Overig-Stromingen

Mannenbeweging 4e musketier

De mannenbeweging ‘4e musketier’ is opgericht door Henk Stoorvogel en drie van zijn vrienden na een idee van de vrouw van Henk. Door hun werkzaamheden binnen lokale kerken in verschillende plaatsen zagen ze elkaar weinig. Dit mondde uit in de behoefte de vriendschap een nieuwe impuls te geven door middel van een activiteit waar anderen ook van zouden genieten en die mensen zou helpen om de Here Jezus beter te leren kennen. Doordat Henk Stoorvogel net het boek ‘De drie musketiers’ had gelezen kwam bij hem de gedachte op om samen met mannen in de wildernis iets te gaan doen. Een evenement waarbij het gebied fungeert als decor voor de levensveranderende boodschap van de Bijbel

Het doel van de beweging de ‘4e musketier’  is dat mannen hun geloof beleven op een avontuurlijke, persoonlijke manier met gevoel. De droom die hier achter zit is:’Golven van gerechtigheid wereldwijd’.  De ‘4e musketier’ is geen ideologische of theologische beweging. Het gaat erom dat de mannen op hun bestemming komen. Hiermee krijgt deze beweging een oecumenisch karakter. Er wordt namelijk niet gekeken naar wat men gelooft, als men maar gelooft.

Het ‘4e musketier’  evenement wordt omschreven door Stoorvogel als een paukenslag. Men wil Nederland niet opgeven. Steeds meer mensen verlaten de kerk. Stoorvogel schrijft: “Wij koesteren de hoop dat het beste nog moet komen en Gods zegen wijd en zijd verspreid zal worden. En dat niet alleen in Nederland. Maar vanuit het Event zullen golven van gerechtigheid richting gebieden, geteisterd door armoede en vervolging, stromen. Geïnspireerd door het Event zullen mannen in landen als Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen, Duitsland en Amerika opstaan en vastberaden de strijd aangaan voor liefde, genade en recht.”

Dit mogen nobele doelstellingen zijn, maar de Bijbel leert dat in de laatste dagen de afval steeds verder toe zal nemen. We worden opgeroepen om het evangelie te verkondigen, maar nergens leert de Bijbel dit om het te doen door middel van dit soort evenementen. Daarbij moeten we niet vergeten dat God Zelf mensen toevoegt. Dat is al zo bij het ontstaan van de gemeente (Hand. 2:47), en dat is nu nog steeds zo.

De hedendaagse christen wil vermaakt worden. Zoals er tegenwoordig steeds meer “christelijke” popconcerten zijn. Zo is dit een mannenbeweging die met de Bijbel in de hand werelds vermaak aanbiedt. In de huidige tijd waarin vertier en vermaak de boventoon voeren is het geen wonder dat deze beweging steeds populairder wordt en aandacht krijgt vanuit de media. Daarnaast zal de individualisering van de maatschappij een grote invloed hebben op het saamhorigheidsgevoel wat deze organisatie uitdraagt. Door het oecumenische karakter van de beweging is het makkelijk om samen op te trekken. Je hoeft tenslotte niet tegen de stroom in te zwemmen.

Om een impressie te geven van een ‘4e musketier’ evenement, hieronder een aantal uitspraken over de verwachting van Stoorvogel m.b.t. evenement ‘Zon sta stil’ met daar tegenover wat de Bijbel zegt.

Stoorvogel: Zes bands, drie sprekers, lompe spellen, doldwaze humor, kampvuur, eten en drinken – een dag ongegeneerd lachen en keten met je vrienden.

Bijbel: 12 Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;13 Welke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 1 Kor.2:12-13

Stoorvogel: Wij organiseren het 4M Event omdat we geloven dat een enkele kerkdienst of een enkele preek soms gewoon niet genoeg is om een man daar te krijgen waar God hem hebben wil.

