Bevr. & Gen. Stromingen

Sozo (Bethel Church)

Het Sozo trainingsprogramma is een onderdeel van het Bethel Church Transformation Centre. Vanuit de Bethel Church wordt dit trainingsprogramma wereldwijd gedistribueerd. Sozo is volgens de omschrijving een uniek programma voor bevrijding en innerlijke genezing. Het doel is om tot de wortel te komen van alles wat u hindert in uw persoonlijke relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Sozo is geen therapeutische behandeling, het is een tijd van interactie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor heelheid en het nastreven van uw doel. In samenhang hiermee is er ook het Shabar programma wat mensen verdieping geeft in hun innerlijke genezing. (1)

Zoals gezegd is het Sozo trainingsprogramma ontwikkeld vanuit Bethel Church, het is daarom raadzaam om te kijken waar deze gemeente voor staat, dit geeft dan meer duidelijkheid betreffende de visie op innerlijke genezing en bevrijding zoals in het Sozo programma behandeld wordt. Een andere bediening van Bethel Church is een  profetische bediening. Van hieruit wordt men toegerust, onderwezen en aangespoord om in de lokale kerk de gave van profetie en woorden van wijsheid toe te passen. Daarnaast is er de Healing Rooms bediening.

Bethel Church

Bill Johnson, de voorganger en oprichter van Bethel Church geeft op zijn website onder Q&A  meer duidelijkheid betreffende het evangelie volgens Bethel Church. Hij onderwijst dat men God moet vragen om dromen en visioenen. Volgens hem is het altijd Gods bedoeling om mensen te genezen, hier wordt lichamelijke genezing onder verstaan. Om te leven in een leven vol wonderen moet men ervoor bidden, op studeren in de Bijbel en in boeken van Gods “generaals”.

Daarnaast adviseert hij om de handen op te laten leggen door mannen en vrouwen van God die de zalving dragen. Verder is het volgens Johnson belangrijk om een relatie te onderhouden met de ongelovigen. De houding en gedrag van de gelovigen zal de ongelovige laten zien wie Jezus is en door wonderen en tekenen zal het evangelie verspreid worden, zo leert de ervaring, aldus Johnson. (2) Hiermee gaat hij in tegen de woorden van Paulus: 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 2 Kor.6:14

Zoals bij meerdere charismatische gemeenten wordt er ook in Bethel Church melding gemaakt van het zien van engelen, goud, diamanten en meerdere bovennatuurlijke verschijnselen die een zegen van God zouden zijn. (3). Wat verder voor velen onbekend is, is dat Bethel Church lid is van het NAR netwerk, dit zijn hedendaagse ‘profeten en apostelen’.(4)

Bethel Church leert dus het  klassieke misleidende charismatische evangelie, neem daarbij de moderne wereldse worship muziek van de (huis)band  Jesus Culture en u hebt een overzicht van de gemeente die de basis heeft gelegd voor het Sozo Trainingsprogramma.

Historie van Sozo

Sozo is een innerlijk genezingsprogramma wat oorspronkelijk is ontwikkeld door Carlos Anacondia tijdens de Argentijnse Opwekking. Anacondia heeft deelgenomen aan meerdere opwekkingsbijeenkomsten in Amerika met o.a Randy Clark en Rodney Howard Browne (bekend van de Holy Laughter beweging).

Het Sozo gebed is in 1992 in Bethel Church geïntroduceerd door de genezingsevangelist Randy Clark. Tijdens de bijeenkomsten die hij hield  onderwees hij mensen op de bijeenkomst in het Vier Deuren bevrijdingsmodel wat hij kende uit Argentinië. Eén van de aanwezigen was Dawna DeSilva, de grondlegger van het Sozo trainingsprogramma. DeSilva claimt dat ze na het toepassen van deze methode een miraculeus verschil begon waar te nemen in de mate van vrijheid die mensen hierdoor kregen.

