Bevr. & Gen. Stromingen

John G. Lake Ministries

John G. Lake Ministries is een van oorsprong Amerikaanse gemeente die wereldwijd kerken gesticht heeft die hetzelfde gedachtegoed uitdragen. Doordat alle JGLM gemeenten dezelfde leer aanhangen zullen in dit artikel zowel het onderwijs en uitspraken van de Nederlandse als ook de Amerikaanse gemeente aangehaald worden. De basis van het onderwijs en de leer die aangehangen wordt is wereldwijd bij alle JGLM gemeenten hetzelfde.

John G. Lake:

JGLM is opgericht door John G. Lake. Hij is in 1870 geboren in Canada en op 16 jarige leeftijd verhuisd naar de Verenigde Staten. Daar is hij op 16 jarige leeftijd tot geloof gekomen. John G. Lake was een zakenman die bekend is geworden door zijn bediening als missionaris, geloof/gebedsgenezer en als oprichter van de Apostolische Geloofsmissie van Zuid Afrika. Toen de vrouw van Lake ziek was heeft John Alexander Dowie op afstand voor haar gebeden en daardoor is ze genezen. Dit heeft hem beïnvloed om gebedsgenezing te gaan bestuderen en toe te passen. Dowie heeft van zichzelf gezegd dat hij de geestelijke terugkeer was van de profeet Elia en claimde dat hij Gods boodschapper was. (link)

In 1907 heeft John G. Lake tijdens de Asuza Street ‘opwekking’ de ‘doop in de Heilige Geest’ ontvangen en is in 1914 begonnen met zijn genezingsbediening door de oprichting van het Divine Healing Institute. (bron)

Curry Blake:

De huidige leider van JGLM is Curry Blake. Toen hij 17 maanden oud was is Curry door een auto overreden. Deze reed over zijn hoofd heen waardoor zijn rechteroor los was en hij hersenletsel had opgelopen. Volgens het getuigenis op de website dachten de doktoren dat hij het niet zou overleven. De moeder van Curry heeft toen gebeden en tegen God gezegd dat wanneer haar zoon zou overleven zei hem zou opvoeden en trainen om God te dienen.

Na de operatie vertelden de doktoren dat hij waarschijnlijk de rest van zijn leven gehandicapt zou zijn. Hierop is de moeder van Curry weer in gebed gegaan en zei: “God als U hem laat leven zorg dan dat hij compleet geneest.” De doktoren gingen verder met de operatie. Na een tijdje kwamen de doktoren met het nieuws dat ze geen hersenbeschadiging konden vinden, maar dat hij geen gehoor zou hebben in zijn rechteroor. Hierop is de moeder van Curry weer gaan bidden en zei: “God als U hem laat leven zal hij nooit van nut voor U zijn als U hem niet compleet geneest.” Hierna is hij compleet genezen.

Volgens de site is Blake Curry naar de mening van duizenden de vooropgestelde autoriteit op het gebied van genezing en het leven van John G. Lake. Voor de uitgebreide persoonsbeschrijvingen van Lake en Curry zie deze link. John G. Lake Ministries brengt volgens eigen zeggen een Bijbelse leer betreffende het Nieuw Testamentische leven zoals dat oorspronkelijk bedoeld is door de Heer voor Zijn mensen. Dit houdt in dat God, volgens JGLM, op zoek is naar een aantal serieuze en toegewijde mensen door wie Hij Zichzelf sterk kan openbaren aan deze wereld.

Het evangelie volgens JGLM:

Dit is in het kort de verklaring van John G. Lake Ministries wat betreft het evangelie:

Genezing is een deel van het evangelie, weliswaar een groot deel, toch is het maar een deel. Door het evangelie heeft God voorzien in een complete genezing van lichaam, ziel en geest. Er is geen excuus als de verkondiging niet geloofd wordt. Dat accepteerde  Jezus niet en JGLM ook niet. Wij bieden hulp en genezing aan voor iedereen, overal en voor alles. Wij zijn dankbaar dat Jezus ons een volmacht heeft gegeven om een evangelie te verkondigen wat werkt.

Zieken worden genezen, doden worden opgewekt, het evangelie wordt gepredikt aan de armen (niet alleen de rijken). De missie van JGLM is om ziekte, zonde en onnodig lijden uit te roeien door de verkondiging en demonstratie van het evangelie van het Koninkrijk van God. Voor de complete geloofsverklaring en missie zie deze link.

Kingdom Now/Koninkrijk Nu:

De verkondiging van JGLM is Kingdom Now/Koninkrijk Nu evangelie. Zoals ze in de verklaring van hun missie zelf ook zeggen.

JGLM verkondigt het evangelie van het Koninkrijk. Deze verkondiging is de verkondiging dat de Here Jezus zal komen om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Dat was het evangelie wat aan het Joodse volk werd gepredikt.

Nu worden wij opgeroepen om het evangelie van genade te prediken. Nadat de gemeente is opgenomen, als de 70e jaarweek van Daniël aanvangt, dan zal het evangelie van het Koninkrijk weer gepredikt worden.

