Charismatisch-Stromingen

Chrislam

In de huidige tijd waarin door Paulus voorzegde afval steeds meer toeneemt, zie je ook dat de invloed van de Islam sterker wordt binnen de christelijke wereld. Meditatieve technieken die geleerd werden in Oosterse religies en filosofieën zijn binnen de gemeente bijna overal volledig geaccepteerd. Leringen uit de New Age, contemplatieve meditatie, ‘christelijke’ yoga het is steeds meer gemeengoed geworden binnen kerken en gemeenten en dit alles onder leiding van de grote namen binnen de evangelische wereld.

Vanuit deze leerstellingen wordt op een Christus bewustzijn gewezen (New Age), of geleerd dat we diep van binnen het diepere contact met God kunnen vinden (contemplatieve methoden). Hierin kan men zeggen dat mensen misleid worden omdat ze zich niet houden aan de Bijbelse opdracht alles te toetsen.

Sinds een aantal jaren echter is er een andere tendens gekomen. De islam wordt meer en meer geaccepteerd als zijnde een religie waar het christendom mee kan samen werken. Dit geeft misschien wel duidelijk aan hoe ver de gemeente wereldwijd is afgeweken van de Bijbelse waarheid. Ten tijden van de reformatie kwamen christenen in opstand tegen de katholieke kerk en haar on-Bijbelse leerstellingen. Tegenwoordig is het net andersom, de katholieke kerk wordt omarmd als zijnde een christelijke kerk en de vermenging is overal zichtbaar. Onder leiding van de paus en van evangelische voorgangers wordt in de huidige tijd de islam steeds meer de gemeente binnen gebracht.

Oosterse en katholieke invloeden zijn in de gemeente geaccepteerd en worden gepraktiseerd. Denk aan Lectio Divina, luisterend bidden, rozenkransen bidden en kinderdoop. Er zullen, naar mijn idee, geen leerstellingen vanuit de islam de gemeente worden binnen gebracht. Bidden in de richting van het oosten, verplichte gebedstijden e.d. Er wordt eerder een bepaalde vorm van broederschap gesloten. Dus geen afscheiding maar juist verbroedering, want, zo wordt er geleerd, we dienen allemaal dezelfde God. De Allah uit de Koran is dezelfde als de God van de Bijbel. Isa is niets anders als de Islamitische naam voor Jezus.

Echter de God van de Bijbel, de God van Israël, is absoluut niet dezelfde als Allah. Vanuit de Koran wordt geleerd dat Allah geen zoon heeft, terwijl de Bijbel leert dat God Zijn Zoon heeft gezonden op dat ieder die gelooft eeuwig leven ontvangt. (Joh. 3:16)

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Er is dus geen enkele grond waarop iemand kan beweren dat de god van de islam dezelfde is als God.  Er zijn veel meer verschillen tussen islam en christendom. Denk aan de relatie tot de Joden, de beloften die gedaan zijn aan Abraham, de Godheid van de Here Jezus enz. Om toch tot een overeenstemming te komen en de beide religies tot elkaar te laten komen moet er water bij de wijn worden gedaan. Zoals het is gebeurd met betrekking tot de katholieke kerk, zo gebeurt dat ook met de islam. Er wordt gezocht naar wat bindt en niet wat afscheidt. Geen enkele stroming binnen het christendom lijkt hiervan uitgezonderd. Vanuit de PKN wordt er gezocht naar een zogenoemde ‘common ground’ tussen christenen en moslims.

Dit is bijvoorbeeld wat er staat op de site ‘Ik zoek God.nl.'(1) Deze site leert een compleet andere god kennen als de God van de Bijbel. Het fictieve gesprek begint met de eerste leugen.

Op de vraag aan welke kant God staat is het antwoord dat Hij geen partij kiest voor een groep mensen. Dit is in tegenstelling met Deutr.7:6-7 waarin God duidelijk maakt dat Hij Israël heeft uitverkoren en bijvoorbeeld in Kol. 3:12 staat dat de gelovige door God is uitverkoren. Dit gesprek begint dus al met een leugen, maar dat heeft een doel. Er wordt in het gesprek een ander beeld van God beschreven met als einddoel het idee dat God en Allah dezelfde zijn. Hier een paar kleine stukjes van wat er wordt geschreven:

Dus niemand kan u voor zichzelf opeisen.’ ‘Je zegt het nog politiek correct.’

