Charismatisch-Leraren

Rick Joyner Morningstar Ministries

Rick Joyner en zijn vrouw Julie hebben in 1985 Morningstar Ministries opgericht. Het doel van hun bediening is om de kerk en de mensen te ondersteunen in het geloof en zo sterke christenen te krijgen. Dit doen ze op vele manieren. Er is Morningstar televisie voor onderwijs en er wordt een eigen profetisch tijdschrift uitgegeven. Verder is er een conferentiecentrum, een universiteit en samenwerking met kerken en ministries.

Rick Joyner is een aanhanger van de Kingdom Now leer. Kingdom Now voorstanders geloven dat God de controle over de hele wereld heeft verloren aan Satan, toen Adam en Eva zondigden. God zou nu op zoek zijn naar mensen die hem zullen helpen de heerschappij terug te nemen. Degenen die zich overgeven aan de autoriteit van Gods apostelen en profeten besturen de koninkrijken van deze wereld.

Dit is onder andere terug te vinden in het Oak project. Dit project is samen met 300 andere leiders van ministries opgezet om in de VS in politiek, cultuur en het sociale leven in lijn met de Bijbel te brengen. Door dit project wil men een spiritueel ontwaken bewerken zodat de politiek en de leidinggevenden in het land zich zullen richten naar Gods woord zodat het Koninkrijk zich zal manifesteren. Hiervoor wordt er gewezen naar hoe Daniël door God werd gebruikt. Dit is wat men nu wil uitwerken. (link)

Rick Joyner noemt zichzelf een profeet. Hij is lid van het NAR (nieuw apostolische reformatie). Deze ‘profeten’ zijn allen onderdeel van de Kingdom Now beweging. Zo leren ze onder andere dat er zeven bergen zijn die overwonnen moeten worden om de aarde weer onder Gods beheer te krijgen. (link)

Verder is Rick Joyner lid van de Kansas City Prophets. Dit is een omstreden groep met charismatische leraren die claimen dat ze de voortzetting zijn van de apostolische bediening. Zij zijn volgens eigen zeggen door God geroepen om de Bijbelse apostelen op te volgen in de laatste dagen. Dit zijn ook de grondleggers van de Latter Rain beweging. Door middel van visioenen en openbaringen kunnen zij de kerk voorbereiden op de laatste strijd die komen gaat.

Rick Joyner is niet alleen lid van de apostelen en profeten beweging, hij is ook lid van de orde van de Knights of Malta een Odd Fellows orde die vergelijkbaar is met de vrijmetselarij. (video) Volgens eigen zeggen heeft Joyner van God, door middel van profetische openbaringen van diverse mensen, hem de opdracht gegeven om zich daar bij aan te sluiten. Hij heeft deze opdracht gekregen om te strijden tegen de duistere machten in de laatste dagen. (link)

Rick Joyner was één van de personen die in Lakeland Todd Bentley inzegende. Op deze dag (23 juni 2008) profeteerde hij dat Bentley een lang leven in deze beweging zou hebben. Het zou steeds verder uitbreiden. Amper een maand later kondigde Todd Bentley aan dat hij uit de Lakeland revival stapte. Rick Joyner heeft veel meer profetische uitspraken gedaan die niet uit kwamen. Ondanks dit zien vele hem als een groot apostel en profeet.

Als u kijkt naar de You Tube filmpjes die gemaakt zijn in de Morningstar Gemeente dan ziet u ook hier een leer die niet Bijbels is. Door middel van de muziek wordt de gemeente opgezweept. Door het constant herhalen van woorden en kreten wordt de gemeente opgehitst. Dan komen al snel de manifestaties zoals schudden, rollen, ronddraaien en dergelijke.

Men is de totale controle over het eigen lichaam kwijt. Verder worden er door middel van suggestie mensen beïnvloed. Zo zegt de aanbiddingleider in deze video dat wanneer iedereen uit volle kracht zijn of haar stem verheft de zalving zal loskomen en dat men die dan kan inademen en zo deel krijgt aan de zalving. Dit met gevolg dat mensen zich op de meest vreemde manieren gedragen. Stuiptrekken, schokken, schreeuwen, totale chaos.

Het zijn dezelfde verschijnselen als bij Lakeland en Toronto. Met manipulatie door de muziek en door de voorgangers worden zo mensen in een extase gebracht die men toeschrijft aan het werk van de Heilige Geest. Bekijk ook deze schokkende video hoe een samenkomst wordt overgenomen door een andere geest als de Heilige Geest. Er is totale wanorde, dit in tegenspraak met de Bijbelse samenkomst.

Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. 1 Kor. 14:33

Rick Joyner is ook schrijver van vele controversiële boeken. In zijn boek ‘De laatste strijd’ beweert Rick Joyner dat hij door visioenen en dromen van God de strijd heeft gezien die er gaande is in de laatste dagen. Dit boek staat vol van de geestelijke strijd die wij als christenen zouden moeten voeren. De Bijbel roept ons echter nergens op om een geestelijke oorlog te voeren.

Rick Joyner schrijft in één van zijn boeken dat we nergens in de Bijbel kunnen vinden hoe we Gods stem kunnen verstaan. Dit kunnen we volgens hem echter wel door de ervaring, door intimiteit met God te hebben. Zoals een schaap de stem van de herder verstaat, zo kunnen wij de stem van God leren verstaan. (Rick Joyner, A Prophetic Vision for the 21st Century pg. 75). Dus ondanks dat de Bijbel ons nergens leert hoe we Gods letterlijke stem kunnen verstaan, leert Joyner dat we dit kunnen door de ervaring.