Wat is Sozo

De omschrijving van Sozo is de volgende: “Sozo is een unieke bediening voor innerlijke bevrijding en genezing. Het doel is om persoonlijke blokkades in het contact met God op te ruimen en de persoonlijke relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te herstellen. Zo wordt het mogelijk om tot je doel te komen en het leven te leven waartoe je bestemd bent. Sozo wordt door de Geest geleid, is eenvoudig, snel en effectief en het helpt problemen op te lossen in minuten en niet in jaren.”

Deze omschrijving zal voor velen een reden zijn om zich met Sozo in te laten. Geleid door de Geest. Herstel van de relatie met de Drie-eenheid, en geen jarenlange worsteling maar een instant oplossing. Zeker in de huidige tijd waarin het Mac Donalds christendom hoogtij viert is dit de passende oplossing. We willen de oplossing nu, in korte tijd en een complete beleving. Daarbij is de vraag wat wordt er binnen het Sozo programma bedoeld met het komen tot je doel? Is dit de persoonlijke relatie met God door middel van ervaringen en gebeurtenissen in je leven, of wordt er de Bijbelse maatstaf mee bedoeld?

Afgaande op de omschrijving van Sozo, en de filosofie van de ontwikkelaars van het programma, denk ik dat het doel hier om de ervaring gaat van een persoonlijke relatie, gepaard gaande met het horen, zien en ervaren van God. Het doel wat de Bijbel stelt is echter het tegenovergestelde.

29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Rom.8:29

Het doel van God met Zijn kinderen is dat wij steeds meer op de Here Jezus zullen gaan lijken in houding en gedrag (dus niet wonderen en tekenen), opdat Hij in ons gezien zal worden. Dit is een proces wat ons hele leven zal duren. Dat is ook de reden dat we worden opgeroepen om te strijden voor het geloof (Judas 3) en ons kruis dagelijks op te nemen. Daarnaast gaat het Sozo programma, naar mijn idee, volledig voorbij aan de oude mens die nog steeds in ons aanwezig is. De oude mens, onze ik, is nog steeds levend in ons. De Bijbel roept ons op om ons vlees niet te voeden opdat het geen begeerte in ons zal opwekken. Ook hierin is het niet een kwestie van minuten, maar een strijd die doorgaat totdat we bij de Here Jezus zijn.

Meer over Gods doel met de gelovige klik hier. In de promo video over Sozo komt, zoals bij vele van dit soort activiteiten, het belangrijke aspect van de training naar voren. U hebt Sozo nodig om anderen te helpen. Dan rijst toch de vraag hoe de apostelen en de mensen in de eerste gemeenten dit soort problemen oplosten. Zij hadden tenslotte geen hedendaagse trainingsprogramma’s die noodzakelijk zijn. Zij hadden ‘alleen’ maar de Bijbel.

Het trainingsprogramma

Volgens de beschrijving van het trainingsprogramma is Sozo een innerlijke genezing en bevrijdingsgebed in samenwerking met God de Vader. Het is geen counseling, maar een interactie met God. God wil dat wij de waarheid kennen en deze zal ons vrij zetten. God gebruikt Sozo om vrij te zetten van misleiding, zonde en emotionele pijn zodat we de overvloed zullen beseffen waarin we kunnen leven omdat Jezus daarvoor voor ons is gestorven. De overvloed waar Sozo over spreekt is dezelfde als welke we kennen van het welvaartsevangelie. De training Prosperous Sozo (Voorspoed Sozo) leert onder andere: In deze cursus leer je om je dromen te koesteren en te realiseren. Door middel van zeven heldere en dynamische sessies met verhalen, profetische handelingen en proclamaties die je van binnenuit veranderen.(6)

Sozo heeft tien zogenoemde vrijheid fundamenten. Hieronder een aantal van de punten waarop dit fundament staat.

Punt één: God is goed, Satan is slecht. Het fundament is dat u weet dat God voor u is. Als u denkt dat God de bron is van pijn en ellende, dan raakt u verward.

