Charismatisch-leringen

Latter Rain

De Latter Rain beweging verkondigt een invloedrijke leer die voornamelijk populair is in de charismatische- en pinksterbeweging. Toch zijn er vele leerstellingen die uit deze leer voortkomen geaccepteerd door vele andere kerken en gemeenten.

Het punt waarop de Latter Rain beweging op gang is gekomen wordt vastgesteld op 1948. Dit was het jaar waarop de staat Israël werd geboren. Dit is het jaar waarop de evangelische en profetische beweging een startpunt heeft. Vanuit een kleine gemeente  ‘Sharon Orphanage’  in Battleford komt deze beweging op gang. Mensen als Oral Roberts en Billy Graham  beginnen de wereld over te gaan met het evangelie. Hier zou gelijktijdig met de profetische geest ook de geest van de vijfvoudige bediening zijn opgestaan. Met onder ander het opleggen van handen vol kracht.

 Volgens de leer van deze beweging is Latter Rain Gods grote eindtijd ministry. Latter Rain is de herstelling van de kerk, de oogst van zielen en het samenbrengen van Gods volk om zo Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Ook is volgens deze beweging Latter Rain de belofte dat God Zijn Geest nogmaals over de aarde uitstort zoals in Handelingen 2. De leer van Latter Rain is gebaseerd op de profetie van Joël:

Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. Joël 2:23b

Deze regen wordt dan door de Latter Rain beweging gekoppeld aan Joël 2:28-29:

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Op de website van Latter Rain staat dat de leer voortkomt uit de openbaringen die God aan Zijn dienaren heeft gegeven door de profetische geest. De Latter Rain beweging leert dat er vandaag de dag weer nieuwe apostelen en profeten zijn, dat mensen dromen en visioenen krijgen. Hierdoor staat men open voor misleidingen en dwaalleren. De profetie uit Joël waar aan gerefereerd wordt is namelijk nog niet vervuld. Dit maakt Petrus duidelijk in Handelingen 2 als hij bij de uitstorting van de Heilige Geest naar deze profetie verwijst. Doordat deze beweging zich baseert op een profetie uit het oude testament, die specifiek geldt voor het Joodse volk na de opname, zie je dat hierdoor vele dwalingen binnen sluipen.

De leer van de Latter Rain is wijd verbreid in de hedendaagse kerken en gemeentes. Veel van de dwaalleren die verkondigd worden komen voort uit deze beweging zoals bijvoorbeeld de Word of Faith leer, geestelijke oorlogsvoering en dergelijke. Dit is op zich niet zo vreemd omdat de leraren die deze leer aanhangen ook zelf verder zijn gaan bouwen op deze dwalingen. Hieronder een aantal dwalingen die voortkomen uit de Latter Rain.

-Het geloof in de gave van genezing.

Deze gave is gestopt na de overgangsperiode zoals beschreven in Handelingen. Paulus genas na deze periode niemand meer. (1 Tim. 5:23, 2 Tim. 4:20, Fil. 2:27)

 

-Het opleggen van handen.

Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein 1 Tim. 5:22

 

-Een uitstorting van de Heilige Geest zodat er een opwekking komt in de laatste dagen.

Wij verwachten echter geen grote opwekking, maar een grote afval.

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 2 Tess.2:3

Pas als wij als gemeente zijn opgenomen zal er een grote opwekking zijn onder de joden. Jezus zegt zelf ”zal ik nog geloof vinden?:

 

-Gaven van de Geest, zoals profetie en tongentaal.

De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. 1 Kor. 13:8

 

-Vrouwen mogen onderwijzen in de gemeente.

Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. 1 Kor. 14:34-35

Er zijn nog veel meer dwalingen die geleerd worden vanuit deze beweging. Denk dan aan geestelijke strijd, vasten en bidden, christenen kunnen demonisch bezeten zijn, aanbidding brengt ons in Gods tegenwoordigheid. De Latter Rain beweging mogen we misschien wel rekenen tot de wieg van de meeste hedendaagse dwalingen. Juist in deze tijd waarin mensen steeds minder de Bijbel lezen en zich steeds meer overleveren aan mannen en vrouwen van naam zie je dat dwaalleren zoals deze steeds meer invloed krijgen in de kerken en gemeenten.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.gotquestions.org/latter-rain-movement.html

http://latter-rain.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Latter_Rain_(post%E2%80%93World_War_II_movement)

http://www.dailykos.com/story/2008/05/21/519046/–Joel-s-Army-and-omnicide-in-the-name-of-God

http://www.discernment-ministries.org/JoelsArmy.pdf

http://pjmiller.wordpress.com/2011/08/09/what-is-joels-army/