Bevr. & Gen. Stromingen

De New Apostolic Reformation

De New Apostolic Reformation, afgekort NAR, is een beweging die, sinds eind jaren negentig, binnen zeer korte tijd snel aan invloed toe neemt. Ondanks dat er geen vaste overkoepelende organisatie is, zoals de wereldraad van kerken, heeft deze beweging zich voornamelijk vanuit de pinkster en charismatische beweging wereldwijd verspreidt. De NAR bestaat uit een beweging die geleidt wordt zogenaamde apostelen en profeten die een “apostolisch” netwerk hebben opgericht. Vanuit dit netwerk van kerken en gemeenten wordt de leer die ze verkondigen verder verspreidt.

Oprichter en voormalig leider van de New Apostolic Reformation is Peter. C. Wagner (overleden in 2016). Wagner is voormalig professor gemeentegroei van het Fuller Theological Seminary. Ondanks dat de leer van de NAR niet nieuw is, is het mandaat dat ze denken te hebben ontvangen van God, een enorme drijfveer voor henzelf, en voor veel van hen die deze leer onderwezen wordt.

De basis van de NAR ligt in de pinkster en charismatische beweging en we zien dan ook dat veel van deze zogenaamde apostelen en profeten verbonden zijn aan gemeenten die deze leer uitdragen. Doordat  de charismatische leer meer en meer binnen dringt bij traditionele protestante en evangelische kerken, zien we dat de deze “apostolische en profetische” bediening, vaak ongemerkt en op de achtergrond, binnendringt en zo langzaam maar zeker een gemeente van binnenuit verwoest. In zijn boek The New Apostolic Churches schrijft Wagner dat de NAR een uitzonderlijk werk van God is wat het aangezicht van het protestantse christendom zal veranderen.(1)

De doelstelling van de NAR is om de diverse denominaties samen te voegen tot één wereldwijde kerk die aan het eind de duivel zal overwinnen. De NAR onderwijst wel dat de Here Jezus zal terugkomen, de tweede wederkomst, maar ze geloven niet in een opname van de gemeente voor de verdrukking. Vanuit de NAR leert men dat de Here Jezus pas terug kan komen nadat de gelovigen de aarde onder hun controle hebben gekregen. Om dit doel te bereiken is er het zogenoemde 7 hills mandaat. Dit houdt in dat het kwaad moet worden overwonnen en dat alle sectoren binnen de overheid en de gemeenschap onder controle komen van christenen waardoor er een enorme bekeringsgolf zal ontstaan. Deze leer staat ook bekend als de Kingdom Now (Koninkrijk Nu) leer welke, die naar mijn idee, de drijvende kracht is achter het sociale evangelie.

Volgens de leidende figuren binnen de New Apostolic Reformation, zijn zij (de apostelen en profeten binnen de NAR) het die van God de kracht en autoriteit hebben gekregen om Zijn plannen op aarde teweeg te brengen. Ze geloven dat zij de basis leggen voor de komende wereldwijde gemeente die door hen bestuurd zal worden.

In gemeenten waar men de leer van NAR heeft geaccepteerd, zie je de structuur en het wezen van deze gemeenten veranderen. In zijn boek The New Apostolic Churches schrijft Wagner over hoe de NAR de gemeente op weg helpt om te veranderen. Wagner zegt dat de NAR de volgende stap is die God doet. Om deze stelling te onderbouwen wijst hij naar Mattheüs 9:17.

 17 Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.Matth.9:17

Deze tekst verwijst volgens Wagner naar de diverse bewegingen van God op aarde. Onder andere naar de opkomst van pinksterbeweging en de doorbraak van de charismatische leer na de 2e wereldoorlog. De New Apostolic Reformation is de volgende stap in Gods beweging op aarde om de gemeente te zegenen.

