Charismatisch-Leraren

Bill Johnson & Bethel Church

De senior pastors van Bethel Church Redding zijn Bill & Brenda (Beni) Johnson en Kris & Kathy Valloton. Bill en Beni bekleden het leiderschap van Bethel Church, daarbij terzijde gestaan door Kris en Kathy. Het is goed om voor ogen te houden dat zowel Johnson als Valloton hetzelfde onderwijs geven en hun weg, en daarmee ook de gehele filosofie binnen Bethel Church dezelfde is. De invloed van Bethel Church op gemeenten is enorm. Wereldwijd worden er door Bethel Church gemeenten opgericht en vele andere gemeenten zijn door middel van hun onderwijs en programma’s met Bethel Redding verbonden.(1)

De leiding van Bethel Church ligt al sinds 1968 in de handen van de familie Johnson. In 1968 is de familie Johnson verhuisd naar Redding waar de ouders van Bill Johnson  als pastors aan de slag gingen. Voordat Johnson bij Bethel Church als pastor aan de slag ging heeft hij eerst 17 jaar  als pastor in Weaverville gediend. De grote doorbraak in de bediening van Johnson kwam in 1987 nadat hij twee conferenties van John Wimber had bezocht. Vanaf dat moment begonnen de wonderen en genezingen steeds meer toe te nemen.(2)

John Wimber is de oprichter van de zogenoemde “Derde Golf”, ook wel bekend als het krachtevangelie, waarbij de nadruk ligt op wonderen, tekenen en manifestaties. John Wimber staat aan de basis van de huidige charismatische dwaalleer. Voor een uitgebreide beschrijving van deze leer zie hier.

In 1996 is Johnson terug gegaan naar Bethel Church Redding, nadat het toenmalige bestuur volledig had ingestemd met zijn enige eis namelijk dat hij (Johnson) geboren was voor een opwekking, en dit ook zou najagen. Vanaf het moment dat Johnson bij Bethel Church aan de slag ging begon de uitwerking van deze opwekking. Het begon klein, maar al gauw zagen ze velen genezen, er waren zelfs meerdere genezingen van kanker. Vandaag de dag zijn wonderen en genezingen een normale verschijning binnen Bethel Church, ondanks dat niet iedereen daar geneest.(2)

Bill Johnson is een veel gevraagd spreker op conferenties wereldwijd, schrijver van vele boeken en wordt beschouwd als apostel en leider binnen de apostolische beweging. Bethel Church is één van de meest invloedrijke gemeente binnen de New Apostolic Reformation (NAR).

Bill Johnson is een aanhanger, en verkondiger van de Word of Faith leer (WoF). Het mandaat dat de gelovige volgens Bethel Church heeft is om het Koninkrijk op aarde te vestigen, door middel van wonderen en tekenen. Op zijn site geeft Johnson een aantal antwoorden die duidelijk maken dat hij een verkondiger is van deze leer. Zo antwoordt hij op de vraag of God iedereen wil genezen: Bid voor mensen, niet het Uw wil geschiedde gebed, bij de duizenden die ik heb zien genezen heb ik nooit iemand gezien die door zo’n gebed werd genezen.(3)  Dit is een voorbeeld van het bekende name it en claim it, oftewel, u vraagt niet aan God, u zegt dat het moet gebeuren. De Here Jezus Zelf leert ons echter iets anders.

Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil,  maar de Uwe geschieden. Luc. 22:42

Verder schrijft Johnson: Bid voor specifieke wonderen in je leven. Lees de Bijbel  en zoek in het evangelie naar modellen die je kunt volgen, specifiek met betrekking tot het Koninkrijk. Lees boeken van Gods generaals, zij die het werkelijk deden. Hierbij geeft Johnson een, mijn inziens, alles zeggende aanbeveling, namelijk, mocht u de boeken van deze “generaals” niet willen lezen omdat ze later in zonde zijn gevallen en/of afgeweken zijn van de waarheid, dan moet u ook maar niet lezen over Simson, Gideon of de boeken van Salomo, Spreuken en Hooglied. De levens van hen zijn, aldus Johnson, ook geëindigd in een tragedie. Zijn advies: Eet het vlees, gooi het bot weg. (3)

Enkele van deze “generaals” zijn John. G. Lake, Smith Wigglesworth en Kathryn Kuhlman. Hiermee stelt Johnson de boeken van aantoonbare dwaalleraren gelijk aan Bijbelse boeken.

