Overig-Muziek

Aanbidding

In de charismatische beweging zien we een onderscheid in de muziek tussen lofprijs en aanbiddingBij lofprijs richt men zich dan gezamenlijk tot God, om Hem te loven en te prijzen, bij aanbidding richt men zich persoonlijk tot God. Bij lofprijzing is de muziek meestal sneller en uitbundiger dan bij de aanbiddingsmuziek. Men begint vaak met lofprijs, om uiteindelijk over te gaan in aanbidding.

Sinds de opkomst van de contemplatieve beweging zien we dat er in de aanbidding van christenen een ommekeer is gekomen. De Bijbelse maatstaf van geloof wordt steeds meer vervangen door de wereldse maatstaf van het gevoel. Dit is wat je ook ziet gebeuren in de zangdiensten. De liederen gaan steeds meer voor  ‘het gevoel’ in plaats van Bijbelse onderwerpen, dit zien we ook bij de Opwekkingsliederen.

Wat er tegenwoordig gebeurt is dat de muziek een middel is geworden om God te ervaren. Bij Bijbelse aanbidding gaat het om het vereren en prijzen van God, door dankzegging en lofprijzing, tegenwoordig komt het er vaak op neer dat onder aanbidding wordt verstaan het ‘in vervoering opgaan in God’.

In de charismatische beweging speelt men vaak eerst lofprijsmuziek, om vervolgens via het opbouwen van aanbiddingsmuziek God te kunnen ervaren. Men gaat staan met de  armen opgeheven, ogen dicht, hoofd naar boven gericht. De zweverige aanbiddingsliederen worden gebruikt om in een trance te komen.

Veel nadruk op emotionele woorden als kracht en liefde, en door bepaalde zinnen steeds te herhalen aan het eind van het lied geeft dit je de  gelegenheid om je weg te laten voeren door de emotie. Dan kom je in een staat waar je Gods liefde diep in je voelt stromen. Dit is een vorm van contemplatie die voortkomt uit de rooms katholieke kerk. Dit heeft niets meer met het Bijbelse begrip aanbidding te maken.

De Bijbelse vorm van aanbidding is een vorm van erkenning en onderwerping aan God, onder de indruk zijn van wie Hij is. Daardoor ga je Hem aanbidden door je houding, daden en woorden. Aanbidding is een daad, geen gevoel. In de Bijbel lezen we over het opheffen van de handen bij het bidden:

Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. 1 Thim. 2:8

Over het aanbidden lezen we echter dat men in aanbidding neervalt voor God, niet dat men de handen omhoog heft: 

En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Richt. 7:15

Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. Matth. 28:9

en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, 1 Kor. 14:25

Ook in Openbaring vinden we veel teksten over aanbidding, de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neder voor Hem met het gezicht ter aarde:

wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden:

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Openb. 4:10-11

(zie ook  Openb. 5:14  Openb. 7:11  Openb. 11:16 Openb. 19:4)

Men werpt zich neer om God te laten zien dat men aan Hem onderworpen is, om eerbied en ontzag uit te drukken. Het tegenwoordige opheffen van de handen naar God komt vaak voort uit het verlangen om gevuld te worden met Gods liefde en kracht, men strekt zich naar dit gevoel uit, naar zijn ‘zalving’.

De meeste liederen die er in de charismatische beweging gezongen worden komen uit de opwekkingsbundel. Deze bundel is oorspronkelijk gemaakt om wat meer aanbiddingsnummers in de dienst te krijgen. Vele van deze liederen hebben een onBijbels karakter. Men zingt aanbiddingsnummers om aangeraakt te worden, om bij God op schoot te mogen zitten. Men gebruikt nummers om de Heilige Geest uit te nodigen.

Er werd tot die tijd vooral uit Johannes de Heer en Glorieklokken gezongen mede doordat vele christenen zich meer en meer laten leiden door het gevoel, zie je dat de opwekkingsbundel eigenlijk als het enige liedboek wordt gebruikt. De nieuwe liederen zijn meer geliefd dan de oudere, omdat daar meer op ‘gezweefd’ kan worden.

Niet de Bijbel staat voorop, maar steeds vaker wordt er gekeken naar hoe het voelt. Het is niet meer gebaseerd op Bijbelse grondslag. Nee, het gevoel speelt de hoofdrol, het gaat om de sfeer. Er wordt tijdens de diensten een bepaalde sfeer gekweekt om God te kunnen ervaren, om Zijn liefde te ervaren, om Zijn aanwezigheid te bemerken.

De Bijbel is echter duidelijk:

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hebr. 11:1

God wil dat we Hem aanbidden. Dit doen we echter door onze houding en ons gedrag. Als we Hem willen groot maken in lofprijs of aanbidding is dat iets moois. Het gaat dan echter om Hem en niet om ons gevoel en dat wordt tegenwoordig vergeten. Laat u niet meeslepen door allerlei aanbiddingleiders, muzikanten of teams. Als u weer meezingt met een cd of in de gemeente, kijk dan eens naar de tekst. Luister dan eens naar wat u zingt. Gaat het over Gods grootheid of gaat het over uw gevoel?

Geraadpleegde bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Opwekkingslied

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/aanrtheologie.als.htm

http://www.verhoevenmarc.be/

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/opwekkingsliederen.invloed.htm

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/aanbidding.htm