Overig-DiversenOverig-Leringen

Staan blijven

De maatschappij met de daarbij horende normen en waarden zijn constant bezig te veranderen. Het nieuwe normaal is de mening van de meerderheid en ook dit is aan verandering onderhevig. Christenen hebben een vaststaande “normaal” namelijk Gods woord, de waarheid die niet verandert of beïnvloedt wordt door de mening van de meerderheid. Hoe belangrijk het is om in ons dagelijkse leven, op het werk en in onze gezinnen hieraan vast te houden, blijkt wel uit de grote occulte invloed op de huidige maatschappij.  Occultisme wordt vaak gezien als iets van vroeger tijden. De middeleeuwen met zijn ridders tovenaars en magiërs, maar in onze hedendaagse moderne maatschappij is dit niet meer van toepassing. De Bijbel is ook in deze echter heel duidelijk. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ef. 6:12

Occultisme is niet iets wat enkel nog voortkomt in landen als Haïti waar voodoo een onderdeel is van de cultuur. Gebruiken vanuit heidense religies, zoals voodoo of natuurreligies zijn in het huidige christendom volledig geïntegreerd. Bijeenkomsten, onder andere georganiseerd door de Wereldraad van Kerken, zijn een oecumenische gebeurtenis geworden waarin dominees, priesters, imams sjamanen en voodoopriesters een spreekstoel hebben om zo de “schatten” uit hun religie te delen met de anderen. Vaker nog is er sprake van een invloed verstopt onder een dun laagje vernis van  wetenschappelijke rapporten.

Hierbij moet men voor ogen houden dat wetenschap tegenwoordig niet per definitie echte wetenschap is. Om dit duidelijk te maken twee simpel voorbeelden.

Als eerste echte wetenschap, dit bestaat uit:
Aanname (these), mammoeten hebben bestaan.
Onderzoek, zijn er overblijfselen, is er tastbaar bewijs.
Uitkomst, ze bestaan, er zijn complete skeletten gevonden.

De nieuwe vorm van wetenschap bestaat uit:
Aanname, de aarde is ontstaan uit niets
Onderzoek, is onmogelijk dus gaat men uit van veronderstellingen.
Hypothese (Uitkomst), evolutietheorie is waar.

Deze vorm van wetenschap wordt in het Engels Backword Seince (Nederlands omgekeerde wetenschap) genoemd. Het is menselijke trots en hoogmoed wat deze wetenschappers drijft in hun zoektocht naar hun waarheid.

Ondanks de overduidelijke bewijzen dat evolutie, volgens de natuurwetten, niet kan hebben plaats gevonden houdt men vast aan deze “wetenschap”.  Want anders is Genesis waar, en het daarin beschreven verslag van de schepping. Dan is er een zondeval geweest en hebben we een Verlosser nodig omdat iedereen verantwoording moet afleggen aan een Almachtig en Heilig God.

De allereerste leugen die de duivel aan Eva verkondigde is op de dag van vandaag nog steeds de achterliggende gedachte en vormt de basis van Oosterse meditatie, yoga en dergelijke praktijken, maar het is ook de basis van de psychologie en alle daaruit voortkomende therapieën en trainingen.

4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Gen.3:4-5

Satan maakte Eva wijs dat ze door te eten van de boom die in het midden van de Hof stond net zo wijs zou worden als God, kennende goed en kwaad. Ze zou dus net als God worden. Het is in eerste instantie moeilijk voor te stelen dat psychologische training of meditatieoefeningen terug te voeren zijn op Gen. 3:4-5.

Het uiteindelijke doel wat de duivel hoopt te bereiken door meditatie, door psychologie en dergelijke is om de mensheid te misleiden ze te overtuigen van het zogenoemde humanistische potentieel, simpel gezegd, de innerlijke kracht en wijsheid die mensen hebben en ze in staat stelt om zelf keuzes te maken en hun eigen weg te gaan zonder verantwoording af te hoeven leggen aan  een Almachtig God. Het enige wat dit in de weg staat is Bijbels christendom. Wanneer u uw kinderen opvoedt vanuit Gods woord, als u op uw werk of in uw dagelijkse omgang met mensen vasthoudt aan Bijbelse normen en waarden, dan zult u steeds meer gezien worden als iemand die niet met de tijd is mee gegaan. Als wij als volwassenen hierin al moeite hebben om tegen de stroom in te zwemmen, hoe zit het dan met onze (klein)kinderen? School, vriendjes en helemaal de social media hebben een enorme invloed op de jeugd. Denk niet dat uw kinderen omdat ze op een christelijke school zitten hiervan gevrijwaard blijven. Denk alleen maar aan de kanjertraining. Het is één van de vele anti pest methoden die op scholen wordt gegeven. Deze methode is net als de andere gebaseerd op psychologische kenmerken en niet op de Bijbel.