Hiermee gaat men er, mijn inziens, aan voorbij dat God ALLE situaties ten goede keert om ons te vormen, te kneden en te tuchtigen. Dit zien we terug in de levens van bijvoorbeeld  Job of Paulus. De god van Sozo lijkt mij eerder op de vriendelijke niet straffende god die tegenwoordig zo populair is, maar niet de God van de Bijbel is.

Punt twee: Jezus kwam om de zonde weg te nemen en de werken van de duivel te verbreken.

Hierop leert Sozo dat wanneer wij deze twee dingen doen, we erop kunnen rekenen dat Gods wil ons sterk leidt en ondersteunt.

De Bijbel leert dat de Here Jezus kwam om de zonden weg te nemen en de werken van de duivel te verbreken,  Hij heeft alles volbracht. (1Joh.3:8) Wat wil of kan een gelovige daar dan aan toevoegen, wat wil Sozo verbreken of wegnemen?

Punt 6. Er zijn gebondenen en gevangen. De eerste categorie is in de strijd overwonnen buiten hun schuld om, hierbij moet u denken aan emotionele wonden of valse leringen. De tweede categorie is gevangen genomen omdat ze iets gedaan hebben waardoor ze dit verdienen.

De Bijbel leert nergens twee soorten gevangenen door de duivel. Mensen worden misleid door hun eigen begeerte en door de zonde. Niemand kan door Satan als gevangene worden vastgehouden omdat hij of zij zich heeft laten misleiden of zonden  heeft gedaan. Iedere wedergeboren gelovige is met de Here Jezus verborgen in God. Niemand kan ons roven uit zijn hand. Wanneer men zich laat misleiden, kunt u zich niet beroepen op een slachtofferrol zoals de eerste categorie gezien wordt door Sozo, of wanneer men bewust zondigt dan kan men de werking van de Geest uitblussen en zal God u tuchtigen. Dit om u terug te brengen tot Hem. Dit heeft niets te maken met een gevangenneming door Satan. Al is dit wel wat er binnen de bevrijdingsbedieningen wordt geleerd. Als Satan kinderen van God gevangen kan nemen, en ze dus uit Zijn hand kan roven, hoe kan een menselijk programma ze dan wel bevrijden?

God geeft ons de belofte dat we in Hem verborgen zijn.

3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus  verborgen in God  Kol.3:3

En dat niemand ons kan roven uit Zijn hand

28 En Ik geef hun eeuwig leven;  en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Joh.10:28-29

Punt 7. We werken onder de autoriteit en leiding van God. We vragen Hem om leiding. In Sozo vragen we aan Hem wat we moeten doen en luisteren naar Hem. We vragen aan de persoon  te luisteren naar de antwoorden die in hem of haar opkomen. Wat men van binnen hoort, voelt of ervaart.

Hier zien we duidelijk de New Age invloed binnen het Sozo trainingsprogramma. De Bijbel leert dat Gods woord alles is wat nodig is om op te voeden en te onderwijzen. Hier luistert men naar “Gods” stem binnen in. Hiermee stelt men zich open voor allerlei soorten van misleiding.

Verderop in het formulier waar het trainingsprogramma in beschreven staat, komen meerdere charismatische dwalingen aan de orde. Het proclameren van vrijheid, het aanroepen van de Heilige Geest. Het niet onderkennen van de oude mens en de inwonende zonde (veel van alles is de schuld van Satan en zijn demonen of de omstandigheden). Verder worden psychologische technieken zoals bevrijding van triggers onderwezen, het visualiseren van dingen die u bij God vandaan houden.

Ook het bevrijden van demonische machten die recht zouden hebben op de gelovige, door zonden, wordt aangepakt. Door specifieke zonden zouden demonen “rechten” hebben op deze persoon waarna een bevrijdingssessie toegepast moet worden. De vier deuren waar in het trainingsprogramma gebruik van gemaakt wordt zijn de vier zonden die ingangen geven aan demonen. De vier deuren zijn: Haat, angst, seksuele onreinheid en occultisme.

