Overig-Stromingen

Raelisme (Claude Rael)

De oprichter van de Raëliaanse beweging is Claude Vorilhon. Claude, geboren op 30 september 1946 in Vichy Frankrijk, ging op vijftienjarige leeftijd het huis uit om in Parijs aan de slag te gaan als zanger. Tussen 1966 en 1971 bracht hij vijf platen uit. (1) Naast zanger was hij gepassioneerd van de autosport wat erin resulteerde dat hij in 1971 zijn eigen autosport magazine oprichtte. Hierdoor kreeg hij de mogelijkheid om in auto’s te racen die aan hem werden uitgeleend. Hij heeft aan de Franse Magny Cours zijn racediploma gehaald en heeft daarnaast meegedaan aan races.(2)

Op 13 december 1973 had Claude Vorilhon volgens eigen zeggen een ontmoeting met een menselijk wezen van een andere planeet. Deze gaf hem nieuwe gedetailleerde informatie over onze oorsprong en over hoe onze toekomst te organiseren. Na zes opeenvolgende ontmoetingen nam  Rael, zoals hij inmiddels heet, de missie die hem opgedragen werd aan. Deze missie bestaat uit het informeren over de revolutionaire boodschap en het voorbereiden van de bevolking zodat ze hun “scheppers” zullen verwelkomen zonder dat er sprake is van enige vorm van mysticisme of angst, maar als dankbare en bewuste mensen. De naam van deze schepper is: de Elohim.

De boodschapper  waar Rael de zes ontmoetingen mee had was genaamd Jahweh. Aan het einde van het jaar, waarin hij deze opdracht had gekregen publiceerde hij een boek met de beschrijving van de gebeurtenissen. Hij deed interviews op de belangrijkste Franse radio en tv stations en op 19 december 1974 organiseerde hij de eerste openbare conferentie, die 2000 bezoekers trok. Kort daarna richtte Rael de vereniging Madech op. Dit is een groep mensen die hem helpt om zijn opdracht uit te voeren. Later wordt dit de Raëliaanse beweging. Had de beweging eind 1974 zo’n 175 leden, tegenwoordig zijn het er al meer dan 7000 in 97 landen. (3)

De Bijbel laat ons al in Genesis 1 zien dat er maar Eén Schepper is van alles wat er is. Dat is de Drie-Enige God van de Bijbel. God maakte in het oude testament Zijn verbondsnaam aan Mozes bekend, deze wordt in het Nederlands vertaald met HEERE, maar de Hebreeuwse letters zijn JHWH, de uitspraak hiervan is JAHWEH.

15 Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie. Ex.3:15

In het nieuwe testament wordt deze naam gebruikt door de Here Jezus om aan te tonen dat Hij God is. Wanneer de Here Jezus in Johannes 8:58 zegt Ik Ben, dan begrijpen de Joden heel goed wat Hij bedoelt en willen Hem stenigen.

58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik. Joh. 8:58

Op 7 oktober 1975 heeft Rael nogmaals een ontmoeting en ontvangt verdere informatie wat hij heeft vastgelegd in zijn tweede boek. Vanaf deze tijd reist Rael de wereld over om seminars en conferenties te geven om mensen met dezelfde wens, het verwelkomen van de scheppers, samen te brengen. Rael heeft diverse boeken geschreven. Zoals sensuele meditatie, iets wat het belangrijkste deel van zijn onderwijs is. Daarnaast schreef hij een boek over het klonen van mensen, hierin wordt de mogelijkheid van het eeuwige leven uitgelegd en de prachtige toekomst die men kan verwachten via de wetenschap.(3)

Naast boeken heeft Rael verschillende publieke acties geïnspireerd. Van het promoten van gebruik van condooms op school tot het promoten van masturbatie. Ook steunde hij campagnes om minderheden te ondersteunen, dit door het verzoek te doen om alle religieuze boeken te censureren waarin mensenrechten niet worden gerespecteerd. Verder heeft hij, om het klonen van mensen te promoten, Clonaid opgericht.