Binnen de WoF heeft men een ander kijk op de incarnatie van de Here Jezus, dit is een belangrijk punt van onderwijs. Ook Johnson onderwijst dit. Hij zegt dat de Here Jezus Zijn Goddelijkheid compleet aflegde en enkel Mens was. Johnson zegt: Jezus had geen enkele mogelijkheid om zieken te genezen, demonen uit te drijven of doden op te wekken. Want Hij zei van Zichzelf dat Hij niets kon doen zonder de Vader. Hij (Jezus) gaf Zijn Goddelijkheid op zodat Hij voor ons een voorbeeld werd om na te volgen. Als Hij namelijk als God zijnde deze dingen deed, dan zouden we onder de inruk zijn, maar geen verplichting hebben om Hem na te volgen.

Wat Johnson dus zegt is dat de Here Jezus naar deze aarde kwam, Zijn Goddelijkheid (tijdelijk) compleet kwijt was om voor ons een voorbeeld te worden in het doen van wonderen en tekenen door gehoorzaam te zijn aan God.

De Bijbel leert dat de wonderen en tekenen die de Here Jezus deed een authenticiteit was van het feit dat Hij de beloofde Messias was en dat het evangelie Gods reddende boodschap was. Ditzelfde gold voor de boodschap die de apostelen brachten bij de totstandkoming van de gemeente. De wonderen en tekenen onderstreepte de waarheid van het evangelie, het was geen model voor gelovigen om te volgen om zo het Koninkrijk op aarde te vestigen.

Zie het antwoord aan de discipelen van Johannes de Doper:

22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk  dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt. Luc. 7:22

Johnson beweert dat Christus niet de naam van de Here Jezus is, maar dat het een ervaring is. Volgens Johnson was het niet voldoende dat de Here Jezus de titel Christus had, Hij moest deze zalving ervaren om zo Gods wil te kunnen doen. (4)

Binnen de New Age beweging komen we ook dit soort uitspraken tegen, Christus is een voorbeeld, we moeten streven naar het Christus bewustzijn.  Vanuit het ervaring gericht zijn onderwijst Bill Johnson (en Bethel Church) meerdere dwalingen. Een aantal daarvan zijn, firetunnels, het zoeken naar profetie en visioenen, deze kunt u het best ’s nachts zoeken volgens Johnson (5), soaking, gravesucking en andere bizarre methodes.

Ondanks dat Bill Johnson zegt dat Bijbelse meditatie betekent dat men Gods woord onderzoekt en zich daarmee vult, en niet zichzelf leeg maakt zoals geleerd wordt binnen de contemplatieve beweging, wordt dit wel vanuit Bethel Church onderwezen. Onder andere in hun SOZO programma en Healing Rooms. Dat Johnson het één zegt en het andere in praktijk brengt gebeurt vaker. Zo heeft hij heel lang volgehouden niet te behoren tot de NAR, terwijl hij daar al langere tijd lid van was, en dat tegenwoordig ook openlijk bevestigd.(6)

Als we kijken naar de personen waar Johnson zich mee bevriend noemt wordt helder hoe gevaarlijk zijn onderwijs eigenlijk is. Enkele zeer omstreden personen binnen zijn vriendenkring zijn. John Crowder. Deze staat erom bekend dat hij mensen leert wiet te roken in een poppetje wat de Here Jezus moet voorstellen zodat men, zoals hij zegt, high on Jesus kan worden.

Een andere vriend van Johnson is Todd Bentley. Johnson is één van de NAR “apostelen” die betrokken was bij het herstellen van de bediening van Bentley.(7) Andere valse leraren die bij Bethel Church komen optreden zijn onder andere Benny Hinn en Heidi Baker.(8)

Grave sucking is een methode die door bekende leraren wordt onderwezen. Even een kleine uitleg van wat men hiermee wil bereiken. De gedachte achter grave sucking is dat wanneer een met de Heilige Geest gezalfde leraar dood gaat, zijn of haar zalving stopt zonder dat God Zijn doel met deze zalving heeft kunnen uitwerken. Hierdoor gaan er, volgens deze charismatische leer, zalvingen verloren. Door nu op het graf van een “gezalfde” leraar te gaan liggen, of je hand op de grafsteen te leggen, kun je de zalving ophalen. De zalving, zo wordt geleerd, moet worden opgehaald zodat Gods plan verder kan gaan. De zalving moet opgezogen worden uit het karkas.

Het is een extreme leer, die steeds meer vaste grond vindt onder gelovigen, maar het geeft heel duidelijk de theologie van de Word of Faith beweging weer. God is niet bij machte om Zijn plan uit te werken als wij mensen Hem niet daarin ondersteunen en helpen. Dit is de gedachte achter de kreten als Zoals in de Hemel als ook op de aarde, en Wij moeten Gods Koninkrijk op aarde vestigen zodat de Here Jezus terug kan komen. Deze leer wordt vanuit Bethel Church, door  Bill Johnson en Kris Valloton, verkondigd. Mensen die door Johnson als vriend worden beschouwd, zoals John Crowder, doen aan grave sucking.  Benny Hinn, spreker bij Bethel Church, verklaart dat hij onder ander bij Kathryn Kuhlman en Aimee McPhersons graf de zalving heeft gehaald en deze heel sterk heeft ervaren.

Dat mensen die dit doen iets ervaren is zeer goed mogelijk, echter dit is absoluut geen zalving van de Heilige Geest, maar een demonische macht die hen zo in zijn greep krijgt. Dat zijn dan de leraren die wereldwijd in kerken en gemeenten enorme aantallen mensen bedienen met het “evangelie”.

Bill Johnson gelooft dat we de zalving, of mantel, van genezing, openbaring en inzicht op deze manier kunnen ontvangen. Zelf is hij onder andere te zien bij het graf van Smith Wigglewood.(9) Beni Johnson zien we onder andere op het graf van C.S. Lewis liggen Als antwoord op de vraag of ze aan grave sucking doet antwoordt ze dat ze dat niet doet, maar het juist creepy vindt. De foto’s  die te vinden zijn spreken echter voor zich.(10)

Andere bedieningen van Bethel Church zijn onder andere de Bethel School of Supernatural Ministry. Oftewel de school voor bovennatuurlijke bediening. Het doel van deze school is om de studenten op te leiden om te leven in het bovennatuurlijke. Hiermee wordt bedoeld te wandelen in een bediening van wonderen en tekenen zodat naties getransformeerd zullen worden. Een van de standpunten die aangehaald worden is dat God bezig is Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen, en niet zozeer Zijn gemeente.(11)

BSSM is voortgekomen uit Bethel Church visie voor opwekking, persoonlijk, regionaal en wereldwijd daarin heeft men voor ogen  het Koninkrijk van God op deze aarde te vestigen,(12) dit is in overeenstemming met de Word of Faith leer die Bethel Church  verkondigt.

Wij worden niet opgeroepen de wereld te transformeren, maar te wandelen in de waarheid waarbij we onze hoop vestigen op  de Here de Jezus en Hem verwachten vanuit Hemel.

3Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus,  Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop,  door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 1 Petr. 1:3-4

8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om  onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap  aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen  geschapen heeft door Jezus Christus,10 opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, 11 volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. Ef. 3:8-11

Een andere manier waarop Bethel Church, vooral jongeren, beïnvloedt is door de jongeren beweging Jesus Culture. In de zomer van 1999 werd de eerste jongerenconferentie gelanceerd onder de naam Jesus Culture. De bijeenkomsten groeiden ieder jaar weer en in 2005 was de aanbidding zo sterk geworden dat besloten werd om een muziekalbum uit te brengen.

Vanaf dat moment is het hard gegaan. Jesus Culture verzorgde, eerst landelijk en daarna wereldwijd,  steeds meer conferenties. Nu 18 jaar later zijn ze vanuit Bethel Redding uitgezonden naar Sacramento om vanuit daar locale Jesus Culture groepen te planten. Het mandaat dat Jesus Culture, volgens eigen zeggen heeft, is om een generatie van hervormers (revivalists) te mobiliseren die de cultuur vormen en naties veranderen. Jesus Culture claimt meer te zijn dan een band, het wordt omschreven als een wereldwijde beweging.(13)

Enkele bekende Word of Faith leraren die op Jesus Culture conferenties spreken zijn onder andere T.D Jake, Cindy Jacobs en Reinhard Bonkke.(14) Meer van Bethel Church en Jesus Culture kunt u zien op deze video (v.a.58.min)

Veelzeggend is ook het getuigenis van Jesus Culture aanbiddingsleider Kim Walker-Smith. In haar zoektocht naar de mening van het leven, rijdt ze op een avond langs Bethel Church’s  24 uurs gebedsruimte. Daar had ze een ontmoeting met “Christus” zoals ze nog nooit had meegemaakt. Ze zegt: “Er gebeurde iets, en ik wist dat er een God moest zijn en dat Hij van me houdt. Vanaf dat moment voelde ik Zijn liefde. Zo ik begon Hem te zoeken om Hem beter te leren kennen”.

Een andere ervaring die Kim had in deze gebedsruimte is (kort samengevat) de volgende. “Ik was in de gebedsruimte en plotseling voelde ik Jezus in de ruimte lopen”.  “Ik kon Hem naar me toe voelen lopen om een ontmoeting met Hem te hebben”. Kim beschrijft dit als één van haar grootste doorbraken en genezing en het is wat haar motiveert om de aanbidding te leiden op conferenties wereldwijd.(15)

Naast alle dwalingen vanuit het Word of Faith evangelie, de zogenaamde wonderen en tekenen, waaronder ook goudstof dat naar beneden komt in de samenkomst, de “zalving” die uitgedeeld wordt in bijeenkomsten, zijn er ook nog de New Age invloeden, welke tegenwoordig steeds populairder worden door onder andere mensen als William Young (The Shack) en Eugen Peterson (The Message Bible).

