Overig -Film / Toneel

The Passion

ThePassion is een muziekspektakel wat gaat over de laatste uren van Jezus. Het is een moderne en hedendaagse  versie van het lijden en sterven van de Here Jezus. Dit spektakel wordt sinds 2011 live uitgezonden op televisie, en trekt ieder jaar meer kijkers. Ook de live bijeenkomsten in de stad waar het gehouden wordt nemen enorm aan populariteit toe.

The passion is eerder uitgezonden in Manchester (GB) dit was een samenwerking van de BBC en de Church of England.

In Nederland wordt dit evenement geproduceerd  door Eye2Eye Media in opdracht van de EO en KRO-NCRV.

The passion is volgens bovenstaande omroepen een manier die bij uitstek geschikt is om de ongelovigen te bereiken. Gezien de enorme steun en belangstelling vanuit de evangelische wereld zijn er vele gelovigen die deze menig delen. Dat The Passion steeds meer aan populariteit toeneemt, hoeft ons niet te verbazen. Paulus schreef aan Timotheüs:

3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten 2 Tim. 4:3

The Passion wordt gepromoot als een evangelisatiemiddel, maar het is niets anders dan vermaak voor de menigte. Het is een Godslasterlijk stuk wat geen enkele Bijbelse waarde heeft. Het is een moderne en hedendaagse beleving die enkel dient voor vermaak van de menigte. Daarbij rijst de vraag hoe iemand ooit het lef durft te hebben om de Here Jezus na te spelen?  In dit spektakel zien we hoe een ongelovige speelt dat hij Gods Zoon is. Is dit iets wat door God gezegend zal worden, of is dit een gruwel voor Zijn aangezicht?

Er wordt niet gekozen voor christelijke liederen maar voor Nederlandse popmuziek. Dit om zo een groter publiek te bereiken. Men kan zich hierdoor beter identificeren met het spektakel. Aldus de site van The Passion.

De artiesten hoeven niet gelovig te zijn, het gaat erom dat ze zich kunnen inleven zodat ze een groot publiek kunnen bereiken. Voor de 2018 versie van The Passion is een nieuwe verhaallijn toegevoegd. De genezing van de bloedvloeiende vrouw, die door de Here Jezus genezen werd. (Matth.9) Deze nieuwe rol spreekt de vertolkster ervan aan want, zo zegt ze, “De durf, de kracht en het doorzettingsvermogen van dit nieuwe personage in The Passion 2018 spreekt mij enorm aan. Opgeven in het leven is ook voor mij geen optie!” (1)

The passion is een oecumenisch evenement. Dit is onder andere te zien in de samenwerking tussen de EO, NCRV en KRO, daarnaast zijn er de partners van dit evenement. Dit zijn onder andere de Protestantse kerk, het Leger des heils, Veras (vereniging voor katholiek en protestants onderwijs) en Tear.

Een ander voorbeeld hiervan is het polsbandje wat men gratis kan aanvragen op de site van The Passion. De tekst die voor dit jaar op het polsbandje staat is: #ikziejou.

The Passion wil dit jaar een verhaal brengen over omzien naar elkaar. Op de site staat: Draag het polsbandje en laat zien dat je Zijn liefde wilt omarmen en de verbinding zoekt met mensen om je heen. Ongeacht ras, religie en achtergrond.(2)

Dat The Passion leeft blijkt wel uit de evenementen die hierom heen worden georganiseerd door de diverse kerken en gemeenten. Samen kijken naar The Passion al dan niet op groot scherm, processies, eigen uitvoeringen van The Passion, en in Amsterdam is er een The Passion after café.

Naast het muziekspektakel wat live wordt uitgezonden op Ned.1 en Radio 2, zijn er gratis The Passion lespakketten aan te vragen. Deze zijn te gebruiken op school, kerk, parochiegroep of thuis. (3)

Voor de diverse doelgroepen zijn verschillende lespakketten aan te vragen. Hieronder een paar punten, welke duidelijk maken dat er een ander evangelie wordt onderwezen.

In de toolkit voor VMBO staat op blz.19 de opdracht om met de leerlingen te bespreken wat hoop, vergeving en verzoening voor de leerlingen betekent. Ter afsluiting kan men met elkaar luisteren naar een lied over vergeving en verzoening. Het nummer When we don’t talk, van Ilse de Lange.

Bladzij 26 van de toolkit beschrijft de kern van het paasverhaal als volgt:

Jezus’ lijdensverhaal gaat dus niet alleen over passie in de betekenis van lijden. Het gaat ook over

liefde en passie voor het leven. Hij laat de mensen juist zien hoe ze van Hem en van elkaar kunnen

houden en hoe ze met elkaar moeten leven.

Deze liefde wordt, volgens de toolkit, bezongen door U2 in het nummer: Pride, in the name of love.

Op blz. 13 van de toolkit voor Havo/VWO, lezen we: “Laat de leerlingen een of twee kernwoorden schrijven. In de kerk wordt het delen van brood en wijn nog steeds gedaan ter gedachtenis aan het Laatste Avondmaal. Jezus’ lichaam en bloed werd gegeven voor de mensen. Zijn lijden en sterven is een offer dat herdacht wordt. Door de eucharistie te vieren verbind je je met Jezus”.

Dit is wederom een voorbeeld van het oecumensiche karakter van The Passion. De eucharistieviering is de katholieke tegenhanger van het avondmaal, waarin de katholieke kerk leert dat in de eucharistie de Here Jezus letterlijk aanwezig is.

In de toolkit Waken voor Pasen staat op blz. 13 een uitgebreid gebed, een zogenaamde Litanie, waarin onder andere gebeden wordt tot Maria, Mozes, Paulus, Petrus en allerlei katholieke “heiligen”.

Andere aspecten uit deze toolkits omvatten Taizé liederen, katholieke kerk of websites bezoeken om de kruisstatisch te bekijken. Daarnaast word het ademend gebed aangeraden om samen te beoefenen, dit is een onderdeel van het contemplatieve gebed.

The Passion wordt zoals gezegd door een groot deel van christelijk Nederland en Vlaanderen gezien als een prachtig middel om mensen op deze manier in contact te brengen met het evangelie. Wat de mensen door dit evenement heen onderwezen wordt is echter niets anders dan een ander evangelie.

De Bijbel is duidelijk, geloof komt niet voort uit spektakel of een laagdrempelige vorm van het evangelie, maar door de verkondiging van Gods Woord.

17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. Rom. 10:17

Paulus schrijft in Handelingen hoe hij de volledige waarheid heeft verkondigd.

20 hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen,  21 en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd  van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Hand. 20: 20-21

Maar hij waarschuwt ook voor de wrede wolven, die uit het eigen midden zullen opstaan.

26 Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, 27 want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. 28  Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij  verkregen heeft door Zijn eigen bloed. 29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek  wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30  en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Hand. 20:26-30

Onder leiding van de EO (de in naam Evangelische Omroep) en lokale kerken en gemeenten wordt dit valse evangelie wat The Passion onderwijst in vele gezinnen binnen gebracht om zo een verwoestend werk te verrichten.

Geraadpleegde bronnen:

1) https://www.thepassion.nl/artikel/2018/02/graziella-hunsel-rivero-speelt-nieuwe-rol-in-the-passion/

2) https://www.eo-acties.nl/the-passion/gratis-polsbandje-the-passion/

3) https://www.thepassion.nl/artikel/2018/01/gratis-the-passion-lespakketten/

https://www.thepassion.nl/