Bevr. & Gen. Personen BuitenlandCharismatisch-Leraren

Derek Prince

Derek Prince geboren in India op 15 augustus 1915  en overleden op 24 september 2003. Zijn onderwijs heeft wereldwijd miljoenen christenen bereikt en wordt heden ten dage door Derek Prince Ministries nog voortgezet. In 2000 draagt Prince het leiderschap van DPM over aan een internationaal bestuur. Bij zijn overlijden in 2003 werd er, vanuit de charismatische beweging, gesproken over een generaal uit Gods leger die was thuisgehaald.

Derek Prince staat bekend als evangelist en gebedsgenezer. Zelf beweerde hij dat hij van een huidziekte is genezen door driemaal daags Gods woord in te nemen.(1) In de jaren ’70 heeft Prince de ‘bijzondere gave’ om benen te verlengen ontvangen. Later in de jaren ’80 groeit zijn genezingsbediening. Ernstige ziekten of lichamelijke klachten. Nadat zijn vrouw Ruth mee gaat werken in de bediening groeit deze zalving.

Derek Prince heeft een grote invloed gehad op de verspreiding van de charismatische leer. Zo beschrijft W.C. van Dam (een bekende leraar binnen de bevrijdingsbeweging) hoe Derek Prince in 1962 langs het strand loopt in Denemarken als hij daar ineens ‘Gods’ stem hoort die tegen hem zegt:’ ‘Ik ga een nieuwe golf schenken van Mijn Geest. Dwars door alle kerken heen. Het zal de vorige golf, die van de pinksterbeweging, in de schaduw stellen.’(2)

Daarnaast zou God vaker direct tegen Prince hebben gesproken en ook anderen opdracht hebben gegeven om naar Derek Prince toe te gaan met een persoonlijke boodschap(3). En dat niet alleen, God zou ook tot hem gesproken hebben door een onbekende taal en deze vertaald hebben. Dit is wat hij zegt: Op een keer, toen ik aan het bidden was, gaf de Heilige Geest mij een duidelijke, krachtige uiting in een onbekende taal. Na een korte pauze kwam de vertaling. Het was God die tot mij sprak via mijn eigen lippen, en Hij zei: ,,Ik heb jullie samengevoegd onder hetzelfde juk en in hetzelfde harnas.’’(4)

Ook heeft Prince volgens eigen zeggen een visioen gehad met betrekking tot de vrouw waarmee hij moest gaan trouwen. Hier de getuigenis zoals beschreven op de site van Derek Prince Ministries:

Tot zijn grote verbazing krijgt hij enige tijd later van God een visioen, waarin Hij de dame herkent voor wie hij enkele dagen eerder nog heeft gebeden, en hij beseft dat God hem duidelijk maakt dat hij met haar zal gaan trouwen. Opnieuw staat Derek in tweestrijd. Opnieuw ervaart Derek een mengeling van opgewonden spanning en aan de andere kant angst. Bijna wordt hij zelfs boos op God: Vraagt U mij werkelijk om met een vrouw te gaan trouwen die ik nog maar één keer heb ontmoet, van wie ik niets afweet, en van wie ik niet houd? (5)

Prince ontvangt dus, naar eigen zeggen, ook nieuwe openbaringen buiten de Bijbel om. Dit in tegenstelling met wat de Bijbel zelf daarover zegt.

18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. Openb.22:18

Verder is Prince in de beginfase van de charismatische beweging betrokken bij het onderwijs over de doop met de Heilige Geest. In zijn Foundation Series, die wereldwijd zijn uitgegeven, legt Prince een grote nadruk op het werk en de Persoon van de Heilige Geest. Dit boek wordt nog steeds gezien als een pijler van de huidige Pinksterbeweging.(6) Dit in tegenstelling met de Bijbel, waar het werk en de Persoon van de Here Jezus centraal staat.

26 Maar wanneer de Trooster is gekomen,  Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.Joh.15:26

Daarnaast is hij een verkondiger van de zogenaamde Word of Faith leer. Dit komt duidelijk naar voren in zijn proclamatiekaarten.(7) en in het onderwijs wat hij geeft. Vanuit deze leer wordt geleerd dat woorden kracht hebben en dat we positief moeten belijden en proclameren.

Hier onder een aantal van de on-Bijbelse uitspraken van Prince die hij deed in zijn studie: Oorlog op aarde. Tussen haakjes staat de tijd waar hij de uitspraken doet.

Prince vertelt in de onderstaande video (zie onderaan het artikel) hoe hij bevrijd is van een demon van kanker. Er kwam een Anglicaanse kapelaan (De Anglicaanse kerk is een afgeleide van de rooms Katholieke kerk) bij hem bidden. Nadat deze hem de handen oplegde had Prince het gevoel alsof er in hem twee katten aan het vechten waren. Uiteindelijk geeft hij een brul, hij zegt expliciet geen schreeuw maar een brul, en op dat moment was hij bevrijd van blaaskanker.(2.40-3.48).