John G. Lake Ministries wil het Koninkrijk hier op aarde vestigen. Zo willen ze onnodig lijden van deze wereld verwijderen. Alleen wat is dan onnodig lijden? Een kind wat honger heeft, mensen die dakloos zijn door oorlogen, of armoede? Of vervolging, smaad en moeite? Kijkend naar Paulus dan heeft hij enorm veel geleden. Was dit dan onnodig?

Tot op deze tegenwoordige ure lijden wij honger, en lijden wij dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten geslagen, en hebben geen vaste woonplaats 1 Kor.4:11

En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Fil.4:12

Of heeft dit een doel?

Want ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Rom.8:18

En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Rom.8:28

Hieronder nog twee citaten die verduidelijken dat JGLM een ander evangelie brengt:

Healing In Atonement

We believe Divine Healing is the power of God to heal the sick (in mind or body), that healing for every person was included in Christ’s atoning sacrifice, and that it is God’s will for every Christian to minister healing to anyone at any time.  (Psalm 103:2; Isaiah 53:4; Matt. 8:16-17; 1 Peter 2:24; John 14:12) (bron)

The Kingdom of God
We believe the Kingdom of God is what Jesus preached and demonstrated and that we are to continue His ministry in the same manner and with the same results. We also believe that we are to advance the Kingdom of God upon the earth until such time as Christ shall entreat us to enter into the joy of our Lord. (Mark 1:15; Luke 4:43; Luke 9:60-10:11; Acts 8:12; 19:8; 20:25; 1 Co. 4:20; 2 Thess. 1:5; Matt. 25:19-23) (bron)

JGLM werkt samen met de International Apostolic Counsel. Dit is naar eigen zeggen een samenwerkingsverband tussen leraren, bedieningen, gemeenten die hebben afgesproken om samen te werken tot bevordering van het evangelie van het Koninkrijk zoals de Here Jezus en de apostelen hebben gedemonstreerd. Vanuit deze organisatie is de I.A.C kerk begonnen, Dit is de voornaamste kerk die ontstaan is vanuit JGLM. (bron)

Als u wilt weten of u past binnen John G. Lake Ministries dan staat erop de website een beschrijving waar u dit aan kunt toetsen.  Als u weet dat u een deelnemer bent en geen toeschouwer. U zich afvraagt: Waarom niet? In plaats van: Waarom? U gelooft dat het morgen beter kan zijn als gisteren, dat u bent voorbestemd om onder de geloofsgiganten te wandelen en dat training en opleiding dit mogelijk maken. Wanneer u hoort van de heldendaden van Gods generaals en deze ook wilt doen. Als dit u beschrijft, dan bent u JGLM (bron)

De training die u nodig heeft ontvangt u door middel van het Dominion Bible Institute. Hier wordt de volgende generatie ‘generaals’ opgeleid. Deze opleiding is een vervolg op Goddelijke Genezing Techniek, Nieuwe Mens en SWAT cursus. JGLM zoekt strijders, soldaten die met de Bijbel in de hand deze wereld te lijf gaan om zo het Koninkrijk van God op deze aarde te vestigen.

De Bijbel leert ons nergens om te strijden om Gods Koninkrijk op aarde te vestigen. De Here Jezus Zelf leerde dat Zijn Koninkrijk niet van deze aarde is.

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik de Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. (Joh.18:36)

JGLM Nederland:

John G. Lake Ministries Nederland leert dezelfde leer als de Amerikaanse organisatie. De missie van JGLM Nederland is om de opdracht die de Here Jezus gaf aan Zijn discipelen uit te voeren. De basis van de missie is Marcus 18:16 en Jesaja 53. Met een team wat de cursus Goddelijke genezing heeft gevolgd wil men voor iedereen bidden. Volgens JGLM Nederland is er een sterke doorbraak. Er is genezing van nekklachten, darmklachten, ontstekingen en zelfs kanker. Er wordt voor iedereen gebeden, gelovigen of ongelovigen want, zo zegt JGLM Nederland, “Jezus, wil dat iedereen geneest”. (bron)

Genezing was voor de Here Jezus niet een doel op zich. Het gaat om bekering en vergeving van zonden. Door de wonderen en tekenen die Hij deed kon men weten dat Hij de Messias was en dat Hij de volmacht had om zonden te vergeven. 

Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft, om de zonden op de aarde te vergeven (zeide Hij tot de verlamde):  Ik zeg u: Sta op, en neem uw beddeke op, en ga heen naar uw huis. Marc.2:10-11

De manier waarop JGLM de Here Jezus voorstelt en omschrijft geef een heel ander beeld van Hem dan welke de Bijbel ons leert. Zo schrijft JGLM Nederland het volgende:

God stuurde Zijn zoon Jezus als een boodschap uit de hemel. Een goede boodschap! God had namelijk een schitterend plan met ons. God wilde dus kinderen. Maar dat was niet alles. God wilde ook een leven voor ons, dat een Koningskind waardig is. Niet langer slaaf van de omstandigheden en de dood maar een overvloedig, eeuwig leven waarin we zouden heersen als Koningen. Waardige erfgenamen.

