Overig-Leringen

De kinderdoop

In de Bijbel komen verschillende soorten dopen voor. Zo is er de doop tot bekering en vergeving van zonden, zoals Johannes de Doper mensen doopte. (Marc. 1:4) Daarnaast is er de doop met de Heilige Geest. Iedereen die wedergeboren is door het geloof in de Here Jezus heeft deze doop meegemaakt, niemand uitgezonderd. Door het geloof in de Here Jezus en bekering van uw vroegere weg wordt u in het lichaam van Christus ingevoegd en vervuld en verzegeld met de Heilige Geest. Het is dus niet zoals de charismatische leer stelt dat de doop met de Heilige Geest een tweede ervaring is, die vaak gepaard gaat met het spreken in tongen. Dit is een grote dwaling die niet in de Bijbel geleerd wordt.

Daarnaast wordt er in charismatische kring de doop met vuur onderwezen. Deze doop is een oordeel van God, hoe triest is het dat er binnen charismatische kring wordt gebeden om deze doop te mogen ontvangen omdat men denkt hierdoor kracht van de Heilige Geest te mogen ontvangen. Verder is er (veelal) in de traditionele kerken en de katholieke kerk de kinderdoop. Hierbij worden kleine kinderen besprenkeld met water. Ondanks dat er in de christelijke wereld meerdere leren over de doop zijn, leert Paulus dat er één doop is. 5 één Heere, één geloof, één doop, Ef. 4:5

Dat is de doop door onderdompeling. Het gaat er hierbij niet om een schoon geweten, maar om een uiterlijk bewijs van uw geloof en toebehoren aan Christus.

3 Of weet u niet  dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is  opgewekt tot  de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij  in een nieuw leven zouden wandelen. Rom. 6:3-4

De waterdoop wil dit uitbeelden. In de waterdoop als beeld van een geestelijk feit belijdt de christen aan iedereen dat hij gekruisigd en gestorven is in Christus en dat hij met Hem is begraven en opgewekt. Het afdalen in het water is een beeld van de begrafenis en het opstaan uit het water is een beeld van het opstaan in het nieuwe leven. Dit is wat hij aan de wereld in dit beeld laat zien, dat hij nu verrezen is in de Heer Jezus en dat het zijn wens is in Hem te blijven en in Hem te wandelen. De waterdoop heeft dus geen concreet gevolg, hij beeldt alleen uit wat reeds heeft plaatsgevonden. Dit is het getuigenis van een christen tegenover anderen. (bron citaat onbekend)

Het gaat er in dit artikel niet om om een beschuldigende vinger te wijzen naar hen die als kind zijn gedoopt, of naar hen die hun kinderen willen of hebben laten dopen. Het doel is om het gevaar van deze on-Bijbelse leer te laten zien en de gevaren die hierin schuilen. De doop is een bewuste keuze van een persoon nadat hij of zij tot geloof is gekomen. Een kind kan geen bewuste keuze maken om zich te laten dopen en heeft ook geen enkel besef van het verlossingswerk van de Here Jezus.

Velen stellen dat de kinderdoop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Dit is echter in geen enkele tekst in de Bijbel te vinden. Daarnaast vond de besnijdenis plaats op de achtste dag volgens de voorschriften Die God aan zijn volk had gegeven. Kinderen worden in de kerk niet persé op de achtste dag gedoopt, men mag zijn kinderen laten dopen wanneer men wil. De kinderdoop berust dus enkel en alleen op een menselijke instelling en niet op Bijbelse grond.

De katholieke kerk leert dat wanneer een kind, wat net als ieder mens belast is met de erfzonde, zonder te zijn gedoopt overlijdt deze niet naar de Hemel gaat maar in het voorgeborchte blijft. Dit voorgeborchte is een plek aan de rand van de Hemel, zonder dat men God kan aanschouwen. Dit voorgeborchte is eenzelfde verzinsel als het vagevuur. Wat de katholieke kerk dus leert is dat de doop van baby’s of jonge kinderen nodig is om gered te worden en toegelaten te worden in de Hemel. Dit is de basis die heden ten dage nog steeds aan de basis van de kinderdoop ligt. Vaak worden de kerkvaders zoals Augustinus, Tertullianus en Origenes aangehaald. Anderen verwijzen naar de Heidelbergse catechismus. Zo staat er bij vraag en antwoord 74 van de Heidelbergse catechismus:

Daar klinkt het: “Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja; want mitsdien zij, alzowel als de volwassenen in het Verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door het bloed van Christus de verlossing van de zonden en de Heilige Geest Die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de Doop, als door het merkteken van het Verbond in de Christelijke kerk ingelijfd, en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is.

