Bevr. & Gen. Stromingen

Alive and Well Ministries

Alive and Well Ministries is opgericht door Paul Immanuël en Annick Rooda. Hun doel is om duizenden en duizenden tot redding en totale genezing te brengen. Bewogen zijn over de mensen die verloren gaan en hen het evangelie verkondigen is een loffelijk streven. Als we echter op hun site kijken waar volgens hen totale genezing voor staat, die ze aan de mensen willen brengen, dan gaat het over de lichamelijke genezing. Ze doelen dan niet op het herstel met God, de innerlijke genezing van zonde en berouw, waar je genezing door vindt, maar de lichamelijke genezing.

Zij zeggen op hun website: Wij aanbidden God! God wil dat we dichter bij Hem komen. Door middel van lofprijs en aanbidding helpen we mensen daarbij en weten we dat er een krachtige atmosfeer ontstaat van Gods aanwezigheid, waardoor wonderen en tekenen eenvoudiger worden”.

We moeten niet zorgen voor een atmosfeer waardoor er wonderen en tekenengebeuren. We moeten tot doel hebben het woord te verkondigen waardoor mensen tot inzicht komen dat ze vergeving en verlossing nodig hebben. In de samenkomsten moet er een ‘atmosfeer’ komen waarin mensen tot besef komen dat ze een heilig en almachtig God dienen, en daar naar moeten proberen te leven.

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petr.1:15-16

Als we kijken naar de websites die ze aanbevelen dan kan je ook hierin zien waar hun kijk op het evangelie vandaan komt. Volgens Paul en Annick zijn de volgende organisatie en personen zeker aan te bevelen. Trin, Roland en Heidi Baker, Bethel Church, Redding Californie, Sid Roth – ‘It Is Supernatural’, Moore Life Ministries. Al het onderwijs van deze bedieningen is gericht op wonderen en tekenen.

In de geloofsbelijdenis van Paul en Annick staat: We geloven dat God de vloeken verbroken heeft (Galaten 3:13). Dit verwijst niet alleen maar naar bepaalde vloeken, dus hier MOET bedoeld zijn ALLE vloeken! God heeft Adam en Eva niet met vloeken geschapen, alleen maar met zegeningen!

Op het kruis is Jezus voor ons tot vloek geworden, Hij heeft de vloek van de wet verbroken. Hierdoor worden wij door het geloof gerechtvaardigd voor God. Jezus, heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Dat is wat er staat in Galaten 3:13. Dit heeft niets te maken met aardse zegeningen, maar met de genade Die God gegeven heeft door ons vrij te kopen van de wet.

Wat niet staat in de geloofsbelijdenis is misschien nog wel belangrijker als wat er wel staat. Ze schrijven over getuigen, genezing, dingen doen. Nergens staat er dat we alleen door het offer van Jezus gered zijn en dat het Gods genade is waardoor we zijn gered. De Bijbel leert ons dat alleen het geloof in Hem ons redt van het komende oordeel. In de geloofsbelijdenis van  Paul en Annick lezen we over wonderen en tekenen.

Paul en Annick zijn de zending in gegaan nadat ze aangeraakt werden door de verkondiging van twee evangelisten die op een frisse, krachtige en (volgens hen) Bijbelse manier genezing predikten. Hierna is hun bediening echt begonnen. Ze hebben met meerdere evangelisten en “apostelen” rond gereisd en hebben in Amerika en Europa op meerdere plaatsen genezings- en aanbiddingsdiensten gehouden.

Op hun website staat een interview met hen wat stond in het blad Charisma. De kop van het artikel luidt: Genezen kun je leren. Dit is geen Bijbelse uitspraak. De Here Jezus leert nergens hoe je mensen moest genezen. Hij stuurde Zijn discipelen erop uit nadat Hij hen had bekrachtigd.

Hier komen een aantal uitspraken die staan in het artikel. Er staat teveel in om alles te behandelen. Toch wil ik een aantal punten aanstippen die, mijns inziens, heel duidelijk weergeven waar hun leer op gebaseerd is.

-Wat houdt je genezingsschool in?

Als antwoord wordt er gezegd dat de Bijbel doorspekt is met Goddelijke genezing, mensen kunnen leren om hun genezing te ontvangen en mensen trainen om getuigen te zijn door middel van wonderen en tekenen. Als je de genezingsschool doorlopen hebt dan ben je beter in staat om mensen te genezen. Evangelisatiescholen zijn er al genoeg. Genezing hebben we ons laten afsnoepen. Genezing is eigenlijk niets speciaals. Het is een deel van Gods koninkrijk. God doet geen wonderen en tekenen, wij noemen het zo.

