Charismatisch-leringen

Leidersconferentie There is More

Het evangelisch werkverband (EW) binnen de protestantse kerk heeft in september 2016 een conferentie georganiseerd voor kerkleiders die willen leven en leiding geven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Aan deze leiderschapsconferentie genaamd There is More, werd door meer dan 600 voorgangers en predikanten deelgenomen.

Het EW verlangt al twintig jaar lang naar een herleving in de kerk. De conferentie There is More was, zoals ze op de site schrijven, een kruisbestuiving tussen leiders uit de protestantse, katholieke en charismatische kerken en gemeenten om zich samen uit te strekken naar meer van de Geest.(1)

Na aanleiding van de conferentie is er op 30 januari  een EW-theologenconferentie georganiseerd voor theologen en theologisch geïnteresseerden uit de hele breedte van de kerk.

De basis van de conferentie is het boek van Randy Clark There is More. Het EW heeft voor de leiderschapsconferentie onder andere Randy Clark en Paul Martini  uitgenodigd om te onderwijzen wat zij van God hebben gekregen.

Dat deze leiderschapsconferentie impact zal hebben binnen de kerken en gemeenten waar de voorgangers en dominees werkzaam zijn zal duidelijk zijn. De vraag is echter, wat nemen ze mee naar hun gemeenten en wat zal het effect zijn binnen deze gemeenten.

Randy Clark heeft mede gestaan aan de basis van de Toronto Blessing, deze “opwekking” is bekend om zijn vele buiten-Bijbelse manifestaties. Daarnaast is Clark oprichter van Global Awakening  een wereldwijde opwekkingsbeweging. Het Evangelisch Werkverband werkt al langer met deze beweging.

Zoals gezegd is de basis van de conferentie het boek van Randy Clark.(2)Het voorwoord en de aanbevelingen geven een duidelijke indruk van wat we kunnen verwachten met betrekking tot het onderwijs wat gegeven wordt. Randy Clark draagt dit boek op aan de mensen die hem door handoplegging een “zegen” van de Heer hebben doorgegeven. Dit zijn onder meer John Wimber, Rodney Howard Brown en Benny Hinn. Deze personen verkondigen een ander evangelie, het zogenoemde power evangelie.

Het voorwoord bij de Nederlandse uitgave komt van Hans Maat, directeur van het EW. Hier een paar quotes die hij in dit voorwoord schrijft.(2)

De wonderlijke gebeurtenissen die Dr. Randy Clark beschrijft gaan mijn bevattingsvermogen ver te boven en dat zal meer lezers gaan overkomen. Soms zijn ervaringen exceptioneel, maar ik kijk naar de vrucht die deze ervaringen voortbrengen. Gelukkig is God groter dan mijn ervaring, referentiekader en theologie.

De vrucht van de ervaring bepaalt dus of hetgeen wat gebeurt juist is. Dit is in binnen de huidige christendom steeds meer de maatstaf, er wordt gekeken naar vrucht en ervaring. De gehanteerde formule is altijd, als er vrucht is, dan moet het van God afkomstig zijn. De Bijbel leert iets compleet anders. In Deuteronomium 13 waarschuwt God de Israëlieten voor de valse profeet die dromen heeft, een teken of een wonder geeft, wat ook uit komt.

1 Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, 2 en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen, 3 luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft! Want de HEERE, uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Deutr. 13:1-3

Niet het uitkomen van de droom of het teken is de maatstaf, maar gehoorzaamheid aan God.

Verder schrijft Maat:

Ik daag ieder die dit boek leest uit om vooral ook vanuit verlangen te lezen, meer nog dan vanuit theologische interesse. De vrucht van dit boek is dat het je dorst aanwakkert naar meer van Gods Geest en meer tekenen van het Koninkrijk.

