Charismatisch-LerarenContemplatief-PersonenOecumenisch-Personen

Rick Warren

Rick Warren is oprichter en ‘senior pastor’ van Saddleback Church, één van de grootste kerkelijke gemeenten in de Verenigde Staten. In 1980 stichtte Warren de Saddleback Church in Californië met slechts één gezin. Nu komen er gemiddeld 22.000 bezoekers per week. Hij leidt ook het Purpose Driven Network van kerken, een mondiale coalitie van gemeenten in 162 landen.

Meer dan 400.000 predikanten en priesters over de hele wereld zijn opgeleid, en bijna 157.000 kerkleiders hebben zich geabonneerd op zijn wekelijkse nieuwsbrief. Time Magazine noemde Rick Warren in 2005 een van de “100 meest invloedrijke mensen in de wereld”. In 2005 riep US News & World Report Warren uit tot “Een van Amerika ’s 25 beste leiders”.

In de Saddleback Church van Warren worden rockconcerten gehouden die in de wereld niet zouden misstaan. Dit komt waarschijnlijk voort uit de droom die Rick Warren vroeger had om rockster  te worden. Zo heeft hij in 2005 in Annaheim stadion het nummer Purple Haze van Jimmy Hendrix gezongen. Hendrix, een seks en drugsverslaafde rockster is de favoriete zanger van Warren. (bron)

Rick Warren beveelt ook het contemplatief gebed aan. In ‘Doelgericht Leven’ schrijft hij: “De Bijbel zegt dat we ‘onophoudelijk’ moeten bidden. Hoe moeten we dat doen? Een manier is om de hele dag door zogeheten ademhalingsgebeden te bidden, zoals vele christenen eeuwenlang hebben gedaan.”

Hier vergeet Warren te melden dat deze ‘christenen’ monniken en katholieke priesters waren. Zo brengt hij vele christenen op een dwaalweg door te impliceren dat het in de vroege kerk door Bijbelgetrouwe christenen ook gedaan werd. Hij schrijft over deze vorm van bidden:

“Als ademhalingsgebed kunnen we een korte zin of een eenvoudige uitspraak gebruiken die we in één ademhaling tegenover Jezus kunnen uiten: ‘U bent bij Mij.’ ‘U geeft mij uw genade.’ ‘Ik ben van U afhankelijk’ ‘Ik wil u kennen.’ ‘Ik ben van U.’ ‘Help me om U te vertrouwen.’ We kunnen ook een korte uitspraak uit de bijbel gebruiken …. Bid deze gebeden zo vaak mogelijk, zodat ze een plek diep in uw hart krijgen. ….. Het besef hebben van de aanwezigheid van God is een vaardigheid, een gewoonte die we kunnen ontwikkelen.” (Doelgericht Leven, pag. 92)

Voor het besef dat God altijd bij ons aanwezig is hebben we geen contemplatief gebed nodig, in de Bijbel staat duidelijk:

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Matth. 28:20

Het lijkt wel of wat Rick Warren leert belangrijker is als wat de Bijbel ons leert. Zo wordt er op de cursus Celebrate Recovery geleerd dat als u problemen of obstakels heeft in uw leven u deze cursus moet volgen zodat u daarvan vrij kunt komen. (bron) Vele voorgangers nemen de leer van Rick Warren als maatstaf.

Een oproep van E. Poppe (voorzitter Doelgericht Leven Nederland) tijdens een preek: ”Als je problemen hebt zoals verslavingen of vast zit met problemen uit je verleden dan heb je Celebrate Recovery nodig!” Wij moeten niet vertrouwen op onze eigen kracht door middel van een zelfhulpprogramma, wij moeten vertrouwen op God. Wij hebben deze cursus niet nodig, wij moeten ons gewoon afkeren van onze zonden en er mee breken!

Wat verder opvalt is dat er voor onderwijs ook Bijbelteksten uit het verband worden gehaald om te passen binnen het onderwijs dat wordt gegeven. Zo leert Warren in zijn Daniëlplan dat God wilt dat u dun bent, want dat is beter voor uw geestelijke gezondheid. (bron) Dit haalt hij uit de tekst in het boek Daniël:

Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja: Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. Dan. 1:11-12

Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jongemannen die van de gerechten van de koning aten. Dan. 1:15

Hier gaat het totaal niet over mensen die dun willen zijn voor een betere geestelijke gezondheid. Hier gaat het over vier dienaren van God die zich niet willen onderwerpen aan heidens eten en daarvoor door God gezegend werden. Warren raadt ook het boek aan dat dr. Amen, die hem overigens ook geholpen heeft met het Daniëlplan, heeft geschreven. (link) Dr. Amen is echter absoluut geen christen, hij leert oosterse ademhalingstechnieken, hypnose en tantra.