Er is geen enkele Bijbelse onderbouwing van zijn bewering maar het publiek reageert dolenthousiast.

Het is in dit geval vreemd te noemen dat Prince een stukje verderop in zijn studie beweert dat een wedergeboren christen niet demonisch bezet kan zijn. Prince heeft hierin absoluut gelijk. Een wedergeboren christen kan nooit demonisch bezeten zijn of bevrijding van demonen nodig hebben. Toch is het onderwijs van Prince erop gericht om christenen te bevrijden van demonische machten. Verderop in de video (vanaf 6.02) zegt hij dat er een demon IN de man zit. Hij gaat met deze uitspraak dus tegen zichzelf in. Om dit toch Bijbels te onderbouwen geeft hij, net als de anderen die een ander evangelie vertellen, een andere betekenis aan de Bijbeltekst.

Dit is wat Prince zegt als hij Marcus 1:32-34 uitlegt.

32 Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij Hem allen die er slecht aan toe waren, en hen die door demonen bezeten waren. 33 En heel de stad had zich verzameld bij de deur. 34 En Hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef veel demonen uit, en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.  

8 min.33. Volgens Prince is de vertaling bezeten hier fout. Er moet staan beïnvloed, dat lijkt hem beter, want een wedergeboren christen kan nooit bezeten zijn. Hier spreekt Prince dus zichzelf tegen. Als eerste verkondigde hij aan het begin van zijn studie bevrijd te zijn van een demon van blaaskanker, daarnaast is zijn onderwijs gericht op bevrijding van demonen bij christenen.

Maar wat heel erg opvallend is, is dat hij vindt dat de tekst verkeerd is omdat het dus niet in zijn theologie past. Er wordt in de hele tekst nergens gesproken over wedergeboren christenen. Het gaat over Joden die door de Here Jezus bevrijd werden. Als de gedachtegang van Prince zou kloppen is de vraag toch: Genas de Here Jezus zieken, of is er hier iets foutief vertaald? Hoe zit het dan met de bezeten man van Gadarenen (Luc.8)? Hoe zit het met de zonen van Sceva (Hand.19:13-16) en al de andere keren in de Bijbel dat de Here Jezus demonen uitdreef. Allemaal verkeerd vertaald, of zien we hier hoe de Bijbel gekneed wordt om het onderwijs te rechtvaardigen?

Prince zegt dat de Heilige Geest nog niet de volledige controle heeft over de persoon. Er moet nog worden afgerekend met een demon voordat de Heilige Geest volledige controle heeft. De Bijbel maakt duidelijk dat het enige wat na de wedergeboorte in onszelf strijdt tegen de Geest onze oude vleselijke natuur is. Dat is geen demon, maar onze oude ik!

Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Rom.8:7

Volgens Prince is het uitdrijven van demonen onderdeel van de bediening die iedere christen heeft. (v.a.11.23) Waarom wordt dit dan nergens in de Bijbel geleerd? Nergens in de brieven in het Nieuw Testament wordt dit geleerd. De Here Jezus dreef geen demonen uit als ‘bediening’, maar als demonstratie van Gods Koninkrijk wat was gekomen op aarde in de Persoon van de beloofde Messias. Het ging erom dat de Joden Hem zouden herkennen als de voorzegde Koning van David.

Echter volgens het onderwijs van Derek Prince heeft de Here Jezus Zijn hele aardse bediening twee dingen gedaan, demonen uitdrijven en zieken genezen (12:11).

Echter, dit is wat de Bijbel zegt:

11 Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Math.18:11

45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen  om gediend te worden, maar om te dienen, en  Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Marc.10:45

Derek Prince beweert dat er op de universiteit waar hij werkzaam was twee doden zijn opgewekt, hij heeft dit zelf meegemaakt. (14.40) Hij beschrijft hoe de twee studenten uit hun lichaam traden en daar in terug keerden. Dit lijkt eerder een vorm van levitatie.

Prince gebruikt ook de tekst uit Math.10 om te onderstrepen dat demonen uitdrijven en zieken genezen heden ten dage gedaan moet worden door christenen.(v.a.15.20) Hij zegt dat we dit niet alleen moeten lezen maar ook in praktijk moeten brengen, net als Marcus 16 wat hij iets verderop aanhaalt. Waar Prince echter aan voorbij gaat, net als al de anderen die dit onderwijzen, is dat de Here Jezus expliciet spreekt tot de discipelen. En zelfs al zou dat niet zo zijn, dan zou hij wel alles moeten leren wat er staat. Nu houdt hij het op doden opwekken, melaatsen genezen, demonen uitdrijven en zieken genezen. Maar wat te doen met de rest?