In het boek; Soep van keistenen, een evaluatie van de kanjertraining, besteed drs. Hoekstra enkele bladzijden aan de RET therapie. Onderdelen van RET therapie worden gebruikt in allerlei anti pestprogramma’s om zo de kinderen weerbaarder te maken.

RET (Rationeel Emotieve Therapie) gaat uit van het ABC principe.  A: aanleiding, B: overtuiging, C: consequentie. (Engels: Activating event; Belief; Consequence).
Vanuit deze therapie leert men dat niet A de oorzaak is van C, (oorzaak en gevolg), maar dat het B is. Hoe de persoon aankijkt tegen de situatie, of zichzelf overtuigt van het belang van de situatie veroorzaakt het gevolg.  Misschien bent u bekend met het positieve denken. Het komt erop neer dat u, door middel van positief spreken en denken, een verandering zult bewerkstelligen. Hiermee beïnvloed u de situatie en kunt deze veranderen. U creëert uw eigen werkelijkheid. Er is geen oorzaak en gevolg (A en C), maar er is B, en die is afhankelijk van uw cognitieve capaciteiten. Het is niet God Die alles in Zijn handen heeft en bestuurd, maar u hebt de touwtjes in handen.

De grondlegger van RET therapie, Albert Ellis, heeft de naam veranderd in Rationaal Eomtieve Gedrags Therapie, dit om meer nadruk te leggen op het gedrag te leggen en niet enkel op kennis. Hij ontwikkelde zijn methode in een reactie op de psychoanalyse waarbij het onderbewustzijn en verleden centraal stonden. Er is veel kritiek op RE(B)T wegens het ontbreken van wetenschappelijk onderbouwde feiten. Dit heeft ertoe geleid dat er andere aandacht (cognitieve)trainingen zijn ontwikkeld. Een bekende methode is Mindfulness. De methode die van oorsprong voortkomt uit het boeddhisme wordt op vele manieren toegepast in (psycho)therapieën maar wordt ook veelvuldig gebruikt binnen trainingen en opleidingen in bedrijven.

De opkomst van de psychologie heeft een enorme invloed gehad op het denken en doen van de mens. Mensen als Oprah Winfrey en dr.Phill zijn een goed voorbeeld van de hedendaagse zienswijze die men aanhangt. Wat vroeger zonde werd genoemd, wordt nu beschreven al ziekte. Heeft uw kind moeite met gezag? Dan heeft hij of zij een zogenoemde oppositionele gedragsstoornis. Overspelpleger? Waarschijnlijk bent u seksverslaafd. U hebt iemand vermoord? Misschien was u wel ontoerekeningsvatbaar. Volgens het psychologische model ben u het slachtoffer van de omstandigheden. Nooit liefdevol behandeld door uw ouders, niet begrepen door anderen en ga zo verder. Dat dit een on-Bijbelse benadering is en de verantwoordelijkheid van de mens afschuift op de omstandigheden wordt duidelijk als we deze zienswijze op een Bijbelse situatie leggen.

Is de duivel geworden wie hij is doordat hij nooit liefde heeft gekend, heeft hij nooit aandacht gehad of geen leuk speelgoed? Nee, het was de zonde in hem, zijn rebellie tegen God. Wat te denken als de Here Jezus straks regeert in het Duizendjarig rijk. Onder Zijn heerschappij zal de wereldbevolking rust en vrede kennen. Echter zodra Satan voor een korte tijd wordt losgelaten gebeurt er het volgende.

8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. Openb. 20: 8-9

Het is de zonde die in de mens zit die de oorzaak is van zijn gedrag, niet de omstandigheden zoals psychologen beweren. Omstandigheden kunnen een meewerkende factor zijn, zoals het spreekwoord zegt: Goed voorbeeld doet goed volgen, is dit ook in tegengestelde richting waar. Dit is één van de redenen dat de Bijbel oproept om je af te scheiden van hen die een andere weg gaan. 2 Kor. 6:14 Psychologie wordt niet voor niets het enige beroep genoemd welke zijn eigen ziektes creëert en daar dan een geneesmiddel voor bedenkt. Wat veel mensen niet weten is dat Carl Gustav Jung, de ontwikkelaar van analytische psychologie, veel van zijn theorieën ontving van een geleidegeest die zich Philemon noemde.