Bijbel:3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis van Hem, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;4 Waardoor ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij daardoor de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvlucht zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 2 Petr. 1:3-4

Tijdens het Event krijgt de Heilige Geest de gelegenheid een man niet alleen een rechtse directe te geven, maar meteen daarna een linkse en daarna een uppercut, gevolgd door een serie stoten in de maagstreek. Totdat de man zegt: ‘Genoeg! Ik heb genoeg gehad. Alstublieft God, ik geef me over.(link)

Bijbel: 7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. 8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Joh. 16:7-8

Verder zijn er de volgende evenementen tijdens de ‘4e musketier’  events: autorollen, crowdsurfen in rubberbootjes, spijkerbroekhangen, containerklimmen en carbidschieten. Trinity bouwt een fiësta, Iona gaat de menigte voor in de Ierse jig, Andre van Zyl leidt Zuid-Afrikaans gepassioneerd de aanbidding, Jay P & band zingt zielenstrelende Blues (‘Hand it over to Jesus…’), Damacus hiphopt en dan heb ik het nog niet eens over de uitstraling van Wouter de Vos en Gerald Troost. (link) Klinkt dit als een situatie zoals de Here Jezus of de apostelen Bijbels onderwijs geven?

Hier een interview met Henk Stoorvogel bij Knevel en v/d Brink, met een kleine impressie van de mannendag in Ede, januari 2014.

Om de ‘4e musketier’ beweging Bijbels te onderstrepen worden vele Bijbelteksten gebruikt die aan moeten geven dat deze beweging een stevig fundament heeft. De man moet weer een echte man in zijn gezin en omgeving worden. Daar is deze beweging voor bedoeld.

Echter de ‘echte’ man die we kennen vanuit de Bijbel is een man die, als priester bid voor zijn gezin en omgeving, beslissingen neemt als geestelijk hoofd. 1 Kor. 16: 13 geeft een goed voorbeeld.:

Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, weest sterk. 1 Kor .16: 13

De kanttekening uit de Statenvertaling  bij deze tekst is de volgende:

42)houdt u mannelijk, Namelijk in alle zwarigheden en gevaren, dat gij kloekmoedig dezelve overwint.

43)zijt sterk. Namelijk naar de ziel met een geestelijke sterkte aangedaan, om daardoor alle verzoekingen tegen te staan en te overwinnen.

Mannelijk heeft dus niets te maken met het omgooien van auto’s of survivallen in de bergen. Het gaat erom te staan voor het geloof en de waarheid van het evangelie. Daarbij rijst de vraag of een echte man zijn doel vindt in survival en spel of dat hij er is voor zijn gezin.

Zo schrijft Stoorvogel op zijn blog het volgende: Mijn dochters zijn getuige van het tafereel. Vaak genoeg moeten zij hun vader missen. Op een dag als vandaag zien ze wat het betekent wanneer hij op pad is met de ‘4e musketier’ .

De echte man die we leren kennen vanuit de ‘4e musketier’  is een andere man. Om dit te ondersteunen wordt aan Bijbelteksten een andere betekenis gegeven. Zo wordt aan de wonderbare spijziging uit Johannes 6 wel een heel bijzondere uitleg gegeven.

Dit is de visie van Stoorvogel over deze tekst waarmee hij wil aangeven dat het 4M event een duidelijk Bijbels karakter heeft. Volgens Stoorvogel is Johannes 6 de meest duidelijke ‘mannentekst’ uit de Bijbel, omdat er staat dat er vijfduizend mannen waren. Jezus, was het meer overgevaren voor een korte vakantie. De menigte moet wel uit voornamelijk mannen hebben bestaan omdat al het eten op was. Als er vrouwen waren geweest dan was de lunch goed verzorgd geweest. Nadat Jezus heeft gebeden geeft hij aan iedereen brood, de vis is als toetje bedoeld. Daar houden mannen van, toetjes zoveel als je wilt.

Hierna geeft Stoorvogel wel een geestelijke betekenis aan de brood en vis. Zodat mannen verzadigd worden door het Woord. Maar in het nawoord zegt hij dat vele mannen boordevol naar huis gingen, waarbij sommigen zich naar huis lieten rollen omdat ze zo vol zaten.