Zijn ideeën worden geaccepteerd door vele mensen. Zo is hij te gast geweest bij de meeste bekende tv programma’s van de grote netwerken als CNN, BBC en FOX. Hij is uitgenodigd in het Amerikaanse congres om zijn visie op de wetenschap te verduidelijken. Verder is hij te gast geweest bij vele leiders wereldwijd en wordt hij door bekende artiesten erkend. Zo is daar onder andere Hugh Heffner, oprichter van Playboy  en voorvechter van het homohuwelijk.(3)

De filosofie van het Raelisme kan, naar mijn idee, geschaard worden onder het New Age gedachtegoed. In iedere religie wordt er wel een persoon verwacht die uiteindelijk, hun geloof, de overwinning zal geven en de aarde zal straffen. Dit is wat het Raelisme leert met betrekking tot deze persoon. “In iedere cultuur op Aarde wordt een boodschapper verwacht, hetzij de Maitreya van de Boeddhisten, de Messias van de Joden, de Parakleet van de Christenen, of elke andere naam die werd gegeven door de vele stammen op Aarde”. (3)  Zie het opvallende gebruik van een hoofdletter bij het woord aarde. Dit zie je ook binnen de New Age en andere heidense godsdiensten, waar de aarde wordt aanbeden en gezien als moeder aarde. Dit is iets wat de Bijbel al voorzegd heeft, men zal de schepping aanbidden en niet de Schepper.

25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Rom. 1:25

Vanuit het Raelisme verwacht men een boodschapper die niet iedereen zal behagen, maar zal verklaren wat de scheppers van ons verwachten. Dit is wat Rael dan ook al 30 jaar doet, hij heeft een gelofte gedaan om hier niets aan te verdienen, maar geeft alles om deze scheppers te verwelkomen in de ambassade, die ze verzocht hebben te bouwen voor 2035.(3)

Het Raelisme geeft, naar mijn idee, een goed inzicht in de satanische misleiding die wereldwijd mensen beïnvloedt. Het klonen van mensen, zoals het Raelisme wil doen door de oprichting van Clonaid opdat men eeuwige leven zal krijgen en mensen kan scheppen door middel van wetenschap. De Bijbel leert echter dat we enkel en alleen eeuwig leven krijgen door het geloof in de Here Jezus. Op het moment van uw bekering (wedergeboorte) ontvangt u vergeving van zonden en heeft u eeuwig leven. Buiten de Here Jezus om is er geen eeuwig leven.

36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Joh. 3:36

Ook het scheppen of creëren van leven kan enkel en alleen God. Het klonen van mensen of dieren is geen nieuw leven maken, klonen is het maken van een kopie van het origineel. Satan is niet in staat om leven te maken. Enkel God maakt leven, en doet leven. Dit geldt voor alles wat er bestaat.

15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,  toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. 16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Ps. 139:15-16

De boodschap die Rael verkondigt verbindt diverse ideeën. Zoals er binnen het christendom steeds  meer mensen zijn misleid door het geloof in theïstische evolutie, God gebruikte de evolutie om te scheppen, zo verbindt Rael in zijn boodschap de evolutie met de schepping onder het mom dat de mensen het verkeerd hebben begrepen.

Hieronder een aantal punten van Rael die hij ontvangen heeft en die De “Boodschap” genoemd wordt.(4)

Sommigen streven naar een hogere filosofische dimensie, die ze niet kunnen vinden in de evolutietheorie, terwijl anderen iedere verwijzing naar een almachtige god als irrationeel beschouwen en verwerpen. De boodschap zegt dat duizenden jaren geleden er wetenschappers kwamen van een andere planeet. Zij creëerden alle levensvormen, inclusief de mens. Vanwege hun geavanceerde technologie, en de primitieve levensvorm van onze voorouders, werden zij aangezien voor goden. Onze primitieve voorouders verwezen naar deze wetenschappers als Elohim, wat in het Hebreeuws, Zij die uit de hemel komen, betekent. Ondanks dat Elohim meervoud is werd het, volgens de Boodschap, verkeerd vertaald in het enkelvoudige woord God. In de huidige de Bijbels is deze foutieve vertaling nog steeds te vinden, aldus Rael.(4)

