Bevr. & Gen. Personen BuitenlandCharismatisch-Leraren

Tom de Wal, Frontrunners.

Tom de Wal is een populaire, charismatische leraar, begonnen als jeugdleider maar tegenwoordig een veelgevraagd spreker in binnen en buitenland. Zijn focus blijft voornamelijk gericht op Nederland en samen met zijn vrouw Femke is hij in 2016 Frontrunners begonnen. De missie, die God volgens de Wal, aan Frontrunners heeft gegeven is een generatie op te richten die volledig voor Gods Koninkrijk gaat, een generatie vol van geloof en de kracht van de Heilige Geest. (1). Als men niet verder kijkt dan de missie die de Wal heeft met zijn bediening, zou je het een goed streven kunnen noemen. Wanneer we echter gaan kijken naar wat er bedoeld wordt met uitspraken als de kracht van de Heilige Geest, en het Koninkrijk van God, dan blijkt al snel dat het hier om de charismatische visie op de Bijbel gaat.

Volgens de website functioneert Tom de Wal sterk in de leraar en profetische bediening, waardoor hij een sterk onderbouwd woord brengt wat bevestigd door wonderen en tekenen waardoor velen tijdens de diensten van Frontrunners bevrijding, genezing en doorbraak ontvangen. Femke, zijn vrouw, functioneert in het profetische en in de aanbidding. Deze claims maken duidelijk dat Tom de Wal en Frontrunners een product zijn van de charismatische beweging met alle dwalingen die daarbij horen.

Eén van de redenen waardoor de Wal met zijn bediening zoveel mensen bereikt is doordat hij veel van zijn onderwijs gratis aanbiedt. In 2018 publiceert omroep Brabant een artikel waarin ze schrijven dat Frontrunners de snelst groeiende beweging in Nederland. Social media, boeken en (online) Bijbelschoolstudies. Voor ondernemers is er zelfs de Kingdom Business school, hier leer je als ondernemer: succesvol te zijn in het plan wat God voor jou en je onderneming heeft en om de talenten die jij hebt gekregen te vermenigvuldigen, en: Door de Frontrunners Kingdom Business School zal je de kracht van de hemel gaan ervaren in alles wat je onderneemt. (2)

Naast diverse Bijbelscholen organiseert Frontrunners diverse (jaarlijks) conferenties. De jaarlijkse Greater Faith conferentie is bedoeld om een krachtige geloofsboodschap te verspreiden, het is een opdracht waar Tom van God een sterke opdracht voor heeft gekregen, met als gevolg vele leven veranderende getuigenissen. (3). Dan is er de Greater Powwer conferentie. Deze conferentie is bedoeld om te groeien in de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest. (4) Natuurlijk mag de Prophetic conferentie niet ontbreken. Hier wordt door Tom de Wal en Zoran Spasovski onderwijs gegeven in het leren verstaan van Gods profetische woord, en ziet men uit naar scherpe profetische woorden en beweging van Gods Geest.(5) Als laatste is er de Ministers conferentie waar sprekers, voorgangers en leiders van bedieningen worden geïnspireerd en toegerust. waarbij er ruimte is om te netwerken.(6) Opvallend is, zoals bij veel charismatische leraren, de nadruk op grote woorden. De Wal heeft het vaak over de sterke roeping, sterke beweging, kom met honger en verwachting, en zo verder. Het is duidelijk dat Frontrunners een grote impact heeft door middel van de diverse conferenties, maar misschien nog wel meer door het toerusten van voorgangers en sprekers die door het hele land (en daarbuiten) onderwijs geven aan mensen. De impact die het onderwijs van Tom de Wal heeft is heel erg groot, ook in maatschappelijke zaken.

