Bevr. & Gen. Personen BuitenlandCharismatisch-LerarenOverig-Personen-Buitenland

Broeder Yun – De Hemelse Man-

Liu Zhenying, beter bekend als broeder Yun, is een Chinese evangelist en kerkleider die
bekend is geworden door zijn boek De Hemelse Man. Dit boek is een biografie over het leven
van Yun en vertelt het verhaal van zijn strijd en lijden voor het evangelie. Daarnaast is Yun
sinds 2003 één van de grootste voorstanders van de Back to Jerusalem beweging. Deze
beweging is,volgens eigen zeggen, in het leven geroepen door een oproep van God om het
evangelie te brengen naar de landen die tussen midden China en Jeruzalem liggen.

De biografie van Yun is niet onomstreden, maar wordt door veel, veelal charismatische
christenen, omarmd als een getuigenis van wat God heeft gedaan in zijn leven en hoe Hij
broeder Yun gebruikt heeft om het evangelie te verkondigen.
In het boek De Hemelse Man wordt het leven van broeder Yun beschreven vanaf zijn zestiende
jaar, zijn drie gevangennemingen, tot aan zijn verbanning naar Duitsland.

Yun is geboren in 1958 in een klein dorp in het zuiden van China in het district Nanyang. Hij
was de vierde van in totaal vijf kinderen. Zijn moeder was christen, zijn vader is later tot geloof
gekomen. Yun zelf is op zijn 16 e tot geloof gekomen. Zoals gezegd is Yun bekend geworden
door het boek De Hemelse Man, deze titel is ontleend aan het feit dat hij tijdens zijn
gevangenschap zijn naam niet wilde geven aan de bewaarders maar steeds vertelde dat zijn
woonplaats in de Hemel was.

Yun is ontsnapt uit de meest beveiligde gevangenis van China, voor en na hem is het niemand
gelukt om hieruit te ontsnappen. Yun zegt in zijn boek dat hij de stem van de Heilige Geest
hoorde die hem opriep om de gevangenis uit te wandelen. De deuren gingen automatisch open,
en de gevangenbewaarders leken door hem heen te kijken alsof hij er niet was.
Deze geschiedenis heeft heel veel vergelijkingen met de ontsnapping de apostelen in
Handelingen 5:19 en van Petrus zoals beschreven in Handelingen 12.

Natuurlijk is bij God niets onmogelijk. Zoals Hij de apostelen bevrijdde uit de gevangenis, zo kan
Hij dat ook vandaag de dag. Echter, waarom Broeder Yun wel, en alle andere gelovigen niet?
De apostelen hadden een specifieke taak, in een specifieke tijd. Dus de vergelijking dat God in
de tijd van Handelingen deze dingen deed en nu ook gaat niet op. Het is verder, mijn inziens,
typerend dat Yun zegt dat hij de stem van de Heilige Geest hoorde. Binnen het charismatische
gedachtegoed is de nadruk op Heilige Geest zeer groot aanwezig, maar niet op een Bijbelse
manier. De Here Jezus zegt dat de Heilige Geest uit Hem neemt en onderwijst. Charismatische
christenen claimen, commanderen en roepen de heilige Geest aan. In Handelingen lezen we
dat de apostelen door een engel uit de gevangenis werden geleid, het was een engel die
Cornelius de boodschap bracht dat hij Petrus moest laten komen. Is het dan logisch dat de
Heilige Geest “gebruikt” wordt om Yun uit de gevangenis te halen?

Ook de bevrijding van broeder Yun als getuigenis voor God macht is niet relevant. Paulus zat in
de gevangenis, en werd niet bevrijd, maar was in zijn gevangenschap een enorme zegen voor
de gelovigen. Paulus gevangenschap was voor gelovigen een reden om nog vrijmoediger te
spreken.

12 En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het
Evangelie heeft gediend, 13 zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is
geworden dat ik een gevangene ben om Christus’ wil, 14 en dat het merendeel van de
broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog
overvloediger onbevreesd te durven spreken. Fil.1:12-14

De biografie heeft Yun enerzijds beroemd gemaakt binnen de christelijke wereld, met als gevolg
dat velen zijn onderwijs leren en volgen, anderzijds is er een grote tegenstand die Yun
beschuldigd van bedrog en misleiding. Yun zelf zegt hierover dat iedere dienstknecht van God,
die vasthoudt aan Zijn woord, vervolging en tegenstand te wachten staat. In zijn geval ziet hij
het als een natuurlijke reactie op wat hij doet.

