Charismatisch-Verschijnselen

Bijna dood ervaring Joodse jongen

Op deze video die te zien is op You Tube staat sinds enige maanden een video van Nathan, een seculiere Joodse jongen die een bijna dood ervaring (BDE) heeft gehad. De boodschap die hij vertelt wordt wereldwijd door Joden, christenen en ongelovigen met vreugde ontvangen. Zijn boodschap betreft de huidige wereld, en in zijn BDE ziet hij het einde naderen. Daarbij heeft hij specifieke informatie over wie Gog is en hoe deze de aanval op Israël zal beginnen.

Zijn ervaring wordt door heel veel mensen gedeeld  via de sociale media en internet, en  ze zien uit naar de vervulling van de dingen die hij verkondigt. De bijna dood ervaring van Nathan vertoont in eerste instantie veel overeenkomsten met  het getuigenis van anderen die een BDE hebben gehad. Zo spreekt hij over het zweven boven zijn lichaam (2 min.34), het steeds hoger zweven (3 min.33) hij gaat door een tunnel (4 min.04) en hij voelt zich veilig en geliefd (4 min.20).

Ook de bijna dood ervaring van Nathan berust op demonische misleiding. Hieronder een aantal punten die duidelijk maken dat hetgene wat hij heeft meegemaakt tegenstrijdig is met wat de Bijbel ons leert.  Ondanks dat de dingen die hij vertelt  afwijken van wat de Bijbel leert, zijn er ook  vele christenen die zijn boodschap accepteren als een boodschap van God. De  rabbijn in de video legt uit dat Nathan geen orthodoxe Jood is. Juist daardoor is de boodschap van deze jongen, voor velen, zo bijzonder. Hij haalt Bijbelteksten aan die hij normaal gesproken niet zou kennen omdat hij de Bijbel (de Thora) nog nooit heeft bestudeerd.

Dit maakt gelijk duidelijk hoe alert men moet zijn en alles moet toetsen aan Gods woord. Zoals de  duivel in de woestijn de Here Jezus verzocht door middel van Bijbelteksten, zo gebeurt dat ook vandaag de dag, alleen nu wel met succes zoals de video laat zien.

Bijna dood ervaring heeft geen enkele Bijbelse grondslag. Velen die hier wel in geloven halen de ervaring aan van Paulus en van Johannes toen hij op Patmos was. Paulus echter had geen BDE, hij werd opgenomen in de hemel, en wat hij daar te zien en te horen kreeg mocht hij onder geen beding vertellen. Johannes kreeg op Patmos  diverse openbaringen die hij opschreef ten behoeve van de gelovigen. Ook dit was geen BDE.

De bijna dood ervaring van Nathan en de openbaringen die hij heeft ontvangen zijn absoluut niet Bijbels. Hieronder in het kort een aantal punten uit zijn BDE. De link naar de video (Nederlands ondertiteld) staat onderaan het artikel zodat u alles zelf kunt zien en lezen. Al zou men willen geloven dat deze ervaring wel van God afkomstig is, dan zullen de  aangehaalde punten duidelijk maken dat dit nooit zal kunnen. Er wordt namelijk in heel zijn BDE niet verwezen naar de Here Jezus, en daarmee is zijn getuigenis dus onbetrouwbaar gebleken. Sterker nog, zijn getuigenis is anti christelijk.(1 Johannes 2)

De openbaringen die Nathan krijgt geven blijk van het Joodse karakter van zijn bijna dood ervaring. Zijn aanwijzingen en verklaringen zijn gestoeld op de Joodse orthodoxe leer en gaan compleet voorbij aan het volbrachte werk van de Here Jezus.

Als Nathan is aangekomen in de “hemel” ontmoet hij daar een rabbijn. Hij ziet daar ook drie lichten. Het middelste is het grootst, de twee aan de zijkant zijn kleiner. Dit is de rechtbank. De autoriteit (voorzitter) van de rechtbank  was rabbijn Ovadia

Nathan ziet hoe er mensen zijn die ze engelen der verwoesting noemen. Telkens als je zonden worden getoond dan roepen deze engelen: ’slecht ’en tonen ze vuur.(8 min.35). Hier zien we hoe belangrijk de rol van Satan en/of zijn demonen wordt gemaakt.

Hierna wordt Nathan meegenomen naar het lagere deel. Dit wordt de Hof van Eden genoemd. In de hof lezen de mensen de Thora. Hiermee worden de Orthodoxe Joden dus gevoed in hun leer dat ze de Thora moeten leren. Dit wordt nog duidelijker als Nathan het volgende vertelt.

11 min.35. Nathan wordt door de twee engelen van vernietiging,  dit zijn niets anders als demonen,  meegenomen. Deze twee engelen nemen hem mee naar een ruimte met een enorme weegschaal. Hier worden de zonden afgewogen tegenover de mitzvot (1). Mitzvot zijn de 613 rabbinale geboden uit de Thora. Hier is er wederom geen enkele verwijzing naar de Here Jezus, maar juist een verwijzing naar het houden van de wet en de overleveringen.

Dus ook hier weer de nadruk op het houden van de rabbijnse leer en geboden, i.p.v. genade door de Here Jezus. Wat hiervan de uitwerking is vertelt Nathan iets verderop.