De filosofie binnen de charismatische beweging is dat God ons nodig heeft, dat christenen de wereld klaar moeten maken voor de komst van de Here Jezus (ze geloven (op een uitzondering na) niet in de opname van de gemeente voor de verdrukking. Daarom zijn ze zo gefocust op wat wij moeten doen om resultaat te behalen. De bekende uitspraak dat woorden kracht hebben, je moet Gods woord proclameren, dit is wat de Wal ook leert om Gods bescherming te activeren. Dit is onder meer te zien in zijn uitspraken over het coronavirus. Volgens de Wal hoeven we niet bang te zijn voor het coronavirus, het virus is bang voor christenen, als we in ons geloof gaan staan. Om zijn theorie te staven haalt hij, zoals zovelen, het voorbeeld van Paulus aan als hij gebeten word door een slang ( Hand.28), het bijzondere is, dat geen van de charismatische leraren zelf giftige slangen vastpakken omdat ze (zoals ze leren) geen last zullen hebben van de gevolgen omdat ze in hun geloof staan. Aan het eind van zijn betoog haalt de Wal Marc. 16: 17-18 aan. De “standaard” tekst van de voorstanders van deze beweging. Markus 16 19-20 laat zien dat het verleden tijd is. De Here Jezus bevestigde hen (de apostelen) Het waren wonderen en tekenen voor Israël, en deze duurden tot ong. het jaar 70 na Chr, toen het oordeel over Israël kwam omdat ze zich niet hadden bekeerd. De gemeente was tegen die tijd gegrondvest en Gods woord was voltooid. Openbaring 22:18 maakt duidelijk dat de Bijbel compleet is. Zoals ook staat in 2 Tim.3 16-17 : 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Op de website van Frontrunners kan men diverse gratis boeken bestellen. Een kleine greep uit het begeleidende schrijven geeft een duidelijk beeld van de misleidende boodschap die verspreidt wordt. Hieronder de visie die de Wal op de volgende onderwerpen. De waterdoop, niet een symbolische daad als een getuigenis van je geloof, de waterdoop doet acht  dingen met je. In de Bijbel leren we echter dat de doop symbool staat voor onze begrafenis en op standing in de Here Jezus, doordat we zijn wedergeboren. 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. Kol. 2:12

Als de doop meer zou zijn als een openbare getuigenis van het feit dat we bij de Here Jezus horen, zoals de Wal leert, waarom legt Paulus dan geen grotere nadruk op de doop? Hij schrijft dat hij bijna niemand gedoopt heeft. Als de doop noodzakelijk is voor geestelijke voorspoed en noodzakelijk voor ons geloof, dan zou dit zeker uitgebreid beschreven worden in de brieven van Paulus. Ik wil hiermee niet de doop bagatelliseren, maar de doop is niet noodzakelijk (zoals vaak geleerd wordt) om gered te worden. In Schild van geloof leer je hoe je het schild van geloof kunt toepassen om ervoor te zorgen dat je genezing, bevrijding of een ander wonder wat je hebt ontvangen niet verliest maar vast kunt houden. In Efeze 6 lezen we dat we het schild van geloof nodig hebben om stand te houden tegen de listen en aanvallen van de duivel. Er wordt niet gesproken over het vasthouden van je genezing, bevrijding of wonder, maar het standhouden tegen alle listen die op ons pad komen, om vast te houden aan ons geloof en niet te gaan twijfelen.

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

In het boek Jezus aanraken beschrijft Tom de Wal hoe we vandaag de dag de Here Jezus nog steeds kunnen aanraken. Iedereen die het lukt om Hem aan te raken zal gezond worden. In zijn boek geeft hij 7 stappen die nodig zijn om gezond te worden. De meeste mensen gaan direct naar stap 7 en missen zo hun genezing, aldus de Wal. Wat hij zegt is eigenlijk dit. U wilt genezing maar krijgt het niet door uw eigen schuld. Dit is binnen de charismatische beweging een heel populaire visie die veel mensen juist verder weg van de Here Jezus drijven. Hoe frustrerend moet het wezen als je niet gezond wordt en te horen krijgt dat je maar beter moet geloven.

De Bijbel leert niet dat iedereen gezond wordt als hij of zij maar geloof genoeg heeft. Kijk naar wat Paulus schrijft. 20 Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. 2 Tim. 4:20. De Bijbel leert dat we dankbaar en tevreden moet wezen onder alle omstandigheden, niet dat dit altijd makkelijk is, maar we moeten vertrouwen op Gods leiding en beseffen dat we hier tijdelijk zijn. In dit leven hebben we tegenslagen, dat is het gevolg van de zondeval.