Deze voorstelling van de wonderbare spijziging heeft veel weg van dezelfde houding die de mensen hadden die naar de Here Jezus kwamen luisteren. Kwamen deze mannen naar het ‘4e musketier’  evenement om Gods Woord te horen en een Bijbelse boodschap te ontvangen of was hun houding dezelfde als welke de mensen hadden die tot de Here Jezus kwamen.

26 Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt, en verzadigd zijt. 27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal;  want Deze heeft God de Vader verzegeld. Joh. 6:26-27

De beweging van de ‘4e musketier’  heeft, mijns inziens, een hoog commercie gehalte. Zo kan men in de webshop van alles aanschaffen, onder andere zijn er zogenoemde must haves (autosticker, mok, bidon), kleding en sportvoeding.

Hieronder in het kort de manier zoals door de ‘4e musketier’  de man wordt beschreven vanuit de Bijbelse historie. De man zoals deze wordt gezien door de ‘4e musketier’  krijgt een beetje een heldenstatus. Zo wordt vanuit de Bijbel de rol van de man als vader en echtgenoot meer als held en stoere kerel neergezet.  Efeze 5:25 meer gebracht als heldenrol dan als een man die zichzelf wegcijfert voor zijn vrouw.

Om te ondersteunen hoe belangrijk mannenvriendschappen zijn wordt het verhaal van David en Jonathan gebruikt. Nimrod staat symbool voor de echte man, dit in tegenstelling tot de ‘kerkbankzitter’. Nimrod was de eerste anti-Goddelijke vorst op aarde. In de beschrijving van de geloofshelden in Hebreeën wordt zijn naam niet genoemd. Toch is hij, volgens de ‘4e musketier’ , een voorbeeld voor de echte man. Jozef is de man die ondanks dat hij klappen kreeg door vergeving zijn missie in het leven weet te bereiken.

Gideon wordt gezien als het verhaal waarin de missie van de man door angst wordt geblokkeerd. De man moet dus de groepsdruk tegenstaan en tegen de stroom inzwemmen. Jacob is de antiheld. Door zijn voorbeeld leert men dat zelf controle over je leven te willen houden leidt tot eenzaamheid en het afgesneden zijn van de relatie met jezelf, geliefden en God. Deze voorbeelden geven aan dat mannen zijn voorbestemd om grote dingen te doen voor God. Deze Bijbelse verhalen zijn een voorbeeld van heldendaden waarin een beroep wordt gedaan op avontuur en het vervullen van een missie.

Bij de storm op het meer wordt gewezen op het belang van het in de juiste boot stappen. De Here Jezus lag te slapen en toch had Hij alle macht over de natuurelementen. Daarbij is de conclusie van de ‘4e musketier’  niet dat de Here Jezus hiermee Zijn almacht toont. Het is een voorbeeld om de heldenrol als man concreet te ervaren in het karakterweekend.

De organisatoren van het karakterweekend hebben het primaire doel om deelnemers geestelijk te transformeren. Dit gebeurt door zware fysieke inspanning waarbij mannen worden geconfronteerd met hun eigen grenzen. Deze vorm van training is welke men ook ziet bij elite troepen van leger en politie. Je wordt afgebroken en daarna “geherstructureerd” met het doel om ingezet te worden voor een missie.

Dit heeft weinig weg van de Bijbelse manier van opgroeien in geloof. Nergens in de Bijbel is er ook maar iets te vinden wat weg heeft van dit soort evenementen om daardoor op te groeien in een volwassen geloof. Kunt u zich Paulus voorstellen als een drilinstructeur om zo Timotheüs te onderwijzen in de Bijbel?