Hier wordt genezing gezien als iets wat we zijn kwijtgeraakt. Genezing is echter iets wat God in Zijn genade geeft. Daar is geen genezingsbediening voor nodig. Het is ook niet dat er in de Bijbel continu mensen genezen worden. Er zijn duidelijke periodes van wonderen en tekenen in de Bijbel. Deze zijn echter met een specifiek doel. Als we bijvoorbeeld kijken naar de genezingen die de Here Jezus deed, dan is dit als een teken om te laten zien dat Hij de beloofde Messias is.

-Het is niet exclusief om mensen de handen op te leggen en te genezen. Jezus Zelf heeft ons de opdracht gegeven.

Dit ontlenen ze waarschijnlijk aan de tekst in Marcus 16. Deze opdracht heeft Jezus ons niet gegeven. Dit is een opdracht specifiek voor de discipelen. Ook worden we in de Bijbel gewaarschuwd om mensen niet snel de handen op te leggen:

Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein. 1 Tim.5:22

Ondanks hun bediening zien ze niet iedereen genezen. Paul vertelt: Nee, dat niet, maar zelfs Jezus kon niet iedereen genezen. In de plaats waar Hij vandaan kwam, genas Hij maar enkelen. Er zijn mensen die zeggen dat het kwam door ongeloof, maar wij hebben zelfs mensen zien genezen die helemaal niet geloofden.

De Bijbel zelf leert ons dat het kwam omdat de mensen aanstoot aan Hem namen en niet geloofden. Daarom deed Hij niet veel wonderen. Het kwam niet omdat Jezus het niet kon, de mensen vertikten het om de zieken bij Hem te brengen.

En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Matth. 13:58

Wat voor zin heeft het als mensen genezen worden zonder dat ze daarbij de Genezer accepteren als hun Redder. Ik denk dat hier de grondslag ligt, het draait om de genezing, om Jezus als Wonderdoener en niet als de Verlosser.

Paul vertelt verder dat hij deel uitmaakte van een volle evangelie gemeente waar genezingen deel van uitmaakte. Zij hadden echter nog niet de openbaring gehad dat God altijd wilde dat je geneest. Dat gebeurde als er bepaalde personen langs kwamen. De voorgangers gingen in de jaren ’90 naar Toronto. Paul was graag meegegaan maar omdat dat niet kon gaf hij een zakdoek mee ‘á la Paulus’. Daar in Toronto ontvingen ze een woord voor Paul dat hij de gave van genezing had.

Nadat hij boeken had gelezen van Reinhard Bonkke, Mel Tari, en andere mannen en vrouwen van God wilde ook hij de wonderen en tekenen gaan zien in Nederland en België. Mel Tari claimt dat er onder zijn leiding vele doden zijn opgewekt en ook Reinhard Bonkke zegt dat hij doden heeft opgewekt. Dit zijn dus de mannen waar Paul onder andere een voorbeeld aan neemt.

Ik raad u aan om het hele interview te lezen met de Bijbel open. Dan zult u gaan zien hoe misleid deze mensen zijn. Hun hart zal misschien wel zijn bij de mensen die ze willen bereiken maar dat doet niets af aan het feit dat het onderwijs niet Bijbels te verantwoorden is. Alive and Well Ministries is een zeer charismatische organisatie die wonderen en tekenen voorop heeft staan. Het is een beetje te vergelijken met een organisatie als Trin, of met mensen als Benny Hinn, Kenneth Copeland en dergelijke leraren.

We moeten niet gericht zijn op de wonderen en tekenen. God heeft het volk Israël met wonderen en tekenen bevrijd uit Egypte, toch bleven de meeste ongehoorzaam. De Here Jezus deed vele wonderen en tekenen en weinigen kwamen tot geloof. Het ging hen om wonderen en tekenen. Tegenwoordig is dit nog steeds het geval. Mensen willen wonderen en tekenen meemaken. Maar hierdoor komt men niet tot geloof.

want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. 2 Kor.5:7

Als men er dan zo van overtuigd is dat je genezen kunt leren, waarom gaan ze dan niet de ziekenhuizen langs en genezen ze iedereen? Laat u niet misleiden door mooie praatjes en valse beloften. Vertrouw op de Heer. Natuurlijk gebeuren er nog wonderen, maar je kunt niet op afroep mensen genezen. Je kunt ervoor bidden, maar het blijft pure genade, je kunt het niet zelf leren of afdwingen.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.alive-and-well.org/

http://vergadering.nu/charisma-201112-genezen-kun-je-leren.htm

http://www.peggycoleministries.org/Pages/Default.aspx

http://www.worldmissioninternational.com/

Alive and Well ministries genezingsschool

Charisma magazine