De Here Jezus zegt dat een dienstknecht niet meer is als zijn meester, en als ze Hem hebben
verworpen, zullen ze ook Zijn volgelingen verwerpen. Dit betekent alleen niet dat de kritiek op
Yun aan de kant geschoven kan worden als zijnde onterechte kritiek. We kunnen, en mogen,
niet oordelen over de motieven van Yun, nog over zijn al dan niet werkelijk tot geloof gekomen
te zijn, dat is een zaak die God aangaat, Hij ziet het hart aan en weet of Yun werkelijk Hem
toebehoort. Het onderwijs van Yun moeten we echter, net als alles wat ons onderwezen wordt,
toetsen aan Gods woord, en op basis daarvan een oordeel vormen of de leer van Yun in lijn is
met wat de Bijbel leert.

Gods woord, en niet onze ideeën, gevoelens of gedachten, zijn de enige maatstaf voor alles wat
ons onder ogen komt. De Bijbel is de standaard voor de waarheid, en daaraan moeten we de
leer van broeder Yun toetsen.

Yun is een charismatisch christen. Hij is opgegroeid zonder Bijbel, hij heeft uitgebreid gebeden
om er één te krijgen met als gevolg dat hij een visioen kreeg waar hij een Bijbel kon vinden,
daarnaast getuigt hij van vele dromen en visioenen die hij gehad heeft om daarmee mensen te
bereiken op plekken waar kerkelijke samenkomsten niet aanwezig waren.
De bediening van Yun wordt (volgens zijn boek De Hemelse Man) gekenmerkt door wonderen,
tekenen, en krachten. Dit is volgens het voorwoord een teken dat Yun een werkelijke apostel
van het geloof is. Als referentie verwijst men naar 2 Kor.12:12.

12 De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen
en krachten.

Heeft deze tekst ook maar enigszins betrekking op wat Yun beweert? Het mag duidelijk zijn dat
dit niet zo is. De tekenen waren een bewijs van het feit dat Paulus een apostel was, de tekenen
maakten hem niet tot een apostel. Een apostel moest aan een aantal eisen voldoen , zoals we
lezen bij de vervanging van Judas.

21 Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd
dat de Heere Jezus onder ons in- en uitging, 22 te beginnen met de doop van Johannes tot op
de dag waarop Hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding.
Hand.1:21-22

Paulus beroept zich op zijn apostelschap in 1 Kor.9:1. Vandaag zijn er geen
apostelen meer, en ook Yun is geen apostel.

Positieve kritieken op het boek De Hemelse Man komen onder meer van bekende christelijke
leiders als Reinhard Bonkke. Dat hij het boek aanbeveelt mag, mijn inziens, gezien worden als
een teken aan de wand van de leer die Yun in zijn boeken en lezingen brengt. Verder was Yun
in 2005 de publiekstrekker op de Pinksterconferentie Opwekking.

Broeder Yun schrijft in zijn boek dat hij een christelijke moeder had, zijn vader later ook tot
geloof is gekomen en dat hij zelf op zijn 16 e bekeerd is. Om te begrijpen wat de achtergrond en
de leer van Yun is, is het goed om te kijken naar hoe deze bekering in zijn werk is gegaan.
Hieronder een paar fragmenten uit het boek De Hemelse Man.
Wanneer de vader van Yun erg ziek is, en de hoop op genezing steeds kleiner wordt, gebeurt er
op een nacht het volgende.

Op een nacht lag mijn moeder in bed, ze was nauwelijks wakker. Plotseling hoorde ze een
heldere stem, vriendelijk en medelevend: ‘Jezus houdt van je.’ Ze knielde op de vloer, beleed
onder tranen haar zonden en wijdde zich opnieuw toe aan de Heere Jezus Christus. Net als de
verloren zoon kwam mijn moeder thuis bij God. Ze riep onmiddellijk de hele familie bij elkaar om
tot Jezus te bidden. Ze zei tegen ons: ‘Jezus is de enige hoop voor vader.’ Toen we hoorden
wat er gebeurd was, wijdden we allemaal ons leven toe aan God.
Daarna legden we onze handen op mijn vader en de rest van de nacht baden we een
eenvoudig gebed: ‘Jezus, genees vader! Jezus, genees vader!’

Familieleden die later geroepen worden komen op dezelfde manier tot bekering, geen
evangelie, maar enkel het getuigenis dat vader is genezen door Jezus. Yun schrijft: “Toen legden ze uit dat
vader volledig genezen was dankzij gebed tot Jezus. Al onze vrienden en familieleden knielden
op de vloer en accepteerden Jezus van harte als hun Heere en Meester”.

De moeder van het gezin hoort een stem, dit vertelt ze aan de rest van de familie waardoor
deze zich toewijden aan God. Daarna worden handen opgelegd en de hele nacht wordt er een
mantra opgezegd en de vader geneest. Klinkt dit als een Bijbelse bekering? Er is geen uitleg
van het evangelie, enkel een stem die spreekt dat Jezus van je houdt. Dit soort getuigenissen is
in het huidige christendom veelal aan de orde, maar ze missen ieder Bijbelse grondslag.
Bekering komt door de verkondiging van Gods woord.

21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren
kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die
geloven. 1 Kor. 1:21

Ondanks het feit dat Yun, en de rest van de familie zich hadden bekeerd tot God, en Jezus als
Heer en Meester hadden aangenomen, wist hij niet wie Jezus was. Yun schrijft: “Ik had Jezus
niet alleen aangenomen als mijn persoonlijke Verlosser, maar ik veranderde ook in een persoon
die de Heere echt met zijn hele hart wilde dienen. Ik wijdde mezelf vol vertrouwen toe aan de
God die mijn vader genezen en ons allemaal gered had. In die periode vroeg ik mijn moeder
vaak wie Jezus nou echt was”.

Omdat broeder Yun geen Bijbel heeft, bezoekt hij een oude voorganger die hem zegt hiervoor
te bidden. Na lange tijd heeft Yun nog steeds geen Bijbel ontvangen en hij gaat terug naar
dezelfde voorganger. Deze zegt: ‘Als je het echt serieus meent, moet je niet alleen neerknielen
en tot de Heere bidden, maar ook vasten en huilen. Hoe meer je huilt, hoe eerder je een Bijbel
zult ontvangen.’
Yun houdt dit honderd dagen vol, zijn ouders zijn bang dat hij bezig is zijn verstand te verliezen.
Yun krijgt ’s nachts om 4 uur een visioen waarin hij drie mannen ziet en uiteindelijk ontvangt hij
van hen een Bijbel. (Dit is even heel kort samengevat). Yun is in tranen omdat het maar een
droom lijkt te zijn. Zijn ouders proberen hem te troosten en zijn bang dat hij krankzinnig aan het
worden is. Plotseling hoort Yun kloppen op de deur en daar staan twee mannen, hij herkent hun
stemmen, dit zijn dezelfde mannen als welke hij in zijn visioen zag. Ze hebben een Bijbel voor
hem meegebracht. Door een visioen wat een andere evangelist drie maanden eerder had
gehad werden deze twee mannen naar Yun gestuurd om een Bijbel aan hem te geven. In dit
visioen werd de locatie en het huis waar Yun woonde in beschreven.

Deling, de vrouw van Yun is op eenzelfde soort wijze tot geloof gekomen. In het boek schrijft
Deling; Mijn buurvrouw, een christin, deed me een eenvoudige belofte: ‘Als je in Jezus gelooft,
zal Hij je genezen.’
Ook het getuigenis van Deling bestaat uit het horen van Gods stem, het ontvangen van
visioenen en bijzondere bovennatuurlijke wonderen, zoals een licht wat haar weg bescheen
toen ze in het donker liep.

Het bijzondere van de beschrijvingen in het boek De Hemelse Man is dat er veel vergelijkingen
zijn met wat er in de Bijbel staat. Bijzondere gebeurtenissen uit de tijd van Handelingen die het
getuigenis van de Here Jezus en de waarheid betreffende het evangelie bevestigden. Deze
wonderen en tekenen hadden tot doel om de gemeente op te richten, het fundament was
gelegd, nu bouwden de apostelen de gemeente op en God bevestigde dit. Nadat de Bijbel werd
afgesloten, waren er geen bijzondere gebeurtenissen meer nodig om Zijn woord te bevestigen.
In de tijd van Paulus zien we dat de wonderen en tekenen steeds minder aanwezig waren en de
nadruk lag op het geschreven woord. We mogen, naar mijn idee, met recht de conclusie trekken
dat het hele boek door een misleidende geest is geïnspireerd, en dat het onderwijs van Yun
dienovereenkomstig is.

De boodschap die Yun verkondigt vindt bij velen gehoor. Hij is een veelgevraagde spreker. In
Nederland heeft hij onder meer gesproken op de Opwekkingsconferentie. Dat Yun binnen zowel
charismatische als gereformeerde kerken en gemeenten ingang vindt komt doordat zijn
boodschappen mix is van deze leerstellingen.