Rick Warren is een zeer invloedrijke persoon binnen de christelijke gemeenschap, maar hij heeft ook veel invloed in de seculiere wereld. Hij noemt zichzelf  een wereldwijde strateeg. Hij adviseert publieke, private en religieuze leiders in het ontwikkelen van leiderschap. Hij is een veelgevraagde spreker op conferenties wereldwijd. Hij heeft onder andere gesproken op conferenties van de Verenigde Naties, the World Economic Forum in Davos, the African Union, the Council on Foreign Relations en Islamic Society of North America.

Omdat een instelling als de V.N of een land als Amerika geen oplossing hebben voor het wereldwijde probleem van armoede en ziekte  bad Rick voor een oplossing. Volgens hem kreeg hij daarna de ingeving voor het P.E.A.C.E plan. Rick Warren is een aanhanger van de Kingdom now leer. Dit wordt duidelijk in zijn Global PEACE  Plan. Rick Warren wil door middel van zijn PEACE plan de wereld onder  invloed brengen van de christelijke normen en waarden. Hierdoor zal de wereld zo veranderen dat Gods Koninkrijk hier op aarde uiteindelijk gevestigd kan worden. (link) (uitleg 1,2)

Voor het P.E.A.C.E plan heeft Warren gekeken naar het doel waarom de Here Jezus naar de aarde is gekomen. Dit is wat de Heer deed volgens Warren:

Als eerste plantte Hij kerken. Daarna rustte Hij leiders toe en Hij nam drie jaar de tijd om Zijn discipelen op te leiden. Ten derde  zorgde Hij voor de armen. Warren voegt hier aan toe, dat Jezus kwam om aan de armen het goede nieuws te verkondigen. Als vierde genas Jezus de zieken en als vijfde onderwees Hij over de volgende generatie, Hij was een opvoeder. Want Jezus zei: ”Laat de kinderen tot Mij komen”. (bron)

Zijn onderwijs was niet het doel waarom hij naar de aarde kwam en de genezingen waren geen doel maar een teken van Zijn Messias zijn. Zijn doel was:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Joh.3:16

Voor het boek Doelgerichte Gemeente heeft hij een marketingstudie gevolgd. Samen met Bill Hybels van Willow Creek en Robert Schuller hebben ze een manier opgesteld om de kerk te laten groeien. Samen met zijn andere boek Doelgericht Leven hebben deze studies een enorme invloed op vele kerken en gemeenten wereldwijd. Hiermee richt hij een netwerk op van Doelgerichte gemeenten. Rick Warren is enorm beïnvloed door Robert Schuller deze voorganger noemt zichzelf een New Age minister. (Lees voor meer informatie over de New Age invloeden in de leer van Rick Warren hier.)

De kerken die meegaan in deze Doelgericht campagne komen allemaal onder beïnvloeding van de leer van Warren. Door Doelgericht moet er een wereldvrede komen zodat de Here Jezus Zijn Koninkrijk kan vestigen op aarde. De gemeente wordt geleid als een bedrijf, daar zijn in totaal 8 stappen voor nodig. Het opvallende is dat de mensen in de gemeente zelf pas bij stap 4 worden  ingelicht over wat er gaande is. Hierna volgt bij de zesde stap dat mensen die oppositie voeren, verwijderd moeten worden.

Op de site van Purpose Driven Nederland staat dat er veel kritiek is op Rick warren. Zij stellen echter dat het hier gaat over de methodes die Warren gebruikt. ‘Steeds wanneer ik over een andere gelovige oordeel, gebeuren er direct vier dingen: ik verlies mijn gemeenschap met God, ik breng mijn eigen trots en onzekerheid aan het licht, ik roep Gods oordeel over mezelf af en ik breng de onderlinge gemeenschap van de gemeente schade toe. Een kritische instelling is een heel slechte gewoonte die veel schade aanricht. In de Bijbel wordt Satan ‘de aanklager van onze broeders’ genoemd…Steeds wanneer wij hetzelfde doen, zijn we zo onnozel het werk voor Satan op te knappen. (bron)

De Bijbel leert ons echter om alles te toetsen:

Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 1 Tess. 5:21

Op dezelfde site wordt de methode van Warren vergeleken met die van de Here Jezus en met Paulus. “Zij deden ook niet alles volgens de geldende regels. Zij gebruikten ook ieder ingang die er gevonden werd.” Er is echter een enorm verschil. Jezus, Paulus en al de andere apostelen lieten zich niet in met politiek, ook gingen zij niet op een conferentie spreken samen met leiders uit andere godsdiensten. Er werd al helemaal geen makkelijk, zoekervriendelijk evangelie verkondigd.