Ook hier zien we hoe de kinderdoop gelijk gesteld wordt met de besnijdenis. In artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis staat onder andere: “Hierom verwerpen wij de dwaling der Wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel, dat zij eens ontvangen hebben en daarenboven verdoemen de doop der kinderkens der gelovigen, dewelke wij geloven, dat men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden, op dezelfde beloften, die onze kinderen gedaan zijn.(1)

Wederom is er sprake van gelijk stellen van de beloften van de besnijdenis met die van de kinderdoop. Hierbij beroept men zich op de Heidelbergse catechismus, op de Nederlandse geloofsbelijdenis en op geschriften van Calvijn. Deze hebben blijkbaar een grotere waarde als Gods woord.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de betekenis van de kinderdoop is moeten we het doopformulier (2) bekijken. Hieronder een bespreking van het doopformulier zoals dat wordt gebruikt binnen de kerken. Er zijn meerdere soorten doopformulieren (3), maar de strekking van allemaal is dezelfde.

Het doopformulier is vrij uitgebreid, dus ik probeer om de punten in eigen woorden samen te vatten en te beschrijven. Om het doopformulier zelf helemaal te bekijken zie punt 3

Het doopformulier

Bij de doop wordt je ondergedompeld of besprenkeld. Dit is nodig omdat God je niet kan accepteren door de erfzonde waarmee je bent belast vanaf de geboorte. Je kunt Gods Koninkrijk alleen binnen gaan als je wedergeboren wordt.

Dan staat er het volgende:

Hij neemt je aan als zijn kind en erfgenaam. Hij zal altijd voor je zorgen. Het kwaad houdt hij bij je vandaan of hij laat het bijdragen aan het goede. De Zoon garandeert je dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij laat je volledig delen in zijn dood en opstanding en geeft je een nieuw leven. Hij schenkt je zijn eigen volmaakte zuiverheid. Hij zorgt ervoor dat God je vrijspreekt.

Dit betekent dus dat een baby door de doop wordt aangenomen als een kind van God en wordt vrijgemaakt van alle zonde. Door de doop is het kind dus dood voor de zonde en een nieuwe schepping. De Bijbel leert echter dat door het geloof  in de Here Jezus alleen iemand gerechtvaardigd wordt en een nieuwe schepping wordt. Niet door de kinderdoop. In de boodschap van de kinderdoop schuilt een groot gevaar. Immers als men doordat men gedoopt is wedergeboren is en een kind van God is geworden, waarom zal men dan later (wanneer men zelf kan kiezen) nog een bewuste keuze maken voor de Here Jezus?

Verder geeft men op grond van het doopformulier de volgende beloften:

Door de doop garandeert God de Vader je dat Hij een eeuwig genadeverbond met je sluit. Hij neemt je aan als Zijn kind en erfgenaam. De Zoon garandeert je dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij laat je volledig delen in zijn dood en opstanding en geeft je een nieuw leven. Hij schenkt je zijn eigen volmaakte zuiverheid. Hij zorgt ervoor dat God je vrijspreekt. De heilige Geest garandeert je dat hij in je komt wonen. Hij maakt je één met Christus. Hij maakt tot je persoonlijk eigendom wat je in Christus al hebt. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn. Dan zul je eeuwig leven te midden van het volk dat God heeft uitgekozen.

De Bijbel leert echter iets totaal anders:

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Gal. 3:26

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,  verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Ef. 1:13

Vanuit de doop wordt een evangelie van werken geleerd. Er wordt immers geleerd dat u bent gered door de doop. Nu moet u volhouden, maar aangezien u de Heilige Geest niet hebt ontvangen door de doop zult u zelf moeten volharden. Dit is wat de doop onderwijst:

Van jouw kant ben je nu verplicht God zo te gehoorzamen als bij je nieuwe leven past. Je moet geloven in deze ene God – Vader, Zoon en heilige Geest – en hem liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Je moet met de wereld van de zonde breken, wat zondig in je is laten afsterven en vol ontzag voor God leven .Als je uit zwakheid nog zonden doet, hoef je toch aan Gods genade niet te twijfelen. Je hoeft je er ook niet bij neer te leggen dat je nu eenmaal zondig bent. Je doop garandeert immers dat God voor eeuwig een verbond met je gesloten heeft.

In het doopformulier wordt melding gemaakt dat kleine kinderen niets begrijpen van deze dingen, want zo stelt men. Wat God aan Abraham heeft beloofd, geldt namelijk nog steeds voor ons en onze kinderen: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen

Hierbij refereert men aan Genesis 17:7  waarmee men wederom de besnijdenis vervangt door de doop. De belofte Die God hier aan Abraham doet is er één tussen Hem en Zijn volk Israël.

Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent,  heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.  

Zoals eerder geschreven heeft de geloofsbelijdenis een grote waarde met betrekking tot de waarheid omtrent de doop. Aan de ouders van de dopeling wordt onder andere deze vraag gesteld:

Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is?

