De verdrukking

De aanbidding van het beest

En het werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Openb.13:15

In Openbaring 13 lezen we over twee beesten. Het eerste beest komt op uit de zee. Dit beest stelt, mijns inziens, de heerser van het hersteld Romeinse rijk voor en het tweede beest is de antichrist. De antichrist zal een beeld maken van de heerser van het rijk. In Daniël 3 valt te lezen hoe Nebukadnezar voor zichzelf een beeld liet maken zodat hij aanbeden zou worden. Hier is een duidelijke parallel te zien tussen de tijd van Daniël en de tijd die komt als de antichrist het beeld van het beest opricht. Slechts drie mannen bogen niet voor het beeld.

Zo zal het ook zijn in de tijd van de verdrukking. De gemeente is opgenomen en satan heerst op de aarde. In deze tijd zullen velen tot geloof komen door de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk door de twee getuigen en de 144.000 verzegelden. In deze tijd zullen zij die tot geloof komen moeten volharden in de verdrukking die er dan is. De overgrote meerderheid zal zich echter buigen voor het beeld. De antichrist zal de mensen verleiden door wonderen en tekenen die hij zal doen in de tegenwoordigheid van het eerste beest.

In het boek Daniël lezen we dat Nebukadnezar eist dat de mensen zijn beeld aanbidden. Er wordt niet vermeld dat men daarnaast geen andere godsdienst mocht praktiseren. Het lijkt erop dat iedereen zijn eigen godsdienst had en mocht behouden, als ze zijn beeld maar aanbaden. Dit lijkt mij ook zo te zijn als er een beeld wordt gemaakt voor het beest uit Openbaring. Iedereen kan en mag zijn eigen godsdienst aanhouden, als men het beeld van het eerste beest, de dictator van het hersteld Romeinse rijk, maar aanbidt.

Nu lijkt het op het eerste gezicht vreemd dat de mensen hun eigen godsdienst mogen aanhouden. Als we echter bedenken dat elke religie, naast het christendom, niets anders is dan aanbidding aan satan dan is het niet moeilijk om te begrijpen dat mensen hun eigen religie mogen blijven beoefenen naast de aanbidding van het beest. De ontvanger van de aanbidding blijft namelijk dezelfde. Het ware christendom is namelijk geen religie met ceremonieën zoals de andere religies, maar een relatie met de Here Jezus door de wedergeboorte.

Ondanks dat deze gebeurtenis zal plaatsvinden na de opname van de gemeente, ten tijde van de 70e jaarweek, zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle gang. De waarheid van de Bijbel ligt steeds meer onder vuur. De invloeden uit Oosterse religies die binnen de kerken en gemeentes worden beoefend worden steeds openlijker en massaler omarmd. De Bijbelse waarheid wordt steeds meer geweld aangedaan. Valse leringen trekken steeds meer mensen weg van de waarheid. Wonderen en tekenen zijn belangrijker geworden dan geloof. Waarheid is een relatief begrip geworden. De Bijbel is voor heel veel mensen, die zeggen christen te zijn, niet meer de ultieme maatstaf waaraan alles getoetst moet worden.

Er is een enorme toenadering tussen de verschillende godsdiensten en christelijke bewegingen. De oecumenische beweging verenigt kerken en gemeentes met de katholieke kerk. Daarnaast is de zogenaamde co-existentie waarin de eenheid wordt gezocht met alle mensen onder het mom van: ‘eenheid in verscheidenheid’.

In de tijd waarin we nu leven zien we de afval steeds verder toenemen. Meer en meer wordt er een ander evangelie verkondigd. Hiermee zien we de voorbereidingen voor de ultieme misleiding als zometeen iedereen zal buigen voor het beeld van het beest. Dan zal satans ultieme wens uitkomen. De aanbidding van de mensen die door hem zijn misleid. Deze misleiding gebeurt enkel en alleen omdat God het toestaat.

En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2 Thess. 2:11-12

Iedereen zal voor God verantwoording afleggen. Ware gelovigen zullen loon ontvangen, ongelovigen zullen voor de grote witte troon komen en veroordeeld worden omdat ze niet hebben geloofd in de Enige Die redding bracht.

Ik heb gezworen bij Mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet weerkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren. Jes.45:23

Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong  zal God belijden. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Rom.14:11-12

Redding komt alleen door geloof in de Here Jezus en het onderhouden van Zijn geboden.

Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. Matth.28:19

Ongelovigen zijn al onder satans misleidende invloed. Christenen zijn degene die hij moet zien uit te schakelen. Door hen te misleiden met wonderen, tekenen, nieuwe openbaringen en valse leringen worden mensen op vele wijzen door satan bedrogen zodat hij aanbeden wordt.

Christenen worden opgeroepen om het zout in deze wereld te zijn. Hun licht moet schijnen als een lamp. Echter het zout wordt steeds minder sterk en de lamp geeft steeds minder licht. Het ware evangelie wordt meer en meer met voeten getreden. De gemeente zal opgenomen worden voordat God Zijn toorn uitstort over deze wereld. De geest van de antichrist is al actief. De Bijbel roept op om waakzaam te zijn.

Wedergeboren christenen zullen nooit verloren gaan. Wij zijn geborgen in Gods hand en niemand kan ons daaruit roven. Toch loert ook voor christenen het gevaar om misleid te worden door valse leraren. Door alles te toetsen en ons te onderwerpen aan God zullen we hiervoor behoed worden. Niet door eigen wijsheid of inzicht, maar door de leiding van de Heilige Geest en Gods genade.

Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heerscharen. Zach.4:6b

 

Geraadpleegde bronnen:

Openbaring 13. Satans laatste overwinning : A.Froese

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/beeldOP13.pdf