9 Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, 10  of van een reiszak voor onderweg of twee stel onderkleren of sandalen of een staf.  Want de arbeider is zijn voedsel waard. Math.10:9-10

18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden;  op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Marc.16:18

Nadat Prince aan de gemeente waar hij spreekt vraagt of men het fenomeen spreken in tongen en demonen uitdrijven kennen en hebben meegemaakt, prijst hij hen gelukkig omdat ze dat kunnen. Hij zegt daarna iets wat uitermate goed op zijn onderwijs van toepassing is: ”Onze theologie is nogal selectief, sommige dingen doen we, andere niet” (16.51)

Dat Prince selectief omgaat met teksten wordt duidelijk in zijn uitleg van Kol.1:15 en 16 van zijn studie Oorlog in de Hemel. (vanaf 27 min) Vanuit deze tekst maakt hij op dat er vier hoofdklassen geestelijke machten zijn. Dit is de tekst:

15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God,  de Eerstgeborene van heel de schepping. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. Kol.1:15-16

In deze tekst maakt de Bijbel duidelijk dat alles door de Here Jezus is geschapen, de zichtbare en onzichtbare dingen.. Er wordt gesproken over tronen, de Statenvertaling geeft bij de voetnoot aan dat hiermee de engelen bedoeld worden. Overheden, koningen en heerschappijen hebben ook gewoon betrekking op aardse machten en mensen. God stelt ze aan zie o.a. Spr.8:15-16. Er wordt hier nergens gesproken over geestelijke hoofdklassen. Derek Prince leest deze tekst echter anders namelijk zo:

15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God,  de Eerstgeborene van heel de schepping. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar.(punt) En die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten;

Zo komt Prince aan vier geestelijke hoofdmachten, deze tekst verbindt hij dan weer aan Efeze 6:12 Hierop is zijn conclusie de volgende. Wij worstelen tegen de overheden en machten. De tronen en de overheden zijn nooit uit de hemel gegooid. Zo verbindt Prince twee teksten om zijn onderwijs te rechtvaardigen. Dat deze teksten absoluut niet met elkaar in verbinding staan doet blijkbaar niet te zake.

Nog een paar andere vreemde uitspraken die u zelf na kunt kijken in de video. Lucifer wilde niet aan God gelijk worden want hij wist dat dat onmogelijk was want, zo zegt Prince, Hij (God de Vader) is zo ongeëvenaard groot en uniek dat het onmogelijk was aan Hem gelijk te worden. Daarom streefde Lucifer ernaar om gelijk te worden aan de Zoon (v.a. 22.50)

Satan heeft Jezus vermoord. (23.49). God wil dat we geen afgodsbeelden hebben want Hij heeft al een beeld van Zichzelf, namelijk Jezus.

Voor zijn bevrijding van personen spreekt hij met demonen om zodoende te weten te komen wie ze zijn. (26.14) Demonen zijn echter leugengeesten dus hoe groot is de kans dat ze de waarheid zullen spreken?  Dit geeft des te meer aan hoezeer zijn onderwijs is gebaseerd op drijfzand. Daarnaast is Derek Prince ook een aanhanger van de zogenaamde GAP theorie (uitleg).(vanaf 27 min.) Prince maakt onderscheid tussen duivels en demonen. Duivels zijn de gevallen engelen. Demonen zijn volgens Prince geesten zonder lichaam. Het zijn volgens hem voorwereldse wezens die gevallen zijn tussen Gen.1:1 en Gen 1:2 Hierna gaat hij verder met het uitleggen dat ze dolgraag in een lichaam willen wonen. Het liefste een man of vrouw. Van ong.29 minuten vertelt hij over zijn depressie, die zo vertelt hij veroorzaakt werd door een kwijnende geest, waarvan hij bevrijd is (31.40) Dit is de zoveelste tegenspraak met zijn eerdere opmerking dat een wedergeboren christen nooit een demon in zich kan hebben wonen.

Het gaat te ver om alles te bespreken wat Prince onderwijst. De Bijbel waarschuwt ons voor leringen van demonen. Dit is exact de leer die Derek Prince verkondigt. Zeker gezien zijn conversatie met demonische machten tijdens de bevrijdingen die hij heeft gedaan en het luisteren naar, wat hij ziet als, Gods hoorbare stem.

Maar  de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen  afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,  door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. 1 Tim.4:1-2

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.derekprince.nl/over-dpm/derek-prince/huwelijk-en-bediening/

2) http://www.verhoevenmarc.be/PDF/In-drie-Golven.pdf

3) http://www.derekprince.nl/over-dpm/derek-prince/gedisciplineerd-en-toegewijd-leven/

4) http://www.derekprince.nl/over-dpm/derek-prince/lydia-en-ruth/

5) http://www.derekprince.nl/over-dpm/derek-prince/lydia-en-ruth/

6)http://www.derekprince.nl/over-dpm/derek-prince/het-onderwijs/

7)http://www.derekprince.nl/bijbelstudies/geestelijke-strijd/de-kracht-van-proclamatie/

https://www.youtube.com/watch?v=wAUDRFA-UJc https://www.youtube.com/watch?v=p93jCfsfOEU

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gap-theorie.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gap2.pdf