Zo te lezen gaat het dus om ons. Voor ons een overvloedig leven om te heersen en een waardig erfgenaam te zijn. Dit is een andere boodschap dan welke de Bijbel ons leert. Het gaat om de Here Jezus. Paulus vat dit kort en bondig weer.

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld van hen, die in Hem geloven zullen ten eeuwige leven. 1 Tim.1:15-16

Verderop staat: God was en is zó tevreden met Jezus’ bijdrage aan Zijn plan met ons, dat Hij Jezus uit de dood heeft opgewekt en Hem de hoogste plaats heeft gegeven (bron)

Als we dit lezen dan mogen we dankbaar zijn dat God tevreden was met de bijdrage van de Here Jezus. Stel dat Hij dat niet was. Zou de Here Jezus dan niet uit de dood zijn opgestaan? De Bijbel leert ons anders. Toen de Here Jezus op aarde rondliep in een menselijke gedaante was Hij volledig god en volledig mens. Direct na de zondeval kunnen we lezen dat God al Zijn reddingsplan openbaart aan Adam en Eva.  Hij de Schepper van hemel en aarde heeft Zichzelf gegeven om ons vrij te kopen.

Daarom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik Mijn leven afleg, opdat Ik het weer neme. Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het van Mijzelf af; Ik heb macht het af te leggen, en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen. Joh.10:17-18

Hier nog enkele uitspraken van JGLM op de site van Healing Ministries Nederland, die naar mijn idee goed weergeven waar ze voor staan.  Deze site maakt gebruik van het onderwijs van JGLM. Onder het kopje FAQ staat onder andere dat:

– JGLM de enige bediening is die de lessen van John G. Lake volgt. Alleen aan hen is de handleiding gegeven.

– Je kunt iemand zo vaak laten opstaan uit de dood als je maar wilt.

– Het maakt niet uit hoe lang iemand dood is want:’ U geschiedde naar uw geloof’

En nog een hele bijzondere kijk op de genezing van de verlamde man bij Bethesda. Volgens JGLM  bewijst dit dat God niet bepaalt wie, wanneer of waarvan iemand geneest.

JGLM stelt: Merk ook op dat er nergens wordt gesproken over het belijden van zonden.
Deze geschiedenis bewijst dat het Paasfeest (Jezus) ons totale bevrijding heeft gebracht van zonde en ziekte.

Dat deze bewering absoluut niet Bijbels is mag duidelijk wezen. God heeft alles in Zijn handen. Niets gebeurt zonder Zijn toestemming. Daarnaast wordt er een halve boodschap verkondigd om de leer te bevestigen. Volgens JGLM wordt er nergens gesproken over het belijden van zonden. De genezen man wordt echter wel degelijk door de Here Jezus aangesproken op zijn zonden en Hij zegt hem om niet meer te zondigen. Zoals JGLM het brengt is de zonde een onbelangrijk onderdeel en gaat het om de genezing op zich.

Daarna vond Jezus hem in de tempel, en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. Joh.5:14

Partners en gemeenten die dezelfde leer aanhangen als John G. Lake Ministries zijn onder andere: Jong en Vrij gemeente, Joseph Prince, Heartclinics en Willem de Vink.

De Here Jezus Zelf, zal aan het eind van de grote verdrukking neerdalen uit de hemel en Zijn Koninkrijk vestigen. Hij is het Die de overwinning behaalt. Christenen worden opgeroepen om Zijn getuigen te zijn op deze aarde niet om de aarde te overwinnen. Het is niet onze inspanning of kennis. Het is de Heilige Geest Die overtuigt. Wij zijn gereedschap in Zijn handen.

Het soort onderwijs wat John G. Lake Ministries onderwijst bereidt de mensen eerder voor op het ontvangen van de antichrist omdat ze een verlosser verwachten die hen hier op aarde tegemoet komt, dan dat ze uitkijken naar de dag dat de Here Jezus ons roept en wij Hem tegemoet zullen gaan en ontmoeten in de lucht.

De gemeente heeft de zalige hoop om uit te zien naar de Here Jezus. We worden door Hem opgehaald voordat de verdrukking zal aanvangen. Zijn Koninkrijk is niet van deze aarde en wij worden niet opgeroepen om dit hier en nu te vestigen. Bekijk onderstaande video over JGLM en stel uzelf de vraag: “Om wie gaat het bij dit onderwijs, John G. Lake, Blake Curry of om de Here Jezus?”

De Koning der eeuwen nu, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 1 Tim.1:17

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.jglm.org/

http://www.jglm.nl

http://www.jglm.nl/partners/

http://www.healingministries.nl/veelgestelde-vragen/

http://www.verhoevenmarc.be/

http://www.youtube.com/watch?v=tzAErHikI60