Alternatieve Geneeswijzen

Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde en is gebaseerd op een oosterse filosofie, het taoïsme. In de 17e eeuw is het overgebracht naar Europa, waar het steeds populairder is geworden.

Traditionele Chinese Geneeskunst

De Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) bestaat al duizenden jaren en is gebaseerd op taoïsme. Volgens het taoïsme is alles ontstaan in een oerchaos (Tai Chi). Dit was een bol waarin alle levenskrachten (Chi’s) zaten. Met de tijd rijpte deze bol, en barstte open zodat de Chi’s alle kanten opvlogen. De lichte Chi’s stegen op en vormden de oerkracht yang. De zware Chi’s daalden neer en vormden de oerkracht yin. Samen vormen yin en yang een eenheid.

Elk persoon heeft volgens het taoïsme een unieke eigen verhouding van yin en yang, dat door het leven verstoord kan raken. Als het yin sterker wordt, wordt het yang zwakker en omgekeerd. Een verstoring van de balans in de yin-yangverhouding kan, volgens deze leer, ziekte veroorzaken. Meer uitleg over deze filosofie zie het artikel Taoïsme.

De Traditionele Chinese Geneeskunde is gebaseerd op een holistische benadering van de mens. Men ziet de mens als een onlosmakelijk deel van zijn omgeving . Het lichaam en de geest worden als één geheel gezien. Volgens de traditionele Chinese ziekteleer circuleert de levensenergie Chi door het lichaam door met elkaar verbonden banen. Deze banen worden meridianen genoemd. Zoals water in een rivier stroomt, zo zou ook de Chi zonder opstoppingen door de meridianen stromen. Een blokkade in deze meridiaan zou ziekte of pijn kunnen veroorzaken.

Op die meridianen liggen punten waarop de Chi circulatie in het lichaam zou kunnen worden beïnvloed. Zo kan een teveel aan Chi worden verminderd, een tekort worden aangevuld of kunnen opstoppingen in de circulatie worden opgeheven. Als er een tekort is of juist te veel, of er is een blokkade van de levensenergie, kan je via de drukpunten invloed uitoefenen op het energiesysteem en zet acupunctuur het lichaam en de geest aan zichzelf te genezen. De basis van de behandeling is niet de symptomen bestrijden, maar het zelfhelend vermogen van het lichaam aanspreken waardoor de klachten zouden verminderen of zelfs verdwijnen.

De wortel van deze leer is dus het taoïsme, dit is geen neutrale filosofie, het gaat op alle vlakken in tegen het Woord van God. De werking van acupunctuur kan verklaard worden door de paranormale krachten die de acupuncturist heeft. Hij stelt zich open voor het occulte, waardoor hij een medium kan zijn voor de machten die invloed hebben op de patiënt.

Dat houdt in dat als je naar een acupuncturist gaat die zijn leer baseert op het taoïsme, dat je jezelf dan ook openstelt voor deze filosofie. Juist hierom moeten we als christenen ons niet bezig houden met deze geneeswijze.

Kwakzalverij

Er zijn echter ook veel acupuncturisten  die een korte cursus gevolgd hebben waarin ze wat punten hebben geleerd. Zij noemen zich dan acupuncturist, maar  zijn zich er niet van bewust dat acupunctuur meer is dan een paar drukpunten, dat er een hele occulte filosofie achter zit. Zij zullen niet werken met deze occulte kracht. Daar het effect staat met de mate waarin de acupuncturist zich kan laten beïnvloeden door de geesten achter de Tao-filosofie, zal het dus ook niet werken. Hooguit het placebo-effect. Het heeft dus ook geen zin om naar zo’n acupuncturist te gaan.

 

WAAR WORDT ACUPUNTUUR VOOR GEBRUIKT?

Traditionele Acupunctuur:

Het oudste gebruik, de traditionele acupunctuur, werd voornamelijk gebruikt als een preventieve behandeling, om de balans van de levensenergie in  het lichaam te houden.  Meestal werd het gebruikt in combinatie met andere vormen van traditionele Chinese geneeskunde zoals, kruiden, voedingstherapie , beweging en massage.

Symptomatische Acupunctuur:

Symptomatische Acupunctuur behandelt pijn en ongemak in verband met letsel of ziekte. De behandeling is meestal tijdelijk en is niet bedoeld om de stoornis zelf te genezen.

Verdoving Acupunctuur:

Hierbij gebruikt men naalden in plaats van  een narcosemiddel. In China werden onder Mao grote successen geclaimd bij het pijnloos uitvoeren van operaties met behulp van acupunctuur. Mao beval vanaf 1949 acupunctuur aan in plaats van de gebruikelijke chemische anesthetica, wellicht aangespoord door een tekort aan de gebruikelijke anesthetica.

