Geestelijke groei

Als je christen bent geworden

Vergeving

De Bijbel spreekt over de toorn van God (dat is de straf voor de zonde) die op alle mensen rust. Er komt een dag waarop allen die God afgewezen hebben voor Zijn Rechterstoel zullen staan. God vergeeft jou dat jij al die jaren tegen Hem in opstand bent gekomen. Jouw straf voor je zonden is al gedragen door Jezus, aan het kruis. Je hebt vergeving ontvangen.

 Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. 1 Joh 2:12

Hij herinnert Zich jouw vroegere tekortkomingen niet meer. Hij begraaft jouw zonden in het diepst van de zee:

 Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Micha 7:19

Al je zonden groot of klein, zijn vergeven:

 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Jes. 1:18

Als jij je vertrouwen op Jezus stelt, worden jouw zonden vergeven doordat Jezus hiervoor de straf gedragen heeft. Jouw lijst van zonden is schoon door Jezus:

 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Kol 2:14

 

 Je hebt een nieuw geestelijk leven

Voordat je tot geloof in Jezus kwam  was je geestelijk dood. Je was je er misschien niet bewust van, maar je leefde in de wereld onder satans heerschappij:

 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,Ef. 2:1-2

Nu heb je weer een geestelijk leven. Je hebt weer een relatie met God, waarvoor God je geschapen heeft:

 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Joh. 17:3

Je bent geestelijk opnieuw geboren.  De Bijbel noemt dit de wedergeboorte.

 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Joh. 3:3-6

Een baby die geboren wordt heeft voedsel nodig om te groeien. Eerst melk en later vast voedsel. Zo heb jij nu ook geestelijk voedsel nodig om geestelijk uit te kunnen groeien tot een volwassen christen. De geestelijke melk die je nodig hebt is het Woord van God. Door in de Bijbel te lezen zal je geestelijk groeien. Naarmate je verder groeit zal je de Bijbel gaan bestuderen en overgaan naar het vaste voedsel.

 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien 1 Petr. 2:2

Wil je weten wat werkelijke geestelijke groei is, lees dan het artikel geestelijke groei.

 

Je hebt de Heilige Geest ontvangen

Toen Jezus terug ging naar Zijn vader, heeft Hij de Heilige Geest gestuurd.

 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Joh. 14:16

Op het moment dat je tot geloof kwam ontving je de Heilige Geest.

 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Joh. 14:23

Jouw lichaam is nu Zijn Tempel:

 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 1 Cor. 6:19

De Heilige Geest  is het zegel dat zegt dat je nu van God bent:

 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Ef.1:13

De Heilige Geest zal jou helpen je oude gedrag, gewoontes en verlangens te veranderen. Hij zal je helpen om verleidingen te weerstaan en problemen te boven te komen. Hij zal je ook helpen om de Bijbel te begrijpen:

 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Joh. 14:26

 

God is nu je hemelse Vader

God is altijd jouw Schepper geweest, maar door je wedergeboorte heb je een nieuwe relatie met God gekregen. God is nu niet alleen je Schepper, maar ook je Hemelse Vader.

 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Gal.3:26

Hierdoor mag jij je ook een kind van God noemen. Nu kun je met God praten zoals een kind met zijn aardse vader praat en zeggen “Abba, Vader” Hierbij moeten we natuurlijk niet vergeten dat onze hemelse Vader ook een heilig God is.

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Rom. 8:15-16

Je hoort nu bij het gezin van God. Hij is je Vader en andere gelovigen zijn je “broers” en “zussen” in geloof.

 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Rom. 8:14

Je hebt nu broeders en zussen over de hele wereld die dezelfde Heilige Geest in zich hebben als jij.

 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. Ef. 4:4-6

 

 Satans macht is gebroken

Voordat Jezus in jou woonde had satan de macht over jou. Hij beheerste jouw leven. Deze macht is nu verbroken, satan heeft geen enkel recht meer over je leven. Je bent vrijgezet van satans macht.

 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. Joh.8:32

Dit zal niet vanzelf gaan. Satan heeft je altijd beheerst en is niet blij dat hij zijn recht om over jou te heersen kwijt is aan Jezus. Hij zal er alles aan doen om je weer terug te krijgen. Hij zal zeker twijfel gaan zaaien. Hij zal je van alles beschuldigen en zeggen dat je zonden je niet vergeven zijn. Hij zal zeggen dat je niet goed genoeg bent. Hij zal zeggen dat je hele wedergeboorte niets veranderd heeft.  Hij zal proberen je bang te maken.

Dit alles doet satan in jouw gedachten. Het is een geestelijke strijd. God heeft ons heeft ons een geestelijke wapenrusting gegeven om te strijden:

 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Ef. 6:11
en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, Ef. 6:17

In Efeze 6 lees je waar de hele wapenrusting uit bestaat en hoe je zo kunt standhouden. Alles zal satan proberen om je weer weg te krijgen bij God. Hij zal je proberen weg te trekken van je geloof in Jezus. Hij gaat zelfs zover dat hij hier voor vrienden en familie van je gebruikt. Zij zullen je misschien niet geloven of zelfs belachelijk maken. Wees hier echter niet bang voor. De Here Jezus heeft Zelf gezegd dat niemand je zal kunnen roven uit Zijn hand. (Rom 8:38-39)

 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.1 Joh. 4:4

Zoek contact met andere christenen. Deze broeders en zusters in geloof kunnen je helpen om te blijven staan en te groeien in geloof.

Laat een reactie achter