Overig-Stromingen

River of Glory

River of Glory is volgens eigen zeggen geen nieuwe bediening, plaatselijke kerk of organisatie, persoon of groep mensen. River of Glory is volgens hen Jezus Zelf, en zou bewegen als een apostolisch – profetische stroom door ons land en over grenzen, wereldwijd. Vanuit deze rivier ontstaan internationaal huisgemeenten, toerustingsdagen en gezamenlijke profetische aanbiddingssamenkomsten waarin God op creatieve wijze wordt aanbeden.

River of Glory heeft een eigen website, die inactief is en volgens hen op Gods tijd zal worden geopend. Ze verwijzen door naar een Facebookpagina waarop je de ‘stroming van de rivier’ kunt volgen.

De rivier

Men beschrijft deze rivier niet alleen als Jezus Zelf, maar verwijst ook naar Ezechiël die een rivier door mocht waden (Ez. 47) en naar Openbaring 22 waarin de rivier ontspringt vanuit de troon van God. Door de rivier te omarmen en mee te bewegen zou je volgens hen worden gereinigd en in  de rivier zelf worden geleid. Door deze rivier zou de gemeente in haar oorspronkelijke staat worden gebracht, waarbij ze verwijzen naar het herstel van de vervallen hut van David in Amos 9.

De verwijzing naar de rivier uit Ezechiël heeft niets te maken met de huidige tijd. Deze rivier is een profetisch beeld van de Here Jezus, Zijn zegen stroomt vanuit de tempel die in het Duizendjarig rijk in Jeruzalem staat. De rivier uit Openbaring 22  is de vervulling van de profetie uit Zacharia 14 waarin Zacharia de toekomst van Jeruzalem en de heerschappij van de Messias beschrijft in het Vrederijk.

Het betreft hier geen rivier waar wij nu in kunnen waden en meestromen. De verwijzing naar de vervallen hut van David in Amos 9 gaat over het herstel van het volk Israël en heeft niets te maken met de gemeente.

Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af; Amos 9:11

Door het lezen van het hele hoofdstuk wordt duidelijk dat God hier tot Zijn volk Israël spreekt en niet tot de gemeente, die toen nog niet bestond. Door deze teksten toe te passen op de gemeente wordt het Duizendjarig rijk vergeestelijkt. Dit is één van de manieren waarop geleerd wordt dat we nu al in het Duizendjarig rijk leven en als koningen behoren te heersen. Deze leer ligt ten grondslag aan de Kingdom Now en Latter Rain beweging.

Vanuit deze Rivier ontstaan internationaal huisgemeenten op basis van Handelingen 2, toerustingsdagen en gezamenlijke profetische aanbiddingssamenkomsten waarin God in Geest en Waarheid op creatieve wijze wordt aanbeden.

Kingdom Now

Een ander voorbeeld hiervan is de volgende uitspraak op de site:

We ervaren dat God Zijn Volheid wil uitstorten in Zijn Gemeente. Deze Volheid is beschreven in Jesaja 11:2. We hebben niet alleen een gave waarmee we de Gemeente kunnen dienen, maar God wil volledige inwoning maken in Zijn Gemeente.

Deze tekst in Jesaja is ook een profetische verwijzing naar de komst van de Messias en het Duizendjarig vrederijk.

Volgens eigen zeggen beweegt River of Glory  als een apostolisch en profetische stroom over Nederland en zo verder wereldwijd. Volgens de visie van de mensen achter deze beweging is de Heilige Geest een tot nu toe onbekend werk begonnen. De aanhangers van River of Glory spreken over de apostolische en profetische zalving die vrij gezet gaat worden waardoor er een nieuwe reformatie of transformatie zal komen om de gemeente tot een hoger plan te brengen.

Volgens River of Glory roept Jezus Zijn bruid en leger te voorschijn. De Bijbel leert nergens dat de Heer Zijn leger tevoorschijn roept. De bruid  (de ware gemeente) zal ook niet op aarde geopenbaard worden. In Openbaring 19 lezen we over de bruiloft van het Lam. Dat gebeurt in de Hemel en niet op de aarde.

Het duidelijkste bewijs dat River of Glory de Kingdom Now leer aanhangt komt uit  het feit dat ze, zoals ze op hun Facebookpagina aangeven, de Seven Mountains Mandate hebben omarmd. Volgens dit mandaat  is de gemeente geroepen om in al de zeven maatschappelijke invloedssferen of ‘bergen’ het Koninkrijk  van God te laten regeren. Het betreft hier dan de volgende maatschappelijke onderdelen:  politiek, media, kunst, gezin, business, onderwijs en religie. Nadat de ‘berg’ van religie is verdwenen blijven er zes bergen over. Deze zijn samen te voegen tot een kubus. Deze kubus vormt dan volgens hen het Nieuwe Jeruzalem wat uit de Hemel zal neerdalen. Het Nieuwe Jeruzalem is echter de gemeente die aan het begin van het duizendjarig rijk uit de hemel zal neerdalen:

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Openb. 21:2

Geestelijke oorlogsvoering

Volgens River of Glory heeft de Here Jezus op het eiland Patmos een tweede basis geopend ‘Het Eiland van Zuiver Liefde’, waaruit volgens hen Zijn ware openbaring naar alle natiën zal stromen. Dit zal op Zijn tijd geopenbaard worden. Op het eiland Patmos hebben ze echter al door diep strijden grote overwinningen behaald voor het Koninkrijk.  Dit soort uitspraken zien we ook bij mensen als Ana Mendez en Peter Wagner, de zogenaamde geestelijke oorlogsvoering.

