Bevr. & Gen. Boeken

De Bevrijder (Neil T. Anderson)

Het boek ‘De bevrijder’ van Neil T. Anderson is bedoeld als handvat bij het bevrijdingspastoraat. Anderson is één van de leidinggevende personen binnen de leer van bevrijding en genezing. Het wordt te uitgebreid om al de leerstellingen en claims die in het boek staan te behandelen. Toch wil ik hieronder een aantal voorbeelden aangeven die duidelijk maken hoe deze leer mensen wegtrekt van de waarheid van het evangelie.

Op bladzijde 53 legt Anderson uit wat Paulus bedoelt in Romeinen 7:15-25. Naar aanleiding van deze tekst trekt Anderson de conclusie dat er nog iemand in ons woont die dit veroorzaakt. Paulus schrijft echter dat er geen goed in ons woont. Dat is geen demonische macht, dat is de zonde.

Door verder lezen in het hoofdstuk leert Anderson dat het allemaal door Satan komt. Dit past goed in zijn theologie dat we bevrijd moeten worden van demonische machten die in ons zijn. Wanneer we Romeinen 7 lezen dan spreekt Paulus geen enkele keer over demonen die inwonen of ons wegtrekken. Paulus spreekt over ons vlees!

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Rom. 7:24-26

Op bladzijde 68 komen we één van de bijzondere ervaringen tegen die Anderson mee maakt. Hij is in gesprek met een vrouw, die volgens hem christen is en opeens wordt overgenomen door een demonische macht. Deze vrouw is nogal groot en lichamelijk zou hij er moeite mee hebben om haar aan te kunnen. Dan spreekt hij tot de boze geest in de vrouw de tekst uit 1 Joh 5.

Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet. 1 Joh 5: 18

Wat Johannes hier zegt is dat onze nieuwe mens, die we zijn geworden door de wedergeboorte, niet kan zondigen. Echter onze oude ik, ons vlees doet dat wel en zo zien we in de praktijk dat we vaak toch zondigen. De duivel heeft geen vat op ons, of macht over ons om ons uit Gods hand te roven. We zijn geborgen in Hem, door het geloof in de Here Jezus. De Bijbel leert dat er in de gelovige twee naturen zijn. Onze nieuwe schepping die we zijn in de Here Jezus en onze oude vleselijke natuur. Deze twee voeren strijd met elkaar.

Voor een duidelijk beeld moet u weten dat voor Neil Anderson de oude mens niet meer bestaat. Hij schrijft: ‘De oude mens is dood’. En aangezien we niet langer van God gescheiden leven, zijn ons oude ik (de zondaar) en onze oude natuur voorgoed verdwenen. Ons oude ik is vervangen door het nieuwe ik’. (N.Anderson: Overwinning).

Dit is hoe Neil Anderson de bovengenoemde tekst dan ook gebruikt: ‘Ik zei tegen de boze geest die in de vrouw was. Ik ben een kind van God, de boze kan mij niet aanraken’. ‘Ga onmiddellijk zitten’.

Als eerste verdraait hij de tekst. Er wordt niet in de Bijbeltekst gesproken over lichamelijk aanraken. Ten tweede, hoe kan het zijn dat de boze geest hem niet kan aanraken omdat hij een kind van God is en tegelijkertijd deze boze geest wel woont in een ander kind van God?

Op bladzijde 71 lezen we één van de vele tegenstellingen tegen die hij leert. Anderson schrijft dat we uit Efeze 1 kunnen leren dat Jezus alle macht heeft. Dit klopt natuurlijk. Als we dan verder lezen zien we dat Anderson schrijft dat ook wij dit gezag hebben, maar dan niet zoals de apostelen over alle ziekten e.d., maar alleen om de bemoeienis van Satan en demonen over ons leven te overwinnen. Deze uitleg spreekt zichzelf tegen. Als hij beweert dat we dezelfde macht hebben als de Here Jezus, waarom dan alleen over Satan en demonen?

In de beschrijving van de wapenrusting komt Anderson tot de conclusie dat we deze gekregen hebben om Satan en zijn machten aan te vallen. De beschrijving die Paulus geeft van de wapenrusting in Efeze 6 is helder.

Sta in de waarheid en leid een heilig leven (vers 14). Wees bereid het evangelie te verkondigen (vers 15). Vertrouw op God (vers 16). Houd de hoop gericht op uw zaligheid, hierdoor zal de wereld steeds minder aantrekkingskracht op u uitoefenen. Sta vast op Gods woord alleen, waardoor u de verleiding en verzoeking kunt weerstaan door de leiding van de Heilige Geest (vers 17).