Mensen worden Bijbelse principes geleerd zoals het zorgen voor de armen, omkijken naar elkaar. Er wordt echter niet gewezen op de noodzaak van bekering. De leer die Rick Warren brengt is niet gericht op bekering en wedergeboorte. Het is een mensgericht evangelie. Zo heeft hij buurtonderzoek laten doen om te horen wat de mensen aanspreekt als ze naar de kerk komen. ‘De doelgroep laten bepalen wat onze aanpak is’, ‘De behoeften van de niet-kerkelijke als uitgangspunt nemen’  (Doelgerichte Gemeente )

Er is een oproep voor de grootste dag in de geschiedenis van Saddleback Church. Deze oproep is zeer mensgericht. Zo staat er het volgende:“Tweeduizend jaar geleden kwamen er 3000 mensen tot geloof en werden gedoopt. Als u zich opgeeft zou de historie herhaald kunnen worden.” Op deze dag is Rick Warren degene die het onderwijs geeft en u zal dopen. U ontvangt het Saddleback tijdschrift en het boek ‘Doelgerichte Gemeente’. Verder komt uw naam in de ledenlijst van Saddleback Church en maakt u deel uit van class 101. (oproep)

Dit is geen Bijbelse oproep tot bekering en wedergeboorte door het geloof in de Here Jezus, het is een marketingstrategie om mensen toe te voegen tot de kerk. Rick Warren ziet het toch anders: “Ondanks het feit dat ik al wist dat deze mensen het meest van alles behoefte hadden aan een relatie met Christus, wilde ik eerst weten wat zij als hun meest dringende behoefte zagen. Dat is geen marketingstrategie, maar gewoon beleefdheid.” (Doelgerichte Gemeente pag.37)

Rick Warren schrijft:“Als gemeenten op een succesvolle manier willen evangeliseren in onze samenleving, die met de dag heidenser wordt, dan zullen ze moeten leren denken als ongelovigen.” (Doelgerichte Gemeente p.10) De Bijbel leert ons juist dat we ons denken moeten vernieuwen:

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Rom. 12:2

Rick Warren zegt over zijn boek ‘Doelgericht Leven’: ‘Dit is méér dan een boek; dit is een gids…’ (Doelgericht Leven pag.9) Gods woord hoort echter gids te zijn voor ons leven:

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ps. 119:105

Rick Warren gebruikt veelal een parafrase vertaling zoals ‘The Message’. Dit is geen echte Bijbelvertaling maar een vertaling die erg veel eigen uitleg geeft aan de tekst.

Zo lezen we in ‘Doelgericht Leven’: Dag 1. .‘Zelfhulp leidt tot niets, maar door zelfopoffering kunt u uw ik, uw ware ik, ontdekken’ Matth. 16:25

Maar in de Herziene Statenvertaling staat:

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vindenMatth.16:25

In de Saddleback Church van Warren komen voor een heel groot deel ongelovigen. Deze worden tegemoet getreden door vriendelijke prediking zodat ze niet worden afgeschrikt. Dit is een on-Bijbelse manier van het bereiken van de ongelovigen. Als we dit vergelijken met het onderwijs van de apostelen of van de Here Jezus Zelf dan staat dat in schril contrast met het onderwijs van Warren.

Rick Warren is mede ondertekenaar van een brief die gestuurd is aan de moslims. Hierin wordt vergeving gevraagd aan de barmhartige. Hier wordt echter niet de God van de Bijbel mee bedoeld. Dit is een andere naam voor Allah. (link 1,2)

De invloed van Warren op de gemeente van Christus is enorm. Kerken en gemeentes worden opgeroepen om zijn leer te volgen. Het begon met ‘Doelgerichte Gemeente’. Daarna werden de afzonderlijke christenen beïnvloed door zijn boek ‘Doelgericht Leven’. Vervolgens kwamen Celebrate Recovery, het Global Peace Plan, en het Daniël Plan.

Zijn onderwijs over Wie de Here Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan is een op menselijke traditie en behoefte voorzien onderwijs.  Ondanks dat Rick Warren samenwerkt met anders gelovigen en spreekt op conferenties die de oecumene bevordert, accepteren miljoenen christenen wereldwijd hem als een enorme zegen voor de gemeente.

 

Geraadpleegde bronnen:

 http://www.rickwarren.com/about/rickwarren/
http://www.saddleback.com/
http://dubroom.org/download/pdf/articles_and_interviews/crc20060130europaseigensaddleback.pdf
http://scionofzion.com/purpose_driven.htm
http://www.ebenhaezer.nl/Audio/Studies/RickWarren/Verwarrenddoelgericht3.pdf
http://www.doelgericht.net/?page_id=130
http://www.backtothebible.nl/Ned28.pdf
http://everyoneweb.com/WA/DataFileswatchmen/A_Dossier_Rick_Warren.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/WarrenChristen.pdf
http://www.beliefnet.com/Faiths/Christianity/2005/10/Rick-Warrens-Second-Reformation.aspx?p=4
http://www.greatpreachers.org/rick_warren.html
http://www.lighthousetrailsresearch.com/
http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/doelgericht-leven-onder-vuur/