Anekdotes

De hel

In welk licht moeten we de hel zien, is het een verzinsel is het een gevoel of is het een daadwerkelijke plaats waar de ongelovigen na hun dood voor eeuwig  zullen verblijven?

Velen willen de realiteit van de hel niet accepteren, ook onder de gelovigen zijn er veel tegenwerpingen over het bestaan van de hel. De Here Jezus heeft vele malen gesproken over de hel. Niet om als een boeman mensen angst aan te jagen, maar om aan hen, en ons, de gruwelijke realiteit te onderstrepen van het bestaan van de hel.

Tegenwoordig heerst er onder christenen een stemming van: God is een God van liefde, Hij zal nooit iemand naar de hel sturen, iedereen zal uiteindelijk wel gered worden. Als dat zo is, dan rijst er toch al gauw de vraag op waarom de Here Jezus voor onze zonden aan het kruis is gegaan, waarom heeft Hij dan zo ongelofelijk voor ons geleden?

Wat er ook steeds vaker wordt geleerd is dat de hel een plaats is die we geestelijk moeten zien, niet een plek waar we na onze dood daadwerkelijk terecht zullen komen, dus meer een afschrikwekkend voorbeeld. Onder leiding van liberale leraren zoals Rob Bell en anderen wordt de hel weggeschreven als iets onrealistisch. Er zijn zelfs al leraren die beweren dat de hel een metafoor is voor de problemen die men op zijn pad tegenkomt.

De katholieke kerk leert dat er een vagevuur is. Hier zult u moeten boeten voor uw onvergeven zonden. Als deze boetedoening klaar is zult u alsnog tot de hemel in mogen gaan.

Moslims geloven dat er 72 maagden op hen wachten, boeddhisten verwachten het nirwana en voor de meeste mensen die niet geloven is er na de dood het grote niets.

Dit is echter niet wat de Bijbel ons leert. Ieder mens die sterft in zijn zonden zal voor de grote witte troon komen te staan en daar het oordeel ontvangen wat hij of zij verdient.

11 En ik zag een grote witte troon, en Hem, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en geen plaats is voor die gevonden. 12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een ieder naar hun werken. 14 En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs; dit is de tweede dood. 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.  Openb. 20 11-15

De Here Jezus Zelf waarschuwt heel duidelijk voor de hel. Lees de evangeliën maar. Als Hij iets vertelde of dat nu een gelijkenis was of dat Hij mensen waarschuwde en berispte, dat was met een doel, dat was niet iets wat Hij zomaar deed. Hij gaf en sprak met voorbeelden die levensecht waren. Denk maar aan het verhaal over Lazarus en de rijke man (Luc :16). Dit is hoe Hij het verhaal begint.

19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende elke dag vrolijk en prachtig. 20 En er was een zeker bedelaar, met name Lázarus, die voor zijn poort lag vol zweren; Luc.16:19-20

Het gaat hier niet enkel om een gelijkenis, dit geeft een diepere betekenis weer. Hier word de arme Lazurus met naam genoemd. De Here Jezus wil hierin de afschuwelijke waarheid van de hel duidelijk maken. Hij spreekt hier geen gelijkenis om mensen iets uit te leggen. Hij spreekt hier over het lot wat ieder wacht die zich niet bekeert.

De hel is niet voor de mensen gemaakt, maar voor satan en de gevallen engelen, toch zal een ieder die niet gelooft in Jezus hetzelfde lot ondergaan als zij. Ook zij zullen eindigen in de hel.

Een plek van eeuwig afgescheiden zijn van Gods liefde en aanwezigheid. Een plaats waar de vlam niet zal doven. Een plek waar de worm die aan u knaagt nooit zal stoppen met knagen. Dit betekent dus een eeuwig durend en nimmer ophoudende pijn, wroeging en verdriet. Mensen zien de hel als een sprookje, uitgevonden door christenen. Helaas zal de meerderheid van de mensen erachter komen dat ze na hun dood niet zijn opgelost in het niets, maar dat ze voor eeuwig blijven bestaan. De Bijbel noemt dit de tweede dood.

8 Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, hun deel is in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

U zult niet per ongeluk in de hel komen, het is een keuze. U kunt kiezen tussen het Leven, dat betekent met berouw tot bekering komen en geloven in het volbrachte werk van de Here Jezus en Hem gehoorzamen, of  de dood, dat is het leven wat u leidt zonder dat u vergeving heeft ontvangen door het geloof in de Here Jezus. Dus door te leven volgens uw eigen regels en ideeën.

Vergis u niet, de hel is net zo echt als dat de hemel is. Als u met berouw tot bekering komt en gelooft dat de Here Jezus Zijn leven heeft gegeven om u vrij te kopen van uw zonden, dan zult u worden gered. Misschien wel de meeste mensen, willen niets horen over het geloof in de Here Jezus. Zij blijven liever in hun zonden en sluiten zich af voor de waarheid. Toch mogen we ons als christenen daar niet door laten weerhouden. Onze houding en gedrag, ons doen en laten moet wijzen op Wie de Here Jezus is. Onze woorden en daden moeten overeenstemmen zodat we een brief van Christus zijn. Ondanks de druk en de enorme tegenstand tegen het evangelie moeten we nooit vergeten dat God niet wil dat er iemand verloren gaat.

Wordt het dan geen tijd dat we onze mond open doen en de mensen de waarheid zullen vertellen?

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. Rom. 6:23