerden de onderzoekers enkele kinderen, van wie Van der Steen eind 2010 meldde dat ze weer konden zien. In werkelijkheid bleken ze net zo slechtziend als voorheen.

In reactie op toegenomen kritiek van een aantal christenbloggers plaatst Ouweneel eind 2010 een lijst met 36 van de in totaal 229 ingevulde formulieren op zijn site waar bezoekers van het Gospel Music Festival van vorig jaar hun genezingsverhaal op kwijt konden. Hieronder zijn vier wonderbaarlijke genezingen in Burma. Op alle vier de adressen waar genezingen zouden hebben plaatsgevonden, blijkt de waarheid toch anders te liggen. (bron 1 bron2)

Creationisme:

Ouweneel hield zich vast aan wat er in de Bijbel staat, dat je de scheppingsdagen van Genesis 1 letterlijk moet zien als dagen van 24 uur. Hij was een jongeaarde-creationist (die gelooft in een aarde die niet langer dan zes- à tienduizend jaar geleden geschapen is). Hij was een belangrijk medewerker bij de creationistische programma’s en boeken die de EO over dit thema maakte. Sinds enkele jaren is er echter helaas een omslag.

In een artikel op zijn eigen website schrijft Ouweneel nu meer te neigen naar een model van ‘Geleid evolutionisme’. Dit wordt ook wel theïstisch evolutionisme, of evolutionair creationisme genoemd, men gelooft dat wat  in de Bijbel staat over God en de schepping samengaat met de wetenschappelijke evolutietheorie. Ouweneel noemt zichzelf tegenwoordig een ‘ontstaansagnost’ en zegt hier over:  “Een ‘ontstaansagnost’ is iemand die niet zeker weet hoe het leven zich hier op aarde ontwikkeld heeft, en die zich bovendien afvraagt of we het ooit zeker zullen kúnnen weten.” (citaat)

De aanhangers van theïstische evolutie zeggen dat het wetenschappelijk onmogelijk is dat God de aarde in zes letterlijke dagen heeft geschapen, echter de Bijbel leert dat bij God niets onmogelijk is. God heeft de aarde geschapen in zes dagen van 24 uur. Waarom wordt er in Genesis anders gesproken over dag en nacht?

Oecumenisch

Ouweneel heeft meegewerkt aan het in 2009 verschenen oecumenische boek ‘Wij kiezen voor eenheid’. De daarbij horende ‘stuurgroep’ probeert alle mensen die zich christen noemen te verenigen zodat de scheuren tussen kerken en gemeenten, generaties en culturen (autochtone en allochtone christenen) gedicht mogen worden. Van pinkster tot protestant. Van katholiek tot gereformeerd. Samen een eenheid vormen is het verlangen. Het gebed van de stuurgroep is dat bruggen geslagen worden tussen kerken, gemeenten, generaties en culturen. Ouweneel:

Wij hebben dezelfde Vader, maar we bezien Hem door een verschillende bril’(citaat)

Waar we wél toe opgeroepen worden is de eenheid van de Géést te bewaren. Dat betekent voor mij dat we over de (overgeleverde en niet zomaar af te schaffen) grenzen van onze kerkgenootschappen heen elkaar de hand moeten reiken in gemeenschappelijke avondmaalsviering, aanbidding, evangelisatie en sociale gerechtigheid. (citaat)

Maar hoe kun je avondmaal vieren met iemand die katholiek is? Deze kerk die bol staat van de afgodenverering heeft een andere voorstelling van het avondmaal, één die absoluut niet Bijbels is. De Bijbel roept ons op tot eensgezindheid, maar niet ten koste van de Waarheid! Samen één is een prima streven, als er maar niet aan Gods onfeilbare Woord wordt voorbij gegaan.

Mensbeeld en Godbeeld: androgyn (mannelijk en vrouwelijk)

Tijdens een conferentie in Delden (2008), heeft Ouweneel een toespraak gehouden over het ‘moederhart’ van God, naar aanleiding van Psalm 131:2. (mp3…)Hoewel hij zich van tevoren indekt tegen critici (hij noemt hen ‘zij die moeite hebben met de term moederhart’) door te stellen dat God altijd als een ‘Hij’ wordt voorgesteld in de Schrift, is de hele toespraak er toch op gericht om de hoorders zover te brengen dat zij God niet alleen als Vader maar ook als Moeder gaan beschouwen. Ouweneel: “Het gaat erom dat wij een relatie met Hem hebben, ‘met de Vader, met de Moeder (…) hoe je ’t noemen wilt”

Ouweneel zegt terecht dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen en zegt dat alles wat de man is en alles wat de vrouw is, zijn oorsprong vindt in God Zelf. Vervolgens gaat hij echter het innerlijk onderscheiden in een mannelijke en vrouwelijke kant die ieder mens volgens hem in zich heeft wat uitloopt op een tweeslachtig mensbeeld en godsbeeld.