Naast de Sozo training is er ook de Shabar training. Deze is bedoeld voor mensen die Sozo hebben ontvangen, maar hun vrijheid en genezing niet kunnen behouden. Deze vorm van training is alleen voor het individu en niet voor groepen, maar is gebaseerd op dezelfde principes.(8) Sozo Prayer Ministry staat ook bekend als Soaking Prayer Ministry. De occulte techniek van het soaken wordt binnen deze training dus ook gepraktiseerd en aangeleerd.

Op de site van Jeffrey Barsch, een doctor die wordt aangeprezen door de oprichters van Sozo en Shabar, (9)lezen we over meerdere soorten ademgebed. Deze staan ook bekend als contemplatief gebed en zijn alles behalve in lijn met de Bijbel. Diverse medewerkers van Dr. Jeffrey Barsch, Ventura Healing Rooms zijn getraind in de Sozo trainingsmethoden.(10) De praktijken van Barsch worden weer gebruikt in de Sozo educatie trainingen.(11)

Kosten

Om een Sozo trainingssessie bij te wonen moet men een redelijk groot bedrag neertellen. Dat men kosten maakt en dat deze gedekt moeten worden is begrijpelijk. Echter zoals bij veel charismatische trainingsprogramma’s zijn er ook aan de Sozo sessie hoge kosten verbonden. Het is hetzelfde als bij wereldse trainingen. In de voorverkoop ben u 20 euro per persoon goedkoper uit. De basis training is het goedkoopst, 80 euro en vervolgtraining is 10 euro duurder. Dit zijn kosten die enkel en alleen gelden voor de training hier zit geen overnachting bij in. Ook bij afzeggen worden er kosten in rekening gebracht, deze zijn 20 euro. (12)

Als u zich beledigd voelt omdat er een behoorlijk prijskaartje hangt aan de Sozo training, dan is hier het antwoord van Sozo zoals ze schrijven op de FAQ pagina: ‘Een arbeider is zijn loon waardig’ en ‘als mensen geld zaaien in hun genezing heeft het meer waarde’. Bent u het ondanks deze uitleg het er niet mee eens zijn? Als laatste opmerking schrijven ze: ‘We hebben het over de bovenstaande redenen gehad, maar onthoud dat een religieuze geest soms niet wil buigen voor rede’. Dus als u het niet eens bent met de hoge kosten voor dit programma, dan heeft u dus een religieuze geest.

Waarschuwingen tegen Sozo

Vanuit diverse hoeken komen waarschuwingen met betrekking tot het Sozo netwerk. Vooral de New Age implicaties die binnen deze training gebruikt worden zijn een groot probleem. Vanuit Sozo wordt mensen geleerd dat het Sola Scriptura beginsel, alleen de Bijbel, een leugen is van de duivel. Jim Banks van House of Healings Ministries zegt dat de vijand vele mensen heeft misleid door te geloven dat we God alleen kunnen kennen door Zijn geschreven woord, de Bijbel. De Sozo leider moet de mensen leren om hun gedachten, hart en geest open te stellen om op een nadere manier met God in contact te komen. Dit onder meer door contemplatief gebed.(13)

Andere waarschuwingen komen van mensen die door Sozo in emotionele problemen zijn gekomen. Zo schrijft een moeder (kort beschreven) het volgende: Nadat haar dochter een Sozo training onderging, werd haar duidelijk, door de Sozo regressietherapie, (uitleg) dat ze door haar moeder vanaf haar 3e tot haar 13e levensjaar was mishandeld. Dit heeft de complete relatie op zijn kop gezet. Het frappante hierbij is dat er nooit enig sprake is geweest van mishandeling, maar het leed is geschiet.(14) Een ander voorbeeld gaat over een jongeman die nadat hij tot geloof is gekomen binnen zijn kerk in een klas kwam waarin men hem terug bracht naar zijn verleden (regressietherapie). Hieruit kwam de conclusie dat hij als kind meerdere malen verkracht en mishandeld zou zijn. Vanuit de kerk kon men hier niet mee omgaan en men vertelde hem dat hij vervloekt was door wat zijn voorouders hadden gedaan. Hij moest vergeving vragen voor de zonden van zijn voorouders. Het gewicht van deze “vloek” lag zo zwaar op de jonge christen dat hij uiteindelijk zelfmoord pleegde omdat hij dacht door God vervloekt te zijn.(15)

Deze technieken worden dus gebruikt binnen het Sozo trainingsprogramma.

