Charismatisch-Kenmerken

Apostelen en Profeten van nu

Volgens onder andere Peter Wagner is er vandaag de dag een apostolische en profetische beweging op gang gekomen onder leiding van de Heilige Geest. God zou, volgens zijn zeggen, een veelbetekenende omvangrijke verandering doorvoeren in de protestants christelijke kerk in deze dagen. De Bijbel geeft heel duidelijk aanwijzingen waaraan een apostel moet voldoen:

Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in- en uitging,  te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij  van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding. Hand. 1:21-22

Dus de hele bediening van Jezus hier op aarde moest hij hebben meegemaakt en hij moest door Jezus Zelf geroepen zijn. We lezen dat nadat Judas Jezus heeft verraden, hij vervangen wordt. Degene die uitgekozen werd voldeed aan de voorwaarden, maar omdat Jezus al was opgevaren naar de hemel werd er door middel van het lot bepaald wie het moest worden. Dit lot werd geworpen na gebed, zodat het duidelijk zou zijn dat God Degene was Die het lot zijn uitkomst liet bepalen. (Hand.1)

Paulus is de zogenaamde apostel van de heidenen. Hoewel hij niet één van de twaalf discipelen van Jezus was, heeft hij wel tijdens de bediening van Jezus geleefd en heeft dus alles meegemaakt:

 Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij?  Heb ik niet Jezus Christus, onze Heere, gezien?  Bent u niet mijn werk in de Heere? 1 Kor.9:1

Verder is hij door Jezus Zelf geroepen als apostel:

Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar  door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft Gal. 1:1

Wagner daarentegen geeft aan dat er in deze laatste dagen nieuwe apostelen en profeten zullen opstaan. Nergens lezen we in de Bijbel dat God Zijn criteria  heeft aangepast. Ook lezen we nergens in de Bijbel dat er in de laatste tijden nieuwe apostelen of profeten zullen opstaan. Petrus verwijst in zijn brieven naar de profeten van destijds. De Bijbel leert wel dat er aan het einde der tijden valse profeten en dwaalleraren  zullen komen die mensen zullen misleiden.

Het fundament is gebouwd op de apostelen en profeten met Jezus als de hoeksteen.

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd  op het fundament van de apostelen en profeten,  waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, Ef. 2:19-20

Aangezien het fundament er al ligt hoeft dat niet opnieuw gebouwd te worden. Wij zijn de stenen die God gebruikt om een geestelijk huis te bouwen. Sinds het fundament gelegd is zetten leraren, evangelisten en herders hun taak voort. De apostelen zijn “gebruikt” om het fundament te leggen voor de gemeente. Dit is wat Paulus schrijft met betrekking tot het ambt van apostel:

Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld  als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. 1 Kor.4:9

Paulus schrijft hier dat hij tot de laatste der apostelen behoort, dit betekent dus dat er na hem geen apostelen meer zullen zijn. Als we kijken naar profeten als Jesaja en Jeremia of Johannes de Doper dan valt op dat hun leven in dienst staat van de Heer. Ze hebben geen rijkdom, macht of iets dergelijks. Ze stellen hun hele leven in dienst van God en dat is niet altijd even gemakkelijk. De boodschap die ze verkondigen wordt niet altijd zo goed gewaardeerd. Het zijn echter wel de boodschappen die God doorgeeft. Al de profetieën die doorgegeven worden in opdracht van God komen dan dus ook uit. Een profeet die in het oude testament in naam van God sprak terwijl dit niet van Hem afkomstig was, die moest sterven.

Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in Mijn Naam te spreken dat Ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem. Deutr. 18:20-22

Dus als iemand zich profeet noemt en niet al zijn profetieën komen uit, dan mogen we stellen dat het een valse profeet is. Met het boek Openbaring is de Bijbel afgesloten. Er zijn geen nieuwe profetieën nodig, alles wat er in de Bijbel staat is voldoende om te leren en te onderwijzen.

Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. Openb. 22:18

De Bijbel is duidelijk. Alles wat we nodig hebben om te leren en te onderwijzen is opgeschreven in de Bijbel. De profetische bediening die we kennen vanuit de Bijbel en tegenwoordig zogenaamd weer in ere hersteld zou zijn, is een onBijbelse bewering. We worden niet voor niets door de hele Bijbel heen gewaarschuwd voor valse apostelen en profeten.

Geraadpleegdebronnen:

http://www.globalharvest.org/

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wagner.pdf

http://middernachtsroep.nl/  (mei 2010)

http://nl.wikipedia.org/wiki/C._Peter_Wagner

http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:apostelen&catid=61:de-gemeente-van-jezus-christus&Itemid=83

http://www.gemeentevanchristus.be/wat%20leert%20de%20Schrift/zijn%20er%20vandaag%20nog%20apostelen%20in%20de%20gemeente.htm