Charismatisch-Stromingen

Jong en Vrij

De gemeente Jong en Vrij is voortgekomen uit het voormalige evangelisatieblad Jong en Vrij, dat in 1970 werd geïntroduceerd in Nederland. Het doel van dit blad was om jongeren op de scholen met het evangelie in aanraking te laten komen en zo bespreekbaar te maken. Vanuit deze actie, operatie schoolbel genoemd, ontstond een complete organisatie met onder andere de Bijbelschool Jong en Vrij.

Vanuit de Bijbelschool ontstond in 1976 de gemeente Jong en Vrij in Hellevoetsluis. Nadat de oprichter en voorganger Nico van Biljouw in 1993 onverwachts overleed werd er besloten om de Bijbelschool Jong en Vrij op te heffen. De gemeente bleef bestaan en werd voortgezet met als nieuwe voorganger Marcel Gaasenbeek.

Sinds 2007 is Jong en Vrij begonnen met het stichten van nieuwe gemeenten in diverse plaatsen in Nederland. De leer van Jong en Vrij is sterk geïnspireerd op de leer van Joseph Prince. Dit is de gemeente waar Jong en Vrij zich mee verbonden voelt. In 2005 is Joseph Prince voor vier dagen te gast geweest bij Jong en Vrij. Gaasenbeek en Prince voelden zich nauw verbonden met elkaar.  Deze vriendschap heeft de gemeente blijvend veranderd. (bron)

Bij de verkondiging die de Jong en Vrij gemeenten aanhangen gaat het meer om uw voorspoed en gezondheid dan dat het om de Here Jezus gaat. Deze gemeente verkondigt het zogenaamde welvaartsevangelie. De leer is er meer op gericht dat u het goed heeft dan dat het gaat om te leven tot eer van de Here Jezus. Zoals er kerken zijn die een sterke nadruk leggen op de wet en leren dat we na onze bekering ons moeten houden aan de wet om gered te worden, zo leert men bij Jong en Vrij dat we geliefd zijn door God en dat Hij ons daarom een voorspoedig leven wil geven. Dat is Zijn genade voor ons. Zaken als heiliging, bekering en zonden worden zo min mogelijk genoemd. Het gaat erom dat u zich goed voelt en een prettig leven heeft.

Het grote gevaar van deze leer is dat de mensen hun geloof gaan baseren op het idee dat God zoveel van ons houdt dat Hij daarom de Here Jezus naar de aarde stuurde zodat wij nu kunnen leven in overvloed en genade zonder dat het ons iets kost. Jong en Vrij leert de  gevaarlijke dwaling van Joseph Prince dat als men eenmaal vergeving heeft gevraagd men dan voor de rest van zijn leven geen vergeving meer hoeft te vragen. U bent vergeven van al de zonden uit het verleden, heden en toekomst en daarom hoeft u geen vergeving meer te vragen.

Er wordt geleerd dat u vergeven bent, dus wat is de consequentie van het gedrag. Er is geen overtuiging meer van zonden in hun leven. Alles immers wat u gedaan heeft en nog zal doen dat is al vergeven, daar hoeft u niet over in te zitten. Hierdoor zal er steeds minder berouw zijn over het doen van zonden met als uiteindelijk gevolg dat het geweten afgestompt raakt en niet meer te corrigeren is door Gods woord.

Natuurlijk is het zo dat de Here Jezus aan het kruis onze schuld heeft gedragen. Voor alle zonden die we ooit gedaan hebben en die we nog zullen doen heeft Hij de straf gedragen. Maar dit betekent niet dat we voor de zonden die we doen geen vergeving hoeven te vragen.

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9

De visie van wat men gelooft en hoe men het geloof beleeft wordt duidelijk uitgelegd in het online magazine wat op de website van Jong en Vrij staat. Het tijdschrift heet: ‘Ontdek de grootste liefde’. Het gaat te ver om al de vreemde uitlatingen te behandelen, maar ik wil er een aantal aanhalen die weergeven hoe er gedacht wordt over wat er in de Bijbel staat.(link)

De vraag waarom de Here Jezus naar de aarde kwam wordt beantwoord door een voorbeeld.

Een Zoon wilde Zijn Vader een plezier doen om de broers en zussen die waren weggelopen thuis te brengen. Tijdens die reis verloor Hij Zijn Vader uit het zicht dit brak Zijn hart en Hij stierf.

Hiermee wordt gezegd dat wij al kinderen van God waren die door de Here Jezus teruggebracht moesten worden. Doordat Hij het zicht op Zijn Vader verloor brak Zijn hart en stierf Hij. De Bijbel laat echter iets anders zien. De Here Jezus leefde niet afgescheiden van God.

Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelf.  Joh. 14:11

Alleen door het geloof zijn wij aangenomen als kinderen van God.

Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.  Gal. 3:26

Volgens Jong en Vrij is de boodschap van het evangelie de verkondiging die gepaard ging met wonderen en tekenen. Dit is volgens hen ook tegenwoordig het geval. Het goede nieuws wordt gebracht met genezing, bevrijding. Wanneer het evangelie gebracht wordt gebeuren er wonderlijke dingen. Als eerste wordt men genezen van een gebroken hart. Dit gebroken hart wordt hersteld doordat God de Here Jezus stuurde zodat Zijn liefde ons hart zou genezen. Wat verderop in het magazine wordt uitgelegd waarom de Here Jezus moest sterven. Dit is wat men schrijft:

Door alle fouten die wij maken kun je terecht jezelf afvragen of we die prijs die betaald is wel waard zijn. En ja, onze zonden zoals de Bijbel dat noemt, zouden de liefde in de weg kunnen staan.

