Het evangelie

Het reddende evangelie

Ieder mens heeft gezondigd. Door de zondeval, die kwam doordat Adam en Eva zondigden, wordt ieder mens geboren in zonde en rust Gods toorn op de mensheid.

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Rom.5:12

God is een heilig God, Hij is de Schepper van hemel en aarde en alles wat leeft. Hij kan de zonde niet in Zijn nabijheid verdragen. De enige manier waarop u kunt ontkomen aan de komende toorn van God is door redding door het geloof in de Here Jezus. Hij was en is God maar kwam in de gestalte van een mens naar deze aarde om onze straf op Zich te nemen aan het kruis.

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood Fil.2:8

In het oude testament was er een dierlijk offer nodig om vergeving te ontvangen voor de zonde. Iedere keer opnieuw moest er een offer worden gebracht. De Here Jezus is door God, gegeven als het Offer voor ieder mens en tot verzoening voor alle zonden. Hij heeft door Zijn dood aan het kruis verzoening bewerkt voor iedereen die met berouw over zijn of haar zonden tot Hem komt.

Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 1 Joh.4:10

Er is geen enkel mens die voor u de straf kan dragen. Enkel en alleen het geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus kan u redden. Ieder mens zal in zijn of haar leven een keuze moeten maken. Nadat u sterft is er geen mogelijkheid meer om tot bekering te komen. Er is niet zoiets als reïncarnatie. Er is geen plaats waarin u na de dood nog een mogelijkheid heeft om uw leven te beteren. De keuze is hier en nu. Het is een keuze tussen eeuwig leven of de eeuwige dood. Voor eeuwig met de Here Jezus te mogen zijn of voor eeuwig pijn, lijden en ellende te ondergaan in de hel.

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. Rom.6:23

U moet een keuze maken. Wat u ook geleerd is, wat u er zelf ook van vindt. De Bijbel leert dat er redding is, voor ieder die in geloof, en met berouw over de zonde tot de Here Jezus komt.

16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17  Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Joh.3:16-18

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Joh.5:24

 

Laat een reactie achter