Dat Hans Maat ervaring en beleving belangrijk vindt blijkt ook uit zijn antwoorden in een interview met hem. Hij spreekt daar onder andere over tintelende vingers en warm gevoel bij gebed om genezing. Het zien van een enorm licht, en daardoor  het ervaren van vreugde, vrede en blijdschap.(3)

Paulus prees de Bereërs in Handelingen 17 omdat zij alles onderzochten, Maat roept op om meer te kijken vanuit wat de vrucht is in plaats van een Bijbels kader. Zo zegt hij in het interview:Wellicht ben ik wat naïef, maar als iets goede vruchten voortbrengt, maak ik me geen zorgen.” (3) Het  thema There is More wat de conferentie heeft is een uitstrekken naar hetzelfde meer wat binnen de charismatische beweging wordt gezocht. Meer van de Geest, meer wonderen, tekenen, bevrijdingen en genezingen. In het boek van Randy Clark, wat de basis is van deze conferentie, schrijft hij het volgende. De kracht van de Heilige Geest is een essentieel onderdeel van Paulus’ visie op zijn taak als apostel. Paulus beseft dat de effectiviteit van zijn werk niet slechts het gevolg was van wat hij verkondigde, maar juist ook van wat hij deed, en wel ‘door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God’

Paulus was een apostel, en de tekenen en wonderen die bij het ambt van apostel hoorde werkten mee aan zijn verkondiging. De nadruk lag bij Paulus niet op de wonderen en tekenen maar op de verkondiging. De wonderen en tekenen waren bij de totstandkoming van de gemeente, voordat de Bijbel compleet was, een  mede getuigenis

God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven  van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil. Hebr. 2:4

Clark schrijft iets anders in zijn boek.(2) Wat dit betreft heb ik veel te danken aan de theoloog Gordon Fee. Fee wees mij erop dat de meest fundamentele doctrine in Paulus’ theologie is, dat zekerheid van behoud komt door het ervaren van de Geest. Deze ervaring van Gods krachtgevende aanwezigheid is volgens Fee zelfs nog belangrijker voor Paulus dan de gedachte van de onverdiende rechtvaardiging door het geloof.

Dit is niet wat Paulus zegt, het is, zoals veelal gebeurt, een verdraaiing van de feiten om het onderwijs correct te maken. Dit schrijft Paulus in de Romeinen brief als hij het heeft over zekerheid.

1Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij  staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Rom. 5:1-2

Iets verderop wordt door Clark de volgende conclusie getrokken:

Zo betekent en bezegelt de Geest volgens Paulus in feite het einde van de wet. Hoe kan dat? Omdat de Geest voldoende is om te doen waartoe de Thora wat betreft gerechtigheid niet in staat was, namelijk dat ‘de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest       

We ontvangen de Heilige Geest bij de wedergeboorte als erfenis en onderpand.

12 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot  de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. Ef. 1:12-14

De Here Jezus kocht ons vrij van de wet

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven:  Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, Gal. 3:13

De charismatische basis van de conferentie komt ook naar voren in het benadrukken van het gericht zijn op wonderen en tekenen. Zo staat op de website: Het Koninkrijk is niet zozeer een kwestie van woorden, maar van kracht, zegt Paulus. Waarom zou deze kracht niet in botsing komen met alle ziekte en pijn, ongeloof, armoede en onrecht? En iets verderop schrijft men: In deze conferentie krijg je natuurlijk goed en inspirerend onderwijs, maar strek je je vooral uit naar meer vervulling en  zalving en de gaven van de Heilige Geest.(4)

De kracht, waar Paulus op meerdere plaatsen over spreekt, betreft niet zozeer de wonderen en tekenen, deze waren een onderstreping van zijn onderwijs, maar hij spreekt hier over de kracht van het evangelie. Door de krachtige werking van de Heilige Geest in de harten van mensen die het evangelie horen, komen ze tot bekering. Dat is de kracht waar Paulus over spreekt.

