De verdrukking

De antichrist

In het boek Openbaring wordt gesproken over twee beesten. De eerste komt uit de zee en de tweede uit de aarde. Veel christenen zien in het eerste beest de antichrist terwijl anderen juist in het tweede beest de antichrist zien. Als eerste willen ik beide visies kort beschrijven en daarna zien wat er in de Bijbel over beschreven staat. Hiermee zult u voor uzelf kunnen onderzoeken welk van de twee beesten de antichrist zal zijn. Naast de onderstaande visies zijn er vele theorieën die een persoon aanwijzen die de antichrist zal zijn. Dit soort theorieën missen echter elke Bijbelse grond.

De Bijbel leert dat de gemeente opgenomen zal worden voordat de verdrukking zal beginnen, in die zin is het voor christenen niet van belang om te weten wie van de twee beesten de antichrist is. Toch kan dit wel een heldere kijk geven op de tijd waarin we leven en op de gebeurtenissen die plaatsvinden. Voor uitgebreidere studie over dit onderwerp kunt u de linken onderaan het artikel raadplegen.

Visie 1:Het 1e beest als de antichrist

Het eerste beest is dan de antichrist. Hij is de leider, de heerser en is degene die aanbeden wordt. Dit verwijst dan naar de Here Jezus. Het tweede beest is de valse profeet. De valse profeet doet wonderen en tekenen voor het aangezicht van het eerste beest en verleidt de mensen zodat ze het eerste beest zullen aanbidden. Dit tweede beest verwijst dan naar de Heilige Geest. Zoals de Heilige Geest altijd op de Here Jezus wijst, zo wijst de valse profeet  op de antichrist. De imitatie van de Drie-eenheid wordt dan als volgt: de draak (satan)is de imitatie van God de Vader. Het 1e beest is de imitatie van God de Zoon en het 2e beest is de imitatie van God de Heilige Geest.

Visie 2:Het 2e beest als de antichrist

Het eerste beest verwijst dan naar het rijk van de antichrist en de heerser daarvan. Het tweede beest is dan de antichrist en verwijst naar de Here Jezus. Het tweede beest verricht wonderen en tekenen en doet zich daarmee voor alsof hij de beloofde Messias is.  De imitatie van de Drie-eenheid is dan als volgt. De draak (satan) is de onzichtbare machthebber die het 1e beest inspireert en macht geeft. Dit is dan de imitatie van de Heilige Geest. Het eerste beest is het hersteld Romeinse rijk met zijn dictator. Dit is de imitatie van God de Vader. Het tweede beest is de antichrist die imiteert God de Zoon. In Daniël 2 kunnen we lezen dat God Nebukadnezar een droomt geeft die betrekking heeft op de toekomst en het eind van de wereld.

Maar er is een God in de hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft de koning Nebukadnézar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten van uw hoofd op uw bed, zijn deze: Dan.2:28

In de uitleg van deze droom zien we dat het beeld steeds weer een rijk voorstelt en tegelijk ook de heerser van ditzelfde rijk. Nebukadnezar was het gouden hoofd. Er was geen enkel rijk dat aan het zijne gelijk was. In Daniël 7 worden deze rijken ook beschreven in een visioen dat Daniël heeft. Hier worden deze rijken voorgesteld in de vorm van vier dieren. In dit hoofdstuk komt naar voren dat de vier dieren niet alleen vier rijken zijn maar ook vier heersers.

Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen.Dan.7:17

Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat onderscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal haar vertreden, en het zal ze verbrijzelen.Dan.7:23

Het vierde dier is het Romeinse rijk. Voor uitleg over Daniël.7, en de betekenis van de vier dieren klik hier en hier. Er wordt vaak gezegd dat de dodelijke wond van het eerste beest uit Openbaring 13 betrekking heeft op de antichrist die geneest van een dodelijke wond. Als we echter naar de geschiedenis kijken, dan lijkt het waarschijnlijker dat hier het Romeinse rijk mee bedoeld wordt.

In de tijd van Johannes toen hij deze openbaringen kreeg was het Romeinse rijk de heersende macht in Israël. De macht van dit rijk werd verbroken in twee delen en verdween daarna helemaal. Toch zien we dat dit rijk wederom in opkomst is. Europa begint zich steeds duidelijker te profileren in de wereld en probeert steeds meer een stempel te drukken op de huidige wereld. Dit lijkt mij dan ook de verklaring voor de tekst uit Openbaring 13.

En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Openb.13:3

In Openbaring 13 lezen we dat het eerste beest zijn macht rechtstreeks van satan ontvangt. Hij geeft het zijn macht. Dit eerste beest heeft de macht om de aarde te teisteren 42 maanden lang. Het spreekt Godslasteringen en vervolgt de christenen. Hier is naar mijn idee sprake van de heerser van het herstelde Romeinse rijk die de eerste 3 ½ jaar door de kracht van satan zal heersen. Hij zal als een dictator heersen. In eerste instantie zal hij een oplossing lijken te brengen in de chaos die is ontstaan na de opname maar al spoedig zal zijn ware aard naar boven komen.