Daarna wordt er geschreven dat God alles wat tussen ons en Hem in stond weg wilde nemen zodat Hij Zijn liefde aan ons kon schenken.

Ik houd onvoorwaardelijk van je dus wat die liefde ook in de weg staat daar zal Ik Zelf een oplossing voor vinden. Daarom was het opofferen van Jezus dus niet alleen liefde, het was ook nodig.

De Vader en de Zoon verzonnen in overleg het plan om de mensen hun liefde voor elkaar en de mensen te bewijzen. (pag.7)

Er is geen vergeving zonder het offer van de Here Jezus. God gaf Zijn Eniggeboren Zoon omdat Hij de Enige was Die ons kon redden. Door hier te schrijven dat het opofferen van Jezus niet alleen liefde was maar ook nodig doet een enorme afbreuk aan het offer van de Here Jezus en aan de genade en vergeving die wij ontvangen door het geloof in Hem. Het offer van de Here Jezus wordt bijna als een bijzaak gebracht. Aan het eind van het magazine staat de slotconclusie. Deze wordt gebaseerd op de volgende tekst:

En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.’ 1 Joh. 4:16

De conclusie wordt (kort samengevat) als volgt gebracht. De heelheid van ons hart hoeft niet meer af te hangen van de omstandigheden. De genezing van ons hart is gebaseerd op Gods onomkeerbare liefde voor ons. Als je dit niet ervaart dan mag je de Bijbeltekst die men aanhaalt om dit ondersteunen hardop blijven uitroepen totdat het je hart raakt. Verder schrijft men hier dat hoewel ons harts- en levensgeluk er niet meer vanaf hangt er ook nog wonderen en tekenen achteraan zullen komen.

De tekst die gebruikt wordt heeft niets te maken met een herstel en genezing van ons hart. In dit hoofdstuk waarschuwt Johannes tegen dwaalleraren en spoort zijn lezers aan om in de waarheid te blijven staan. Dit is helaas niet de enige Bijbeltekst die in het magazine vervormd wordt om de leer te bewijzen. Dit magazine staat op de website van Jong en Vrij en laat het evangelie zien waar de leer van deze gemeente  op gebaseerd is. Het is niet een artikel van iemand uit de gemeente het is een fundament waar deze gemeente op steunt.

Op de website wordt onder het kopje Evangelie van Genade nogmaals duidelijk op welke leer deze gemeente bouwt. Het concept van genade betekent bij Jong en Vrij dat God van je houdt. Jezus is gekomen om je uit de put te trekken en je waardigheid te herstellen. Door Gods liefde ontvangen we dan niet wat  we verdienen. Namelijk straf, ellende en allerlei tegenspoed, maar redding, gezondheid, succes en voorspoed. (bron)

Deze evangelieverkondiging is niets anders dan het bekende welvaartsevangelie. De leer van Jong en Vrij geeft mensen een valse zekerheid. God houdt onvoorwaardelijk van je. Hij schenkt je naast vergeving ook voorspoed, liefde, acceptatie en genezing. Dit alles kost je niets het is allemaal Gods liefde. Deze leer is enorm misleidend. Er wordt een specifiek punt genomen en daaromheen wordt de leer gebouwd. Mensen die deze leer aanhangen zullen geen inspanningen ondernemen om te groeien in heiliging.

Dit is niet wat de Bijbel ons leert. Wij kunnen onze redding niet zelf uitwerken, we zijn vrijgekocht van de vloek van de wet en gered door genade allen. Wij moeten echter wel ons inspannen om de juiste weg te blijven wandelen. We moeten ons inspannen om de Here Jezus te volgen. Petrus zegt dit heel duidelijk in zijn brief:

Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Weest heilig, want Ik ben heilig. 1 Petr. 1:15-16

De Heilige Geest leidt ons, maar wij moeten ons inspannen en keuzes maken zodat Hij ons kan leiden in de volle waarheid. Er staan vele teksten in de Bijbel die ons oproepen om onze redding uit te werken, niet om door goede werken gered te worden, maar als gehoorzame kinderen. Dit is een totaal andere leer dan deze die geleerd wordt door Jong en Vrij. We zijn gered uit genade door het geloof in de Here Jezus. Deze genade is echter een andere dan de goedkope genade die geleerd wordt door Jong en Vrij. Bijbelse genade is tot eer van de Here Jezus, en niet om mensen een gelukkig en fijn leven te schenken.

Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;  Die wel voorgekend is geweest vóór de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, Die door Hem gelooft in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. 1 Petr. 1:18-21

 

Geraadpleegde bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jong_en_Vrij_(kerk)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdkerk

http://jongenvrij.nl/

http://issuu.com/jongenvrij/docs/ontdek_de_grootste_liefde

http://strengholt.blogspot.nl/2010/10/de-prettige-prietpraat-van-jong-en-vrij.html (hier wordt de fundamentencursus Jong en Vrij onderzocht)

https://webshop.jongenvrij.nl/

http://www.cip.nl/artikel/31091/Een-gevaarlijke-dwaling

http://www.backtothebible.nl/Ned_vr_JosephPrince.pdf