De Bijbel leert echter dat Elohim de juiste verklaring is wat betreft de Enige ware God. De naam Elohim is de “meervoudsnaam” van God. Deze naam beschrijft de Drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, drie Personen, één God. In het Hebreeuws leest Deutr. 6:4 zo: “Hoor, Israël! Jahweh onze Elohim [goden] is één [echad] Jahweh”.(5)

Volgens Rael zijn er door de eeuwen heen de mensen door verschillende boodschappers onderwezen op het niveau wat men aankon. Deze boodschappers noemde men ook wel profeten. Toen de mensheid meer wetenschappelijk inzicht hadden verkregen, besloten de “Elohim” zich, door middel van UFO waarnemingen, meer zichtbaar te maken.

Rael heeft hierbij als laatste twee opdrachten gekregen. Het voorbereiden van een ambassade op aarde om de scheppers te verwelkomen, en de boodschap te verspreiden wie onze scheppers zijn. Want zo stelt de boodschap die  Rael heeft ontvangen: “De atheïstische “Intelligent Design Theorie” biedt een rationele oplossing voor het eeuwenoude debat tussen Godgelovers en evolutionisten. Het is niet alleen compatibel met de huidige wetenschappelijke ontdekkingen, maar ook met de oude historische verhalen van alle culturen”.(5)

De boodschap van Rael en het Raelisme zijn boodschappen van misleidende geesten. De Bijbel zegt dat dit zal gebeuren en dat mensen dit willen horen. Wat deze boodschap echter ook heel duidelijk maakt is de enorme misleiding van en door christenen die het  intelligent design evangelie of  de theïstische evolutie verkondigen.

3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 2 Tim. 4:3-4

Het Raelisme begon bij de start met een kleine groep mensen maar zoals gezegd heeft het tegenwoordig enorme aantallen volgers in vele landen. Enerzijds zal dit komen door de boodschap. Vrije seks, respect voor alle mensen zonder hen te veroordelen, anderzijds komt het door de enorm toegenomen fascinatie voor buitenaards leven. De door Claude Rael verkondigde boodschap  heeft voor iedereen wel iets wat hij of zij kan aanvaarden. Deze boodschap is een onderdeel van het satanische plan om de wereld te misleiden.

Vanuit Gods woord mogen we weten dat: 1) God alles onder controle heeft, dus ook de dwalingen en misleidingen die er zijn, en 2) Alles gebeurt volgens Zijn raadsbesluit. Op Zijn tijd zal deze boodschapper (de antichrist) op aarde verschijnen. De Bijbel leert dat de duivel, na de opname van de gemeente, voor zeven jaren zal heersen op deze aarde (binnen de restricties die God hem oplegt) en dan zal de Here Jezus komen en Zijn Rijk vestigen.

De toename van het aantal volgers van deze leer, het toenemende onderzoek door regeringen en wetenschap naar en de angst voor buitenaards leven in combinatie met de verhalen over ufo’s laat, denk ik, wel zien hoe ver de tijd is. Hiermee bedoel ik niet dat we ons  er toe moeten zetten om allerlei complotten en dergelijke te gaan onderzoeken of zo, maar de enorme afvalligheid binnen het christendom, de verkilling van de liefde en het speuren naar buitenaards leven, maakt dat we als christen, juist als we dit zien gebeuren, onze hoofden op moeten heffen omdat onze redding nabij is.

22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam. Rom. 8:22-23

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://nl.rael.org/rael/?singer

2) http://nl.rael.org/rael/?racer

3) http://nl.rael.org/rael/?prophet

4) http://nl.rael.org/message

5)http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Drieeenheid-Hunt.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ik-Ben.pdf

http://nl.rael.org/home http://raelianews.org/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ABlisme