Als we echter kijken naar wat de Here Jezus zegt in de tekst uit Mattheüs, dan wordt duidelijk dat het hier niet gaat over de diverse “gezegende bewegingen” van God, zoals Wagner zegt, maar dat er wordt gesproken over een compleet nieuwe leer. Namelijk vergeving van zonden en eeuwig leven door het geloof in de Here Jezus. De oude wijn is het symbool van het oude verbond onder de wet, en de nieuwe wijn is het nieuwe verbond uit genade.

Zo wordt duidelijk dat het hele fundament waarop de NAR is gebouwd gebaseerd is op het verdraaien van een Bijbeltekst.

De NAR verandert de gemeenten van binnenuit. Ondanks dat methodes en gebruiken die de NAR gebruikt niet nieuw zijn, heeft zij deze wel “verbeterd” en gestructureerd waardoor het succes hiervan groter is geworden. Enkele van de veranderingen die de NAR teweegbrengt zijn de volgende.

Verandering in het leiderschap. De voorgangers worden leiders in de kerken, ze behoren bij een gemeente, maar ze zijn niet meer een onderdeel van de gemeente, ze staan boven de gemeente als leider. Te vergelijken met een bedrijf. De directeur hoort bij het bedrijf, maar staat wel boven zijn mensen.

Een ander onderdeel is de visie die men heeft. Men is gericht op groei. De nadruk ligt op het groeien van de gemeente. Dit resulteert in het gebruik van allerlei methoden die on-Bijbels zijn en voor valse bekeringen zorgen. Een goed voorbeeld van dit soort onderwijs is het Doelgericht onderwijs van Rick Warren.

Daar waar de Bijbel de nadruk legt op bekering door het horen van de waarheid, legt de NAR de nadruk op groei door gebruik van alles wat werkt. Hiervoor heeft men onder andere de manier van samenkomen en aanbidding veranderd. Door gebruik van hedendaagse muziekinstrumenten, multimedia, een grotere rol voor zang en muziek in plaats van onderwijs en een grotere vrijheid in de beleving tijdens de dienst, denk aan klappen, knielen, dansen, gebruik van tamboerijnen en dergelijke, heeft ervoor gezorgd dat de beleving een hele belangrijke rol is gaan spelen in de manier van aanbidding. Het gaat meer om uw beleving, dan om het behagen van God.

Een volgend aspect waar de NAR een grote verandering in heeft aangebracht is gebed. Gebed is meer geworden dan persoonlijke of gezamenlijke gebeden. Gebed kan de vorm hebben van middeleeuwse chants, dat is het ritmisch zingen of spreken van woorden, vaak op één of twee toonhoogtes, (Wikipedia), verder zijn er gebedswandelingen en geestelijke oorlogsvoering.

Het geven van tienden is een belangrijk onderdeel van het NAR onderwijs. Geeft u niet uw tienden, dan wordt u opgeroepen om uw christelijke wandel eens goed te onderzoeken.

Het tegenwoordig steeds populairdere sociale evangelie komt ook voort vanuit de New Apostolic Reformation. Dit noemt men de agressieve zendingsgedachte. Agressief heeft hier niet de betekenis van kwaad of geweld, maar streven naar, doelgericht doorzetten. Het gaat dan om het planten van kerken en gemeenten wereldwijd. Omzien naar daklozen, weduwen, wezen, minder bedeelden en zij die het moeilijk hebben.

Natuurlijk worden christenen opgeroepen om te kijken naar hen die het moeilijk hebben, en het is goed te helpen waar men kan. Echter dit is niet het evangelie. Wat heeft iemand eraan om gevoed of opgevangen te worden zonder dat men de waarheid onderwezen wordt. De NAR “helpt” mensen door een sociaal evangelie te verkondigen. Ze bieden hulp en onderwijzen een feel good evangelie zodat de kerken die ze stichten steeds meer zullen groeien. Enkel van deze schrijnende voorbeelden zie je in Afrikaanse landen. Mensen die niets hebben, worden door dit evangelie ingepakt en gaan op zoek naar voorspoed en geluk, maar de Here Jezus kennen ze niet. Toch ziet de NAR dit als een grote zegen want de kerken groeien tenslotte, dus moet het een zegen van God zijn, zo redeneert men.