In een interview met het CIP zegt Yun: “In talloze moderne kerken brengen sprekers een
afgezwakte boodschap die niet veel gelijkenis vertoont met het evangelie zoals het in de Bijbel
staat”. (1)
Hierin heeft hij gelijk, de boodschap van het evangelie wordt steeds verder afgezwakt. Yun zegt
echter dat mensen de wereld moeten verloochenen, bereid moeten zijn om Jezus van harte te
volgen.
Verder zegt Yun: “Het interesseert de duivel niets of je de Heer in het verleden gediend hebt.
Wat hem bang maakt is dat je vandaag de dag voor Jezus leeft, of je je nu op Hem verlaat en
op Hem vertrouwt, en of je bereid bent te gehoorzamen aan de leiding van de Heilige Geest.”
(1)

Wat de duivel wel en niet interesseert is niet van belang. Iedereen die tot geloof in de Here
Jezus is gekomen, dus op Hem vertrouwt voor vergeving van zonde en schuld, is gered en
heeft eeuwig leven. Dat is het evangelie, niet of u wel uw leven genoeg heeft over gegeven of
genoeg vertrouwt op de leiding van de Heilige Geest. Gehoorzamen, je onderwerpen en leven
volgens Gods wil heeft te maken met discipelschap, maar is geen voorwaarde om gered te
worden. Uw redding is door geloof uit genade om niet.
8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van
God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Ef.2: 8-9

In het huidige christelijke klimaat wordt steeds vaker de nadruk gelegd op het samenwerken en
het niet vast te houden aan doctrines of leerstellingen. Deze oecumenische gedachte wordt ook
door Yun verkondigd. Op de pinksterconferentie Opwekking zegt Yun dat er een tijd van grote
opwekking is aangebroken en dat de eindtijd spoedig begint. „De eindtijd komt spoedig. Mensen in Nederland, luister naar Gods stem. Laten we niet gaan ruziën over doctrines, maar samen de zondaren uit de zee vissen.” (2)

Deze tegenwoordig zeer populaire verkondiging is tegenstrijdig aan de Bijbelse boodschap. We
leven in de eindtijd, dat is de tijd voordat de Here Jezus Zijn gemeente opneemt bij de opname.
De Bijbel leert dat er geen opwekking komt, maar juist een afval van het geloof. De zo
geroemde opwekking waarover wordt gesproken is juist een “opwekking” van het valse
christendom wat steeds verder afdrijft van de waarheid.

17 Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze
Heere Jezus Christus, 18 dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn,
die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. 19 Zij zijn het die scheuringen veroorzaken,
natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Judas: 17-19

Mochten mensen twijfelen of het wel de waarheid is die Yun vertelt omdat God misschien nu
nog steeds deze dingen doet en dat Yun echt een heel bijzondere roeping heeft gekregen, dan
zal de volgende passage uit het boek duidelijk maken dat er absoluut sprake is van een andere
leer. In het boek staat het volgende:

In het dorp Fen Shuiling (‘Heuvel van Waterscheiding’) lag een ongelovige na een langdurig
ziekbed op sterven. Zijn familie had het evangelie nog nooit gehoord. Op een avond verscheen
Jezus aan deze man en Hij zei: ‘Mijn naam is Jezus. Ik ben gekomen om je te redden.’
Het dorp Fen Shuiling ligt in een afgelegen, bergachtig gebied waar nog geen evangelisten
geweest waren. Er was geen kerk of voorganger, dus toen ik daar voor het eerst kwam, was ik
verbaasd te ontdekken dat het evangelie al bekend was bij een groot aantal dorpelingen en dat
hele ge zinnen hun vertrouwen op Jezus Christus gesteld hadden. Jezus Zelf had hun het
evangelie verkondigd! Deze nieuwe gelovigen hunkerden nu naar onderwijs uit zijn Woord.

Hier is geen sprake van de Here Jezus, maar van een demonische geest die zich Jezus noemt.
Dit is een ander evangelie wat gebracht wordt door een andere Jezus.

6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus
geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen
die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Gal.1: 6-7

 

 

Geraadpleegde bronnen:

1) https://cip.nl/15837-wat-de-duivel-bang-maakt-is-dat-je-vandaag-voor-jezus-leeft

2) https://www.rd.nl/kerk-religie/yun-d%C3%A9-trekker-op-pinksterconferentie-1.42198

https://en.wikipedia.org/wiki/Brother_Yun

https://asiaharvest.org/open-letter-heavenly-man/

https://books.google.nl/books?id=eXOXBQAAQBAJ&lpg=PT310&ots=Yoew8jWmOa&dq=broeder%20yun&hl=nl&pg=PT315#v=onepage&q=heavenly%20man&f=false

https://en.wikipedia.org/wiki/Brother_Yun

https://en.wikipedia.org/wiki/Back_to_Jerusalem_movement

http://docplayer.nl/1799123-Opwekking-in-china-vanaf-1980.html