Bevr. & Gen. Personen BuitenlandCharismatisch-Leraren

Randy Clark

Nadat Randy Clark op miraculeuze  wijze werd genezen van de gevolgen van een auto-ongeluk wat hij had op zijn 18e, voelde hij zich geleid om in de christelijke bediening te stappen. Dit was in november 1970.  In het begin van de jaren 70 haalde hij zijn Bachelor of Science in Religious Studies (1974). Verder haalde hij onder meer zijn Masters of Divinity en studeerde af met een graad in de Doctor of ministry. De  educatieve achtergrond van Randy Clark hielp hem om veel van de theologische moeilijkheden waar zijn gemeente mee streed  te overwinnen. Echter zijn scholing had hem niet geholpen om voorbereid te zijn op de wanhoop die hij ervoer toen de aanwezigheid van God in zijn leven verdween. De wanhoop die dit bij hem teweegbracht, werd een keerpunt in zijn bediening. (1)

Op zijn 22e (1972) scheidde Clark  na een kort en tumultueus huwelijk.  Door deze scheiding stopte hij met zijn studie en zag zijn hoop om in de bediening te gaan in rook opgaan. De decaan van de opleiding vertelde hem dat Clark door te gaan scheiden, niet in de bediening kon gaan. Hierdoor verviel hij in een periode van bitterheid. Alcohol, seksuele zonden en spijt van zijn scheiding. Dit veranderde toen hij een visioen kreeg. In dit visioen zag hij zijn oude professor, die zelf in de jaren ‘60 zelf veel geleden had onder kwellingen, en die aan hem vroeg: “Randy hou je genoeg van de kerk van God om haar te dienen, zelfs als ze je pijn doet”? Hierdoor liet Clark de gevoelens van schuld en minderwaardigheid achter zich, en hij geloofde dat, ondanks zijn zonde, bitterheid en scheiding, God hem nog steeds lief had en wilde dat hij de bediening in ging. (5)

Het was dus een visioen en  geen bekering door de Heilige Geest vanuit Gods woord wat hem overtuigde van zonde en schuld wat er toe leidde dat hij de bediening in ging.

Visioenen en profetische uitspraken zijn veelal de leidraad voor Clark. Zo “profeteerde” Richard Holcomb de dag voordat Randy Clark vertrok naar Toronto het volgende over hem. “De Heer zegt tegen jou Randy. Test, test me nu,test me nu, test me nu, wees niet bang. Ik sta achter je! Ik wil dat ogen open zijn voor de hulpbronnen die klaar staan in het hemelse”.(5)

Op 20 januari 1994 kwam hij in een kleine kerk in nabij Toronto airport, waar hij vier dagen zou blijven om te spreken. Zijn bijeenkomst heeft geresulteerd in een wereldwijde “opwekking” die miljoenen heeft beïnvloed en waaruit duizenden nieuwe gemeenten zijn ontstaan. Het is de langste en meest verlengde bijeenkomst in  de historie van Noord Amerika; 12 ½ jaar, 6 nachten per week.(1)

Deze opwekking  waar hier over gesproken wordt is de welbekende Toronto blessing die begonnen is in de Vineyard Church van John Wimber. Randy Clark ontmoette John Wimber voor het eerst in januari 1984.Wimber bad voor Clark en profeteerde over Randy Clark: “Jij bent een prins in het Koninkrijk van God”   Maanden later ontdekte Randy Clark wat God nog meer, met een hoorbare stem, tot John Wimber zei over hem. “Je zult de wereld over gaan, en op voorgangers en leiders de handen leggen om de Heilige Geest uit te delen en de gaven van de Geest op te wekken en uit te delen”. Een aantal dagen na de uitstorting van de “Heilige Geest”  tijdens de Toronto “opwekking”, zei Wimber tegen Randy Clark dat dit de vervulling was van de profetie die hij van God had ontvangen.(1)

Clark is de  man die deze “opwekking” in gang heeft gezet. Vanuit de Toronto opwekking zijn verschillende charismatische manifestaties enorm populair geworden. Hierbij moeten we denken aan het vallen, lachen en schudden in de geest.  Deze manifestaties worden toegeschreven aan het werk van de Heilige Geest, maar zijn absoluut niet vanuit Hem, en missen iedere Bijbelse grond.

Door de impact van de Toronto blessing is Clark begin 1994 de Global Awakening  ministry begonnen, de Apostolic Network of Global Awakening (ANGA).

Randy Clark is een international spreker die sinds januari 1994 meer dan vijftig landen heeft bezocht. Hij wordt geroemd voor zijn gave te onderwijzen, dit in samenhang met zijn theologische achtergrond, zijn “zalving”om te genezen en zijn nederige opstelling. Dit heeft ervoor gezorgd dat zijn bediening de lijnen binnen de verschillende denominaties heet doorkruist.(2)

Clark onderwijst naast de charismatische dwalingen ook de oecumenische eenheid onder alle gelovigen. In de biografie over hem staat onder meer:” Van de Westminster  Chapel tot aan de St. Thomas the Apostel Rooms Katholieke kerk in Australië, wordt Randy verwelkomt in een overvloed aan verschillende stromingen.(2)

Randy Clark zegt dat hij van God de visie voor Global Awakening heeft ontvangen tijdens de begin dagen van de Torornto blessing. God zou tegen hem hebben gezegd dat hij (Randy) een Vuur aansteker, visionair en bruggenbouwer moest zijn. Dit is de roeping van Global Awakening, en vele uit de apostolische beweging helpen om deze opdracht te vervullen.(3)

De visie  van Global Awakening is het vervullen van Mattheüs 10: 7-8.