Daarnaast schrijft men dat ze ervaren dat tijdens de gebedsnachten de Heilige Geest grote doorbraken heeft gegeven tegen wat de vijand aan het doen is. Ze hebben geleerd dat het ’s nachts bidden een apostolische zalving vrijzet over het land. Ook ervaart men dat men tijdens deze gebedsavonden een open hemel heeft en dat ze de blauwdruk van het Nieuwe Jeruzalem mogen proclameren over het lichaam in  Nederland en de rest van de wereld.

Nergens in de Bijbel worden we opgeroepen om de blauwdruk van het Nieuwe Jeruzalem te proclameren. Daarbij staat de ‘blauwdruk’ van het Nieuwe Jeruzalem uitgebreid beschreven in Openbaring 21.

River of Glory leert dat we als een leger moeten opstaan en strijden. Alleen een geestelijk leger zal volgens hen overwinnen over de machten van de duisternis die heersen in de harten van de mensen die niet willen geloven in het evangelie. Volgens River of Glory is het tijd dat het leger zoals beschreven in Openbaring 19 opstaat. Dit geestelijk leger zal volgens hen onder leiding van de Heilige Geest  de machten van de duisternis onttronen en volledig overwinnen.

De Bijbel spreekt nergens over een leger onder leiding van de Heilige Geest om de demonische machten te overwinnen. De gebeurtenis Openbaring 19, waar River of Glory over spreekt, vindt plaats aan het einde van de grote verdrukking als de Here Jezus terug komt om Zijn Vrederijk te vestigen. De tekst in Openbaring 19 geeft zelf duidelijk aan Wie het is Die de overwinning behaalt. Dat is de Here Jezus Zelf. Dat Hij het is Die de overwinning behaalt, zonder enig menselijk handelen. Dit werd al door Daniël voorzegd in zijn profetie over de 70 jaarweken.

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.  Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. Dan. 2:44-45a

Het nieuwe Jeruzalem

Verder leert men bij River of Glory dat het Nieuwe Jeruzalem in het hart van de gelovige zal komen.  Het Nieuwe Jeruzalem wordt volgens hen door de apostolische zalving in het hart van de gelovige gebouwd en wordt zo een tegenhanger van het Babylonische wereldrijk wat binnenkort geoordeeld zal worden. In de Bijbel wordt er niet gesproken over een Nieuw Jeruzalem wat in ons hart wordt gebouwd. In Openbaring staat beschreven dat het Nieuwe Jeruzalem, getooid als een bruid uit de Hemel neerdaalt. Voor en uitleg over het Nieuwe Jeruzalem klik hier.

Verbreken van vloeken

Volgens de leer van River of Glory moeten ook de vloeken verbroken worden. Dit zijn de gebeden die vanuit een andere bron dan het hart van de Vader komen. Het betreft hier volgens hen voornamelijk moslimgebeden. Zonder deze te verbreken zou de bruid niet op kunnen staan. Dit staat volgens de leer van River of Glory in Jeremia:

Zo zegt de HEERE:Zie, Ik ga een stormwind opwekken die te gronde richt, tegen Babel en tegen de inwoners van Leb-Kamai. Jeremia 51:1

Deze tekst heeft echter niets te maken met het opstaan van de bruid of een oproep om vloeken te verbreken. God spreekt hier over de verwoesting van Babylon aan het einde van de grote verdrukking. God Zelf is het die haar vernietigt, daar komt geen menselijk handelen bij kijken.

River of Glory  gelooft dat vanaf 23 september 2012 er opnieuw een periode van 3,5 jaar is aangebroken waarin Jezus het lichaam zal zuiveren zodat het zonder vlek of rimpel voor Hem zal staan. We worden echter opgeroepen om heilig te leven. Er is geen sprake van een periode van 3,5 jaar waarin de Here Jezus Zijn gemeente zuivert. Voor de Rechterstoel van Christus zullen we dan ons loon ontvangen.

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petr. 1.15-16           

ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.1 Kor. 3:13

Ervaring

De basis van deze beweging is vooral gebaseerd op ervaring in plaats van de Bijbel. Zo zijn de volgende uitspraken te lezen:

  • We ervaren deze transformerende Kracht in onze persoonlijke levens en in de levens van mensen die ervoor kiezen in deze Stroom mee te gaan.
  • Wij ervaren dat steeds meer mensen dieper in de Rivier van Gods Geest komen en samen met ons gaan bewegen.
  • We ervaren dat we terug moeten naar de Blauwdruk van de Gemeente,
  • We ervaren dat God Zijn Volheid wil uitstorten in Zijn Gemeente.
  • We ervaren dat God in het jaar 2011 een krachtig netwerk creëerde tussen de verschillende bedieningen,

Ook binnen deze beweging gaat het om ervaren, doen en beleven. Men neemt de ervaring als maatstaf voor de waarheid. River of Glory onderwijst de tegenwoordig populaire leer dat de mensen nodig zijn om het Koninkrijk van God op aarde te vestigen. Mensen moeten bevrijd worden van duistere machten zodat ze de Heilige Geest gaan ervaren. Wij worden niet opgeroepen om te vechten om deze wereld voor Hem te winnen. We worden opgeroepen Hem te volgen en niet gelijkvormig te worden aan deze wereld.

Geraadpleegde bronnen:

http://www.riverofglory.eu/

http://nl-nl.facebook.com/pages/River-of-Glory/219233211470003?v=info