Charismatisch-Kenmerken

De Heilige Geest

In het tegenwoordige christendom is de visie op Wie de Heilige Geest is aan het verschuiven. Vanuit de Bijbel kunnen we leren Wie Hij is en wat Hij doet in ons leven. Tegenwoordig echter wordt de Heilige Geest steeds prominenter naar voren geschoven op een manier die niet past binnen het Bijbelse principe zoals God dat heeft neergezet. De Heilige Geest is door God gezonden zodat wij als christenen de juiste weg kunnen volgen. De Heilige Geest overtuigt van zonden, Hij leidt ons en openbaart Gods wil in ons leven.

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Joh. 14:16-17

Als we de Heilige Geest niet zouden ontvangen dan zou het, mijns inziens, onmogelijk zijn om Jezus te volgen. Hij overtuigt namelijk van zonden en leidt ons op de juiste weg. Ook in het oude testament zien we dat de Heilige Geest werkzaam is in de levens van gelovigen. David en de profeten spreken door Zijn leiding over toekomstige zaken. Bij de schepping zweeft Gods Geest over de wateren. Dus de Heilige Geest is zeker niet een onbelangrijk Persoon binnen de Drie-eenheid.

Echter God heeft een bepaalde “status” gegeven aan Ieder van Hen. God is de Vader, Jezus is gekomen als de Verlosser en de Heilige Geest als de Trooster. Jezus, is de Enige Die de weg tot God de Vader geëffend heeft. Dat is de weg die God heeft bedacht. De Heilige Geest is Degene Die ons op deze weg leidt en ons bijstaat in de moeilijkheden en situaties die we tegenkomen in ons dagelijks leven. Zoals al eerder gezegd, zonder Hem houden we het niet vol.

De Heilige Geest zal altijd wijzen op en naar Jezus en nooit op Zichzelf gericht zijn. Tegenwoordig echter zien we een verschuiving. Vooral vanuit de charismatische beweging komt een andere stroming, die tegenwoordig ook de gevestigde kerken meer en meer overspoelt. De Here Jezus wordt steeds meer naar de achtergrond gedrongen. De Heilige Geest krijgt een steeds prominentere plek.

In het algemeen geloven charismatische christenen dat iemand die christen is geworden ijverig op zoek moet gaan naar de doop met de Heilige Geest. Mensen die deze doop ontvangen ervaren daarbij ook een aantal verschijnselen zoals het spreken in tongen, en vreugde gevoel en allerlei emotionele uitbarstingen. Mensen die deze doop en de daarmee gepaard gaande verschijnselen niet hebben meegemaakt, worden beschouwd als mensen die niet met de Geest van God vervuld zijn. Ze worden niet gezien als een volwaardig christen. Wij ontvangen de Heilige Geest echter bij onze wedergeboorte en hoeven niet ook nog eens gedoopt te worden met de Heilige Geest.

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Ef. 1:13

Steeds meer onderwijs gaat over de kracht van de Heilige Geest en hoe wij als gelovigen in Zijn kracht kunnen leven. Het accent ligt op grote wonderen en tekenen, zieken genezen, demonen uitdrijven, spreken in vreemde talen. Daar is men tegenwoordig steeds vaker op gericht. Dit is echter niet wat de Bijbel ons leert. De tekenen en wonderen waren voor het volk Israël zodat ze zouden inzien dat Jezus de beloofde Verlosser was.

Tegenwoordig wordt er geleerd dat men door de kracht van de Heilige Geest demonen uit kan drijven. Buiten het feit om dat een wedergeboren christen door Jezus Zelf is vrijgemaakt (Joh. 8:32), is het in de naam van Jezus dat iemand bevrijd wordt. Nergens in de Bijbel wordt geleerd dat de Heilige Geest mensen bevrijd.

Op deze manier wordt de Heilige Geest van Trooster en Helper Die op Jezus wijst tot de hoofdpersoon van het evangelie gemaakt. Dit terwijl Jezus Zelf zegt dat Hij de Enige weg tot de Vader is. Buiten het feit dat mensen door dit soort leerstellingen misleid worden, denk ik dat je de Heilige Geest juist bedroeft door Hem deze “status” te geven. Hij wil alleen op Jezus wijzen, dat is de taak die Hij heeft.

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. Joh. 15:26

Iedere leer die Jezus een andere plek geeft dan die de Bijbel leert, dus als Hoofd aangesteld over al wat leeft, en de Enige weg tot verlossing, moeten we zien als een ander evangelie. Ook al wordt de Heilige Geest verhoogd, dat is niet wat de Bijbel leert. Wat we tegenwoordig in onze kerken en gemeentes zien gebeuren is dat de Heilige Geest wordt aangeroepen. Hoewel je het in sommige gevallen ook commanderen kunt noemen. “Kom Heilige Geest. Kom in ons midden en toon ons Uw kracht, laat Uw vuur vallen, kom met de zalving.”

Natuurlijk mogen we God vragen om kracht in ons leven om door te zetten. Natuurlijk mogen we Gods leiding vragen iedere dag opnieuw. Hij zal ons ook leiden door Zijn Heilige Geest. Maar wat er gebeurt in de gemeenten is dat de Heilige Geest wordt gebruikt voor een gevoel en als Iemand Die op moet komen draven als wij het nodig vinden. Men leeft vanuit het gevoel. “Heilige Geest vul ons, wij willen meer, meer vuur, meer liefde en kracht.”

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. Ef. 1:13-14

De Heilige Geest is dus een onderpand van de erfenis die ons nog te wachten staat. Hij is Eén van de Drie-eenheid, Eén die ons wijst op Jezus en wat komen gaat, Eén die ons helpt en troost. Niet Eén die zelf op de voorgrond treedt. Niet Eén waartoe gebeden moet worden. Er staat nergens in de Bijbel dat we moeten bidden tot de Heilige Geest. Je bidt tot de Vader in de naam van Jezus.

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Joh. 14:13-14