Een Amerikaanse delegatie onder president Nixon kreeg patiënten te zien die schijnbaar grote operaties ondergingen met alleen acupunctuur als anesthesie. Later bleek dat deze patiënten van tevoren waren geselecteerd op een hoge pijngrens en zwaar waren geïndoctrineerd. Daarnaast bleken ze stiekem morfine toegediend te hebben gekregen via een infuus waarvan eerder werd gezegd dat dit alleen vocht en voeding bevatte. (Bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Acupunctuur)

 

DIAGNOSESTELLING

Een beoefenaar van de Chinese geneeskunst moet zich voor de diagnose helemaal openstellen voor de filosofie van het taoïsme. Aangezien de mens in de oosterse geneeskunde als een eenheid wordt gezien, is ook de diagnose en behandeling op heel de mens gericht en wordt aan de kleinste details aandacht besteed. Een diagnose wordt verkregen door kennis van de meridiaanfuncties, de theorie van de “vijf elementen” en daarnaast door de vier methoden (Si Jian). (Voor meer uitleg hierover zie het artikel de Chinese ziekteleer.)

Als je voor de eerste keer bij een acupuncturist komt, praat hij uitgebreid met je en stelt vragen. Denk hierbij aanvragen over de eetlust, stoelgang en slaappatroon, je dagindeling, je werkzaamheden en humeur. Hij zal je aandachtig bekijken. (lichaamsbouw, gelaat (huidskleur, ogen, emotie), manier van bewegen, kleuren die worden gedragen, de conditie van haar en nagels)

Ook is er de tongdiagnose. (Zit er veel of weinig aanslag op wat is de kleur, zitten er kloofjes of pukkeltjes op, wat is de vorm en hoe is de vochtigheid?) Hij zal ook luisteren naar ademhaling (diep, hijgerig, piepend, zuchtend, kreunend) en de stem (toont deze emotie, is deze afgeknepen, schreeuwerig of zacht?)

Verder zal hij de pols voelen. ‘De pols voelen’ is in de Chinese ziekteleer iets heel anders dan die in de westerse geneeskunde. Aan de hand van de linker en de rechter pols kan worden gevoeld welke stagnaties in de stroming van de energie (Chi) van het lichaam zijn. Er moeten geestelijk ongeveer 360 polsmodaliteiten “gevoeld” worden om een beeld te krijgen van de yin en yang gesteldheid bij de zieke. Er zijn drie diepten en drie plaatsen op elke pols die elk weer hun eigen betekenis hebben. Soms wordt er gebruik gemaakt van de AcuGraph, die meet de energie van de 12 belangrijkste meridianen met een klein stroompje.

Deze brede invalshoek zou de acupuncturist een goed beeld van het dagelijkse functioneren geven. En daaruit zou hij kunnen afleiden hoe het is gesteld met de energiebalans.

BEHANDELMETHODEN VAN ACUPUNCTUUR

Naalden

De bekendste vorm van acupunctuur is de behandeling met dunne naalden. De acupuncturist plaatst de naalden op bepaalde acupunctuurpunten in het lichaam. Als de naald is aangebracht, wekt de acupuncturist het Chi-gevoel op. Door de manier waarop de naald wordt aangebracht, beïnvloedt de acupuncturist de energiestroom van die meridiaan. Hij doet dit door de naald snel of juist heel langzaam rond te draaien en de naald op een neer te bewegen. Hierdoor kan hij de Chi-energie stimuleren, afremmen of harmoniseren. De naalden blijven ongeveer twintig minuten zitten.

Ooracupunctuur

Op het oor bevinden zich volgens acupuncturisten zo’n 200 acupunctuurpunten die in verbinding staan met bepaalde delen van het lichaam, zoals de hersenen, het hart en ledematen. Dit is een moderne vorm van acupunctuur, die zijn oorsprong vindt  in China, maar die ontdekt en ontwikkeld is door de Franse arts Nogier.

Door het behandelen van de punten in de oorschelp wordt dus het gehele lichaam behandeld. Er kan op 2 manieren worden geprikt: met steriele wegwerpnaalden welke na ongeveer 20 minuten worden verwijderd of er wordt gebruik gemaakt van verblijfsnaalden. Verblijfsnaaldjes zijn hele kleine naaldjes die oppervlakkig  in de huid worden gezet en die gedurende enkele dagen tot weken blijven zitten.

Er zijn 3 richtingen:

De Chinese ooracupunctuur. Deze wordt gebruikt ter ondersteuning van de lichaams-acupunctuur behandeling en vooral voor pijnreductie.