Er wordt niet gevraagd of de ouders geloven in de onfeilbaarheid van de hele Bijbel. Nee er wordt gevraagd of ze de leer belijden die samengevat is in de geloofsbelijdenis.

De kinderdoop heeft dus grote gevolgen voor de weg die iemand gaat. Als iemand opgroeit en vasthoudt aan de belijdenis van de kinderdoop, dan zal hij of zij denken een wedergeboren christen te zijn. Men zal proberen om God op allerlei manieren te dienen en zoveel mogelijk goede werken te doen. Echter deze goede werken komen niet voort uit geloof, maar uit een evangelie van werken.

Ondanks dat de kinderdoop dus niet Bijbels te onderbouwen is, zien we dat er in de huidige evangelische wereld, onder aanvoering van de oecumenische beweging, een steeds grotere acceptatie komt voor de kinderdoop. Men wil mensen die als kind zijn gedoopt niet meer wijzen op het belang van de Bijbelse waterdoop door onderdompeling nadat men door geloof tot bekering is gekomen.

Dit is wat Wilkin van de Kamp schrijft op de website van zijn gemeente:

Als Euregio Christengemeente willen we de verschillende vormen van dopen in andere kerken erkennen, omdat we geloven dat God kijkt naar oprecht geloof in ons hart en niet naar de volgorde van geloofsbelijdenis en doop. Dit betekent dat iemand die als kind gedoopt is en deze doop belijdt als zijn sterven en opstaan met Christus in een nieuw leven, lid kan worden van de Euregio Christengemeente. De kinderdoop staat in de westerse kerk steeds meer onder druk. Er is een toenemende behoefte om de doop te ervaren als een bewust moment van geloofsbelijdenis, iets waartoe een baby niet in staat is. Wij onderkennen dat sommige christenen, die de kinderdoop hebben ontvangen en belijdenis hebben gedaan, het niet ondergedompeld zijn in water als een gemis ervaren. Daarom biedt de Euregio Christengemeente deze christenen een doopgedachtenis aan. Hierbij gaat het niet om een herhaling van de doop, maar om een in herinnering brengen van de destijds ondergane doop, waarin het met Christus begraven worden en opstaan in een nieuw leven door onderdompeling alsnog ervaren kan worden.(4)

Belijden dat men als kind is gedoopt is iets anders als de werkelijke doop door onderdompeling.

Dit kunnen we dus nooit gelijk stellen. Dit klinkt heel nobel ten opzichte van mensen, maar het gaat in tegen Gods woord. Hier zien we hoe, om een oecumenische eenheid te krijgen, de Bijbel aan de kant wordt gezet. De Bijbelse doop door onderdompeling wordt neergezet als een ervaring. Om dit op te vangen is er een doopgedachtenis zodat de onderdompeling alsnog ervaren kan worden. Hier zien we dat de waarheid omtrent de doop door onderdompeling compleet aan de kant gezet wordt. De kinderdoop wordt als gelijkwaardig aan de Bijbelse doop gesteld. Hierdoor wordt de misleidende theologie die bij de kinderdoop hoort niet ontmaskerd maar in stand gehouden, dit met alle gevolgen van dien.

Wedergeboren gelovigen zijn aangenomen als kinderen van God door het geloof. De kinderdoop is niet hetzelfde als de wedergeboorte omdat men om wedergeboren te worden een bewuste keuze moet maken voor de Here Jezus. Ook de kinderdoop is geen vervanging van de besnijdenis. Abraham ontving de besnijdenis nadat hij door het geloof rechtvaardig was verklaard. Dus ook deze  visie heeft geen Bijbelse ondersteuning.

En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden; Rom. 4:11

Om de kinderdoop te rechtvaardigen worden veelal Bijbelteksten vergeestelijkt of er wordt een andere betekenis aan gegeven, zoals bijvoorbeeld bij de besnijdenis. Daarnaast wordt er verwezen naar de kerkvaders en de oude geschriften om te wijzen op de historische waarde van de kinderdoop. Hier zien we hoe de overleveringen van mensen een grotere invloed hebben als de Bijbel.

U wordt niet gered door het al dan niet gedoopt zijnde door onderdompeling. Het is echter een getuigenis en Bijbelse opdracht die we moeten gehoorzamen. De enige manier waarop iemand gered kan worden is door geloof in de Here Jezus en bekering van zijn oude wegen. De waterdoop is hiervan een uiterlijke bekentenis.

8 Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.9 Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt,  door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt  Kol.2:8-12

Geraadpleegde bronnen:

1) http://home.solcon.nl/sbvdm/Kinderdoop.htm

2) http://www.gkv.nl/downloads/7181/Doopformulier_1.pdf

3) http://heiligedoop.nl/links/doopformulieren/

4) http://www.stucom.nl/document/0395.pdf

http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=175:de-doop&Itemid=93

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderdoopsel