Overig-Stromingen

Katholieke Kerk

Er is een steeds sterkere stroming binnen de protestante en evangelische gemeenten die opschuiven richting de katholieke kerk. Dit komt voornamelijk voort uit de oecumenische beweging. Men heeft het dan over het terug gaan naar de moederkerk, verwijzend naar de afscheiding van de protestanten  in de 16eeeuw.

De invloed van de Katholieke Kerk is altijd aanwezig gebleven, ook na de reformatie. Er zijn  gebruiken in de protestantse kerken die van oorsprong uit de Katholieke Kerk komen, zoals kinderdoop. Tegenwoordig zie je de invloeden van de katholieke kerk bij de evangelische en charismatische beweging binnen komen, in de vorm van het vereren van iconen en contemplatieve rituelen. Veel van de leer die de katholieke kerk brengt is tegenstrijdig met wat de Bijbel ons leert.

Oosterse invloeden

Omdat er katholieken waren die de kerk verlieten, om hun heil in oosterse godsdiensten te zoeken (het Boeddhisme en Taoisme), riep men de katholieken op (op het Tweede Vaticaans Concilie) om meer kennis te krijgen van andere godsdiensten en hun tradities. Men wilde de katholieken helpen om deze tradities te laten beleven in hun eigen geloof . In de huidige christelijke wereld is het gedachtegoed van de katholieke kerk steeds meer ingeburgerd. Allerlei rituelen zoals lectio divina, ademhalinggebed, bidden tot iconen en dergelijke zijn geaccepteerd en worden geleerd door vele bekende leraren.

De Paus

Nergens leert de Bijbel ons dat er een opvolger van Petrus is of dat er iemand plaatsbekleder is van de Here Jezus, maar dit zijn wel titels van de paus. De naam ‘opvolger van Petrus’ haalt men uit deze uitspraak van Jezus:

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Matth. 16:18

Het woord petra slaat echter niet op de persoon Petrus, het slaat op de voorgaande uitspraak van Petrus die hem geopenbaard werd door de Heilige Geest. Het gaat om de getuigenis over Wie de Here Jezus is, de Zoon van God, de Enige Weg tot de Vader. Op die uitspraak werd de gemeente gegrondvest en op dit getuigenis staat de gemeente nog steeds.

De Paus wordt aangesproken met ‘uwe heiligheid’ en ‘heilige vader’. Voor deze titels missen we ieder Bijbelse grondslag. Jezus verbiedt ons zelfs om iemand op aarde Vader te noemen:

En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. Matth. 23:9

Hier heeft de Here Jezus het natuurlijk niet over een natuurlijke vader, Hij spreekt hier over vader als titel gegeven aan mensen, op een figuurlijke manier.

Maria

Binnen de katholieke kerk is een grote verering voor Maria. Er zijn opvallende beweringen over Maria die de katholieke kerk in stand houdt en leert aan haar volgelingen. Zo wordt er geleerd dat Maria altijd maagd is gebleven. Volgens de katholieke kerk kan de Bijbel hier geen uitsluitsel in geven en zouden we moeten kijken naar de constante traditie die geleerd wordt door de aartsvaders. Alle christenen in de eerste eeuwen zouden volgens de katholieke kerk Maria als eeuwige maagd hebben geaccepteerd, dus moet dit ook maar zo blijven. In de Bijbel lezen we dat Maria na de geboorte nog kinderen heeft gekregen:

En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken. Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken. Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?  Matth: 12:46-48

Jakobus, één van de discipelen profileerde zich als dienaar van Jezus, maar was ook de broer van Jezus:

En ik heb niemand anders van de apostelen gezien; alleen Jakobus, de broer van de Heere. Gal. 1:19

De katholieke kerk leert ook dat Maria zonder zonde was en is gebleven haar hele leven lang. Dat is onmogelijk, zij was gewoon een mens:

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God  Rom. 3:23

Maria was een gewoon mens, hoe bijzonder de zwangerschap van Maria ook was, en hoe speciaal het Kind is dat zij droeg. Nergens in de Bijbel leren we dat wij haar moeten vereren.

Het hele evangelie draait om wat Jezus voor ons gedaan heeft, Hij is God, Maria niet. God moeten we aanbidden, en niemand anders.

