Bevr. & Gen. AlgemeenContemplatief-Leringen

Het Immanuelgebed

Het Immanuelgebed is ontworpen door dr. Karl Lehman. Deze Amerikaanse psychiater wilde vanuit zijn geloof de mensen helpen om vrij te komen van hun innerlijke verwondingen.

Het doel van dit gebed is dat mensen een intiemere relatie krijgen met de Here Jezus. Dit wil hij doen door de barrières tussen het hart van de persoon die hulp nodig heeft en de Here Jezus weg te halen. Door middel van positieve herinneringen wil hij geest, ziel en het lichaam voorbereiden op een direct contact met de Heer gedurende de sessie.

Dit is dan ook de grondslag van het gebed. Het is een gebed om de Here Jezus te ervaren in uw pijn of nare herinneringen zodat Hij deze kan gebruiken om u iets te laten leren van het verleden en om zo te ervaren dat Hij altijd bij u is.

Het  Immanuelgebed heeft veel overeenkomsten met het bevrijden van triggers zoals bij het bevrijdingspastoraat wordt toegepast.(zie het artikel, het kind in jezelf).

Ook binnen de reguliere psychiatrie wordt dit concept van triggers gebruikt. Dat er veel overeenkomsten zijn tussen het Immanuel gebed en triggers is niet zo verwonderlijk want Karl Lehman is zelf psychiater en brengt zijn geloof en praktijk samen in dit gebed.

In het kort is dit de manier waarop het Immanuelgebed werkt: Vernieuw het bewustzijn van de aanwezigheid van de God. Concentreer u op een moment in het verleden dat u Gods aanwezigheid sterk hebt ervaren. Vertel God wat u aan Hem waardeerde in deze ervaring en blijf gefocust op de Here Jezus en vraag Hem hoe Hij u hierin wil genezen.

Identificeer uw gevoelens en vraag of  Hij u naar de oorsprong van het probleem wil leiden. Hij zal de herinneringen naar boven laten komen. Als de herinnering naar boven is gekomen dan vraagt u of Jezus u wilt helpen om Zijn aanwezigheid waar te nemen in deze herinnering. Vraag de Heer om te laten zien wat Hij wil dat u leert van deze negatieve herinnering. De interactie tussen de Here Jezus en uzelf zal zorgen dat u genezen wordt van de innerlijke pijn, schaamte of het verdriet.

Men leert bij stap 4 dat u de Here Jezus moet vragen waar u Zijn Immanuel aanwezigheid kunt ervaren. Dit staat er in stap 4: Voelt u Zijn aanwezigheid in de verte? Dan  mag u aan Hem vragen of Hij dichter bij wilt komen, of dat u dichter tot Hem mag naderen. Men leert dus dat u Zijn aanwezigheid moet ervaren.

De Bijbel heeft het wel over Jezus naderen, maar dan gaat het erom dat wij in gebed tot Hem komen en al onze zorgen en problemen bij hem neerleggen, niet dat wij Hem voelen of ervaren. Hierbij hoeven we overigens niet te vragen of  we dichter tot Jezus mogen komen, we mogen Hem vrijmoedig naderen:

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juistetijdstip. Hebr.4:16

In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem Ef.3:12

Het Immanuelgebed is gericht op voelen en ervaren. Zo staat er in deze beschrijving van het proces van dit gebed bij punt 6 het volgende: “Als u Zijn (de Here Jezus) aanwezigheid niet ervaart ga dan naar stap 7. Bij stap 7 moet er dan aan de Here Jezus gevraagd worden wat het is waardoor  u Hem niet kunt waarnemen.” Dit geeft duidelijk weer hoe het proces van het Immanuelgebed gericht is op ervaren en voelen. Nergens in de bijbel wordt ons zoiets geleerd. De Here Jezus zegt Zelf dat zij die niet zien en toch geloven zalig zijn.

Hier twee sleutelverzen voor het Immanuelgebed:

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen Matth.28:20

In dit vers zegt de Here Jezus dat Hij altijd bij ons zal zijn. In de hele tekst kunnen we de context beter lezen. Hij leert hier Zijn discipelen niet bevreesd te zijn voor wat mensen hen kunnen aandoen. Hij ondersteunt ze in alles wat ze gaan doen. Hij is bij ze. Natuurlijk geldt dit ook voor ons. De Here Jezus zorgt voor ons en is altijd bij ons.

Dit vers leert ons niet, zoals in het Immanuelgebed, de Here Jezus te zoeken en om Hem te ervaren. Hier geeft de Heer ons de belofte dat Hij altijd bij ons is. Dat moet geloofd worden, niet gevoeld.

En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende? Luc. 24:31-32.

Het hart van de Emmaüsgangers brandde van verlangen omdat ze hun Heer hadden ontmoet. Ze dachten dat Hij dood was maar Hij openbaarde hen de waarheid aan de hand van de schrift. Dat is wat anders dan wat geleerd wordt in het Immanuelgebed. Het Immanuel gebed is een leer die niet klopt met wat de Bijbel ons leert. Ook deze vorm van gebed is gestoeld op ervaring en gevoelens, het is contemplatief. God heeft geen vreugde aan uw pijn of verdriet. Maar we moeten niet vergeten dat we leven in een gevallen wereld.

Het feit is dat Hij heeft beloofd altijd bij ons te zijn. Dat Hij alles zal laten meewerken ten goede. Of zoals Paulus schrijft, dat Zijn genade ons genoeg moet zijn. Daar moeten we op vertrouwen en op hopen. Onze hoop ligt in het feit dat we verlost zijn, dat Hij terugkomt en dat we door het geloof in Hem straks bij Hem mogen zijn.

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Rom.8:18

Geraadpleegde bronnen:

http://www.newhope4si.com/immanuel2.pdf?bcsi_scan_BBC5F9F623E34C49=0&bcsi_sca_filename=immanuel2.pdf

http://www.kclehman.com/

http://www.immanuelapproach.com/