Het tweede beest komt op uit de aarde. Dit wijst naar alle waarschijnlijkheid op een Joodse persoon. In de Bijbel staat de aarde symbool voor Israël terwijl de zee voor de heidenvolken staat. Dit tweede beest lijkt op het Lam, het heeft twee horens. Hij zal echter spreken als de draak, dat is satan. Hij zorgt door middel van wonderen en tekenen dat velen verleidt zullen worden en dat ze een beeld zullen maken van het eerste beest wat door de mensen aanbeden moet worden. Verder zal hij ervoor zorgen dat niemand kan kopen of verkopen tenzij men het merkteken van het beest heeft ontvangen. Dit merkteken is het getal van de naam van het eerste beest.

Hier is  de wijsheid: die het verstand heeft, berekene het getal van het beest; want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. Openb.13:18

Het eerste beest komt vanuit de aarde, het Romeinse rijk. Dit wordt vanuit Daniël 7 duidelijk. De Joden zullen naar mijn idee nooit een heidense messias aanvaarde omdat de Bijbel hele duidelijke aanwijzingen geeft waar de Messias vandaan komt. De Here Jezus zegt hierover:

Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Joh.5:43

Dit is naar mijn idee een verwijzing naar de profetie die te lezen is in Zacharia 11.

Want ziet, Ik zal een herder verwekken in dit land; dat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken; het jonge zal hij niet zoeken, en het verbrokene zal hij niet helen, en het stilstaande zal hij niet dragen; maar het vlees van het vette zal hij eten, en hun klauwen zal hij verscheuren. Zach.11:16

De Bijbel leert dat de geest van de antichrist al werkzaam is op de aarde. Dit gebeurt onder meer door valse wonderen en tekenen. Dit is vanaf het allereerste begin dat de gemeente is ontstaan al zo. In onze huidige tijd zien we dat deze werking alleen maar sterker wordt en meer toeneemt.

In Openbaring 19 staat dat bij de wederkomst, aan het  einde van de grote verdrukking, het beest en de valse profeet beide levend in de poel van vuur worden gegooid. De valse profeet wordt alleen in dit vers genoemd, verder komt deze in het boek Openbaring niet voor. Het eerste beest wordt levend in de poel van vuur gegooid. Dit kan niet het hersteld Romeinse rijk zijn omdat er hier sprake is van een persoon. Dit is dan ook naar mijn idee de heerser van dit rijk. De valse profeet is het tweede beest.

Doordat er in het boek Openbaring verder niet wordt gesproken over de valse profeet, moet dit mijn inziens een andere benaming zijn voor de persoon die het tweede beest is. Hiermee wordt volgens mij duidelijk gemaakt dat het tweede beest de valse christus is, de valse profeet. De persoon die zich voordoet als de ware Messias maar het niet is. Persoonlijk heb ik het idee dat in het eerste beest het hersteld Romeinse rijk te zien is met de daarbij horende heerser, de mens van grote zonde.

Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet,  tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 2 Thess.2:3

Het tweede beest is dan de antichrist, dit mede door de benaming valse profeet (Openb.19:20) en de verwijzing naar zijn valse wonderen en tekenen waardoor de mensen hem zien als de ware Messias.

En ik zag een ander beest  uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, de hoornen van het Lam gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest,  in tegenwoordigheid ervan, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens  dodelijke wond genezen was.En het doet  grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. Openb.13:11-13

Nogmaals, voor wedergeboren gelovigen is het niet noodzakelijk om te weten welk van de twee beesten de antichrist zal zijn. Echter, door de Bijbel te onderzoeken en de tijd te onderkennen waarin wij leven zullen we ons steeds meer richten op de Here Jezus en Hem verwachten. Dan zullen we niet in verwarring gebracht worden door al de verschuivingen die er plaatsvinden.

Zie alleen eens de politieke agenda om de wereld steeds meer één te maken. De globalisering wint steeds meer aan invloed. Ook binnen de kerken en gemeentes wordt de oecumenische invloed steeds groter en wordt meer en meer gepromoot. Hierin zien we de voorbereidingen voor de komst van de antichrist en zijn wereldregering. De grenzen zoals God deze heeft gesteld en aangegeven worden meer en meer afgebroken. In dit alles  mogen we onze hoop vestigen op Hem. Wetende dat onze verlossing naderbij komt.

Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou reinigen,  ijverig in goede werken. Titus 2:13-14

Geraadpleegde bronnen:

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=2587

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm

http://www.thebereancall.org/content/question-idea-antichrist-will-be-resurrected-dead-satan-seems-be-prevailing-opinion-among-ev

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=1367

http://www.bibleguidance.co.za/Engbooks/PDF/Biblicalprophecies.pdf

Openbaring 13 satans laatste overwinning – Arno Froesse

120 vragen over Bijbelse profetie – Arno Froesse