16 min.51: Wanneer iemand een mitzvah (1) heeft gedaan ontvangt men beloning, bij een zonde krijg je straf. 17 min.49: Nathan werd verteld dat hij dingen moest goed maken, hij moest tzitzit dragen. Dit zijn speciale knoopjes aan de gebedssjaal die de 613 rabbinale geboden representeren.(2) Dit brengt een grote beloning met zich mee. 19 min.33: Vroeger droeg hij zelden tzitzit, nu juist wel.

Het is duidelijk hoe deze ervaring hem juist meer naar de wettische richting heeft gebracht.

Door het visioen vertelt Nathan dat hij weet wat er aan het einde van de tijd gaat gebeuren. Volgens hem zal dit zeer spoedig, binnen enkele maanden gaan plaatsvinden.

27 min.46: Nathan zegt dat hij niet kan weten wie de Messias is, maar hij weet wel welke eigenschappen deze moet hebben om de Messias te kunnen zijn. Op de vraag van de Rabbijn of hij hier is of daar, antwoord Nathan dat hij hier moet zijn omdat, als hij daar is, hij dood is. Het mag duidelijk zijn dat er hier absoluut geen sprake kan zijn van de ware Messias, de Here Jezus.

17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd,  Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.  En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.  Openb. 1:17-18

Volgens Nathan is deze messias hier op aarde, mensen kennen hem, en als hij dan de messias wordt zullen ze verrast zijn. Juist door zo’n boodschap, zullen zij die dit geloven, de antichrist accepteren als hun redder en denken dat hij de ware Messias is.

De gebeurtenissen aan het einde van de tijd zijn gebaseerd op teksten uit Ezechiël. Echter de “openbaringen” van Nathan met betrekking tot deze tijd zijn zeker niet correct. Ook dit deel van zijn visioen is een mix van Bijbelteksten en bedrog.

29 min.21: Nathan weet wat er staat te gebeuren. 30 min.37:  De verlossing zal een moeilijke periode zijn. Alle volken zullen optrekken tegen Israël. Dit klopt met wat beschreven wordt in Ezechiël 38-39 en in Openbaring 16. Alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem.

12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen,die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Openb. 16:12-14

Hierna beschrijft Nathan de komende oorlog en de overwinning van de messias. De oorlog zal twee weken duren. Miljoenen mensen zullen sterven. Enkel en alleen zij die de Thora leren en daden van liefde doen zullen worden gered. De Israëlieten die zich niet aan de Thora houden of de mitzvot doen zullen streven (31 min.52). Hier zien we wederom de verwijzing naar de wet en niet naar de genade door het geloof in de Here Jezus.

Hij zegt ook te weten wie Gog (Ez.38) is. Volgens Nathan is het Obama die met de Verenigde Staten de aanval op Israël zal inzetten. In Ezechiël lezen we echter dat Gog komt uit het land Magog, ten noorden van Israël. Buiten het feit om dat de Bijbel geen naam geeft van wie Gog is, komt deze niet uit de V.S want dat ligt niet ten noorden van Israël

14 Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? 15 U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. Ez. 38:14-15

34 min.47 e.v. De messias is iemand die nooit heeft gezondigd, berouw heeft betoond en daarna nooit meer een zonde heeft gedaan. Hij zal iemand zijn die nooit zonden heeft gedaan, maar die veel mensen zullen kennen. De mensen zullen verbaasd zijn dat hij de messias is. Dan zal deze messias Obama doden en hem begraven in Israël.

Als het einde komt zal de Olijfberg in tweeën splitsen en zal de messias zich openbaren. Hij zal staan voor de ingang van de Olijfberg en bepalen wie er naar binnen mogen gaan. Deze messias zal aan de mensen ruiken of ze heilig zijn en puur, of ze mitzvot of goede daden hebben gedaan.

De hele beschrijving die Nathan geeft over zijn messias is on-Bijbels. De Here Jezus zal straks niet ruiken of we heilig zijn. Hij zal niet vragen of we mitzvot hebben gedaan. Hij zal oordelen in gerechtigheid.

8 Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk  het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Joh. 12:8

Dat er zelfs onder christenen velen zijn die deze BDE geloven en uitzien naar de gebeurtenissen die Nathan beschrijft, geeft denk ik, wel aan hoe ver de afval van de gemeente al is. Doordat er onder steeds minder christenen een uitkijken is naar de opname voor de verdrukking, een plotseling wegnemen van de gemeente de Here Jezus te ontmoeten in de lucht (1 Thess.4:17), en de leer dat christenen de komst van de Here Jezus moeten voorbereiden zodat Hij Zijn Koninkrijk kan komen vestigen op aarde (de Kingdom Now leer) maakt dat er velen zijn die zich door dit soort misleidende theorieën laten misleiden.

Geraadpleegde bronnen:

1)http://www.myjewishlearning.com/article/mitzvot-a-mitzvah-is-a-commandment/

2)http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/537949/jewish/What-is-the-Tzitzit-and-Tallit.htm

http://tora-yeshua.nl/2015/11/spoedige-komt-van-yeshua-ha-mashiach/

http://www.endofdays.nl/index.php/2015/11/15/openbaring-toekomst-aan-15-jarige-jood-toen-hij-dood-was-voor-15-minuten/