Charismatisch-leringen

Kingdom Now

Kingdom Now is een leer binnen de charismatische beweging, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. Kingdom Now voorstanders geloven dat God de controle over de hele wereld heeft verloren aan Satan, toen Adam en Eva zondigden. God zou nu op zoek zijn naar mensen die hem zullen helpen de heerschappij terug te nemen. Degenen die zich overgeven aan de autoriteit van Gods apostelen en profeten besturen de koninkrijken van deze wereld.

De Bijbel leert echter dat God de volledige controle heeft over alles; verleden, heden en toekomst en er gebeurt niets buiten Zijn bevel. Alles verloopt volgens Zijn goddelijke plan en doel:

Want de HEERE van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden? Jes. 14:27

Ook zien we in het boek Job hoe de Heer satan een bepaalde macht geeft om Job aan te vallen. Hij kon niet buiten de gestelde grenzen gaan.

In de ‘Kingdom Now’ lering wordt het duizendjarig rijk vergeestelijkt. Het duizendjarig rijk staat volgens hen voor de gehele christelijke bedeling, vanaf de hemelvaart van Christus tot zijn wederkomst. Het gevolg van deze overtuiging is dat men denkt nu al in het duizend jarig rijk te leven.

In de beschrijving van het duizendjarig rijk in Openbaring 20 staat dat in die tijd de Satan gebonden is en dat de gelovigen met Christus heersen. De Kingdom Now geven hier een geheel eigen uitleg aan. Volgens de Kingdom Now  leer is Satan gebonden en heeft geen recht meer op de heerschappij over onze steden, streken, volken. Niet de satan maar wij, als gemeente, horen op de troon te zitten. We moeten als gemeente het heft in handen nemen. We moeten door geestelijk oorlog te voeren de macht van Satan over onze steden en landen breken en in Jezus naam de macht overnemen.

Wij zouden de aarde moeten overwinnen op de duistere krachten en machten die satan heeft ingezet om de aarde aan hem te onderwerpen. Vanuit deze visie worden er steeds meer strategieën ontwikkeld. Zoals spiritual mapping.

Spiritual mapping houdt in dat de geestelijke machten boven een bepaald gebied of land in kaart worden gebracht. Dit wordt gedaan door mensen met een “speciale volmacht” als voorbidder. Zij brengen de machten in kaart en daarna zullen ze met velen gaan bidden en ook op de plek zelf om de geestelijke machten te bestrijden. Door gebedswandelingen proberen ze het gebied te veroveren. Het is letterlijk een geestelijke oorlog die ze uitvoeren door middel van gebed en proclamaties zoals: “Satan in Jezus naam gebieden we jou om deze plaats te verlaten. Geest van communisme verdwijn in Jezus naam”.

God heeft, volgens deze leer, geprobeerd om de controle over de wereld te herstellen door te zoeken naar een speciale groep van gelovigen (bekend als “verbondsvolk,” “overwinnaars” of “Joel’s leger)’. Door middel van deze mensen zouden alle sociale instellingen, ook overheden en wetten, onder het gezag van God worden gebracht. Men gelooft dat een niet-christelijke samenleving nooit zal slagen. Vandaar dat Kingdom Now zich verzet tegen een scheiding van kerk en staat.

De overtuiging is vanuit deze leer dat, omdat de Heilige Geest in ons woont, wij alle macht in de  hemel en op de aarde hebben. Onze woorden hebben kracht en hiermee kunnen we dingen in beweging zetten. De Bijbel zegt ons echter dat wij straks pas aan Hem gelijk zullen zijn:

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 1 Joh. 3:2

Volgens de Kingdom Now leer zal onder leiding van de profeten en apostelen, het leger van gezalfde christenen de ‘eindopdracht’ van het lichaam van Christus op zich nemen. De eindopdracht is het voor God  innemen en veroveren van de gehele aarde, het winnen van alle mensen en de gehele wereld voor de volledige heerschappij van Christus. Als de gemeente met behulp van de elite van gezalfde christenen, onder leiding van de nieuwe profeten en apostelen, de wereld voor Christus heeft veroverd, dan zal volgens deze leer, Christus terugkomen.

De beschrijving van de tweede komst in Openbaring 19 is de beschrijving van een machtige Krijger die komt om te overwinnen, niet van Iemand die komt op een aarde die al schoongemaakt en klaar is voor Hem om te regeren.

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.  Openb. 19:13-15

Als de aarde is gezuiverd, zoals de Kingdom Now ons wil doen geloven, waarom heeft Christus dan een scherp zwaard om de heidenen te slaan, en waarom volgen de legers van de hemel (dat is de opgenomen gemeente) Hem dan?

Voorstanders van Kingdom Now  geloven niet in de opname, die wordt uitgelegd als een gevoel van blijdschap of  opwinding wanneer de Heer terugkeert wanneer Hij volgens deze leer het koninkrijk zal ontvangen van uit onze handen. Dit in tegenspraak met 1 Thessalonisenzen

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 1 Thess. 4:16-17

Ook gelooft men dat wij als het Lichaam van Christus, Christus zelf zijn. Met andere woorden, we hebben Zijn goddelijke natuur. Dit is onder andere wat de Word of Faith leraren Kenneth Copeland, Joyce Meyer en Benny Hinn leren: ’Wij zijn allemaal kleine goden’. Dit is dezelfde leugen die Satan al gebruikte om Eva te verleiden. Wij hebben deel aan de Goddelijke natuur, wij zijn niet gelijk aan God.

Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. Jes 44:6

Men leert ook dat alle profetieën met betrekking tot de toekomst van Israël, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament van toepassing zijn geworden op de kerk. Het is misschien wel typerend te noemen dat de kerk de zegeningen van de beloften voor zichzelf houdt en de vervloekingen en straffen voor Israël zijn.

Het idee dat de kerk Israël heeft vervangen en dat de vervulling van de profetieën aan Israël betrekking hebben op de kerk staat bekend als de Vervangingstheologie, en het is on-Bijbels. De beloften zijn aan Israël gedaan en zullen ook aan Israël worden voldaan, niet in de kerk.

Ondanks deze grote dwalingen dringt de Kingdom Now leer steeds meer de gemeenten binnen. Geestelijke oorlogsvoering zoals gebedswandeling, strijdend vlaggen, strijdend bidden op speciale plaatsen en zelfs strijdend zingen (zie  artikel Opwekkingsliederen) zien we steeds vaker voorkomen.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/een-eigen-koninkrijk/

http://www.kingdomnow.org/

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/latterrain.nar.html

www.dirkvangenderen.nl/2011/04/01/een-eigen-koninkrijk/