Bevr. & Gen. Stromingen

Geboren om vrij te zijn

‘Geboren om vrij te zijn’ is opgericht door Wilkin van de Kamp. Door middel van conferenties, studies en boeken leert hij mensen om de vrijheid in Christus te ontvangen. Volgens Van de Kamp moeten wedergeboren christenen bevrijd worden van demonische bindingen, generatievloeken en andere occulte lasten.

Er worden vele conferenties van ‘Geboren om vrij te zijn’ gegeven in diverse kerken door heel Nederland. Onder de naam ‘Vrij zijn’ worden er speciale mannen- en vrouwenweekenden georganiseerd, er is ‘Vrij zijn’ televisie,  een ‘Vrij zijn’ magazine en de ‘Vrij zijn’ bijbelschool.

In de beginners cursus training 1 wordt geleerd inzicht te krijgen in de geestelijke wereld, over de macht van de Heer Jezus en over de positie van Satan. Verder wordt geleerd  invalspoorten van de duisternis te herkennen, hoe demonische banden kunnen ontstaan en wat men kan doen om bevrijd te worden van deze machten. Ook krijgt men sleutels uitgereikt om deze machten te weerstaan.

Is dit soort training en onderwijs wel volgens de Bijbelse principes? Er wordt niet gesproken over demonische banden die kunnen ontstaan. Binnen het bevrijdingspastoraat wordt  geleerd dat men bevrijd kan worden van demonen van afgunst, twijfel, ongeloof, boosheid e.d. Dit zijn geen demonische machten. Dit is ons vlees. Hier gaat het over onze oude natuur die nog steeds opspeelt. We kunnen niet bevrijd worden van ons vlees.

Kijk eens naar de uitspraak van Paulus in de Romeinenbrief. Door deze uitspraak zou hij al gauw op uitgenodigd worden voor bevrijdingspastoraat.

Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Rom.7:15

In de vervolgcursus, training 2 wordt men geleerd om zelf actief te zijn in het bevrijdingspastoraat. Men wordt geleerd hoe vloeken te verbreken, ongezonde emotionele banden los te maken en het bevrijdingsgebed toe te passen. Ook dit zijn onderdelen  waar de Bijbel ons niet toe oproept om te doen. Bevrijdingsgebeden komen niet voor in de Bijbel. De discipelen hadden van de Here Jezus de autoriteit gekregen om boze geesten te verdrijven. Daar werden geen standaardgebeden voor aangehaald. Ook leert de Bijbel ons niet dat we vloeken moeten verbreken.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. Gal.3:13-14

Wij zijn vrijgekocht van de vloek van de wet door het offer van de Here Jezus. Verder wordt er in de Bijbel niet gesproken over een vloek. Ook de zogenaamde generatievloeken die wij zouden moeten verbreken, zien we nergens in de Bijbel terug.

De  kijk op de wedergeboorte en op God zelf is erg vreemd. In de nieuwsbrief staat het volgende te lezen: “God wil geen lege plekken aan Zijn tafel. Hij wil geen lege plaatsen voor Zijn troon. Daarom droeg Jezus ons op om alle volken te vertellen over de droom van Zijn Vader. Wij mogen hen vertellen dat God naar hen verlangt, dat Hij hen nodig heeft om Zijn liefde aan hen kwijt te kunnen.” Is dit wat de Here Jezus ons opdraagt? Is dit Zijn boodschap aan de discipelen voor Zijn hemelvaart?

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Math.28:18-19

Volgens de cursus ‘Geboren om vrij te zijn’ moeten wij demonen binden. Iedere demon die gebonden wordt door ons op aarde zou in het geestelijke door de engelen gebonden worden. Hierdoor zou de demon niemand meer kunnen kwellen. De engelen zijn volgens ‘Geboren om vrij te zijn’ Gods arrestatieteam en zouden met de engelen moeten samenwerken onder leiding van de Heilige Geest.

Nergens leert de bijbel ons dit soort dingen te doen. Het binden waar naar gerefereerd wordt staat in Mattheüs:  Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn.  Matth 18:18

In deze tekst wordt gesproken over het binden van zonde. Als iemand niet wil luisteren naar het evangelie dan zal hij vastgebonden zitten aan zijn zonden. Hier komt het woord demon niet eens voor in de tekst. Toch is het  volgens de cursus zo dat we demonen moeten binden. Veel van wat geleerd wordt in de cursus ‘Geboren om vrij te zijn’ is afkomstig uit ervaring of uit interpretatie. Men gebruikt de ervaring als maatstaf in plaats van de bijbel.

Neem bijvoorbeeld het onderwerp  ‘religieuze banden’. De schrijver van de nieuwsbrief geeft aan dat er  in de Bijbel niet gesproken wordt over een religieuze band. Toch zegt hij dat het een synoniem voor een band van ellende is. Hier wordt dus vanuit de eigen interpretatie iets ingevuld wat geen Bijbelse grondslag heeft.

In dezelfde nieuwsbrief wordt een sjamanistische bevrijding beschreven. Deze heeft enorm veel overeenkomstem met de bevrijdingen zoals geleerd wordt op de training van ‘Geboren om vrij te zijn.’ De vrouw die bevrijd wordt voelt hoe haar haat via haar mond met een schreeuw haar lichaam verlaat. Daarna is ze vrij van de haat die in haar zit.

Deze en andere voorbeelden die aangehaald worden lijken enorm veel op de manier zoals er in het bevrijdingspastoraat mensen bevrijd worden. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat dezelfde machten die werkzaam zijn in allerlei andere religies en godsdiensten dezelfde zijn die werkzaam zijn binnen het bevrijdingspastoraat zoals geleerd wordt in de cursus ‘Geboren om vrij te zijn’? We hoeven niet bevrijd te worden van demonen en vloeken:

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen,  en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Joh.8:31-32

Dat is wat ons vrij maakt. De Waarheid. Niet de engelen, niet het bevrijdingspastoraat of  de formuliergebeden. Er is er maar Eén Die ons werkelijk vrij maakt en dat is de Here Jezus Zelf.

Geraadpleegde bronnen:

http://www.bevrijdingspastoraat.nl/images/stories/nieuwsbrief/PDF/handboek_voor_bevrijdingspastoraat_.pdf

http://www.bevrijdingspastoraat.nl/

http://www.statenvertaling.info/