De verdrukking

Wie is de ruiter op het witte paard?

De meningen over wie de ruiter op het witte paard uit het boek Openbaring is lopen nogal sterk uiteen. Er is aan de ene kant de bewering dat het de Here Jezus is terwijl van de andere kant gezegd wordt dat het de antichrist is. De tegenstelling kan niet groter zijn. Wedergeboren christenen zullen de komst van deze ruiter niet meemaken omdat de gemeente opgenomen zal worden voordat de verdrukking begint. Juist omdat er in de kerken en gemeenten steeds minder wordt geleerd over de opname voor de verdrukking is het van belang te weten wie deze ruiter is. Wanneer men niet gelooft in de opname van de gemeente voor de verdrukking dan zal de eindtijdverwachting ook dienovereenkomstig zijn.

1 En ik zag, toen het Lam een van de zegels geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! 2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwon! Openb.6:1-2

Voor de gedachte dat de Here Jezus de ruiter op het witte paard is zijn diverse verklaringen. De visie van vele gaat uit van de gedachte dat satan nooit een kroon ter overwinning zal krijgen omdat het boek Openbaring geschreven is vanuit Gods plan en visie met ons en de wereld. Dit is naar mijn idee te kort door de bocht genomen omdat in het boek Openbaring beschreven wordt hoe God handelt met een mensheid die Zijn Weg tot verlossing niet wil aannemen. Dat satan wel een overwinning kan behalen, onder de restrictie van God, is te lezen in Job. Net als in het boek Job is satan onderworpen aan de beperkingen die hem door God Zelf worden opgelegd.

En de HEERE zeide tot de satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; strek alleen aan hem uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN.Job 1:12

Andere argumenten zijn dat wit in het boek Openbaring altijd in relatie tot God en Zijn Goddelijk werk staat. De boog staat symbool voor het evangelie. De ruiter op het witte paard is dan de brenger van het evangelie wat een wereldwijde opwekking zal teweegbrengen. De Bijbel leert niet dat er aan het einde een grote opwekking komt, juist een enorme afval. De verdrukking is de 70e jaarweek van Daniël waarin God de draad weer oppakt met Zijn volk Israël. Het genadetijdperk van de gemeente is dan afgesloten. In het kader daarvan moeten we, m.i., de waarschuwing van de Here Jezus ook zien Die Hij aan Zijn volk gaf.

Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Joh.5:43

Naar mijn idee vormen de eerste vier ruiters uit Openbaring 6 samen één geheel. Door de gebeurtenissen die voortvloeien uit de eerste vier zegels zal het hersteld Romeinse rijk opgericht worden, in de persoon van de komende heerser de mens der wetteloosheid. (De antichrist is, m.i., het tweede beest, de valse profeet,zie voor uitleg 12)

Als we de tekst uit Openbaring 6 doornemen dan zijn er een aantal redenen die duidelijk maken dat het niet de Here Jezus kan zijn die de ruiter op het witte paard is.

1 En ik zag, toen het Lam een van de zegels geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! 2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwon! Openb. 6:1-2

Het Lam dat de zegels opent is de Here Jezus. Hij opent de zegels en staat in het midden van de troon. Dit sluit uit dat Hij tegelijkertijd de ruiter is die op het witte paard zit.

6 En ik zag, en ziet, in het midden van de troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en  zeven ogen; welke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand van Hem, Die op de troon zat. Openb.5:6-7

Eén van de vier dieren beveelt de ruiter om te komen. In hoofdstuk vijf is te lezen hoe de vier dieren en de 24 oudsten eerbiedig en in aanbidding neervallen voor het Lam op de troon. Het is dus ondenkbaar dat één van de vier dieren de Here Jezus zou bevelen om te komen.

7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand van Hem, Die op de troon zat. 8 En toen Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neer, hebbende elk  citers en gouden schalen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. Openb.5:7-8

De ruiter op het witte paard werd een kroon gegeven. Hem werd dus macht gegeven om te overwinnen. De Here Jezus heeft alle macht in de Hemel en de aarde. Die wordt Hem niet gegeven als de zegels worden geopend.

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matth.28:18

Omdat de ruiters (m.i.), alle vier samen één geheel vormen, kan het niet de Here Jezus zijn Die de ruiter op het witte paard is. Dan zou Hij ook vertegenwoordigd moeten worden in de andere drie ruiters die volgen. Dit is wel wat er door sommigen geleerd wordt. Zij zien in de vier ruiters de oordelen van God die door de Here Jezus in de vorm van deze vier ruiters worden volbracht aan het begin van de verdrukking.

De Here Jezus komt terug op een wit paard en voert oorlog en krijg in gerechtigheid. Hier komt dus de Ruiter om een rechtvaardige oorlog te voeren, dat is een andere overwinning dan welke gegeven werd aan de ruiter uit Openbaring 6.

11 En ik zag de hemel geopend; en ziet,  een wit paard, en Die erop zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Openb.19:11

Deze Ruiter neemt al de heiligen mee als hij komt. Hij heeft geen boog maar een scherp zwaard waarmee Hij de heidenen slaan zal. Hij zal de volken hoeden met een ijzeren staf en: Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en van de gramschap van de almachtige God. (Openb.19: 15b).

De ruiter op het witte paard zal een valse vrede geven en zo een massale misleiding teweeg brengen. In een wereld die achtergebleven is na de opname zal er een enorme chaos wezen. Mensen zoeken een verlosser voor de problemen. Dan komt er iemand die ogenschijnlijk vrede brengt. De Joden verwachten de Messias Die vrede brengt op deze aarde en Zijn Koninkrijk zal vestigen. Christenen die de Kingdom Now, Latter Rain en andere dwalingen aanhangen kijken uit naar de komst van de (anti)christus. Zij denken dat het de Here Jezus is Die komt om Zijn Koninkrijk op te eisen dat zij hebben klaargemaakt.

De leer van de opname wordt steeds minder onderwezen waardoor de hoop op een spoedige komst van de Here Jezus verdwijnt. De mensen worden misleid met leringen die hen een koninkrijk en koninklijk leven beloven op deze aarde. Het gevolg zal zijn dat er steeds minder streven is naar een heilig en rein leven. Het hier en nu wordt zo steeds belangrijker. Uiteindelijk zullen ze misleid worden door de ruiter op het witte paard.

34  En wacht uzelf, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en bekommernissen van dit leven, en dat u die dag niet onvoorziens overkome. 35 Want gelijk een strik zal hij komen over allen, die op de ganse aardbodem gezeten zijn. 36  Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvluchten al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen. Lucas 21:34-36

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgruiter.pdf

http://www.reddingdoorjezus.nl/pdf/ruiter_wit_2.pdf

http://www.letusreason.org/Biblexp164.htm

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op6-4ruiters.pdf http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wat-is-de-kerk.pdf