De auriculo-therapie. Dit is een meer westers georiënteerde methode en deze wordt voornamelijk gebruikt voor pijnverlichting en bij behandeling van verslaving.

De auriculo–medicinae  Deze speciale vorm van ooracupunctuur gaat veel verder met energieën en chakra’s. Met allerlei filters worden ziekten opgespoord om vervolgens te zoeken naar de middelen die genezend zouden zijn voor de patiënt.

Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een speciaal polsfenomeen, de VAS genoemd, Op de pols is een overslag te voelen als een (acupunctuur) punt afwijkend is. Hiermee zouden ziektes opgespoord en behandeld kunnen worden. Door middel van het registreren van dit VAS-signaal kan men beoordelen welke acupunctuurpunten in het oor geprikt moeten worden voor een behandeling.

Moxa

Moxa is een ander woord voor gedroogd bijvoetkruid. Bij een behandeling met moxa worden de acupunctuurpunten met dit kruid verwarmd. Zo wordt energie toegevoegd op die punten.

Cupping

Bij cupping wordt ook met warmte gewerkt. Op bepaalde punten op het lichaam worden verwarmde glazen bollen (cups) aangebracht. Op die plekken ontstaat een vacuüm waardoor de doorbloeding sterk wordt gestimuleerd. Cupping is een manier om energieblokkades op te heffen.

OCCULT

Al het bovenstaande vormt een mooi beeld van de acupunctuur, maar noch de meridianen, noch de acupunctuurpunten zijn ooit aangetoond in anatomische zin. De acupunctuur theorie heeft geen wetenschappelijk bewijs en staat haaks op het christelijke beeld van het menselijk lichaam en geest.

Vanuit de Chinese ziekteleer wordt geleerd dat geest en lichaam een vaste eenheid zijn dus niet twee onderdelen maar een onlosmakelijk geheel. De Bijbel leert dat we bestaan uit geest, ziel en lichaam. Drie losse componenten die samen een onlosmakelijke eenheid zijn.

Acupunctuur is doordrongen van een anti-christelijke filosofie. De resultaten die behaald worden, kunnen enerzijds misschien verweten worden aan het placebo effect, maar meer voor de handliggend aan de occulte beïnvloeding. Achter acupunctuur staan niet alleen een andere cultuur en denkwereld, maar staat een hele (demonische) geesteswereld.

Als men deze alternatieve geneeswijze van de Traditionele Chinese Geneeskunde toepast, moet men zich dus zowel bij de diagnose als bij de behandeling openstellen voor de filosofie van het taoïsme. Dat houdt in dat als u naar een alternatief genezer gaat die zijn leer baseert op het taoïsme, dat u zich dan ook openstelt voor deze filosofie. Als u nog twijfelt of de therapie verkeerd is, vraagt u zich dan in ieder geval af wat de gedachtegang van de persoon is waaronder u uzelfplaatst. Hangt hij de taoïstische filosofie aan? Zo ja, dan weet je zeker dat u uzelf er niet mee in moet laten.

Hangt de persoon deze filosofie niet aan, dan zal het ook niet werken. De filosofie is niet te scheiden van de therapie. Zonder kennis van de filosofie die eraan ten grondslag ligt, kan van juiste toepassing geen sprake zijn. Waarom zou je naalden in iemand steken, als u niet gelooft in die levensenergie die door zogenaamde meridianen zouden lopen? Wat is dan het nut van het prikken?

CONCLUSIE

Het belangrijkste is dat de wedergeboren gelovige zich niet moet inlaten met praktijken die hem zouden kunnen binden aan valse religies. Onwetendheid van het kwaad is een gevaar, en hoe meer we ons verdiepen in de werkelijke oorsprong van de oosterse filosofieën en praktijken, hoe meer we zien dat ze geworteld zijn in bijgeloof, occultisme, en valse religies die in directe tegenstelling staan tot Gods Woord.

Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Mar. 8:36

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.wayoflife.org/free_ebooks/downloads/New_Age_Health_Care.pdf

http://www.acupunctuur.com/?pid=acupunctuur_info&show=19

http://www.watchman.org/profile/acupro.htm

http://www.kwakzalverij.nl/

http://www.stichting-promise.nl/artikelen/reflexmethodes-microcosmos-macrocosmos/acupunctuur.htm

http://www.acupunctuur.nl/

http://www.inplainsite.org/html/acupuncture.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Acupunctuur

http://www.acupunctuurinfo-tianshu.nl/index.html

http://www.gezondheidscentrumsoest.nl/NEW/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=211

Van occultisme tot bevrijding; Els Nannen. Uitg. Werkgroep Schepping