Als laatste punt is er de gerichtheid gaven en krachten. Binnen kerken en gemeenten waar de leer van de New Apostolic Reformation is binnen gedrongen zie je een toename van het zoeken naar de gaven van de Geest. Vaak zie je dat de Heilige Geest wordt uitgenodigd om Zijn werk te doen in de samenkomst. Je ziet daarna ook allerlei dingen gebeuren, zoals bevrijding, genezing, spreken in tongen en allerlei manifestaties.

Dat er een geest werkzaam is mag duidelijk zijn, maar dit is onder geen beding de Heilige Geest, ook al noemt men hem wel zo. Velen worden in deze samenkomsten misleidt door enerzijds de groepsdruk waardoor men zogenoemde psychosomatische dingen beleeft (de kracht van de illusie) en anderzijds zijn er velen die door demonische geesten beïnvloedt en overheerst zullen worden in denken en doen.

Voor de duidelijkheid, een wedergeboren christen die in dit soort samenkomsten is, zal nooit bezeten kunnen worden door een demonische geest, echter kan hij wel onder de beïnvloedende macht komen te staan, maar dan wel van buitenaf.

Wilt u weten of uw gemeente beïnvloed wordt of deelneemt aan de New Apostolic Reformation, dan zijn er een aantal kenmerken die wijzen op beïnvloeding van de NAR. Juist doordat er genoeg gemeenten zijn die niet openlijk uitkomen voor deze leer moet men scherp letten op verwijzingen naar bepaalde personen en organisaties die hier wel deel van uitmaken. Ook taalgebruik, bijvoorbeeld claimen dat de gemeente vasthoudt aan de vijfvoudige (apostolische) bediening, wijst op een beïnvloeding van deze leer.

Is uw gemeente verbonden aan Bethel Church, C3 kerken, doet ze mee aan Healing Rooms of Sozo, wordt het Doelgericht onderwijs van Rick Warren gepromoot? Dan is uw gemeente verbonden met het NAR netwerk. Wat te denken van al de Hillsong liederen die in veel gemeenten worden gezongen, ook Hillsong is verbonden met de New Apostolic Reformation. Is er sprake van nieuwe openbaringen, dromen, visioenen, het loslaten van engelen of  strijden in de hemelse gewesten? Worden hedendaagse apostelen en profeten aangehaald, denk aan Dutch Sheets, Cindy Jacobs, Randy Clarck, Reinhard Bonkke of Heidi Baker om er een aantal te noemen.

Grote kans dat uw gemeente door leer van de New Apostolic Reformation wordt beïnvloed en in uw gemeente een ander evangelie wordt verkondigd. Neem dan de woorden van Paulus ter harte.

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen,18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 2 Kor.6:14-18

Wat betreft de leer van de NAR en de personen die hierbij betrokken zijn is er nog veel meer te ontdekken. Het is een uitgebreid netwerk van kerken en individuen wat niet in een enkel artikel is samen te vatten. Hieronder staan diversen linken waar u uitgebreide informatie kunt vinden over het werk en de invloed die de New Apostolic Reformation wereldwijd heeft.

Geraadpleegde bronnen:

1) http://web.archive.org/web/20060427093813/http://www.globalharvest.org/index.asp?action=newapostolic

https://bereanresearch.org/dominionism-nar/

http://www.weesalert.be/artikelen/A0027-1.pdf

https://www.politicalresearch.org/profiles-on-the-right-new-apostolic-reformation/

http://www.perspectivedigest.org/article/129/archives/19-2/the-rise-of-the-new-apostolic-reformation

http://www.apologeticsindex.org/794-new-apostolic-reformation-2

http://www.piratechristian.com/berean-examiner/the-six-hallmarks-of-a-nar-church