En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. 2 Tim. 2:2

Beweging de ‘4e musketier’  mag als doelstelling hele nobele uitgangspunten hebben zoals het steunen van armen door middel van marathons in Afrika en het versterken van vriendschap en de Bijbelse boodschap te onderwijzen en te verbreiden. Als we echter kijken naar de manier waarop, dan gaat de boodschap verloren in de verpakking. Deze beweging past zeer goed binnen het huidige christendom waarin gevoel, plezier en genot steeds meer op de voorgrond treden. Dit komt zeker goed naar voren door te kijken naar wat er ondernomen wordt.

Neem het karakterweekend. Door middel van verbeelding, spel en creatieve herinterpretatie van de Bijbelse verhalen wordt aan de deelnemers een intensieve vorm van deelnemen aan het Bijbelverhaal geboden. Dit heeft wel wat weg van bibliodrama maar dan intensiever. Tot slot een paar voorbeelden uit het karakterweekend.

Er is een Jacobsworsteling. Dit is tegen een rivierstroom opwaden om zo herboren uit deze worsteling te komen. Jacob worstelde met God en hij, zo stelt de ‘4e musketier’, kwam herboren uit deze stroom. Zwaardvechten met stokken is de voorbereiding op het deelnemen aan de geestelijke strijd.

Daarnaast is er de Golgothaloop. Mannen met die met een zware balk op de rug door het bos lopen. Zo kan men ervaren wat de Here Jezus voor ons heeft over gehad. Men verwacht dat de mannen een persoonlijke ontmoeting krijgen met God, die hun geloofsleven zal veranderen. Dit is niets anders dan zelfkastijding. Dit komt veelal voor bij andere religies en bij zogenaamde heropvoedingskampen die je vooral in Amerika tegen komt. De Bijbel leert dit echter niet.

Aan het einde van het karakterweekend kan iedereen symbolisch zijn lasten, vragen of zonden bij het kruis brengen. Door middel van een briefje of steen bij het kruis te leggen en ontvangt iedere deelnemer een rood musketier shirt met een grote 4 erop. Deze mannen zijn waardig om dit shirt te dragen.

We moeten niet proberen om door fysieke inspanning waardig te zijn om een rood shirt te dragen met een 4 erop. We moeten bidden dat we waardig worden geacht om de Here Jezus te ontmoeten als Hij ons komt halen (Luc. 21:36). Om te groeien in geloof hebben mannen geen ‘4e musketier’  beweging nodig. Geen karakterweekenden, survivaluitjes of dergelijke. Voor iedere christen, zowel man als vrouw geldt:

1 Zo  legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle kwaadsprekerijen; 2 En, als nieuwgeboren kinderkens, weest zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen; 3 Indien gij althans  gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is. 4 Tot Wie komende, als tot een levende Steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar; 5 Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot  een geestelijk huis, tot  een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. 1 Petr. 2:1-5

11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen,  dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel; 12  En houdt uw wandel eerbaar onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen  in de dag der bezoeking. 1 Petr. 2:11-12

 

Video’s:

karakterweekend Schotland

karakterweekend Ardennen

Event 2014

Event 2012

Intervieuw Stoorvogel

Geraadpleegde bronnen:

https://de4emusketier.nl/

http://www.henkstoorvogel.nl/de-4e-musketier-is-vriendeninitiatief/#.UuIiZDEQOOx.facebook

http://www.henkstoorvogel.nl/de-5-000-mannen-van-jezus/#.UuEivBDb_iw

http://www.dehardloopkrant.com/artikel.php?date=2012-03-13%2016:17&id=Winschoter%20rent%20bijzondere%20marathon%20in%20Rwanda.

https://www.facebook.com/De4eMusketier

http://www.henkstoorvogel.nl/zon-sta-stil/#.UuJzCRDb_ix

http://www.henkstoorvogel.nl/een-eindeloze-dag/#.UuJ6PBDb_ix

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/spektakel-musketiers-in-ijsselhallen-1.4182563

http://mklaver.files.wordpress.com/2013/11/geestkracht-2013-72-mklaver-god-maakt-zwakke-mannen-sterk1.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op17.pdf

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfkastijding