Charismatisch-StromingenContemplatief-StromingenOecumenisch-Stromingen

 New Wine

In 1980 kreeg David Pytchers het verlangen naar een spontane uitbreiding van de kerk in Groot Brittannië zoals hij had gezien in Chili toen hij daar als bisschop werkte. Door zijn groeiende vriendschap met John Wimber, de oprichter van de Vineyard kerk, ontdekte hij dat één van de sleutels om gewone christenen toe te rusten was door de gaven en kracht van de Heilige Geest.

John Wimber  is een fervent aanhanger van de zogenaamde derde golf, ook wel bekend als de wonderen en tekenen beweging. De eerste grote bijeenkomst was in 1989 en daar werd de naam New Wine gekozen voor deze beweging.  In 2003 is de Nederlandse afdeling van New Wine opgericht. De basis van New Wine is dat de oude gebruiken hun waarde hebben verloren en dat de kerk een nieuwe zalving moet ontvangen om zo dichter bij God te kunnen komen. De naam New Wine koos men op basis van de uitspraak van Jezus.

Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden. Matth.9:17

Deze tekst gaat echter niet over een nieuwe zalving die de kerk moet ontvangen. Hier spreekt Jezus over het nieuwe verbond wat Hij bracht. Hij spreekt hier over het evangelie tegenover de wet van Mozes.

Veel kerkleiders keken naar David Pytchers en de St Andrews kerk als een voorbeeld hoe ook hun eigen gemeente op een blijmoedige manier getransformeerd kon worden door de Heilige Geest en zo op een sympathieke hedendaagse manier kerk kon zijn. De New Wine beweging is ontstaan in een Anglicaanse kerk maar is ondertussen in allerlei kerken binnen gekomen. Dit onderstreept ook het oecumenische karakter van deze beweging. Zoals ze zelf op de website schrijven: “Door identificatie met anderen die dezelfde visie en waarden  hebben is er een ‘familie’ van kerken ontstaan die de leerstellige verschillen overstijgt.” (bron)

John Wimber was de man die de term ‘power evangelism’ bedacht. Hij was ervan overtuigd dat wanneer de kracht van het evangelie bewezen werd door wonderen en tekenen mensen tot geloof zouden komen. Door zijn vriendschap met onder andere Nicky Gumbel (Alpha Cursus) en David Pytchers van New Wine heeft deze leer een enorme vlucht gekregen en ingangen binnen de traditionele kerken. De visie van de New Wine beweging  is om het koninkrijk van God zichtbaar te maken op deze aarde door de kracht van de Heilige Geest. Vanuit deze beweging leert men dat wonderen en tekenen ook vandaag de dag nodig zijn om de waarheid van het evangelie te bevestigen.

Vanuit New Wine leert men dat de plaatselijke kerk de hoop is voor de wereld en dat iedere gelovige wordt opgeroepen om mee te werken aan de komst van het koninkrijk. (bron) Dit neigt erg naar de zogenaamde Kingdom Now leer waarin geleerd wordt dat gelovigen moeten strijden om het koninkrijk van God op deze aarde te vestigen.

New Wine is een vernieuwingsbeweging die wil helpen om bestaande kerken te leren om te bewegen in de gaven en de kracht van de Heilige Geest. Zij komen, op aanvraag, seminars geven in de gemeente. Als genoeg mensen zo’n seminar  hebben gevolgd dan kan men zelf verder gaan om dit onderwijs te verspreiden onder de gemeenteleden zodat deze zullen “groeien” in de Heilige Geest.

Ieder jaar  wordt er door New Wine een zomerconferentie gehouden. Dit laat de weg zien die de New Wine beweging binnen de kerken brengt en wat ze christenen onderwijzen. Zo spreekt Wilkin van der Kamp over bevrijding. Er zijn studies die gaan over meer op Jezus te lijken. Hierbij moet men denken aan hoe zieken te genezen door de gave en de kracht van de Heilige Geest en hoe te blijven leven in de verwachting dat er wonderen in ons leven zullen gebeuren. Verder is er studie over aanbiddingsmuziek, denk hierbij aan psalmen, evangelische liederen en taizé muziek. Er is studie over tongentaal, stilteoefeningen (link) zoals lectio divina ,profetie en luisterend bidden.  (programma conferentie 2012)

De leer van New Wine is van hetzelfde charismatische kaliber als bij de vele andere stromingen die er zijn. Ook bij deze stroming gaat het om het ervaren en voelen. Verder is men gericht op de Geestesgaven zoals genezing, bevrijding en profetie. Dit vermengt met de leer dat het koninkrijk al aanwezig is maar dat het ingenomen moet worden door de gelovigen brengt een grote tweedeling teweeg binnen de traditionele kerken. Ook het oecumenische karakter van de beweging mag niet uit het oog worden verloren. Deze hele mix maakt het een gevaarlijke leer die mensen  wegtrekt van de Bijbelse standpunten.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.new-wine.org/home/about-us/our-history

http://www.new-wine.nl/nc/home/

http://www.new-wine.nl/zomerconferentie/programma/

http://ww.goldminemedia.eu/WP/tag/new-wine/

http://www.kontekstueel.nl/index.php/inhoudsopgave-archief-kontekstueel/35-algemene-artikelen/588-nr6-2008-luisteroefeningen-reactie-v15-588

http://home.kpn.nl/wierold/openbrief.htm