Kris Valloton, Bill en Beni Johnson hebben meegewerkt aan het (New Age) boek; The Physics of Heaven. De auteur van het boek zegt over de reden dat ze dit boek heeft geschreven het volgende: “De laatste jaren heb ik het verlangen gehad om de kloof te dichten tussen het Christendom en de ontdekkingen van de kwantumfysica  als ook de ontdekking van Goddelijke waarheid verborgen in mystieke en de New Age”.(16)  Zie voor de inhoudsopgave de link bij nr 16 onderaan het artikel.

Heel kort omschreven behelst dit het New Age concept dat God in alles is. Dit boek is geschreven door de administratieve assistent van Bill Johnson en is te koop in de webshop van Bethel Church. De verkooptekst van het boek luidt: Zie wat de meest geliefde leiders in de charismatische beweging zeggen als ze de geheimen van God ontdekken in geluid, licht, vibraties, frequenties, energie en kwantumfysica, en hoe ze  ontdekken hoe God deze verschillende expressies gebruikt om ons te doordringen van de volheid van Pinksteren.(17)

Hieraan gerelateerde boeken van Bill Johnson kunt u vinden op de website heavenphysics.com.

Wereldwijd zijn er vele gemeentes gepland die ontstaan zijn vanuit Bethel Church. Het onderwijs van Bill Johnson, Jesus Culture en andere leiders vanuit deze gemeenten wordt zo stevig verankerd in de levens van vele christenen. Het is echter een ander evangelie dat velen misleidt en juist wegtrekt van de waarheid. Ondanks al de waarschuwingen voor Bill Johnson en Bethel Church, die door velen worden gegeven zien we dat de invloed van hen steeds verder toeneemt.

De Bijbel waarschuwt voor dit soort onderwijs en roept niet voor  niets op alles te onderzoeken en te toetsen aan Gods woord. Dat is de enige standaard waar we aan vast moeten houden, niet aan ervaringen, of zogenaamde profetieën, visioenen en wonderen. De Here Jezus zegt niet voor niets van Zichzelf dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh.14:6) Alles wat niet in overeenstemming is met Zijn woord moeten we dan ook afwijzen als een ander evangelie.

Valse leraren zullen er altijd zijn, dit is al vanaf de start van de gemeente het geval. Niks is verwoestender dan een aanval van binnenuit. Naarmate de tijd naderbij komt dat de Here Jezus ons tot Hem roept, kunnen we ervan uit gaan dat de strijd steeds feller zal worden en de valse leer zich steeds sneller zal verspreiden. De waarschuwing die Paulus geeft is heden ten dage meer dan ooit van toepassing.

28 Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij  verkregen heeft door Zijn eigen bloed. 29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek  wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien  om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Hand. 20:28-30

 

Geraadplegde bronnen:

1) http://www.ibethel.org/leadership/bill-johnson/

2) http://bjm.org/bill/

3) https://bjm.org/about    (Originele blogbericht verplaatst naar newsletters)

4) https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=20820

5) http://bjm.org/bill  (Originele blogbericht verplaatst naar newsletters)

6) http://www.spiritoferror.org/2016/05/yes-bethel-redding-and-bill-johnson-are-part-of-the-new-apostolic-reformation/5858

7) https://www.morningstarministries.org/resources/special-bulletins/2011/update-todd-bentley-note-bill-johnson#.WLliyDs1_IU

8) http://pulpitandpen.org/2017/01/18/defrauding-millions-bethel-church-and-benny-hinn-together/

9) https://bewareofthewolves.blogspot.nl/2015/04/grave-sucker-bill-johnson-to-join.html

10) https://staceylacik.com/tag/grave-soaking/

11) http://bssm.net/culture/revival

12) http://bssm.net/culture/bethel-church/

13) https://jesusculture.com/about/

14) http://www.4discernment.com/jesus-culture.html

15) http://www.todayschristianwoman.com/site/utilities/print.html?type=article&id=111695

16) https://www.amazon.com/Physics-Heaven-Ellyn-Davis/dp/0983309728/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432647153&sr=1-1&keywords=physics+of+heaven#reader_B00COQM0QU

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/In-drie-Golven.pdf

http://www.bethelredding.com/

http://youthapologeticstraining.com/grave-sucking/