De eindtijdDe slotfasen van de eindtijd

De opname voor de verdrukking

In de tijd waarin we leven is er onder de mensen een onrust ontstaan over hoe men de huidige levensstandaard en alle voorspoed toch kan behouden voor zichzelf en het nageslacht. Klimaatverandering is een religie geworden, de Brexit beheerst het bedrijfsleven en daarnaast ook nog de steeds groter wordende dreiging van oorlog. Dat de ongelovige zich druk maakt over zijn of haar levensstandaard is te begrijpen, ze hebben geen hoop dan die in de wereld is. Hoe zit het met ons christenen. Laten wij ons ook angst aanjagen door alle doemscenario’s, door de hype over opwarming, nucleaire dreiging en dreigende economische neergang? Dat er van alles aan de hand is in de wereld hoeven we niet te ontkennen, maar we moeten uitkijken dat we ons niet door alles wat er gezegd of geschreven wordt angst laten aanjagen. We hebben een zekerheid dat alles onder Gods controle is en dat Hij alles uitwerkt volgens Zijn raadsbesluit, en voor ons die geroepen zijn alles laat meewerken ten goede.

Wat onze omstandigheden ook zijn, en ook wij willen het liefste een makkelijke weg gaan zonder al teveel problemen, de hoop die we voor ogen moeten houden is de spoedige komst van de Here Jezus. De opname voor de verdrukking is een boodschap die in weinig kerken en gemeenten nog wordt verkondigt, en dit leidt ertoe dat velen kijken naar wat zich afspeelt voor hun ogen en met dat voor ogen besluiten neemt. We moeten de opname niet zien als een verlangen om weg te komen van deze wereld met zijn problemen, maar met alles wat er gebeurt om ons heen moeten we leren om naar de Here Jezus te kijken. De hoop dat Hij ons zal roepen, en dat het misschien wel vandaag zal zijn, leert ons om de dingen in perspectief te zien, onze hoop en verlangens naar Hem te doen uitgaan. De opname is geen “struisvogelpolitiek”, geen we overleven deze dag wel weer en hopelijk komt de Here Jezus vandaag. Het weten dat Hij ons vandaag kan roepen moet ertoe leiden dat we leren wandelen in de vreze des Here. Dat als het vandaag is we niet slapend bevonden worden, maar ijverig, trouw en in geloof.

De Bijbel geeft ons echter een zekerheid die niet zal beschamen. Wij zijn vrijgekocht van de komende toorn van God die over deze wereld komt. De Here Jezus heeft ons hiervan vrijgekocht. 9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 1 Thess. 5:9

We moeten niet vergeten dat er een onderscheid is tussen Israël en de gemeente. Israël is en blijft Gods volk, maar is terzijde gezet totdat de volheid van de heidenen bereikt is. Jood en heiden kan enkel door geloof in de Here Jezus gered worden. We leven nu in het tijdperk van genade. Na de opname zal God de draad weer oppakken met Zijn volk en zal de laatste jaarweek van Daniël ingaan.

In de Bijbel staan vele teksten die bewijzen dat de opname zal plaatsvinden voordat de verdrukking zal beginnen.

In Handelingen 1:10-11 lezen we hoe tegen de discipelen wordt gezegd dat de Here Jezus Die opgenomen werd in de wolken op dezelfde manier terug zal komen. In 1 Thess 1:10 spreekt Paulus over de verwachting de Zoon uit de hemelen te verwachten. In hoofdstuk 4 bemoedigd Paulus de Thessalonicenzen dat degenen die ontslapen zijn met Hem zullen terugkomen. Zij zullen eerst opstaan en wij die leven zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken.

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 1 Thess. 4:16-18

In 1 Kor.15 50-52 zegt Paulus dat de gelovigen niet allemaal zullen ontslapen, maar in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden. Paulus verwachtte dus tijdens zijn leven de opname. Er is geen profetie die nog vervuld hoeft te worden, en er zijn geen gebeurtenissen die nog op stapel staan voordat de opname kan plaatsvinden. De opname van de gemeente is de eerstvolgende profetische gebeurtenis die zal komen. Toch wordt door velen, ondanks de bewijzen die we kunnen lezen in de Bijbel, de verkondiging van de opname voor de verdrukking afgedaan als een escapetheorie of een valse hoop voor zwakke christenen.

Stel dat er geen opname zou zijn voor de verdrukking. Wat zijn dan de implicaties. De Bijbel zegt dat we zijn vrijgekocht van de komende toorn (1 Thess. 5:9), als de gemeente door de verdrukking moet gaan dan spreekt God Zichzelf tegen. In Openbaringen wordt duidelijk dat de antichrist in deze tijd zijn macht zal vestigen. Velen zullen misleidt worden door de valse profeet die valse wonderen en tekenen doet. Dit levert twee grote problemen op. 1) Wedergeboren christenen zullen de antichrist herkennen en ontmaskeren omdat zijn boodschap tegen Gods woord in gaat. 2) Iedereen die niet zal buigen voor  het beeld van het beest of het merkteken ontvangt zal gedood worden. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Openb. 13:15

In de Bijbel staat dat wanneer de Here Jezus komt om Zijn Koninkrijk te vestigen, Hij komt met Zijn bruid, de gemeente. Als de gemeente door de verdrukking gaat, wie neemt Hij dan mee?  Tijdens de verdrukking is er in de hemel de bruiloft van het Lam. Als Zijn gemeente op aarde is valt er weinig te vieren.

De hoop op de spoedige komst van de Here Jezus is niet een idee om staande te blijven in moeilijke tijden, het is de zekerheid dat wij, Zijn gemeente, vrijgekocht zijn van de rechtvaardige toorn van God die over een wereld gaat komen die Hem afwijst. Christenen hebben een rotsvaste zekerheid dat iedere nieuwe dag die we krijgen de dag kan zijn dat de Here Jezus ons roept en we voor eeuwig bij Hem mogen zijn. Daarin mogen we ons verheugen en kunnen we troost vinden in een tijd waarin alles richting het einde gaat. Is het dan altijd makkelijk om te zien wat er gebeurt, of hebben christenen geen zorgen of moeite? Zeker wel, maar in dat alles hebben we een hoop en een zekerheid dat dit leven tijdelijk is en dat het vandaag de dag kan zijn dat we de Here Jezus mogen ontmoeten in de lucht.  Daarin moeten we elkaar, zoals Pauls zegt, bemoedigen.

8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,
10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. 1 Tess. 5: 8-10