Contemplatief-Leringen

Soaking Prayer

John en Carol Arnott, hebben in 2005 een nieuwe beweging gelanceerd: The Soaking Prayer Centre. Over de hele wereld zijn honderden Soaking Prayer Centra in meer dan 70 landen. Elk Soaking Prayer Centrum, dat ergens geopend wordt, dient te zijn voorzien van een officieel certificaat vanuit Toronto. Om zo’n certificaat te verkrijgen zijn er speciale SPC- trainingscursussen van een lang weekend of een week in Toronto opgezet. Ook kan men een speciale Soaking Kit bestellen bestaande uit studiemateriaal en twee dvd’s met betrekking tot dit onderwerp.

Soaken komt van het Engelse ‘soaking’ en betekent: doordrenkt worden. Het komt er op neer dat we ons als een spons mogen laten vollopen met de helende energie van de Heilige Geest. Soaken is onderdeel van het contemplatieve bidden. Zoals het contemplatieve gebed en het Lectio Divina gericht zijn op de stilte, zo is dit ook met soaken, in de stilte God ervaren.

“Soaken is een tijd van rusten onder zachte aanbiddingsmuziek. De nadruk ligt op rusten. Het is dus geen tijd van strijd en gebed. Zachte en intieme aanbiddingsmuziek zal je helpen je ziel tot rust te brengen en je dichter bij God te brengen.  Het duurt vaak een minuut of 15 voordat je je gedachten een beetje tot rust hebt laten komen. Hoe vaker je soakt, hoe sneller je Gods tegenwoordigheid kunt ervaren. De heilige Geest kan ook met golven komen. Laat de heilige Geest je dieper in de Christus (in de zalving) brengen.” Aldus The Soaking Prayer Centre.

 

Volgens het The Soaking Prayer Centre kun je soaken voor vele doeleinden gebruiken:

-Bij geestelijke droogte kan soaken je geest doen herleven

-Als je verlangt naar een meer krachtig bewegen in de gaven van de Heilige Geest, kan soaken  je helpen om Gods stem duidelijk te verstaan

-Als je zoekt naar nieuwe visie of richting in je leven, kan het helpen om te soaken

-Als je van binnen verwond bent, kan soaken de pijn verlichten

-Als je iets nieuws wilt beginnen en de kracht van de Heer daarbij nodig hebt, kan soaken je verfrissen

-Als je een antwoord zoekt voor een probleem of een bepaalde situatie, kan soaken je helpen de weg te vinden

-Als je verantwoordelijkheden draagt, kan soaken je last verlichten

-Als je vast zit in bepaalde zonden, kan soaken je bekrachtigen om uit te breken in vrijheid

-Als je relatieproblemen hebt, kan soaken je nieuwe bronnen geven van genade, geduld en liefde

-Als je meer intimiteit wilt in je relatie met je hemelse Vader, kan soaken je dieper brengen in Hem

 

Het woord soaken vind je niet terug in de Bijbel. Volgens The Soaking Prayer Centre, wel de activiteit van het soaken en de uitwerking daarvan. Om het soaken te rechtvaardigen worden veel teksten uit het verband gehaald, of gewoon bij elkaar gesprokkeld om maar te kunnen aantonen dat soaken Bijbels is. Veelal worden teksten half of verkeerd gebruikt zonder naar de context te kijken. Hieronder een aantal teksten die worden gebruikt om te proberen soaken Bijbels te maken.

– hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?  Luc. 11:13b

Iedere gelovige ontvangt de Heilige Geest bij zijn bekering, maar dit heeft niets te maken met soaken.

– maar word vervuld met de Geest, Ef. 5:18

Als we de hele zin lezen dan staat er dat we niet vol moeten zijn van wijn, maar ons moeten laten vullen door de Heilige Geest. Oftewel, leidt een leven vol van de Geest en niet naar onze oude begeerten. Dit komt ook duidelijk naar voren in de voorgaande zinnen.

– Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting Psalm 62:6

Deze tekst gaat over David die bedreigd wordt en zo zijn vertrouwen uitspreekt in God, zijn Rots.

– Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel,  Psalm 23:2-3a  

Deze psalm gaat over God als onze Herder. Zoals de Here Jezus Zichzelf de Goede Herder noemde zo laat David in deze psalm zien hoe God ons in alles en dwars door alles heen leidt, zoals een herder zijn schapen leidt.

– En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luistert Luc. 10:39

Waarom luisterde ze naar de Here Jezus, niet om te soaken, maar om te leren van Zijn onderwijs. De Here Jezus zegt ook tegen Martha dat Maria het beste deel heeft wat haar niet zal worden afgenomen, namelijk wat Hij haar heeft geleerd. De les is: Je moet niet hollen en vliegen, maar maak tijd om de Bijbel te lezen, Zijn woord te onderzoeken.

– En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad, lag aan in de schoot van Jezus.  Joh. 13:23

Dit gebeurt tijdens de avondmaalsviering. Johannes was aanzittende in den schoot van de Here Jezus (St. vert.), oftewel hij zat heel dicht naast Hem aan tafel. Ook dit heeft niets te maken met soaken want dan zou Johannes in stilzwijgen naast Hem hebben gezeten terwijl ze aan de maaltijd zaten?

En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding blinkend wit werd.  En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden Luc. 9:29-32

De soaking elementen hierin zijn volgens de website: in de stilte zijn, bij God zijn, gebed, luisteren, rusten en Gods zegenrijke reactie. In deze passage spreekt de Here Jezus echter met Mozes en Elia over Zijn komende lijden en sterven en wordt Hij door God bevestigd. Dit heeft niets te maken met soaken.

Het principe van jezelf leeg maken wordt veelal geleerd in de New Age en oosterse  religies.(o.a. Yoga) Er is al zo ontzettend veel invloed vanuit de New Age de kerken binnen gebracht door “grote” namen uit de evangelische wereld en ook dit soaken moeten we toetsen aan de Bijbel. We moeten waakzaam blijven en niet alles wat goed lijkt per direct accepteren als zijnde goed. Soaken is mijns inziens niet anders dan een vorm van oosterse meditatie verpakt met Bijbelteksten, passend bij de contemplatieve beweging.Geraadpleegde bronnen:

http://archief.amen.nl/amen_actueel.php?aid=583

http://www.soakingprayercenter.nl/soaking.htm