Op bladzijde 74 spreekt Anderson over het proclameren van de veelkleurige wijsheid van God. Die moeten we volgens hem bekend maken aan de machten en overheden in de hemelse gewesten. Dit klopt. Alleen zijn de machten en overheden waar Anderson over spreekt niet dezelfde als waar de Bijbel over spreekt. Anderson heeft het over demonische machten. De Bijbel maakt duidelijk dat hier engelen worden bedoeld die in Gods dienst staan.

Waarom zouden wij als christenen aan Satan en demonen de veelkleurige wijsheid van God moeten laten zien? Hij heeft in Gods aanwezigheid vertoefd. Hij kent Gods veelkleurige wijsheid, daar hoeven we hem niet aan te herinneren. De heilige engelen willen de veelkleurigheid van God zien in de geheimenis van de wedergeboorte, zij verheugen zich hierin.

Aan wie geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn door degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die van de hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. 1 Petr. 1:12

bladzijde 105. Hier gaat Anderson in gesprek met een boze geest om informatie te verkrijgen over de machten die in de persoon zitten die hij wil bevrijden. Het ondervragen van een boze geest is een garantie voor misleiding. De Here Jezus leert Zelf dat er geen enkele waarheid gevonden wordt in datgene wat Satan of een boze geest vertelt.

Gij zijt uit de vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit wat hem eigen is; want hij is een leugenaar, en de vader der leugen. Joh. 8:44

Anderson heeft meerdere vreemde uitspraken. Volgens hem wordt er in de Bijbel evenveel aandacht besteed aan het bestaan van demonen als aan het bestaan van God. Door dit soort uitspraken geeft hij de duivel enorm veel eer. Dit zijn de soort uitspraken die we meer in het boek vinden. Zoals veel leraren die het bevrijdingspastoraat ondersteunen en andere dwalingen verkondigen, wordt de Bijbeltekst gevormd naar de leer die ze verkondigen, in plaats dat de Bijbeltekst de leer ondersteunt.

Op bladzijde 184 haalt Anderson aan dat hij voelt in de Geest of iets wel of niet klopt. Daarna haalt hij een voorbeeld aan waarbij hij een studente bevrijdt van het aanvoelen van geestelijke dingen. Anderson zegt zelf dat hij meestal kan aanvoelen of mensen iets verkeerds hebben gedaan of niet hebben beleden.

Wanneer echter deze studente aan hem vertelt dat ze deze dingen aanvoelt, moet ze worden bevrijd van een geleidegeest. Hierin valt te zien hoe Anderson in zijn eigen voordeel schrijft. Bij de studente heeft hij het over een geleide geest terwijl het bij hem de Heilige Geest zou zijn. Hier telt voor Anderson de ervaring ten opzichte van de Bijbel terwijl de Bijbel de ervaring juist moet bevestigen.

Aan het eind van het boek geeft Anderson nog een aantal gebeden mee. Er zijn gebeden voor de omgeving zodat Satan geen recht kan claimen op uw huis doordat er vroeger ongelovigen hebben gewoond. Deze praktijk wordt nergens door de Bijbel ondersteund. Paulus kwam op zijn reizen in gebieden waar afgodentempels waren. Echter nergens valt te lezen dat hij gebieden vrij bad zodat hij het evangelie kon verkondigen. Hij verkondigde het evangelie en de mensen kwamen tot geloof doordat de Heilige Geest de mensen overtuigde van zonde. Dit is in tegenstelling met wat Anderson leert. Volgens hem moeten ongelovigen eerst vrij gebeden worden voordat ze het evangelie kunnen accepteren. De Bijbel leert echter:

Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en van de samenvoegselen, en van het merg, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Hebr. 4:12

Neil T. Anderson wordt als een autoriteit gezien in de bevrijdingsbeweging. De leer is niet te staven op Bijbelse grond. Teksten worden uit het verband gehaald zodat het onderwijs kloppend is.

We hebben geen bevrijdingspastoraat nodig. De Here Jezus heeft ons vrijgekocht. Door Zijn bloed heeft Hij ons gereinigd. Iedereen die gelooft in het volbrachte werk van de Here Jezus is vrijgekocht uit de macht van Satan en overgezet in het Koninkrijk van de Here Jezus.

Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde; In Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; Die het Beeld is van de onzienlijke God de Eerstgeborene van alle kreaturen. Kol. 1:13-15

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Joh. 8:36

 

Geraadpleegde bronnen:De bevrijder. Neil T. Anderson

Waarlijk vrij? Els Nannen

http://www.statenvertaling.info/