Nou, als het niet duidelijk wordt of u aan mijn kant staat… daar word ik een beetje zenuwachtig van. Ik hou wel van een beetje zekerheid. Snapt u?’

‘Aha! U bent dus wel iets! U bent… God. U bent – in het Arabisch –  Allah.

‘Slim van je. Inderdaad, Ik ben ‘God’ of ‘Allah’. Ik ben ‘de Hoogste’.

In steeds meer kerken en gemeenten worden imams uitgenodigd.  Zo wordt er een intertekstuele dienst gehouden met als doel om te leren van elkaars onderwijs. Naast onderwijs in de gemeente wordt er op allerlei manieren gewezen op de gemeenschap tussen moslims en christenen. Zo zegt Brian Houston, voorganger van Hillsong Australië, dat Allah en God dezelfde zijn. Na alle commotie hierover zegt hij dat hij verkeerd is begrepen, maar de video (vanaf 1 min. 27) is overduidelijk.(2)

Dit draaien na uitspraken over de overeenkomsten tussen Bijbel en Koran zie je bij meerdere evangelische voorgangers. Rick Warren bijvoorbeeld zegt ook dat hij verkeerd is geciteerd door de krant die een interview met hem had betreffende dit onderwerp.(3) Toch blijkt dat Warren zegt dat moslims dezelfde god aanbidden als christenen. Het feit dat dit door hem, en vele andere evangelische leiders, nog vaak wordt gebagatelliseerd, komt, naar mijn idee, omdat de acceptatie nog niet helemaal daar is.

Het is niet alleen Warren die chrislam promoot. Wat te denken van 300 evangelische voorgangers die moslims een excuusbrief schrijven. Deze wordt onderschreven door o.a. Rick Warren (Saddelback Church), Bill Hybels (Willow Creek), Y.W.A.M (Nederlands, Jeugd met een opdracht), Operatie Mobilisatie en vele anderen.(4,5). Door hier te klikken kunt u A Common Word lezen.

Ook vanuit Willow Creek, een andere invloedrijke gemeente worden de overeenkomsten tussen moslims en christenen gepromoot. Zie hier de brief van Lynne Hybels, de vrouw van oprichter Bill Hybels, die ze stuurde aan haar moslimvrienden. Naast het feit dat moslims binnen Willow Creek ruimte krijgen om te preken, wordt het geloof in de Islam door Hybels verdedigd.

Dit gebeurde onder meer doordat Bill Hybel zijn moslim vriend imam Faisal Hammouda uitnodigde om hem tijdens de dienst te interviewen. Hybels noemt de imam zijn vriend. Hoe kan hij een moslim als vriend hebben als de Bijbel zegt dat we geen vriendschap mogen sluiten met de wereld? Hoe wil Hybels zich afzonderen van een valse godsdienst als hij de verkondiger daarvan als vriend beschouwt?

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen,  want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 2 Kor. 6:14-15

Zo blijken invloedrijke voorgangers wegbereiders te zijn voor de Chrislam. Rick Warren maakt zijn visie duidelijk tijdens het inauguratiegebed voor Obama. Tijdens dit gebed wordt duidelijk dat voor hem Allah en God dezelfde zijn. Zo bidt hij het volgende: “The compassionate and merciful one.” Dit is één van de namen die in de Koran gebruikt worden voor Allah. Verder sluit hij het gebed af met: “I humbly ask this in the name of the one who changed my life, Yeshua, Isa, Jesus….” (video)

Velen volgen de voorbeelden van bekende voorgangers. Enorm veel gemeenten worden beïnvloed door de leer van bekende namen en zo wordt de gemeente steeds meer weggetrokken van de waarheid.