De invloed van de media is enorm groot. Reclameboodschappen hebben grote invloed, daarom zie je dat bepaalde reclames niet meer mogen worden uitgezonden op tijdstippen dat jonge kinderen kijken. Dit is om hen te beschermen tegen de invloed van de reclameboodschap. Die zelfde jonge kinderen kijken wel naar tekenfilms of kinderseries waarin geesten, ufo’s, tovenaars en andere occulte praktijken worden vertoond. Dan gaat het “alleen maar” om onschuldig vermaak, toch? Nee, er is niets onschuldigs aan occulte praktijken en daarnaast moeten we niet vergeten dat hier een boodschap verkondigd wordt.

Hoeveel ufo waarnemingen zijn er al niet gedaan, niet alleen door mensen die aandacht zoeken, maar ook door intelligente mensen, profesoren, onderzoekers, piloten enz. Sommige verschijnselen zijn gemakkelijk te verklaren, maar vele zijn dat niet. Betekent dit dat er buitenaards leven is, of zijn we getuigen van demonische misleiding? Wat te denken van de “Maria” verschijningen, of het verschijnen van engelen. De tvserie Touched by an angel, heeft enorme aantallen mensen regelrecht in de handen van de new age beweging gedreven.

De Bijbel is duidelijk, er is enkel leven op aarde, er is geen methode om engelen aan te roepen of opdrachten te geven, maar zijn we als christenen in staat om onze (klein)kinderen dit uit te leggen en ze hier tegen te wapenen of zien we het als een onschuldige serie en zien we hier geen gevaar in? We moeten niet vergeten dat media een belangrijk platform is om mensen te beïnvloeden. Dat er een toenemende aandacht is voor ufo’s, buitenaards leven maar ook occulte manifestaties in documentaires is geen toeval. Het voorziet in een behoefte en het heeft daarnaast het effect dat mensen gewend raken aan dit soort zaken. Vanuit de Bijbel weten we dat hier sprake is van demonische activiteiten. Is het gevolg niet dat steeds meer mensen de leugen geloven en zich afkeren van DE waarheid?

Zonder een politiek standpunt in te willen nemen is de nadruk die ligt op het klimaat een volgend punt wat een desastreus effect heeft op mensen. Als ik u vraag of uw kind van school mag spijbelen dan zal het antwoord (hopelijk) nee zijn. Ze moeten naar school en spijbelen is iets wat niet tot de mogelijkheden behoort. Ook scholen accepteren niet dat kinderen ongeoorloofd afwezig zijn. Dit zijn nu eenmaal de regels waar men zich aan hoort te houden. Wanneer echter uw kind spijbelt voor het klimaat, is het dan wel oké? Voor heel veel ouders en ook scholen wel. Er is in 2019 zelfs een nieuw woord voor gekomen, de klimaatspijbelaar. Kinderen die massaal de straat op gaan en eisen dat er wat aan het klimaat gedaan wordt. Een vijftien jarig meisje dat in de VN de wereldleiders toespreekt alsof het kleine kinderen zijn en hier zelfs applaus voor krijgt. Is dit niet de wereld op z’n kop? Waar is het respect voor de overheid, is dit niet rebellie in zijn puurste vorm?

Wetenschappers spreken elkaar tegen wat betreft de opwarming van de aarde. De voorstanders beweren dat de mens de aarde bezig is te vernietigen, de tegenstanders beweren dat dit een normale fluctuatie is door de eeuwen heen. De grondslag voor de hele discussie is pas goed los gebarsten door Al Gore met zijn klimaatcampagne. Het uiteindelijke doel is om “Moeder Aarde” te redden van de ondergang. Dus niet de aarde als goede rentmeesters beheren, nee redden. Heidense godsdiensten hebben allemaal hun eigen naam voor deze godheid. Denk aan Gaia in het Hindoeïsme, maar ook Kelten en Druïden vereerden de natuur. Indianen aanbidden de aarde, en  nu zijn daar de wetenschappers bijgekomen en in hun kielzog de overgrote meerderheid van de mensen. Niet dat mensen dit bewust doen, de meeste zijn zeker oprecht en hebben geen idee van de achterliggende strategie. Denkt u dat dit ver gezocht is? Al heel lang voordat het woord klimaatbeleid uitgevonden wordt schreef Paulus hier al over.