Ook in ‘Nachtboek van de ziel’ stelt hij dat de mens een androgyn karakter zou hebben (p. 106vv.) Na een lange zoektocht heeft hij zijn zacht-warme-vrouwelijke zijde gevonden, (Nachtboek, p. 108vv.) en haar ten slotte geïntegreerd in zijn persoonlijkheid (Nachtboek p. 117).

Dit soort uitspraken kennen we wel uit de oosterse mystiek. Daar spreekt men over mannelijke en vrouwelijke energie. Op deze site wordt het volgende vanuit deze leer uitgelegd:

Het tegenovergestelde (man/vrouw) spiegelt de dualistische natuur van onze schepper, Vader/Moeder God. We kwamen miljoenen jaren geleden naar de Aarde om te ervaren en te voelen wat het was om te leven in een drie-dimensionaal vlak en om een stukje hemel naar dit vlak van bestaan te brengen. In de tijd werden we meer en meer verbonden met het lichamelijke genot die het Aardse leven te bieden had. Uiteindelijk verloren we onze God-kern en werden we egogericht of zelfgericht. Op een bepaald tijdstip veranderde ons androgyne lichaam in twee helften: een lichamelijke man en een lichamelijke vrouw.

Ook de vereniging waar Ouweneel het over heeft wordt er beschreven:

Als deze verandering sterker wordt zal elk van ons moeten leren om harmonie te brengen tussen de mannelijke en vrouwelijke energie die onze natuur uitmaakt. Wanneer de twee tweelinghelften hun mannelijke en vrouwelijke kanten in balans hebben gebracht en ze een sterke spirituele maturiteit hebben verkregen zijn ze klaar voor een blijvende hereniging.

De Bijbel spreekt niet over een mannelijke en vrouwelijke ‘ik’ in een persoon. God schiep de man en God schiep de vrouw:

Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden. Gen. 5:2

Vergoelijkt occulte boeken

Ouweneel ziet geen kwaad in boeken als Harry Potter, Narnia en Lord of the Rings. Hij zoekt juist de overeenkomsten tussen de schrijvers van het nieuwe testament en schrijvers van boeken als:

Alle drie zijn door christenen geschreven, net als het Nieuwe Testament”. (Bron)

De Bijbel is echter het onfeilbare Woord van God, geen gewoon leesboek, dat is wel een groot verschil.

In alle drie de verhalen gaat het om de grote strijd die er gaande is tussen het goede en het kwade, waarbij uiteindelijk het goede overwint, net als in de Bijbel. Ook de goeden maken soms domme fouten, vertonen vele zwakheden, maar met behulp van krachten uit de Hogere Wereld behalen zij de eindoverwinning, net als in de Bijbel.”(Bron)

God waarschuwt ons om ons niet in te laten met de ‘hogere krachten’

En de persoon die zich tot de dodenbezweerders of tot de waarzeggers wendt om als in hoererij achter hen aan te gaan – tegen die persoon zal Ik Mijn aangezicht keren en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God. Lev. 20:6-7

De boeken gaan over tovenaars, God keurt tovenarij af en zegt dat tovenaars eindigen in de poel van vuur:

Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Openb21:8

Ouweneel leert een geloof van wonderen en tekenen. Gericht op het werk en de kracht van de Heilige Geest en ondanks al zijn wijsheid en kennis dwaalt hij af.

Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. 1 Kor.1:19-23

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2957963/2011/10/08/Blinden-Burma-zijn-helemaal-niet-genezen-door-Nederlander.dhtml

http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/ouwcamino1.htm

http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/nieuwsbul14.htm

http://www.toetsalles.nl/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Ouweneel

http://vergadering.nu/leesmap20070618koninkrijkvankracht.htm

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Joshua-dwaling.pdf

http://www.cip.nl/artikel/5798/Willem-Ouweneel:-Het-lijkt-alsof-ik-wispelturig-ben

http://www.aislins.com/nilsia/Energie.htm

http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=20692

http://www.wijkiezenvooreenheid.nl/