Bevr. & Gen. Algemeen

Generatievloeken

Volgens de vele leraren die werkzaam zijn in het bevrijdingspastoraat is het nodig dat we bevrijd worden van de zogenaamde generatievloeken. Deze vloeken zouden werkzaam zijn in ons leven en dit zou komen door de zonde van onze voorouders. Dit gaat dan terug tot het 3e, 4e en zelfs het 10e geslacht.

Dus als er in uw familielijn alcoholverslaving, moord of overspel is voorgekomen dan zou dit ook werkzaam in uw leven kunnen zijn. Wat er eigenlijk geleerd wordt, is dat u slachtoffer bent van het gedrag van uw voorouders. Door bevrijd te worden van deze generatievloek zult u zich af kunnen keren van dit gedrag. Men leert dat God Zelf zegt dat Hij de misdaden zal “doorberekenen” aan de kinderen:

want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, Ex 20:5

maar we moeten de volledige tekst lezen:

want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, Ex 20:5

Als de generatievloeken zoals beschreven in vers 5 tot op heden voor ons zouden gelden dan is het duidelijk dat dit geldt voor hen die God haten! Vers 5 sluit af met een komma het gaat dus verder,

maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. Ex 20:6

Daar staat dat God barmhartigheid doet aan degenen die Zijn geboden onderhouden. Als u een kind van God geworden bent doordat u gelooft wat Jezus voor u heeft gedaan, dan haat u God niet. Dus rust er geen vloek op u omdat uw voorouders God hebben gehaat.

Het gaat in deze tekst niet om demonische gebondenheid, al wordt dat wel geleerd. De zonden waar hierover gesproken wordt die God toerekent aan de kinderen gaat over het feit dat de kinderen in de voetsporen treden van de vaderen, of ouders. De zonden die zij deden zoals het dienen van afgoden, die doen zij zelf ook en die worden hen persoonlijk aangerekend.

De vloeken die over het volk van Israël kwamen die kwamen van God Zelf. Dit lezen we bijvoorbeeld in Leviticus 26 waarin God voorwaarden geeft voor Zijn zegen. Als het volk Hem gehoorzaamt en luistert naar Zijn geboden, dan zal het land vrucht dragen, zo niet dan zal God hen straffen totdat ze zich zullen bekeren en erkennen dat zij en hun voorouders hebben gezondigd. Ze moesten dus aan God erkennen dat ze de zonden van de voorouders zelf ook deden. Na dat besef en het toegeven van hun eigen schuld, werd deze vloek weer opgeheven.

Deze vloek die op hun rust komt van God Zelf af, door hun ongehoorzaamheid. Vanuit het oude testament, waar deze leer op gebaseerd is, kunnen we leren dat er nergens gesproken wordt over een generatievloek of demonische gebondenheid. Wanneer Israël volhardde in hun ongeloof en de afgoden bleven dienen, leidde dat tot verharding van hun harten niet tot demonische gebondenheid.

Overigens is dit een verbond wat God met Israël sloot en heeft niets met christenen te maken:

Dit zijn de verordeningen, de bepalingen en de wetten die de HEERE gegeven heeft, over de verhouding tussen Hem en de Israëlieten, op de berg Sinaï, door de dienst van Mozes. Lev.26:46

In Jeremia 31 maakt God duidelijk dat een ieder voor zijn eigen onrechtvaardigheid gestraft zal worden:

In die dagen zullen zij niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn tanden zullen stomp worden. Jer.31:29-30

Ook Ouweneel schrijft in zijn boek dat generatievloeken de oorzaak (kunnen) zijn van allerlei kwalen en ziekten. Als er echtscheiding, misbruik of afwijzing voorkomt in het voorgeslacht dan moet deze vloek volgens hem verbroken worden.

Derek Prince geeft in zijn boek Zegen of Vloek aan dat Deuteronomium 28 ook voor ons vandaag van toepassing is. “Ook vanuit de zonden die onze voorouders hebben gedaan, zullen de vloeken zoals beschreven ons treffen” schrijft hij en ook hiervan zouden we moeten worden vrij gezet. Mozes heeft het hier echter over de vloek van de wet. Wat zegt de Bijbel hierover?

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,Gal.3:13

Generatievloeken door demonische invloed worden in de Bijbel niet genoemd! Het is een valse leer die verkondigd wordt en die mensen niet bewust maakt van hun eigen aandeel in zonden. Juist door te leren dat er een generatievloek op u rust, kunt u de verantwoordelijkheid afschuiven op uw voorouders. Door wat zij hebben gedaan worstelt u met bepaalde zonden in uw leven. Dit is echter in tegenspraak met wat de Bijbel ons leert.

Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Jak. 1: 14-15

Door de leer van de generatievloeken krijgt de duivel veel meer eer dan hem toekomt. Verder is het zo met al het onderwijs wat gegeven wordt in verband met het bevrijdingspastoraat, het gaat voorbij aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus is voor al onze zonden aan het kruis gestorven. Door Hem kunnen wij nu met vrijmoedigheid tot God naderen. Hij heeft het offer gebracht en ons vrijgekocht.

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Gal.4:4-5

Geraadpleegde bronnen:

http://www.statenvertaling.info/

Els Nannen: Waarlijk vrij?

http://www.vergadering.nu/boekouweneelgeneest3.htm

http://www.nd.nl/artikelen/onbekend/schrijf-niet-van-alles-aan-de-duivel-toe