In zijn boek Supermens schrijft de Wal dat de Bijbel ons oproept om meer op de Here Jezus te gaan lijken, dit is correct. Daarnaast beweert hij dat de Bijbel ons oproept omdezelfde wonderen te doen als de Here Jezus, dit is nergens een oproep aan christenen. Volgens de Wal zijn we door de wedergeboorte bovennatuurlijke mensen, supermensen, die de kracht, autoriteit en identiteit van Christus hebben gekregen.

De Bijbel leert niet dat wij supermensen zijn. Door de wedergeboorte ontvangen we de kracht van de Heilige Geest om in onze dagelijkse wandel God gehoorzaam te zijn, om Zijn woord te leren kennen, om een getuige te zijn. Niet om als een supermens rond te gaan en wonderen en tekenen te doen die zogezegd van God komen. Dit is wat Petrus schrijft:  3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.  En verderop staat: Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petr.2: 3-5, 14-16.

Verder leer je volgens Tom de Wal door dit boek om niet langer te leven onder de vloek. Ook hiermee gaat hij in tegen wat de Bijbel leert. De Here Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek, dus wij leven niet meer onder de vloek. 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. Gal.3 13-14

Het gaat erom dat we als gehoorzame kinderen leren te wandelen waarbij we uitzien naar de komst van de Here Jezus en onze hoop vestigen op dat wat komen gaat. Binnen de charismatische leer is er echter (bijna) geen geloof in de opname met als gevolg dat men strijd om de schat hier op aarde te verzamelen en deze dan aan de Here Jezus aan te bieden als Hij wederkomt.

In woorden van geloof leert de Wal dat onze woorden kracht hebben. Door je woorden op de juiste manier in te zetten zul je reuzen verslaan, bergen verzetten en zie je Gods beloftes in je leven uitkomen. Je leert hoe jouw woorden kracht hebben in de geestelijke wereld. Dit is niets anders dan de „klassieke“ Word of Faith leer.

 Andere zaken die niet kloppen.

De Wal zegt dat tongentaal voor alle gelovigen is. In deze video gaat hij daar uitgebreid in op Tongentaal was een teken voor de Joden dat God aan het werk was. Het is geen privé gebedstaal en ook niet voor de huidige tijd. Het was specifiek een teken voor de Joden ten tijde van de opbouw van de gemeente.

Tom de Wal heeft een grote passie voor genezing. Hij gelooft dat het Gods wil is dat ieder mens volledig gezond is. Zijn passie komt voort uit een droom die hij heeft gehad. De droom was zo levensecht, volgens de Wal, dat hij zeker wist dat dit niet zomaar een droom is. Hij vraagt God of de droom van Hem komt. Hierop hoort hij glashelder „Gods“ stem die hem oproept om de statistieken te bekijken betreffende mensen die een reanimatie overleven, ( In zijn droom werden vijf mensen gereanimeerd, die het allemaal overleven). Hierop antwoord „God“ hem weer en zegt dat dit Zijn wil is voor de gemeente, De Here Jezus genas iedereen en die standaard wil Hij ook voor Zijn gemeente. Als bewijs dat „God“ wil dat 100% genezing de standaard wordt, moet de Wal de gelijkenissen uit Lukas 15 lezen. Deze zijn dan het bewijs wat hij nodig heeft.

Dit is in tegenspraak met de Bijbel. Zo spreekt God niet met hoorbare stem, we hebben Zijn woord waarin alles staat wat we nodig hebben. 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3: 16-17

De gelijkenis in Lukas heeft niets te maken met genezing, of het feit dat God wilt dat iedereen geneest. We moeten niet vergeten dat we in een zondige wereld leven. Straks als we bij Hem zal alles volledig goed zijn, niet hier op deze aarde. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openb. 21:4

Daarnaast is het vreemd dat de stem die de Wal hoort spreekt over zijn gemeente. God spreekt nergens in de Bijbel over Zijn gemeente, de gemeente behoort de Here Jezus toe, dat is Zijn bruid. Israël is Gods bruid. Het is dus een vreemde zaak dat God tegen de Wal zegt dat het Zijn gemeente is. (7)

