Oecumenisch-Algemeen

MiX glossy

Op 23 mei verscheen de eenmalige glossy MiX. Deze glossy gaat over mensen die elementen uit diverse religies en levensbeschouwingen met elkaar combineren. De aanleiding is twee vierjarige projecten over multireligiositeit.(1)  Manuela Kalsky en André Braak hebben onderzoek gedaan naar dit verschijnsel dat in vaktermen Multiple Religious Belonging heet. Dit voorziet in de behoeften van de tegenwoordige mens. Het gaat om de zinbeleving, wat past bij mij.

Op de website mix-glossy.nl staat de volgende omschrijving. MiX is een eenmalige glossy voor een waaier aan nieuwsgierige, (zelf)bewuste zinzoekers van alle kleuren, leeftijden en achtergronden.(2)

De MiX glossy voorziet in een steeds meer toenemende behoefte. Om ons heen zien we hoe het oecumenische denken binnen kerken en gemeenten steeds verder toeneemt. In het begin was het nog dat het veelal (in naam) christelijke bewegingen waren, maar dat veranderde al snel in een beweging waarin ook de islam en de Oosterse religies werden ingelijfd. Zo zegt André Braak van zichzelf dat hij en christen en boeddhist is.(3)

MiX glossy geeft naar mijn idee weer hoe ver de coëxistentie is doorgedrongen binnen het huidige denken. Voor de meeste zal het samengaan met en praktiseren van heidense religies en rituelen nog een stap te ver zijn, maar het feit dat Oosterse gebruiken al gemeengoed zijn in veel gemeenten is een teken aan de wand. Het co-existenties denken is een broertje van het oecumenische denken, en deze twee zullen in de loop der tijden (waarschijnlijkheid) steeds meer samenvloeien. Als we kijken naar wat er in Openbaringen staat dan is dit denk ik een voorbode van wat er uiteindelijk zal gebeuren zodra de opname van de gemeente heeft plaats gevonden.

11 En ik zag een ander beest opkomen,  uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest  voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de  dodelijke wond genezen was. 13 En het doet  grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. Openb. 13:11-13

12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Openb. 14:12

Dat dit gedachtegoed ook binnen kerken is binnengeslopen blijkt wel uit de agenda die te vinden is op de site nieuwwij.nl. Vanuit de protestantse kerk aan de brink in Cothen wordt er op  11 juni een ZIN minifestival gegeven met workshops, muziek en er wordt onder leiding van Rebekka Onderstal doorgepraat over het “wij” worden, dit gebeurt met inspiratie uit de Bijbel.(4,5)

Het mag duidelijk zijn dat het niet de Bijbel is wat als richtlijn wordt gebruikt, deze wordt gebruikt ter inspiratie. Zo kan iedereen, vanuit elke religie iets nemen wat hem of haar bevalt, zonder dat er iemand voor het hoofd wordt gestoten.

Eén van de schrijvers voor de MiX glossy is theologe Berthe van Soest. Van Soest werd in 2008 lid van de werkgroep Feest van Hemel en Aarde, van de Protestantse kerk Nederland, en verder is ze onder andere pastor geweest bij de protestantse kerk Breda. Berthe van Soest heeft in haar taken binnen de Protestantse gemeente velen “geholpen” door tarot kaarten te leggen. Zo ontwikkelde ze een speciale “heiligentarot” om in pastorale gesprekken te kunnen helpen. Tarot kaarten leggen is volgens van Soest een fijn instrument bij het Bijbel lezen, hierdoor krijgen teksten veel meer zeggingskracht, aldus van Soest.(6)

Deze uitspraak op de site van MiX glossy maakt de overtuiging van MiX glossy, en haar lezers, overduidelijk. ‘Religies lijken op bergpaden. Ze leiden allemaal naar een en dezelfde top’-Willigis Jäger, benedictijner monnik en zenmeester. (2)

Deze uitspraak heeft, voor hen die bovenstaande uitspraak geloven, een vreselijke waarheid in zich. Iedereen atheïst, “mixer” of  hoe men zichzelf ook noemt, iedere persoon die niet zijn of haar vertrouwen op de Here Jezus stelt, zal via deze bergpaden voor Hem verschijnen. Echter niet, zoals men gelooft, om bij Hem in de Hemel te komen, maar om voor de Grote Witte troon te verschijnen bij het laatste oordeel

11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek  des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,  overeenkomstig hun werken. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Openb. 20:11-12-15

MiX glossy maakt duidelijk dat de Bijbelse waarheid, ook in kerken en gemeenten, steeds verder wordt uitgehold. MiX glossy staat symbool voor het flexibel geloven, waarin ieder zijn eigen waarheid heeft, en zoekt naar wat voor hem of haar prettig voelt.

Mocht u mensen kennen die MiX glossy aanprijzen, er positief over zijn of anderzijds dit zien als een zegen, waarschuw hen dan voor de vreselijke gevolgen van deze misleidende boodschap.

31 Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Hebr. 10:31

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.mix-glossy.nl/Achtergrond/

2) http://www.mix-glossy.nl/MiX-de-glossy/

3) http://denieuweliefde.com/programma/mix-en-match-religie-vandaag/

4) https://www.nieuwwij.nl/agenda/inspirerend-mini-festival-op-zoek-naar-wij/

5) http://www.zininwijkbijduurstede.nl/mini-festival-op-zoek-naar-wij/

6) http://www.berthevansoest.nl/