De slotfasen van de eindtijd

Het duizendjarig vrederijk

Het Koninkrijk op aarde

Dit Koninkrijk is wat de Joden verwachtten dat er zou komen toen Jezus op aarde was. De profeten hadden dit namelijk voorzegd. In Jesaja 9 staat de profetie van de komende Koning Die heersen zal over Israël. Deze belofte deed de engel ook aan Maria op het moment dat hij aankondigde dat ze zwanger zou worden:

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Luc. 1:32-33

Dit is ook de boodschap van Johannes de Doper. Hij riep op tot bekering omdat het Koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Ook Jezus Zelf verkondigde de boodschap van het evangelie van het Koninkrijk. Op grond van de profetieën uit het oude testament verwachtten de discipelen dat de Messias het Koningschap op Zich zou nemen en zou regeren in Israël. Na de opstanding van de Here Jezus vroegen de discipelen aan Hem of dit het moment was dat Hij Zijn Koninkrijk zou vestigen:

Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? Hand.1:6

Hierop antwoordde de Heer dat het hen niet toekomt om de tijd te weten dat het zal gebeuren. Het komen van Zijn Koninkrijk werd uitgesteld. De boodschap van het Koninkrijk der Hemelen zal weer verkondigd worden na de opname tijdens de verdrukking, als de 144.000 verzegelden (uit de Joden) de wereld in trekken om dit te verkondigen.

Het einde van de verdrukking

Aan het eind van de grote verdrukking zal Jezus uit de hemel komen met de hemelse legermacht om de overwinning te behalen. De valse profeet (de antichrist) en het beest (de leider van het herstelde Romeinse rijk) worden levend in de poel van vuur geworpen en satan voor 1000 jaar gebonden.

En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn legerEn het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. Openb.19:19-20

Duizendjarig Vrederijk

Nu zal het Koninkrijk van Jezus op aarde gevestigd worden. Dit zal duizend jaar duren.

In Openbaring lezen we geen uitgebreid verslag over het duizendjarig rijk. Toch zijn er een aantal Bijbelboeken die een uitgebreide profetische beschrijving geven van het komende duizendjarige rijk, zoals Jesaja, Micha.

Deze profetische hoofdstukken geven de complete geschiedenis weer van wat er gaat gebeuren met Israël en de volken. Zoals er in het boek Daniël een uitgebreide beschrijving staat van de verdrukking, zo is er vanuit het oude testament een goed beeld te vormen van het duizendjarig rijk.

In het duizendjarig rijk zal er vrede heersen onder de heerschappij van Jezus. De wolf en een lam zullen samen weiden. Er zal geen kind zijn wat op jonge leeftijd sterft of een oude man die zijn dagen niet zal volbrengen. Zelfs de onrechtvaardige zal niet sterven voordat hij de leeftijd van 100 jaar heeft bereikt:

Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Jes.65:20

Jezus regeert

Jezus zal voor Israël de in het Oude Testament beloofde Koninklijke heerschappij op Zich nemen:

Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen.  Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn. Jes.24:21-23

Regeren met Jezus

Aan het begin van het duizendjarig rijk wordt het oordeel over de overlevenden van de verdrukking voltrokken. Degene die onthoofd zijn om hun getuigenis en niet hebben gebogen voor het beeld van het beest en niet het merkteken hebben aangenomen zullen weer levend worden en met Christus heersen:

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Openb. 20:4

Dit heersen zal samen gebeuren met de gemeente:

En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Openb. 5:10

De twaalf apostelen

In Mattheüs 19 lezen we over de rijke jongeling die aan de Heer vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven binnen te gaan. Hierop vraagt Petrus aan de Here Jezus hoe het met hen zit. Daarop legt Jezus uit dat de discipelen op de twaalf tronen zullen zitten en de stammen van Israël zullen oordelen.

En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. Matth.19:28

In het duizendjarig rijk zullen de gelovigen uit het gemeentetijdperk oordelen over de volken en over de engelen.

Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? 1 Kor.6:2-3a

Dan zullen wij samen met Christus in het duizendjarig rijk regeren over de volken.

Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. 2 Tim.2:12

Wie zijn er in het duizendjarige vrederijk?

Bij aanvang van het duizendjarig rijk zullen de gelovigen uit alle volken, die de grote verdrukking overleefd hebben, het Vrederijk binnen gaan. Dit is de grote menigte die genoemd wordt in Openbaring 7:

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Openb.7:9

Deze mensen zullen de zegeningen die, al in het Oude Testament aan Israël beloofd zijn, ontvangen bij het binnengaan van het duizendjarig rijk. Zo wordt de belofte dat alle volken in Abraham gezegend  zullen worden vervuld.

Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.  Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openb.7:16-17

Alle volken zullen aan het einde van de grote verdrukking geoordeeld worden op hun houding ten opzichte van Israël tijdens deze periode. Zij die Israël de helpende hand hebben geboden zullen binnen gaan in het duizendjarig rijk.

De schapen zijn zij die Israël hebben gesteund en geholpen. Zij zullen het duizendjarig rijk binnen mogen gaan. De bokken zijn degene die zich tegen Israël hebben gekeerd tijdens de verdrukking. Zij zullen niet het vrederijk binnengaan maar, direct in de hel worden geworpen.

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de  troon van Zijn heerlijkheid.  En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden,  en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Matth.25:31-34

Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.Matth.25:41

Andere goden

In deze profetie van Micha lezen we dat al de volken in de naam van hun eigen god opgaan.

Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd. Micha 4:5

In het duizendjarig rijk, als er rust en vrede heerst onder de  heerschappij van Jezus Zelf, zijn er mensen die doen alsof ze de Heer dienen terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Ook zijn er nakomelingen die niet de goede weg opgaan. Dit zal goed duidelijk worden als de duivel aan het eind van de duizend jaar voor een korte tijd wordt los gelaten. Israël echter zal vrij zijn van het dienen van de afgoden en alleen de Heer aanbidden. De volken zullen ieder jaar opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren:

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan  om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Zach.14:16

De verleiding van satan

Ondanks de enorme zegeningen, de duivel 1000 jaar gebonden (Op.20), totale vrede (Jes.65) en geen oorlogen (Jes.2:4) zullen er toch mensen zijn die niet aan Hem zullen gehoorzamen. Dit wordt helemaal duidelijk aan het einde van het duizendjarig rijk, wanneer satan weer los wordt gelaten:

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel  met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem,  opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten Op.20:1-3

Als de duivel voor een kort tijd losgelaten zal worden zal hij tot aan de hoeken van de aarde gaan en een enorme menigte op de been te brengen.

En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. Op.20:7-8

Hij zal erop uit trekken om de volken te verleiden. In Openbaring 20 staat dat hun aantal was als het zand van de zee. Er zal dus een enorme legermacht optrekken richting Jeruzalem om de stad en de legerplaats  van de heiligen te vernietigen. Maar het vuur van God zal hen verslinden:

En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. Op. 20:9

Na de oorlog wordt de duivel opgepakt en in de poel van vuur geworpen. Hier zal hij samen met de valse profeet en het beest voor eeuwig gepijnigd worden.

En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Op.20:10

Aan het eind van het duizendjarig rijk zullen de ongelovigen uit alle tijden samen met al diegenen die aan het eind van het duizendjarig rijk optrokken tegen Jeruzalem voor de grote witte troon komen en veroordeeld worden op grond van wat er geschreven staat in de boeken.

 

Geraadpleegde bronnen:

tijdschrift Middernachtsroep dec.2012

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Herstel-Israel.pdf

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=categorietje&id=74

Het Duizendjarige Rijk, een utopie? – Wim Malgo