22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Rom. 1: 22-25

In 2019 werd Earthday (Dag van de aarde) wereldwijd door meer dan 500 miljoen mensen gevierd. (De eerste viering was 1970) Het doel is om aan te tonen dat we in harmonie met de aarde kunnen leven. Deze doelstelling is dezelfde als welke natuurreligies hebben. De Dalai Lama heeft gezegd dat “moeder aarde” ontzet is over hoe er met haar wordt omgegaan en dat mensen dit moeten veranderen. Het ultieme doel is om de wereld te redden omdat, zoals een hele populaire uitspraak onder de klimaataanbidders is, “We hebben geen aarde 2.0”. Ook onder christenen is het redden van de wereld een populaire leerstelling geworden,omdat men (de leugen) gelooft dat de aarde richting het punt van totale vernietiging gaat. Op de website van Earthday staan de diverse denominaties die hierin meewerken. Het wordt gelijk duidelijk wat de achterliggende agenda is. Oecumenische eenheid met alle geloven, samenwerken met alle religies om zo de aarde te beschermen. Christenen moeten goede rentmeesters zijn, maar we zijn niet geroepen om de aarde te redden en zeker niet in een on-Bijbelse eenheid met andere religies. De gedachte (hoewel misschien oprecht) is niets anders dan verkapte trots. Wij moeten de aarde redden. De Bijbel laat ons iets heel anders zien, maar kunt u aan uw kinderen uitleggen wat er gaande is, kunt u een Bijbels antwoord geven op de berichten die ze lezen in de krant of horen op het journaal?

7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. 2 Petr. 3:7

Andere zaken waarin we op subtielere wijze worden geconfronteerd met occulte zaken zijn bijvoorbeeld in trainingen en cursussen. Neem het reclamespotje om bij de politie te komen werken. U ziet een complicatie uit het werk van politieagenten. Aanhoudingen, administratie en: een cursus mediteren. Ja, in het spotje zie je de agenten (al dan niet in opleiding) in een meditatieve houding zitten. Te ver gezocht? Helaas niet, meditatie en ademhalingsoefeningen zijn een standaard onderdeel geworden bij heel erg veel bedrijfscursussen. Het idee is dat men hierdoor de spanning verlaagt, druk laat afnemen en beter presterende werknemers krijgt. De oefeningen en meditaties komen echter uit de Oosterse religies en zijn niets anders dan occulte methoden om “leeg” te worden.

Yoga, wat een religieuze praktijk is met het uiteindelijke doel eeuwig leven, wordt tegenwoordig gezien als sport. Het gevolg is dat miljoenen mensen zijn gaan “sporten” maar ondertussen demonen aanbidden. De houdingen, bewegingen en alle technieken die erbij horen zijn bedoeld om in contact te komen met uw innerlijke god zodat de chi (de opgerolde levensenergie) in u tot leven komt. Ondanks de beweringen dat het religieuze aspect uit yoga gehaald is wanneer men het als sport beoefend, zeggen boeddhisten en Yogi’s (yogaleraren) dat het één nooit van het ander gescheiden kan worden. De gevolgen van het beoefenen van yoga zijn soms zeer extreem, tot zelfmoordneigingen aan toe. Dit omdat men speelt met demonische machten. Helaas zijn er steeds meer verhalen van scholen die hun kinderen yogaoefeningen laten doen, kerken die “christelijke” yoga aanbieden.

Het is niet de bedoeling om overal de duivel in te zien, er is ook normaal menselijk handelen, laten we dat niet vergeten. Het is echter zaak te beseffen dat we in een wereld leven die opgesloten is onder de zonde en dat de duivel zich voordoet als een engel van het licht. Het kennen van Gods woord zorgt ervoor dat we gewapend zijn tegen de listen van de duivel Efeze 6:11.

Dit betekent niet dat we immuun zijn voor de ver- en misleidingen die op ons pad kunnen komen, maar wel dat als we alles toetsen en in gebed brengen we wijsheid en inzicht zullen ontvangen om dit te doorzien. (Desondanks zullen we ook hierin genoeg fouten maken) Maar het is door de leiding van de Heilige Geest in ons leven dat we wijsheid en inzicht ontvangen vanuit Gods woord. Niet door dromen of visioenen. Het is een opdracht om actief waakzaam te zijn. Laten we dan in gehoorzaamheid aan de Here Jezus ons inspannen om door Hem trouw bevonden te worden wanneer Hij ons roept en nu te wandelen tot eer van Zijn naam.

13 Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. 14 Laat alles bij u in liefde gebeuren. 1 Kor. 16: 13-14

 

 

 

Geraadpleegde bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rationeel-emotieve_therapie

https://www.rationeletherapie.nl/rationeel-emotieve-therapie/

https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=30180

https://web.archive.org/web/20180904052357/https://www.care2.com/greenliving/a-brief-history-of-earth-day.html

https://www.earthday.org/campaign/faith-outreach/

Occult invasion – Dave Hunt