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid,  maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. 1 Kor. 1:18

Tijdens de conferentie is er op zaterdag een grotere bijeenkomst gehouden om voor vele zieken te bidden, en op de zondagmiddag vond er nog een gebed en genezingsbijeenkomst plaats. De basis hiervan lag in het boek Kingdom foundations van Randy Clark.  Het doel van dit boek is om gelovigen te helpen om in de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest te wandelen.(5)

Clark benadrukt  dat we Bijbelse christenen moeten zijn. De Schrift is een handleiding voor hoe we moeten leven, zegt hij op de conferentie. Het is echter niet de Bijbel die hem leerde dat wonderen en tekenen niet ophielden, maar de charismatische predikant John Wimber.  Volgens Clark worden alle volgelingen van Jezus opgeroepen om, door de kracht van de Heilige Geest, doden op te wekken, zieken te genezen en demonen uit te drijven. Dat hoort volgens hem bij discipelschap. Degenen die dit niet zo zien, en hier niet in mee gaan, zijn volgens hem schuldig aan de zonde van de Farizeeërs. Oftewel, als u vasthoudt aan de Bijbelse basis, dat wonderen en tekenen voor een bepaalde tijd golden met een bepaald doel, en niet voor de huidige tijd is, dan bent u een Farizeeër, volgens Clark.

In de 19e eeuw werd deze boodschap nieuw leven ingeblazen door de opwekking die ontstond door de prediking van Blumhardt.(6) Blumhardt is bekend om de bizarre bevrijdingsbediening van het meisje Gottliebin Dittus.(Eng. artikel) Het extreme onderwijs van Wimber en Blumhardt staan dus aan de basis van het onderwijs wat Randy Clark geeft op de conferentie There is More.

De getuigenissen die worden gegeven met betrekking tot de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de conferentie zou ertoe kunnen leiden dat mensen geloven dat dit wel van God moet komen. Diverse getuigenissen van voorgangers over genezingen, uitgesproken profetieën, manifestaties en mensen die de doop met de Heilige Geest ontvingen. Deze doop met de Heilige Geest is de charismatische invulling, het gaat hier om een ervaring van het vervuld worden met de Heilige Geest, eventueel nadat de handen zijn opgelegd.(7) Wonderen, tekenen of ervaringen geven geen enkele garantie dat het gebeuren ook van God afkomstig is, Deutr.13:1-3. Door het gegeven onderwijs te toetsen aan de Bijbel zal duidelijk worden of hier sprake is van het werk van de Heilige Geest, of een andere geest.

Op de website van een gemeente, waarvan de voorganger op de bijeenkomst  is geweest staat dat voor  alle mensen er een diepe geloofservaring was. De mensen kwamen uit alle soorten gemeenten. Van pinkster tot katholiek.(7)

Hieruit mogen we afleiden dat deze conferentie de volgende stap is naar de oecumenische samenvoeging van alles wat zich christelijk noemt. De Bijbel leert dat we ons af moeten scheiden van een ieder die een andere leer brengt. Los van de charismatische leer die verkondigd werd, is het feit dat er zich voorgangers vanuit de katholieke kerk op deze conferentie waren een bewijs dat hier een andere leer werd gebracht.

Dit is de basis van de leidersconferentie. Dit is wat enorme aantallen voorgangers en dominees mee gaan nemen naar hun gemeente en dit zal ervoor zorgen dat er velen misleid zullen worden door een ander evangelie.

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen,  want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?16 Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 2 Kor. 6:14-18

 Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.thereismore.nl/

2) http://media.wix.com/ugd/fdde0c_4df3092b2f57452b922b7061359cace4.pdf

3) http://www.denieuwekoers.nl/en-de-geest-sprak-tot-hans-maat-dood-de-draak

4) http://www.thereismore.nl/info

5) http://www.liberty.net.nz/events/calendar/kingdom-foundations-school-of-healing-and-impartation/

6) http://www.rd.nl/kerk-religie/randy-clark-niet-bidden-om-genezing-dat-is-zonde-1.1124343

7) http://www.protestantshuizen.nl/kruiskerk/2016/09/17/handoplegging-genezing-en-profetische-woorden-op-conferentie-there-is-more/