In het boek ‘Toen God de aarde wandelde’ leert Joyner dat toen God als Mens op deze aarde wandelde Hij dit deed zodat we konden leren hoe we als een nieuwe schepping kunnen worden, waardoor we met onze nieuwe geestelijke natuur kunnen opstijgen tot in de hemel. Het boek beschrijft deze bijzondere tijd zowel vanuit het perspectief van de mens als van de engelen. (link) De Bijbel zegt over het werk wat de Here Jezus kwam doen op de aarde:

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Marc. 10:45

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Joh. 3:16-17

God heeft Zijn Zoon niet gezonden om ons te leren een nieuwe schepping te zijn of om te leren op te stijgen tot in de hemel. Hij is gekomen als Mens om ons te verlossen van onze zonden. Hier enkele uitspraken van Rick Joyner:

-Joyner beweert dat er in de samenkomst engelen meezingen, dit heeft hij zelf twee keer gehoord, het klonk alsof er een koor meezong. Een andere keer was er een enorme geur van wierook tijdens de samenkomst, wel 15 minuten lang.(wierook wordt door heidense culturen gebruikt om een geuroffer te brengen aan hun afgoden). Volgens Rick Joyner was het echter een teken van de Heer dat Hij de voorbede uit de samenkomst accepteerde. Volgens Joyner had de Heer gezegd dat Hij met een teken zou komen. Hierbij waaide de ‘Heilige Geest’ zo hard door de samenkomst dat het haar van de mensen bewoog in de wind. (Rick Joyner, Faith Hardly Needed From Fullness)

-De Bijbel is bedoeld om de leer vast te stellen. Gods stem is bedoeld om ons van dag tot dag te leiden en openbaart ons de strategische wil van God. De Bijbel geeft geen antwoord op de meest belangrijke vragen van ons leven, zoals wie we moeten trouwen. (Rick Joyner, the harvest)

-Veel protestante en gereformeerde leren het horen van Gods stem te verhinderen. Zij houden namelijk vast aan ‘sola scriptura’ wat betekent, de schrift alleen. (Rick Joyner, the harvest)

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3:16-17

-Profetieën nemen toe in zuiverheid, maar er is nog een lange weg te gaan. Dit is eigenlijk genade voor de gemeente want 100% accurate profetieën brengen een verantwoordelijkheid met zich mee waar de gemeente op dit moment nog te onvolwassen voor is. Dat zoveel profetische bedieningen er nog naast zitten is een stuk training in nederigheid en wijsheid. Hierdoor zullen ze in staat zijn om in de toekomst de kracht en autoriteit te beheersen. (Rick Joyner, The Morningstar Prophetic Newsletter).

Nergens in de Bijbel staat dat we moeten trainen om accuraat te profeteren. Als een profetie niet uitkomt, dan is het gewoon geen profetie van de Heer:

Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem. Deutr. 18:22

Rick Joyner heeft verder ‘profetische’ boeken geschreven na visioenen die hij heeft gekregen. Boeken over de oogst die komt, de oorlog waar de kerk in zit. (link)In zijn boek ‘De Roeping’ roept Rick Joyner de christenen op om zich klaar te maken voor de laatste strijd. Hij schrijft:

Het Licht komt en daarom is het tijd dat wij ons tegen de duisternis van deze wereld gaan verzetten. In Gods Woord staat namelijk geschreven: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. Hand. 2:17-18(citaat)

De tekst die Rick Joyner hier aanhaalt wordt veel gebruikt in de Latter Rain beweging. Hij verwijst hier naar de profetie uit Joël en betrekt deze op de huidige tijd terwijl deze profetie voor het Joodse volk bestemd is en pas vervuld zal worden na de opname van de gemeente.

Het laatste boek van Rick Joyner uit de serie ‘De Laatste Strijd’ en ‘De Roeping’ is ‘De Fakkel en het Zwaard’. Hierin worden christenen opgeroepen voor het grootste avontuur voor het nobelste doel. Dit is niet voor iedereen weggelegd maar slechts voor hen die ware ridders willen zijn van het kruis. Het gaat hier wederom om een oproep om te strijden voor het koninkrijk hier op aarde. (link)

Ondanks zijn valse profetieën en verdraaiingen van het evangelie blijven enorm veel mensen steunen op de leer van Rick Joyner.

 


Geraadpleegde bronnen:

http://www.morningstarministries.org/

http://www.apostasywatch.com/Wolves/WolfReports/RickJoyner/tabid/105/Default.aspx

http://fortheloveofhistruth.com/2012/06/03/warning-rick-joyner-to-visit-south-africa-and-join-hands-with-angus-buchan/

http://www.deceptioninthechurch.com/joyner.html

http://www.pfo.org/r-joyner.htm

http://www.dunamisboek.nl/Dunamis_Boek/Joyner.html

http://www.fakkeldragers.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=26

http://www.youtube.com/watch?v=_4Fdn96cj_E

http://www.deceptioninthechurch.com/kcp.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wierook

http://falseteachersexposed.blogspot.nl/2006/05/rick-joyner.html