En als u op weg gaat,  predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  8 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

En van Mattheüs 28:19-20.

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.  20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Mattheüs 28 19-20 staat ook bekend als de grote opdracht. Dit is wat alle christenen voor ogen hebben. Het verkondigen van het evangelie, getuige zijn van de Here Jezus. De tekst uit Mattheüs 10 is een tekst die, door velen die het charismatische gedachtegoed aanhangen, uit de context gehaald. Deze tekst was specifiek een opdracht aan de discipelen. In de voorgaande verzen van  hoofdstuk 10 staat duidelijk aan wie de Here Jezus deze opdracht geeft.

Vers 1: En Hij riep  Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Vers 5: Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan.

De rest van de opdracht wordt niet meegeteld, vers 8 is niet het eind van deze opdracht. Zo staat er in vers 9 en 10: 9 Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, 10 of van een reiszak voor onderweg of twee stel onderkleren of sandalen of een staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard. Dat is echter wat niet wordt onderwezen.

De visie die Randy Clark voor Global Awekening van God zou hebben ontvangen wordt op de volgende manieren uitgewerkt. Dit is de visie die hij beschrijft op zijn site. Door de bediening van het (uit)delen van en het ondersteunen van de vernieuwing van de Heilige Geest, zodat Zijn gaven in de mensen, vooral leiders, geactiveerd worden. Door onderwijs in de kerken zodat de kerken meewerken aan de verspreiding van het evangelie, gepaard gaand met genezing, bevrijding en het actualiseren van de gaven van de Geest in de gemeente. Daarnaast versterken we de band tussen apostolische leiders en andere sterke leiders, zowel onderling als met Global Awakening.(3)

De missie van Global Awakening geeft de achtergrond van de charismatische visie heel helder weer. De missie wordt als volgt beschreven. We moeten de zalving en de gaven van de Heilige Geest (uit)delen. We moeten mensen trainen en onderwijzen zodat ze het bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest kunnen reproduceren,of weer te geven, ten behoeve van het power evangelie, om zo de grote opdracht te vervullen.(3) Om deze visie te bewijzen stelt Clark dat DE nummer 1 manier waarop God verheerlijkt wordt is door wonderen, tekenen en genezingen. Zelfs toen de Israëlieten uit Egypte werden geleid en de wolk overdag  voor hen uitging en de vuurkolom in de nacht, was dit niet de grootste verheerlijking van God. Nee volgens Clark is dat door wonderen en tekenen (video  9.min. 30) Ja de Here Jezus en God de Vader werden verheerlijkt door wonderen en tekenen. De mensen zagen in wat de Here Jezus deed Gods hand (Joh.2).

De Bijbel echter leert dat God verheerlijkt wordt, en Zichzelf verheerlijkt op diverse manieren. In de verlossing van Zijn volk (Jes.44:23). In de strafgerichten aan Zijn volk (Ez.28:22). God wordt verheerlijkt in het doen van goede werken uit geloof (Math.5:16). God werd verheerlijkt in het leven, lijden en sterven van de Here Jezus (Joh. 12:23, 13:31, 17:1).God wordt verheerlijkt in het vrucht dragen van Zijn kinderen (Joh.15:8) God wordt verheerlijkt in, het om Jezus’ naam,  lijden van Zijn kinderen (1 Petr.4:16)

Dit zogenaamde power evangelie houdt in dat men het evangelie verkondigt met inbegrip van wonderen en tekenen. Dit is volgens de vele charismatische leiders het middel om de ongelovigen te bereiken. Dat hier geen Bijbels fundament voor is wordt aan voorbij gegaan. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus dat het geloof is uit het gehoor ,Romeinen 10:17, we gered worden door het geloof alleen, Romeinen 5:1. Een heel duidelijk voorbeeld dat men niet tot geloof komt door de wonderen en tekenen zien we in Johannes 6. De menigte hoorde de Here Jezus het evangelie verkondigen, ze zagen Zijn wonderen en tekenen, maar hun hartwas niet gericht op Zijn onderwijs, maar op de gebeurtenissen. Wat was daarvan het uiteindelijke resultaat?

