Bevr. & Gen. Algemeen

Bevrijdingspastoraat

Na de Torontoblessing is er een enorme toename gekomen van bevrijdingsbedieningen. Het aantal groeit nog steeds.  Na de charismatische kerken kwam het de evangelische kerken binnen, en nu treedt het zelfs de gevestigde kerken binnen.

Kan een wedergeboren christen gebonden zijn door een demonische macht, of is deze leer één van de grootste dwalingen die er verkondigd worden? Vele boeken zijn er over geschreven. In veel kerken van Charismatisch tot Gereformeerd word er tegenwoordig een vorm van bevrijdingspastoraat gebruikt. Ook zijn er in het gehele land cursussen en studies die u helpen om vrij te komen van demonische machten die u nog in hun greep hebben.

Veel van het geleerde hierin is afkomstig van charismatische leraren uit het buitenland. Mensen als Neil.T. Anderson, Dereck Prince, Benny Hinn en vele anderen hebben de basis gelegd voor deze leer. In Nederland zijn het mensen als Wilkin van de Kamp, Willem Ouweneel, Herman Boon en vele anderen.

In de Bijbel komt gebondenheid door demonen voor. De Here Jezus Zelf bevrijdde veel mensen van demonische gebondenheid, dit waren ongelovigen. De manier waarop is echter een heel groot verschil met de manier waarop het tegenwoordig gaat. Hij sprak en ze gingen uit de persoon. In het bevrijdingspastoraat wordt er direct gevraagd aan en gebeden tot de Heilige Geest.

Nergens in de Bijbel worden we opgeroepen om te bidden tot de Heilige Geest. Dus ook niet voor het ontdekken van demonische gebondenheid bij een persoon. Door op deze manier te werk te gaan stelt men zich open voor misleiding door deze machten.

Ook gebeurt het dat mensen in het bevrijdingspastoraat demonen ondervragen. De machten moeten dan bekend maken wie ze zijn. Hoe betrouwbaar zal dat zijn als de Bijbel heel duidelijk stelt dat Satan een leugenaar is vanaf het begin. Er is geen waarheid in hem.

U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Joh.8:44

Men gaat er gewoon vanuit dat dit alles goed is en door God geleid wordt, vooral omdat men de vrucht ervan ziet. De ervaring gaat boven het geschreven woord. Het bestrijden van demonen is echter niet ongevaarlijk.

En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. Hand. 19:13-16

In het bevrijdingpastoraat worden mensen bevrijd van allerlei soorten demonen. Zo is er een demon van afgunst, boosheid, lust, gierigheid en ga zo maar door. Dit soort symptomen zien we wel in Galaten staan. Hier gaat het om de werken van het vlees. Zo lijkt het er op dat al de zogenaamde demonen die eruit gedreven worden in het bevrijdingspastoraat niets anders zijn dan onze vleselijke lusten. Oftewel zonden die we doen doordat we een mens zijn die leeft in een gevallen schepping. We kunnen niet bevrijd worden van ons vlees. Dat is wel waar de kerken tegenwoordig mee bezig zijn.

Kijk eens naar Paulus. Als hij vandaag de dag in de kerk zou zeggen wat hij schreef aan de Romeinen, dan was hij per direct in aanmerking gekomen voor het bevrijdingspastoraat.

Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Rom.7:18-19

Het is eerder een truc van Satan om de mensen juist verder van God weg te trekken. Men is meer gericht op Satan (en al zijn manifestaties) dan op Jezus, ook al wordt alles wel in Jezus’ naam gedaan.

Aan het kruis riep de Here Jezus uit: ”Het is volbracht”. Zou het dan zo zijn dat Hij ons maar gedeeltelijk heeft verlost? Moeten wij als mensen dan eerst nog de strijd aan gaan met Satan en zijn demonen voordat we helemaal vrij zijn? Als dat zo zou zijn dan hebben we iets om ons op te beroemen.

Hoe beter u staat in het bevrijdingsteam, hoe groter de kans dat u trots wordt. “Ik heb al vele demonen uitgedreven”,”Ik sprak hem aan en hij verdween.”,”Ik kwam erachter dat er nog één zat en toen wist ik dat die er eerst uit moest.”, “Ik heb vele mensen bevrijd.” Deze geestelijke oorlogsvoering werkt hoogmoed in de hand. De Bijbel leert ons dat niemand kan roemen op de werken die hij gedaan heeft. Het is Gods genade dat Hij ons heeft bevrijd uit de macht van de boze! Geen enkel mens kan daar iets aan toevoegen.

en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Joh.8:32

Er zijn meer vragen die opkomen bij de leer dat een wedergeboren christen door demonen gebonden kan zijn. Hoe kan de Heilige Geest inwoning hebben in een gelovige samen met een demon? In het bevrijdingspastoraat leert men dat we ons lichaam moeten zien als een huis met vele kamers. Na onze wedergeboorte komt de Heilige Geest in ons wonen. Hij heeft echter niet de beschikking over het volledige huis. Er zijn nog kamers bezet door demonische machten.

De Bijbel leert ons nergens dat dit enigszins mogelijk is. De Bijbel leert ons dat we zijn getrokken uit de macht van Satan en overgezet zijn naar het Koninkrijk van God.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing,  door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Kol.1:13-14

Natuurlijk zullen demonen er alles aan doen om je maar verslaafd, angstig of depressief te laten blijven, maar ik geloof niet dat demonen ook daadwerkelijk inwoning hebben in een wedergeboren christen. Vaak is het ook de oude mens die het gedrag veroorzaakt. Het bevrijdingspastoraat gaat steeds een stap verder. Het is niet alleen maar demonen uitdrijven die u dwars zitten. Alle generatievloeken, doorgegeven door de voorouders, moeten verbroken worden, zelfs tot het 10e geslacht.

Dan zijn er nog de triggers, het kind in jezelf en de zogenaamde zielzorg. Het bevrijdingspastoraat lijkt steeds meer de weg in te slaan van de psychologie. Wat u ook heeft meegemaakt, hoe verborgen het ook zit, welke verslaving u ook last van heeft, het bevrijdingsteam bidt ervoor.

Vaak is de bewustwording van de zonden al een hele grote stap, als je dan vergeving daarvoor vraagt, dan brengt dit genezing, het is dan aan de persoon zelf hoe er mee verder te gaan. Radicale keuzes maken en vertrouwen op God. Geestelijke oorlogsvoerders claimen de overwinning op je leven, maar eigenlijk ben je hierdoor constant een slachtoffer van demonen en wat zij met je doen. Je bent continue met hen bezig, in plaats van je te richten op God.

In Deuteronomium 13 staat vanaf vers 2 een heel duidelijke waarschuwing. God Zelf zegt dat Hij profeten zal sturen die wonderen en tekenen zullen doen en daarmee hen zullen proberen af te leiden van de Enige Ware God. Waarom doet Hij dit?

Want de HEERE, uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Deut. 13:3b

Als we dit eens bekijken bij het huidige bevrijdingspastoraat, lijkt het dan niet of God de mensen beproeft? Of ze gaan voor wonderen en tekenen of voor Hem, voor Jezus? Het bevrijdingspastoraat is niet alleen een misleiding, het doet ook af aan het volbrachte werk van de Here Jezus.

Maar ik vrees dat,  zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. 2 Kor.11:3-4

Geraadpleegde bronnen:

http://visitbethelchurch.com/mikehoggardcom

De Bevrijding van Anna Mendez

Zegen of vloek Derek Prince