De slotfasen van de eindtijd

Het nieuwe Jeruzalem

In de hoofdstukken  40-44 beschrijft Ezechiël de tempel die in het duizendjarig vrederijk in Jeruzalem op aarde zal zijn. In Openbaring 21 lezen we echter dat er in het nieuwe Jeruzalem geen tempel zal zijn.

Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. Op.21:22

Hieruit valt op te maken dat het nieuwe Jeruzalem niet de letterlijke stad Jeruzalem op aarde is. Met het nieuwe Jeruzalem wordt mijn inziens dan ook de gemeente bedoeld. In Openbaring 21 wordt de gemeente op twee manieren als het nieuwe Jeruzalem voorgesteld.

In Openbaring 21:1-8 als het nieuwe Jeruzalem aan het begin van de eeuwigheid. In Openbaring 21:9-27 als het nieuwe Jeruzalem tijdens het duizendjarig vrederijk.

Het nieuwe Jeruzalem tijdens het duizendjarig vrederijk.

In Openbaring 21:9-27 wordt de gemeente getoond als het hemelse Jeruzalem  getooid als een bruid.

En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.  Openb. 21:9-10

Hier  wordt de gemeente geopenbaard als regeringsvorm tijdens het duizendjarig rijk. De gemeente zal vanuit dit hemelse Jeruzalem regeren, samen met Christus over de volken die op de aarde zijn ten tijde van het duizendjarig rijk.

En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Openb. 5:10

Het bouwmateriaal van de muur wordt beschreven als zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. De fundamenten zijn versierd met diverse soorten edelstenen. Als we dit vergelijken met het priesterkleed wat er voor Aäron en zijn zonen moest worden gemaakt dan zijn er grote overeenkomsten. De borsttas werd voorzien van twaalf edelstenen die de stammen van Israël vertegenwoordigen, er werden ook ineengedraaide kettinkjes op de borsttas gezet. Deze moesten gemaakt worden van zuiver goud. Dit alles om hen waardigheid en aanzien te geven:

En gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad. Ex.28:2 (St. Vert.)

Dit geeft, naar mijn idee, aan waarom de bruid, het hemelse Jeruzalem, ten tijde van het duizendjarig rijk omschreven wordt als een stad die schittert als een kostbare edelsteen:

Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Op.21:11

Zoals Aäron en zijn zonen als priesters moesten schitteren omdat ze het volk Israël vertegenwoordigden bij God, zo wordt de gemeente als een kostbare edelsteen omschreven omdat zij de heerlijkheid van God uitstraalt voor allen die op de aarde wonen ten tijde van het duizendjarig rijk. Het hemelse Jeruzalem zal dus niet op aarde neerdalen. Het zal Gods heerlijkheid tonen aan allen die op aarde leven. Het fundament van dit nieuwe Jeruzalem zijn de twaalf apostelen van Jezus:

En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.  Openb. 21:14

Jezus spreekt in Efeze ook over de gemeente gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten:

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. Ef.2:20-22

Het nieuwe Jeruzalem aan het begin van de eeuwigheid

In Openbaring 21:1-8 wordt de gemeente omschreven als het nieuwe Jeruzalem en getoond als de bruid van het Lam aan het begin van de eeuwigheid.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Op.21:1-2

God Zelf zal bij ons zijn:

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Openb. 21:3

Een enorme zegen valt de gelovige ten deel:

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Op.21:4

Dat is waar wij als gelovigen naar uit mogen kijken:

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Op. 22:21

 

Geraadpleegde bronnen:

tijdschrift Middernachtsroep dec.2012

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=categorietje&id=74

Het Duizendjarige Rijk, een utopie? – Wim Malgo