66 Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. Joh.6:66

Verder schrijft Clark over zijn missie:  We vervullen onze missie door missie reizen, conferenties, genezingsscholen, missiescholen en training materiaal. We zijn een team en/of een leger. Zij die achterblijven zorgen voor de benodigdheden voor hen die erop uit gaan om te strijden. Iedereen heeft een belangrijke rol om deze visie tot een realiteit te brengen.(3)

Door te strijden, door de gaven van de Geest, door een power christendom te onderwijzen, moeten mensen tot bekering gaan komen en zal het evangelie wereldwijd succes hebben. De visie van Randy Clark is een typische power christendom visie. Deze populaire verkondiging zie je ook bij Joëls Army en aanverwante bewegingen en neemt aan populariteit steeds verder toe. Het is typerend hoe Clark zijn visie omschrijft met wij moeten, wij kunnen, wij  zullen, met hulp van de Heilige Geest zullen we als een leger functioneren. Echter nergens in de Bijbel wordt de gemeente vergeleken met een leger. De gemeente wordt aangeduid als de bruid van Christus. Hij is het Die voor ons zorgt. Dat betekend niet dat wij niks hoeven te doen, maar er is een groot verschil tussen in gehoorzaamheid aan God en door de leiding van de Heilige Geest de Here Jezus te gehoorzamen en Zijn getuige te zijn, en een soldaat die ten strijde trekt tegen de duivel en zijn demonen en door bovennatuurlijke manifestaties, genezingen en zalving de wereld in trekt.

Om als gelovige in dit leger meer en meer toegerust te worden kunt u diverse programma’s  volgen, met het daarbij behorende diploma. Wat dacht u van het Christian Healing Certification Program. U kunt hier een certificaat halen voor innerlijke genezing, bevrijding of psychische genezing.(4)

Net als andere charismatische predikers claimt Randy Clark dat hij van de heilige Geest de gave heeft ontvangen om de pijn van anderen te voelen. Hierdoor kan hij op verschillende manieren een “woord van kennis” ontvangen met betrekking tot de ziekte of problemen van iemand.  Charisma magazine omschrijft het als een download vanuit het bovennatuurlijke.(5) Eén van de “complimenten”over Clark is: De kerk heeft zich gefocust op preken en onderwijzen, maar genezing verwaarloost. Randy Clark heeft de de instructies van Jezus weer  hersteld door Zijn drie dimensionale bediening: preken, genezen, en onderwijzen.(5) Hierin zien we het gebruik van teksten voor eigen onderwijs. Wonderen en tekenen waren specifiek voor de Joden. Zie ook de bestraffing van de Here Jezus aan Zijn toehoorders omdat ze een teken verlangen (Luc.11:29-32).  De grote opdracht, voor alle christenen staat in Math.28: 19-20. Daarnaast zien we wat Paulus schrijft aan Timotheüs. 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 2 Tim.2:2

Randy Clark claimt dat de opdracht voor Global Awakening van God afkomstig is. Diverse manifestaties die worden toebedeeld aan de Heilige Geest zijn niet uit Hem. Er is een oecumenische eenheid die Randy Clark promoot. Daarnaast zijn er binnen Global Awakening apostelen en profeten, er is een genezing en bevrijdingsbediening. En dit is allemaal ontstaan uit een opdracht die God zou hebben gegeven ten tijde van de valse on-Bijbelse opwekking in Toronto. Wereldwijd zijn er vele “opwekkingen” gaande die voortkomen uit de Toronto “opwekking”, of zoals deze tegenwoordig heet Catch the Fire. Eén van de in, het westen bekendste deelnemers hiervan zijn Roland en Heidi Baker. Ook de bij ons minder bekenden deelnemers, in Rusland, Brazilië en dergelijke landen, claimen dezelfde scores als Randy Clark. Duizenden worden genezen en komen tot geloof, enorme aantallen worden het Koninkrijk binnengebracht. Het tegendeel zal helaas veelal waar zijn. Door het onderwijs van Randy Clark en zijn Global Awakening worden velen misleid en gebracht tot ander evangelie en een valse hoop, waarbij we mogen hopen (en bidden) dat er mensen zijn die oprecht tot bekering zijn gekomen en werkelijk aan de Here Jezus toebehoren.

De waarschuwing van Paulus aan de Korintiërs is, ook voor een ieder die door Randy Clark en zijn Global Awakening onderwezen is, van toepassing.

3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. 4 Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. 2 Kor.11:3-4

Randy Clark zegt dat de wonderen en tekenen bediening een profetisch sein is, de vervulling van Handelingen 2 Met de opmerking dat het een profetisch sein is slaat hij de spijker op z’n kop. Echter het is geen vervulling van Handelingen 2, maar wel van 2 Timotheüs 2:3-4

3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

 

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://globalawakening.com/home/about-global-awakening/history-of-global-awakening

2)https://globalawakening.com/home/speakers/randy-clark

3) http://globalawakening.com/home/about-global-awakening/vision-and-mission

4) https://healingcertification.com/

5) http://www.charismamag.com/spirit/supernatural/22492-the-healing-miracles-preacher

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vineyard.pdf

https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=nOSUkBTYhX4

https://www.youtube.com/watch?v=nsavMXhom-0

http://www.rejoicenow.nl/page/kritiek-op-heidi-baker

http://www.rejoicenow.nl/page/kritiek-op-de-charismatische-beweging