Charismatisch-leringen

Geestelijke oorlogsvoering

Bij de geestelijke oorlogsvoering gaat het erom dat wij als christenen de wederkomst van de Here Jezus mogelijk maken. Zoals een leger geleid wordt door generaals, zo heeft God een geestelijk leger in het leven geroepen om de strijd aan te gaan, landen binnen te dringen en te doordrenken van gebed.(Cindy Jakobs – Overwin de vijand)

De oorsprong van de geestelijke oorlogsvoering komt uit de Kingdom Now beweging. Volgens de voorstanders van geestelijke oorlogsvoering heeft God bepaalde leiders, men spreekt zelfs over generaals, aangesteld om landen te hervormen door voorbede en profetische boodschappen voor regio’s en landen.

Men haalt de autoriteit om dit te doen uit Efeze 6 vers 10 tot 18 waarin Paulus de wapenrusting behandelt. Paulus spreekt hier echter niet over een oorlog die wij moeten voeren. De strijd die we voeren is een innerlijke strijd tegen de zonde en ons vlees. Satan wil onze oude zondige natuur gebruiken om aan God ongehoorzaam te zijn. Juist in deze verzen geeft hij aan hoe we stand moeten houden tegen de verleidingen en misleidingen van satan door middel van de wapenrusting.

We worden juist gewaarschuwd voor geestelijke oorlogsvoering zoals dat tegenwoordig geleerd wordt:

Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!  Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde. Judas 9-10

Geestelijke oorlogsvoering gebeurt op diverse manieren. Men kan strijden voor personen, gebieden of landen. Op de site van bereastudies wordt er zelfs geleerd dat we voor de geestelijke oorlogsvoering de oorlogswetten uit Deutr. 20 moeten bestuderen. Hier gaat het niet om een geestelijke strijd maar om de strijd om het land wat God aan Zijn volk heeft gegeven.

Bij de gebeden die men gebruikt bij geestelijke oorlogsvoering gaat het om het strijden. Dit doet men door  Satan te bestraffen, demonen weg te sturen, vrijheid en genezing te proclameren en door middel van aanbidding. Vaak komt er dan door middel van profetische boodschappen een strategie om weer verder mee te kunnen. Hierbij moet u denken aan bepaalde demonische machten die een gebied bezet zouden houden, en dat dan blokkades en obstakels geopenbaard worden. Er zijn zelfs speciale gebeden voor de geestelijke oorlogsvoering.(1,2)

Verder zijn veel gebruikte tactieken in de geestelijke oorlogsvoering het opleggen van handen, vasten, zalven met olie en bevrijdingssessies. In de traditie van geestelijke oorlogsvoering horen ook de gebedswandelingen. Hierbij gaat u met meerdere personen al biddend strijden en demonische machten bestraffen door uw stad of wijk heen. De bedoeling is om door middel van deze wandelingen Satan en zijn demonische machten te verdrijven uit uw stad of wijk.

Het gebeurt ook steeds vaker dat christenen deze strijd gaan voeren op plekken waar occulte samenkomsten zijn. Neem bijvoorbeeld de paranormaal beurs. Christenen gaan dan bij het gebouw staan waar deze bijeenkomst is en zullen daar satan en zijn demonische machten bestrijden zodat ze niets kunnen uitrichten.

Bekende voorstanders en leraren van de geestelijke oorlogsvoering zijn Ana Mendez, Peter C. Wagner, Rick Joyner, Reinhard Bonkke en Cindy Jakobs. Dit zijn de mensen die de geestelijke oorlogsvoering naar een “hoger” niveau hebben gehaald.

De visie die ten grondslag ligt aan de geestelijke oorlogsvoering is dat de gemeente een leger is. Hiervandaan komen ook de generaals die aan het hoofd staan van deze strijd. Toevallig zijn degene die de geestelijke strijd hebben uitgevonden ook degene die zichzelf tot generaal hebben benoemd in dit leger. Er is geen enkele aanwijzing te vinden in de Bijbel waarin staat dat wij als gemeente een oorlog moeten gaan voeren als leger. De Bijbel spreekt niet over een leger van Christus. Wij zijn als gemeente het lichaam van Christus.

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. 1 Kor. 12:27

Een bekend fenomeen binnen de geestelijke oorlogsvoering is de zogenaamde 10/40 window. Hiermee word het gebied bedoeld boven de evenaar van de 10e tot de 40e graad noorderbreedte. Het betreft hier het gebied Noord Afrika, het Midden Oosten en Azië. De meeste mensen in dit gebied behoren bij de andere grote godsdiensten of zijn atheïst. De machten die dit ‘window’ gevangen hebben moeten volgens hen bestreden worden. Dit doet men onder andere door naar deze gebieden te gaan en daar te strijden tegen demonische machten.

In de Bijbel zien we echter een heel ander soort strijd voor dit soort gebieden. Dit is wat er gebeurt als Paulus tijdens een zendingsreis naar Athene reist.

En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. Hand. 17:16:17

Paulus begint niet met een geestelijke oorlogsvoering tegen demonische machten. Hij raakt geprikkeld, hij wil de mensen de waarheid brengen. Hierna lezen we dat Paulus in discussie raakt met enkelen. Daarna neemt men hem mee en vraagt uitleg over datgene wat hij hen vertelt.(vers 19-20)

En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus, en zij zeiden: Mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen; wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben.

Hierna kunt u vanaf vers 24 lezen hoe Paulus uitlegt Wie God is, wat Hij gedaan heeft en hoe Hij voor redding heeft gezorgd doordat Hij Zijn Zoon heeft gegeven. Wat was het resultaat hiervan?

Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Hand. 17:32-34

Paulus ging uit hun midden weg. Geen proclamaties, gebedswandelingen of strategische gebeden, niets van dit alles. De mensen zelf hebben een keuze om het evangelie aan te nemen. God weet wie Hem toebehoren. De Heilige Geest overtuigt van zonde.

In gemeentes waar men met een groep de geestelijke oorlog voert zie je vaak dat er profetisch en strijdend gevlagd wordt. Verder is een zeer geliefd instrument de trommel, conga of drum. Door middel van de beat van de drum wordt zo de gemeente steeds meer aangespoord. Dit is dezelfde soort van aanbidding en strijd die je ziet bij heidense volken.

Geraadpleegde bronnen:

http://www.liyd.org/index.php/nl/trainingen/gebedstrainingen/geestelijke-oorlogsvoering

http://bread-of-life.gospel7.com/index.php?id=683&tx_ttproductsv2_pi1%5B1546%5D%5BshowFrom%5D=1510&cHash=4c0adeeae4

http://www.generals.org

http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_warfare

http://en.wikipedia.org/wiki/10/40_Window

http://www.joshuaproject.net/10-40-window.php