Sozo claimt een oplossing te bieden voor fobieën, angsten, persoonlijkheid stoornissen, hyperactiviteit, seksuele verslaving en ga zo verder. Een andere naam voor de Sozo traingsmethode is Theophostic counseling. (16) Het is een mix van contemplatieve (zogenaamde christelijke gebedsmethoden) en psychologische methodes.(17)

Voor meer research met betrekking tot Sozo en Bethel Church klik hier.

Binnen het huidige christendom heeft de psychologie een enorme invloed gekregen. Dit begon in de vorige eeuw maar heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De basis van de psychologie is echter humanistisch en absoluut niet Bijbels. Desondanks worden er in de meeste kerken en gemeentes psychologische methoden gebruikt binnen het pastoraat en trainingen. Sozo vormt hierop geen uitzondering.(18) Psychologie en de Bijbel staan haaks op elkaar. Vanuit de psychologie gaat men uit van het idee dat de mens goed is en dat hij of zij door omstandigheden, voorouders of andere externe factoren een probleem heeft. De Bijbel leert dat de mens absoluut niet goed is, zelfs niet één. Het zijn onze zonden die ons scheiden van God en die ons aansporen tot het doen van allerlei dingen die tegen Gods woord in gaan. Ook bij christenen is de oude mens, de zondige natuur, nog steeds aanwezig. Hier strijden wij tegen iedere dag opnieuw. Doordat de psychologie dit niet erkend zal door het gebruiken van deze methode een trainingsprogramma nooit op Bijbelse grond kunnen staan. Dit is ook het geval bij het Sozo trainingsprogramma.

Van daaruit kunnen we, zoals de forensische wetenschap dit zo mooi kan formuleren, stellen: Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid  is binnen Sozo niet de Heilige Geest aan het werk, maar een andere geest. Dit betekent dat men door Sozo een andere geest ontvangt, daardoor een ander evangelie, daardoor een andere Jezus, daardoor een andere weg gaat, en daardoor…….

12 Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Spr.14:12

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.ibethel.org/transformation-center

2) http://bjm.org/qa/

3) http://www.revivallifestyle.com/glory-cloud-caught-on-camera/

4) http://www.spiritoferror.org/2015/05/looking-beyond-a-churchs-statement-of-faith/5530

5) http://kansomtedienen.rafaelamersfoort.nl/index.php?id=36

6) http://wordpress.bethelsozo.nl/educational-sozo/

7) http://healingrooms.com/shoppingcart/products/SOZO-Training-Manual-PDF-Download

8) http://bethelsozo.com/about/

9) http://bethelsozo.com/jeffrey-katy-barsch

10) http://www.venturahealingrooms.com/Sozo.html

11) http://wordpress.bethelsozo.nl/educational-sozo-2/

12)http://wordpress.bethelsozo.nl/registration/

13) http://wordpress.bethelsozo.nl/registration/

14)http://closingstages.net/2012/01/15/sozo-sola-experientia/

15) http://closingstages.net/2012/07/31/victims-of-johnsons-sozo-ministry-speak-out/

16) http://standupforthetruth.com/2011/07/why-theophostic-prayer-ministry-is-neither-prayer-nor-christian-ministry/

17) http://www.deadreign.com/wat-is-theophostic-counseling/

18) http://closingstages.net/2011/09/18/sozo-a-spiritual-emergency/

http://www.ibethel.org/

http://bethelsozo.com/

http://bethelsozo.com/about/

http://bethelsozo.com/about#/1

http://bethelsozo.com/about/#/2

http://bethelsozo.com/about/#/3

http://www.examiner.com/article/a-review-of-the-sozo-inner-healing-ministry-and-upcoming-conference

http://closingstages.net/category/bethel/sozo/