Vaak wordt door voorstanders van chrislam gewezen op de naam van Jezus in de Koran. De naam van Jezus in de Koran is Isa. Deze Isa is niet dezelfde als de Here Jezus. Arabische christenen spreken de Here Jezus niet aan als Isa maar als Yesua (6) of in het Nederlands Jasu’u (7) Isa is niet de Arabische naam voor de Hebreeuwse naam Yeshua.

Er woedt binnen de evangelische wereld een steeds grotere discussie over de vraag of Allah en God dezelfde zijn. Dit is wat er op de site van de EO staat.(8) Hiermee wil men mensen aan het denken zetten. Het tegendeel zal hierdoor juist gebeuren. Waarom zou je een discussie op gang brengen terwijl de Bijbel heel duidelijk stelt dat er maar één God is. Zou het niet zo moeten zijn dat er in plaats van discussie een stelling gebracht wordt om mensen te wijzen op de Bijbelse waarheid?

Dat er een brug wordt geslagen tussen de Islam en het christendom heeft, naar mijn idee, dezelfde oorzaak als de vermenging met de katholieke kerk. Onder invloed van hen die de Kingdom  Now of Latter Rain verkondigen wordt de hoop op de komende opname steeds meer teniet gedaan. Er zijn nog maar weinig kerken of gemeenten die verkondigen dat er een opname voor de verdrukking komt en dat deze op ieder moment kan plaatsvinden.

Christenen hebben een plekje veroverd in de wereld en deze lief gekregen. De zalige hoop (op de spoedige vereniging met de Here Jezus) waar Paulus over spreekt wordt bij steeds minder christenen gevonden. Christenen proberen om, onder leiding van voorgenoemde leerstellingen, vrede te bewerken op aarde. Deze vrede kan er natuurlijk niet komen zonder dat alle grote wereldreligies min of meer gelijkgestemd zijn. Daarom is er de laatste jaren zo’n grote verschuiving aan het plaatsvinden. De politiek probeert op iedere manier om moslims en de islam te vriend te houden. Dat is politiek correct. De gemeente doet dit echter ook steeds meer. Maar om dit te bereiken moet men de Bijbelse waarheid loslaten.

De paus heeft misschien wel de meest duidelijke uitspraak gedaan over het hoe en waarom christenen en moslims moeten samen gaan. Bij zijn bezoek aan de blauwe moskee in Turkije heeft de paus samen met de moefti in de moskee gebeden.(9) Bij zijn bezoek zei paus Franciscus dat een dialoog tussen de verschillende religies een einde zal maken aan het fundamentalisme en aan terrorisme.(10) Er leiden meerdere wegen naar Rome, maar er leidt maar één Weg tot de Vader.

6 Jezus zei tegen hem:  Ik ben de Weg,  de Waarheid  en het Leven.  Niemand komt tot de Vader dan door Mij Joh. 14:6

Aangezien Allah geen zoon heeft, betreft het hier een andere god, dus een demonische geest. Chrislam is niets anders dan een ander evangelie en een ieder die hierin meegaat ontvangt een andere geest en een andere Jezus met alle gevolgen van dien. In Genesis lezen we hoe Abraham de slavin en haar zoon moest wegsturen. Binnen het huidige christendom wordt het tegenovergestelde gedaan. Abraham en de zoon van de belofte (Israël) worden weggestuurd en de slavin en haar zoon (Islam) omarmt.

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.ikzoekgod.nl/2015/01/je-suis-god-een-gesprek/

2) https://vimeo.com/90086516

3) http://www.standfirminfaith.com/?/sf/page/28463

4) http://www.acommonword.com/lib/downloads/fullpageadbold18.pdf

5) http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Allah-God.pdf

6)http://cupofjoe.goodfight.org/?p=88#more-88

7) http://www.allesinhem.nl/uitgelicht/u-zult-hem-de-naam-jezus-geven/

8) http://www.eo.nl/beam/geloven/item/zijn-god-en-allah-dezelfde/

9) http://www.spitsnieuws.nl/buitenland/2014/11/paus-bidt-in-turkse-moskee

10)http://www.spitsnieuws.nl/buitenland/2014/11/paus-bidt-in-turkse-moskee7)

http://www.lynnehybels.com/an-apology-to-my-muslim-friends/

http://www.acommonword.com/