Heilige verklaringen en vereringen

Hoewel Maria het meest prominent aanbeden wordt, is Maria is niet de enige die aanbeden wordt in de katholieke kerk. In de geloofsbelijdenis van de katholieke kerk worden vele ‘heiligen’ aanbeden. Deze ‘heiligen’ zijn mensen die in hun leven op een bijzondere wijze getuigenis hebben gegeven van hun geloof. In de hemel zijn zij volgens de katholieke leer, verenigd met Christus en houden een constante voorspraak voor de gelovigen bij de Vader. (citaat) Deze leer gaat rechtstreeks tegen Gods woord in. Wij hebben namelijk een Voorspraak bij de Vader, de Here Jezus Zelf.

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. 1 Joh. 2:1

Er wordt worden beelden gemaakt van deze ‘heiligen’, en er wordt naar de ‘heiligen’ gebeden. We moeten naar God bidden, in de naam van Jezus. Niet tot een heilig verklaarde. God is ook duidelijk dat we geen anderen mogen eren.

 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Ex. 20:4-5

Verandering van de tien geboden

In de katholieke kerk wordt veel gebruik gemaakt van beelden en iconen. Dit is echter in strijd met het tweede gebod:

U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.  U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Ex. 20:4-5a

Om deze leer toch te rechtvaardigen heeft de Katholieke Kerk dit gebod aangepast, door het samen te voegen met het eerste gebod:

U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Ex. 20:3

Het nieuwe samengevoegde gebod in de katholieke kerk luidt:

Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.

Doordat het eerste en tweede gebod zijn samengevoegd, komt men een gebod te kort. Dit heeft de katholieke kerk opgelost door het tiende gebod te splitsen. Het tiende gebod in de Bijbel is:

 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Ex. 20:17

De katholieke kerk heeft dit gesplitst in een negende gebod (Gij zult geen onkuisheid begeren) en een tiende gebod (Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort).

Eucharistieviering

Verder is er de eucharistieviering. Hier leert men dat de hostie daadwerkelijk een stukje van het lichaam van Christus wordt en dat de wijn werkelijk bloed wordt in het lichaam nadat dit genuttigd is. Men beroept zich hierbij op de woorden van Jezus bij de instelling van het avondmaal.

En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Matth. 26:26-28

Deze instelling van het avondmaal is een symbolisch teken ter nagedachtenis aan Zijn verbond. Het brood is een teken als symbool van het lichaam van Christus wat voor ons gekruisigd  is en het bloed is het teken van het nieuwe verbond. Dit is te vergelijken met het offeren van de lammeren met het Pascha. De katholieke kerk leert echter dat het brood (de hostie) daadwerkelijk het lichaam van Jezus wordt en de wijn letterlijk Zijn bloed wanneer men dit tot zich neemt. Bovendien is de eucharistieviering  een offer waarin Jezus zijn offer zonder bloedvergieten opnieuw zou uitvoeren.

Kinderdoop

Ook de kinderdoop die bij vele kerken wordt toegepast komt voort uit de katholieke kerk. Vanuit de katholieke kerk wordt er geleerd dat door de kinderdoop de zonden worden vergeven. Deze leer geeft mensen een valse zekerheid. Ze denken dat door als kind gedoopt te zijn, dat hun zonden zijn vergeven. Dit terwijl alleen geloven in en vertrouwen op het volbrachte werk van de Here Jezus aan het kruis ons vergeving schenkt. Waarna wij ons bekeren van de weg die wij liepen voordat we Hem leerde kennen. Deze leer baseert de katholieke kerk op Handelingen 2:38:

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hand. 2:38

Hier kan het echter niet over baby’s gaan, want er staat  bekeert u. Hoe kan een pasgeboren kind zich bekeren? Hoe kan iemand die niet bekend is met het ware evangelie en zich niet bewust is van zijn zondige natuur zich bekeren? Waarvan zou men zich bekeren?

Er is veel te vertellen over de on-Bijbelse leer van de katholieke kerk. Voor verder onderzoek zie hier een uitgebreide documentatie waar de concilies en catechismus van de  katholieke kerk staan beschreven.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.spocom.com/users/nordhagen/Marcus/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus

http://www.statenvertaling.info/

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/katholicisme.pdf

http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/subartikelen/de-tien-geboden-in-catechismus-van-de-katholieke-kerk/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Avondmaal

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rkk-catechismus.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bijbel_alleen.pdf