Oecumenisch-Algemeen

Wat is de oecumenische beweging?

De Oecumenische Beweging is het best te verklaren als een eenheidsbeweging. Op Wikipedia staat het volgende over oecumene: In de brede betekenis kan dit gezien worden als een streven naar wereldwijde religieuze eenheid (eenheid van alle christelijke kerken.) Dit dekt gelijk de hele lading voor de Oecumenische Beweging zoals die tegenwoordig steeds meer ingang krijgt onder kerken en individuele gelovigen.

De wereldraad van kerken is één van de belangrijkste organisaties die deze leer ondersteunen. In de wereldraad van kerken zijn bijna alle stromingen die zich christelijk noemen vertegenwoordigd. Vele christenen zien niet het gevaar in van deze beweging binnen het christendom. Men gaat ervan uit dat iedereen die zich christen noemt het ook is en dat er eenheid moet zijn tussen alle christenen onderling. Hiervoor gaat men uit van het gebed wat de Here Jezus bad tot Zijn Vader:

En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij. Joh. 17:11

Dus of je nu oosters orthodox, protestant, baptist vrijgemaakt of lid van een emerging gemeente bent, er wordt gekeken naar wat men samenbindt. Dat de leer die verkondigd wordt niet in samenspraak is met de Bijbel wordt genegeerd. Men zoekt eenheid.

Deze hele vorm van christendom is al eeuwen oud. Ook in de eerste eeuwen na Christus werd er al eenheid gepropageerd. Dit omdat men vond dat we niet pietluttig moesten wezen over verschillen van inzicht. Ook in die tijd werden er al grove ketterijen geaccepteerd omwille van de eenheid onder de gelovigen.

In onze tijd zien we echter dat de Oecumenische Beweging een enorme vlucht heeft genomen. Was er vroeger vooral eenheid onder “christelijke”groeperingen, tegenwoordig wordt er eenheid bevorderd onder alle geloven! Er zijn al kerken die samenwerken met de Islam. In gezamenlijke diensten wordt geprobeerd om samen eenheid te vinden in wat er geloofd wordt.

Dit zien we ook bij Kingdom Circles. De leer van de Kingdom Circles is erop gericht om het ‘Koninkrijk van God’ in het hart van mensen te laten regeren waardoor men verandert door Gods liefde en genade. Ook de moslims worden opgeroepen om het Koninkrijk van God binnen te gaan. De moslims worden aangespoord om het onderwijs van Isa (Hun profeet Jezus) toe te passen. Er wordt nadrukkelijk bij gezegd dat ze zich niet hoeven te bekeren tot het christendom maar rechtstreeks Gods Koninkrijk binnen kunnen komen door dit onderwijs. (zie hier)

Nu zal voor de meeste christenen tegenwoordig het samengaan met moslims een stap te ver zijn. Toch worden de leraren die deze leer verkondigen volop geaccepteerd door de christelijke gemeenschap. Kijk alleen maar naar een persoon als Rick Warren. Hij heeft een enorme invloed op christelijke gemeenten wereldwijd. De leer van Kingdom Circles wordt onder andere door een voorganger van Rick Warrens Saddleback Church verspreid. (bron)

Ook in Nederland zijn er al gezamenlijke diensten. Dit gebeurt o.a. door Corry Nicolay die lid is van de PKN. Zij is door vriendschap met moslims theologie gaan studeren en dominee geworden. Haar hele geloof is gebaseerd op de oecumensiche grondslag, en heeft niets te maken met het geloof zoals de Bijbel ons dat leert.

Op 25 juni 2009 verscheen het boek ‘Wij kiezen voor eenheid’. Enkele bekende namen die meegewerkt hebben aan het boek zijn: Willem Ouweneel, Jos Douma, Jan Zijlstra, Arie van der Veer en Wilkin van de Kamp. Wilkin van de Kamp is voorzitter van de stuurgroep ‘Wij Kiezen voor Eenheid’

Deze stuurgroep probeert alle mensen die zich christen noemen te verenigen zodat de scheuren tussen kerken en gemeenten, generaties en culturen (autochtone en allochtone christenen) gedicht mogen worden. Het gaat hier om een manifest wat boven alle kerken en denominaties uitstijgt. Van pinkster tot protestant. Van katholiek tot gereformeerd. Samen een eenheid vormen is het verlangen.

Jezus Zelf accepteerde geen enkel compromis. Zijn uitspraak is overduidelijk:

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Joh. 14:6

De hele Oecumenische Beweging is in overeenstemming met de voorzegde Bijbelse afval. In Openbaring 17 lezen we over de hoer die aan vele wateren zit. De eenheidsreligie die er aan het einde der tijden zal komen. De afval is voorzegd in de Bijbel. Veel christenen zijn lauw geworden en nemen het niet zo nauw met de rechte lijn van de Bijbel. Al te graag doet men water bij de wijn zodat men maar geaccepteerd wordt door de mensen in de wereld.

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 2 Kor. 6:14-18

 

Geraadpleegde bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldraad_van_Kerken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oecumene
http://pastormikesays.wordpress.com/2011/02/06/an-article-about-christlam-should-raise-the-hair-on-your-neck/
http://www.gracefellowshipchurch.com/ministries/missions/default.aspx
http://www.oecumene.nl/oecumene/Bestanden/2005-10-20%20InleidingVanEijk%20-%20DoelOecumeneModellenEenheid.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oecumene.pdf
http://www.kingdomcircles.info/