Geloof heeft volgens de Wal drie niveaus .(8) Niveau één, het (uit)stappen in geloof. Volgens de Wal daagt God ons uit in de geloofsvoetstappen van Abraham te gaan. Hiermee bedoelt hij dat we God steeds meer leren vertrouwen, waardoor we net als Abraham steeds grotere wonderen zullen gaan zien. De Bijbel spreekt over niet over steeds grotere wonderen als we geloven, maar zegt dat Abraham gerechtvaardigd werd uit geloof. Dit geloof van Abraham is voor ons een voorbeeld om God te vertrouwen, niet om grotere wonderen te gaan beleven. Dit is wat Paulus uitlegt aan de Galaten. Volgens de Wal echter gaan we door deze eerste geloofsstap het wandelen, dingen meemaken als, je eerste keer de handen opleggen, bidden in tongentaal, demonen uitdrijven, enz.

Niveau twee, het wandelen in geloof. De geloofsstappen uit niveau één moeten we blijven doen, dit is geen eenmalige stap. Hierdoor leer je te wandelen in geloof, wat betekent dat God geloven voor wonderen langzaam aan het nieuwe normaal wordt. Geloof wordt je levensstijl, zieken genezen, demonen uitdrijven, het hoort bij de nieuwe levenstijl van de gelovige uit niveau twee.

Niveau drie is het rennen in geloof. Als het leven uit geloof normaal is geworden, dan rek je het geloof nog verder uit en ga je nog grotere wonderen zien gebeuren. Je kunt je geloof in dit niveau ook gebruiken om steeds meer te zaaien, ook financieel natuurlijk. Je kunt je geloof gebruiken om steeds meer te zaaien, waardoor je steeds rijker gezegend zult worden, finacieel, maar ook door grotere wonderen te doen. De Bijbel spreekt niet over verschillende niveaus van geloof, we worden opgeroepn te groeien in geloof, ditis een levenslang proces en heeft niets te maken met het doen van wonderen en tekenen, maar aan het gelijkvormig worden aan de Here Jezus. (8)

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Rom. 8:28-29

Het onderwijs van Tom de Wal is gericht op het doen van wonderen, tekenen en allerlei bijzondere dingen, dit in tegenstelling tot wat de Bijbel leert. Door het gebruik van multimedia, social media en gratis onderwijs zijn velen in de valstrik terecht gekomen van Tom de Wal en zijn Frontrunners. Door zijn onderwijs zullen veel kwetsbare mensen weggetrokken worden van de waarheid. Want, als je ziek bent, dan sta je niet in je geloof, blijven spreken tegen de ziekte, blijven geloven in genezing, en dan zal God je verhoren. Hetzelfde geldt voor hen die in armoede leven, die moeilijke situaties in hun leven doormaken. Het probleem ben je blijkbaar zelf, je gelooft niet goed genoeg, je volhardt niet, enz. De Wal schept een beeld van een God Die, als jij maar goed genoeg je best doet, je zal helpen, genezen of verhoren. Hij haalt met zijn onderwijs de genade die God ons schenkt, in de Here Jezus volledig onderuit, met alle gevolgen van dien voor hen die zijn onderwijs volgen.

Spreuken 16:5 is zeer van toepassing op het onderwijs wat de Wal verkondigt.

5 Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.

Geraadpleegde bronnen:

1) https://frontrunnersministries.nl/over-ons/over-frontrunners/

2) https://frontrunnersministries.nl/bijbelscholen/kingdom-business-school/

3) https://frontrunnersministries.nl/activiteiten/greater-faith-conference/

4) https://frontrunnersministries.nl/activiteiten/greater-power-conference/

5) https://frontrunnersministries.nl/activiteiten/prophetic-conference/

6) https://frontrunnersministries.nl/activiteiten/ministers-conference/

7) https://frontrunnersministries.nl/inspiratie/onderwijs/genezing/

8) https://frontrunnersministries.nl/inspiratie/onderwijs/geloof/

https://frontrunnersministries.nl/shop/

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2832200/frontrunners-bouwt-vanuit-werkendam-aan-religieus-online-imperium

https://www.youtube.com/watch?v=zgCwscjX2Zc

https://www.youtube.com/watch?v=TUvSd9d8qA4